Спеціальність – «Правоохоронна діяльність» (6.030402)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Спеціальність – «Правоохоронна діяльність» (6.030402)ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО


Навчально-методичний комплекс
нормативної навчальної дисципліни для курсантів Прикарпатського факультету Львівського державного університету внутрішніх справ, освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Напрям – «Право» (6.0304),

Спеціальність – «Правоохоронна діяльність» (6.030402)

 

Івано-Франківськ - 2013 рік


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Старший викладач кафедри адміністративних та цивільно-правових дисциплін ПФ ЛьвДУВС Гаргат В.Б.

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки «Право» (6.0304)

 

"___" ____________ 2013 року, протокол №

 


 

 

Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "Земельне право" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

Предметом є норми Конституції України, міжнародних договорів, належним чином імплементованих Україною, чинного національного законодавства, які регулюють суспільні відносини у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки, інноваційні досягнення еколого-правової науки, міжнародний досвід та правозастосовча практика у цій сфері.

Міждисциплінарні зв'язки:

Навчальна дисципліна «Земельне право» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» напряму підготовки «Право» на юридичному факультеті Львівського державного університету внутрішніх справ. Для успішного вивчення даного курсу курсантами ІІ курсу необхідна наявність знань, які курсанти отримали з базових суспільних (соціальних) та природничих наук, має структурно-логічні зв’язки з предметами «Аграрне право України», «Цивільне право України», «Теорія держави і права», «Кримінальне право України», «Адміністративне право України», «Господарське право», «Трудове право України» та ін.

 

Програма навчальної дисципліни складається з 1 змістового модуля:

тема 1. Предмет, метод і система земельного права України. Принципи земельного права України. Земельне законодавство України

тема 2. Земельні правовідносини

тема 3. Землі України

тема 4. Права на землю

тема 5. Набуття та реалізація права на землю

тема 6. Державне регулювання земельних відносин

тема 7. Охорона земель

тема 8. Правове регулювання плати за землю

тема 9. Відповідальність за порушення земельного законодавства.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Земельне право України» є формування в курсантів теоретичних знань та навичок застосування в їх практичній діяльності положень земельного законодавства, оволодіння ними методикою правозастосовчої діяльності в зазначеній сфері

1.2. Завданнями навчальної дисципліниє отримання курсантами теоретичних знань у сфері правового регулювання відносин з ефективного використання та охорони земель та земельних ділянок, що належать суб’єктам земельних правовідносин на різних юридичних титулах, управління у галузі використання, відтворення та охорони земель, регулювання плати з землю, гарантій реалізації та захисту земельних прав суб’єктів тощо, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм земельного законодавства.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти повинні:

знати:

на понятійному рівні – предмет земельного права, співвідношення земельного права з іншими галузями приватного права, зокрема цивільного, екологічного; принципи та систему земельного права, основні його категорії; історію становлення земельного права та законодавства, основні проблеми науки та концепції;

на фундаментальному рівні – правове становище суб’єктів земельних відносин; механізм здійснення суб’єктами права власності на землю та землекористування; регулювання нормами земельного права відносин щодо охорони земель; правове регулювання управління в галузі земельних відносин;

на практично-творчому рівні – зміст основних понять земельного права: землеустрою, земельного кадастру, моніторингу тощо; види та зміст відповідальності за земельні правопорушення тощо.

вміти:

на репродуктивному рівні – дати юридичну оцінку земельним правовідносинам; тлумачити земельно-правові норми чинного законодавства України та використовувати роз’яснення вищих судових та інших органів у процесі застосування норм права; складати документи, що опосередковують реалізацію земельних прав громадян; вирішувати справи, пов’язані з реалізацією та захистом земельних прав;

на евристичному (алгоритмічному) рівні –правильно і свідомо застосовувати набуті теоретичні знання та норми земельного законодавства України при вирішенні конкретних справ; вміти у належній формі викласти результати проведеної роботи – скласти проект рішення відповідного державного органу, заяви громадян (наприклад, вирішення земельного спору) тощо; вирішувати питання захисту порушених земельних прав та свобод;

на творчому рівні – знаходити необхідні правові норми, що вміщуються у масиві актів земельного законодавства, а також у актах інших суміжних галузей законодавства для застосування у конкретній професійній ситуації; узагальнювати практику застосування земельного законодавства та робити відповідні висновки.

Плани семінарських занять

Тема 1. Предмет, метод і система земельного права України. Принципи земельного права України. Земельне законодавство України

Час – 2 год.

1. Поняття та предмет земельного права.

2. Поняття землі та земельної ділянки. Категорії земель.

3. Загально правові та спеціальні принципи земельного права.

4. Поняття та зміст системи земельного права.

5. Поняття і види джерел земельного права.

Теми рефератів

1. Імперативний і диспозитивний методи регулювання суспільних земельних відносин.

2. Основні види диспозитивного методу регулювання земельних відносин.

3. Історія розвитку земельного права України.

4. Земельна реформа в Україні: основні пріоритети та правове забезпечення.

Тема 3. Землі України

Час – 2 год.

  1. Земельні ресурси України. Класифікація земель.
  2. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення
  3. Особливості правового режиму земель житлової та громадської забудови
  4. Правовий режим земель промисловості та особливості їх законодавчої регламентації
  5. Види права користування землями природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

 

Теми рефератів

Форми і методи захисту правового режиму земель промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення

 

Тема 7. Охорона земель

Час – 2 год.

1. Поняття та завдання правової охорони земель.

2. Система заходів правової охорони чи відтворення земель.

3. Рекультивація порушених земель.

4. Раціональне землекористування як форма правової охорони земель.

5. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель

Теми рефератів

1. Порядок використання техногенно-забруднених земель

2. Підвідомчість земельних спорів. Порядок їх розгляду та вирішення

 

Тема 8. Правове регулювання плати за землю

Час – 2 год.

1. Плата за землю як засіб правового стимулювання роз­витку земельних відносин.

2. Плата за землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення

3. Пільги щодо плати за землю

4. Грошова оцінка землі

Теми рефератів

Плата за землю в системі економіко-правового механізму регулювання екологічних правовідносин

 

Тема 9. Відповідальність за порушення земельного законодавства

Час – 2 год.

1. Поняття та види земельних спорів.

2. Підвідомчість земельних спорів.

3. Поняття, склад, особливості та види земельних правопорушень.

4. Земельно-правова відповідальність та її особливості.

5. Застосування загальноюридичних видів відповідальності за земельні правопорушення (кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна).

Теми рефератів

  1. Відповідальність за порушення режиму земель лісогосподарського призначення та водного фонду
  2. Відповідальність за земельні правопорушення за законодавством зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз

Завдання для самостійної роботи

Самостійне опрацювання програмного матеріалу як обов’язкова форма навчання у вищому навчальному закладі завершує цілісне вивчення теоретичного змісту програми навчальної дисципліни. Значну кількість матеріалу курсанти опрацьовують без викладача з наступним контролем. Незважаючи на те, що матеріал вивчався самостійно, в залікові питання він вноситься обов’язково.

Метою самостійної роботиє можливість активізувати засвоєння знань слухачами, поглибити навички самостійної роботи з навчальною та спеціальною літературою.

Зміст самостійної роботи курсанта з навчальної дисципліни визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Самостійна робота курсанта забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум тощо. Для самостійної роботи курсанту також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література.

Методичні матеріали для самостійної роботи курсантів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку курсанта.

Самостійна робота щодо засвоєння навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних аудиторіях, комп’ютерних класах, а також в домашніх умовах.

Тема № 1.

Час – 2 год.

1. Періодизація розвитку земельно-правового регулювання.

2. Предмет земельного права.

3. Земля як інтегрований та диференційований об'єкт земельного права.

4. Джерела земельного права.

5. Принципи земельного права.

6. Суб'єктний, об'єктний склад земельно-правових відносин.

7. Система земельного права.

8. Співвідношення земельного права з суміжними галузями права.

Тема № 2.

Земельні правовідносини

Час – 6 год.

1. Земельно-правові норми, їх особливості та види.

2. Поняття та особливості земельних правовідносин.

3. Класифікація земельних правовідносин.

4. Первинні та вторинні, матеріальні та процесуальні земельні правовідносини.

5. Структура земельних правовідносин.

6. Суб'єкти земельних правовідносин.

7. Об'єкти земельних правовідносин.

8. Зміст земельних правовідносин.

9. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин.

 

Тема № 3

Землі України

Час – 2 год.

1. Склад і цільове призначення земель України

2. Землі сільськогосподарського призначення

3. Землі несільськогосподарського призначення

 

Тема 4.

Права на землю

Час – 6 год.

1. Земля як об'єкт права власності.

2. Поняття та особливості права власності на землю в Україні.

3. Форми власності на землю України.

4. Право власності на землю за Конституцією України.

5. Права та обов'язки власників землі.

6. Спільна власність на землю.

7. Гарантії прав на землю.

8. Поняття та види обмеження прав на земельну ділянку

Тема 5.

Час – 6 год.

1. Правові моделі приватизації земель громадянами.

2. Набувальна давність та перехід права на земельну ділянку.

3. Паювання земель. Власники земельних паїв, їх права.

4. Виділення в натурі земельної частки паю.

5. Цивільно-правові способи набуття права власності на землю.

6. Юридичні підстави припинення права власності на землю.

 

Тема 6.

Час – 6 год.

1. Управління як засіб реалізації земельного законодавства.

2. Повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування в галузі земельних відносин.

3. Функції державного управління земельним фондом.

4. Планування використання земель.

5. Поняття та зміст землеустрою.

6. Моніторинг земель.

7. Державний земельний кадастр.

8. Контроль за використанням та охороною земель

9. Правове регулювання плати за землю.

10. Правові проблеми вдосконалення управління як засобу реалізації земельного законодавства.

 

Тема 7.

Охорона земель

Час – 2 год

1. Поняття і порядок охорони земель.

2. Використання техногенно забруднених земель.

3. Консервація земель.

 

Тема 8.

Час – 6 год

1. Плата за землю як засіб правового стимулювання розвитку земельних відносин.

2. Плата за землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення

3. Пільги щодо плати за землю

4. Грошова оцінка землі.

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – це форма організації навчального процесу, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які курсанти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Індивідуальні завдання виконують курсанти самостійно під керівництвом науково-педагогічних працівників. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька курсантів, зокрема ті, які навчаються на різних факультетах і спеціальностях.

Індивідуальними навчально-дослідними завданнями з навчальної дисципліни «Земельне право» можуть бути наукові повідомлення або наукові роботи. Індивідуальні завдання виконуються курсантом самостійно при консультуванні викладачем. Допускаються випадки виконання комплексної тематики кількома курсантами. Індивідуальні навчально-дослідні завдання готуються курсантом на визначену тему. Курсант повинен опрацювати певну літературу та нормативно правові акти.

Наукове повідомлення – це виклад окремої наукової проблеми з навчальної дисципліни, визначення її актуальності, наукової новизни та шляхів її вирішення. Наукове повідомлення повинно мати обсяг не менше 8 друкованих аркушів. Наукова робота проводиться курсантом за визначеною викладачем темою. Структура наукової роботи: вступ (тема, мета та завдання роботи, основні її положення); теоретичне обґрунтування (виклад базових теоретичних положень, законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання); методи (вказуються і коротко характеризуються); основні результати роботи (подаються результати, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз); висновки; список використаної літератури. Обсяг наукової роботи – до 30 сторінок. Кращі наукові роботи можуть висуватися на університетський конкурс «Краща наукова робота».

За час вивчення курсу «Земельне право» кожному курсанту необхідно виконати не менше двох таких завдань, При цьому нижче наводиться лише орієнтовний перелік індивідуальних навчально-дослідних завдань. Тематику наукових повідомлень та наукових робіт курсант узгоджує з викладачем самостійно. Курсанту (за погодженням викладача) надається можливість виконати індивідуальне навчально-дослідне завдання (реферат, наукове повідомлення або наукову роботу) за самостійно сформульованою ним темою.

БІБЛІОГРАФІЯ

І. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1. Конституція України // Голос України. - 1996. -13.07.96.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. // Урядовий кур'єр. - 2001. - №211-212, 15.11.01.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // ОВУ. - 2003. - № 11. - Ст. 461.

4. Податковий кодекс України вiд 2 грудня 2010 р. № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України - 2011. - № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 /, стор. 556. - стаття 112.

5. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. - К.: Атіка, 2001. - 180 с.

6. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. (в ред. від 8.02.2006 р.) // ВВРУ. - 2006. - № 21. - Ст.170.

7. Водний кодекс України від 6.06.1995 р. // ВВРУ. - 1995. - № 24. - Ст.189.

8. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. // ВВРУ. - 1994. -№36. - Ст. 341.

9. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. // ВВР УРСР. - 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122.

10. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. // ВВРУ. - 1991. -№ 41. - Ст. 546.

11. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. // ВВРУ. - 1991. - № 49. - Ст. 682.

12. Про природно-заповідний фонд: Закон України від 16.06.1992 р. // ВВРУ. - 1992. - № 34. - Ст. 502.

13. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14.02.1992 р. // ВВРУ. - 1992. - № 20. - Ст. 272.

14. Про приватизацію земельних ділянок: Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. // ВВРУ. - 1993. - № 10. -Ст. 79.

15. Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 р. // ВВРУ. - 1994. -№51. –Ст. 446.

16. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997 р. №469/97-ВР // ВВРУ. - 1997. - № 39. - Ст. 261.

17. Про планування і забудову територій: Закон України від 20.04.2000 р. // ВВРУ. - 2000. - № 31. - Ст. 250.

18. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 08.06.2000 р. № 1805-III // ОВУ. - 2000. - № 27. - Ст. 1112. - Стор. 32.

19. Про курорти: Закон України від 05.10.2000 р. № 2026-III // ОВУ. – 2000. - № 44. - Ст. 1884. - Стор. 35.

20. Про оренду землі: Закон України від 6.10.1998 р. (в ред. від 2.10.2003 р.) // ВВРУ. - 2004. – № 10. - Ст. 102.

21. Про меліорацію земель: Закон України від 14.01.2000 р. // Урядовий кур'єр. - 16.02.00.

22. Про Генеральну схему планування території України: Закон України від 7.02.2002 р. // ВВРУ. - 2002. - № 30. - Ст. 204.

23. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05.2003 р. // ОВУ. - 2003. - № 23. - Ст. 1014.

24. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 р. № 898-IV // ОВУ. - 2003. - № 28. - Ст. 1362. - Стор. 56.

25. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. № 973-ІV // ВВРУ. - 2003. - № 45. - Ст. 363.

26. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. // ВВРУ. - 2003. - № 39. - Ст. 349.

27. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19.06.2003 р. // ВВРУ. - 2003. - № 39. - Ст. 350.

28. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 22.05.2003 р. // ОВУ. - 2003. - № 26. - Ст. 1252.

29. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. // ОВУ. - 2003. - № 25. - Ст. 1178. - Стор.122.

30. Про оцінку земель: Закон України 11.12. 2003 р. // ВВРУ. - 2004. – № 15. - Ст.229.

31. Про використання земель оборони: Закон України від 27.11.2003 р. // ВВРУ. - 2004. - N 14. - Ст. 209.

32. Про розмежування земель державної та комунальної власності: Закон України від 05.02.2004 р. // Голос України. - 2004. – 07, 14.07.04. - № 128.

33. Про державну експертизу землевпорядної документації: Закон України від 17.06.2004 р. // ОВУ. - 2004. - № 28, ч. 1. - Ст. 1852.

34. Про захист конституційних прав громадян на землю: Закон України від 20.01.2005 р. // ОВУ. - 2005. - № 4. - Ст. 195.

35. Про благоустрій територій: Закон України від 6.09.2005 р. // Урядовий кур'єр. - 2005. - 19.10.05.

36. Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України від 17.11.2009р. // ОВУ.- 2009.-N 97. - Ст. 3326

37. Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів Закон України від 09.07.2010 № 2480-VI // ОВУ.- 2010 р. - № 63. - Ст.. 2184

38. Про державний земельний кадастр: Закон України вiд 7 липня 2011 р. № 3613-VI // Офіційний вісник України - 2011. - № 60. - стор. 64. - стаття 2405. - код акту 57877/2011.

39. Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах: Закон України вiд 17 березня 2011 р. № 3159-VI // Офіційний вісник України - 2011. - № 28. - стор. 19. - стаття 1153. - код акту 55863/2011.

40. Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів: Закон України вiд17 лютого 2011 р. № 3041-VI // Офіційний вісник України від 1 квітня 2011 р. - 2011. - № 22. - стор. 13. - стаття 898. - код акту 55373/2011.

41. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17 лютого 2011 р. № 3038-VI // Відомості Верховної Ради України - 2011. - № 34. - стор. 1544. - стаття 343.

42. Про земельну реформу: Постанова Верховної Ради України від 18.12.1990 р. // ВВРУ. - 1991. - № 10. - Ст.100; 1993. - № 26. -Ст. 276; Голос України. -1994. - 26.03.94.

43. Про прискорення земельної реформи та приватизації землі: Постанова Верховної Ради України від 13.03.1992 р. // ВВРУ. -1992. - № 25. - Ст. 355.

44. Про приватизацію автозаправних станцій, що реалізують паливно-мастильні матеріали виключно населенню: Указ Президента України від 29.12.1993 р. // Голос України. - 1994. -11.01.94; Урядовий кур'єр. - 1994. - 4.01.94.

45. Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям: Указ Президента України від 8.08.1995 р. // Урядовий кур'єр. - 1995. – 12.08.95; Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1997. - № 6.

46. Про гарантування економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай): Указ Президента України від 15.12.1998 р. // ОВУ. - 1998. - № 50.

47. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України від 3.12.1999 р. №1529 // Українська Інвестиційна Газета. - 1999. - 14.12.99.

48. Про Основні напрями земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки: Указ Президента України від 30.05.2001 р. № 372/2001 // ОВУ. - 2001. - № 22. - Ст. 986. - Стор. 34.

49. Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв): Указ Президента України від 02.02.2002 р. № 92/2002 // ОВУ. - 2002. - 22.02.02. - № 6. - Ст. 239. - Стор. 109.

50. Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру: Указ Президента України від 17.02.2003 р. № 134/2003 // ОВУ. - 2003. - № 8. - ст. 301. - Стор. 6.

51. Про Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України: Указ Президента України від 27.12.2005 р. // ОВУ. - 2005. - № 52, 11.01.06. - Ст. 3257.

52. Про деякі питання організаційно-правового забезпечення формування та регулювання ринку землі та захисту прав власників земельних ділянок: Указ Президента від 25.07.2006 р. № 644/2006 // ОВУ. - 2006. – № 30, 09.08.06. - Ст. 2127.

53. Правила користування приміщенням житлових будинків і прибудинковими територіями: затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8.10.1992 р. // Урядовий кур'єр - 1992. -16.10.92.

54. Порядок визначення і відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. №284 // ЗП Уряду України. - 1993. - № 10. - Ст.193.

55. Положення про моніторинг земель: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.1993 р. № 661 // ЗП Уряду України. - 1994. - № 1. - Ст. 5.

56. Положення про порядок ведення державного земельного кадастру: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.1993 р. № 15 // ЗП Уряду України. - 1993. - № 3. - Ст. 55.

57. Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.1995 р. № 213 // ЗП Уряду України. - 1995. - № 6. - Ст. 151.

58. Порядок користування землями водного фонду: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.1996 р. // www.rada.gov.ua.

59. Про Методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів): Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 р. № 525 // ОВУ. - 1997. - № 23. - Стор. 87.

60. Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. № 1279 // ОВУ. - 1997. - № 47. - Стор. 40.

61. Про проведення перерахунку обсягів натуральної та відробіткової форм плати за оренду земельної частки (паю) у грошову: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 р. № 672 // ОВУ. - 1999. - № 17. - Стор. 35.

62. Порядок викупу земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення фермерського або особистого підсобного господарства: затверджений постановою Кабінету Міністрів від 24.01.2000 р. № 118 // ОВУ. - 2000. - № 4.

63. Про проведення індексації грошової оцінки земель: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 р. № 783 // ОВУ. - 2000. - № 20. - Ст. 823. - Стор. 49.

64. Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 р. № 1619 // ОВУ. - 2000. - № 44. - Ст. 1896. - Стор. 66.

65. Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2002 р. № 449 // ОВУ. - 2002. - № 14. - Ст. 753. - Стор. 221.

66. Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають які перебувають у власності громадян або юридичних осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. № 502 // ОВУ. - 2002. - № 15. - Ст. 818. - Стор. 87.

67. Про експертну грошову оцінку земельних ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. № 1531 // ОВУ. - 2002. - № 42. - Ст. 1941. - Стор. 144.

68. Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1088 // ОВУ. - 2003. - № 21. - Ст. 921.

69. Про затвердження Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 р. № 427. // www.rada.gov.ua.

70. Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2004 р. № 677 // ОВУ. - 2004. – № 21. - Ст. 1425. - Стор. 44.

71. Про затвердження Типового договору оренди землі: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 р. № 220 // ОВУ. - 2004. - № 9, 19.03.04. - Ст. 527. - Стор. 30.

72. Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв): Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 р. № 122 // ОВУ. - 2004. - № 5. - Ст. 241. - Стор. 39.

73. Про затвердження Порядку реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 р. № 974. // www.rada.gov.ua.

74. Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 р. № 963 // ОВУ. - 2007. - № 55, 06.08.07. - ст. 2221.

75. Про затвердження Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 р. № 224 // ОВУ. - 2008. - № 23, 04.04.08. - Стор. 58. - Стаття 698. - Код акту 42599/2008.

76. Про визначення розміру збитків, завданих унаслідок непроведення робіт з рекультивації порушених земель: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 р. № 1098 // ОВУ. - 2008. - № 98, 31.12.08. - Стор. 29. - Стаття 3236. - Код акту 45244/2008.

77. Деякі питання реалізації статті 186-1 Земельного кодексу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 // ОВУ. – 2010. - N 1. - Ст. 13.

78. Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 р. № 439 // ОВУ. - 2009. - № 33. - Стор. 126.

79. Питання видачі державних актів на право власності на земельну ділянку: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 р. № 774 // ОВУ. - 2009. - № 56. - Ст. 1958.

80. Про затвердження Порядку продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 8.07.2009 р. № 689 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. N 1112) // ОВУ. - 2009. - № 82. - Ст. 2770.

81. Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 р. № 844 // ОВУ. - 2009. - № 61, 21.08.09. - Ст. 2158.

82. Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 // Офіційний вісник України - 2011. - № 59. - стор. 184. - стаття 2374. - код акту 57915/2011.

83. Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021 // Офіційний вісник України – 2009. - № 75. - стор. 81. - стаття 2557.

84. Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 749 // Офіційний вісник України - 2010. - № 65. - стор. 83. - стаття 2263. - код акту 52581/2010.

85. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо економічного стимулювання суб'єктів землекористування за діяльність, пов'язану з охороною земель, та встановлення плати за погіршення природних властивостей угідь: Наказ Держкомзему від 28.12.1996 р. № 126. // www.rada.gov.ua.

86. Методика визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: затверджено наказом Мінекобезпеки від 27.10.1997 р. // ОВУ. - 1998. - № 18, 21.05.98. - Стор. 109.

87. Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі: Наказ Держкомзему від 04.05.1999 р. № 43 // ОВУ. - 1999. - № 23. - Стор. 357.

88. Про затвердження рекомендацій щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Наказ Держкомзему від 30.12.1999 р. № 130. // www.rada.gov.ua.

89. Про затвердження Рекомендацій щодо перерозподілу земель загального користування колективних сільськогосподарських підприємств в процесі їх реформування: Наказ Держкомзему від 01.02.2000 р. № 13. // www.rada.gov.ua.

90. Про затвердження форми Типового договору оренди земельної частки (паю): Наказ Держкомзему від 17.01.2000 р. № 5 // ОВУ. - 2000. - № 8, 10.03.00. - Ст. 331. - Стор. 144.

91. Про Порядок консервації земель: Наказ Держкомзему від 17.10.2002 р. № 175 // ОВУ. - 2003. - № 8. - Ст. 323. - Стор.162.

92. Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок: Наказ Держкомзему від 09.01.2003 р. № 2 // ОВУ. - 2003. - № 22. - Ст. 1011. - Стор. 195.

93. Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт: Наказ Держпідприємництво України, Держкомзем України від 18.03.2003 р. № 30/64 // ОВУ. - 2003. - № 14. - Ст. 637. - Стор. 96.

94. Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру та удосконалення структури державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах: Наказ Держкомзему від 23.05.2003 р. № 135. // www.rada.gov.ua.

95. Про затвердження Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель: Наказ Держкомзему від 02.07.2003 р. № 174 // ОВУ. - 2003. – № 31. - Ст. 1652. - Стор. 231.

96. Порядок планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель: затверджено наказом Держкомзему України від 12.12.2003 р. № 312. // ОВУ. - 2003. - № 52. - том 2. - Ст. 2891. - Стор.822.

97. Про затвердження Положення про порядок оформлення, видачі і реєстрації приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства: Наказ Держкомзему України від 09.03.2004 р. № 67 // ОВУ. - 2004. - № 12. - том 1. - Ст. 767. - Стор. 218.

98. Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації: Наказ Держкомзему України від 21.12.2004 р. № 39. // www.rada.gov.ua.

99. Про підвищення ефективності здійснення державного контролю за використанням та охороною земель: Наказ Держкомзему України від 26.09.2005 р. № 285. // www.rada.gov.ua.

100. Про Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів): Наказ Держкомзем, Міністерство аграрної політики, Міністерство будівництва; архітектури та житлово-комунального господарства, Держкомлісгосп, Держводгосп, Українська академія аграрних наук від 27.01.2006 р. №19/16/22/11/17/12 // ОВУ. - 2006. - № 15. - Ст. 1134.

101. Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: Наказ Держкомзем, Міністерство аграрної політики, Міністерство будівництва; архітектури та житлово-комунального господарства, Українська академія аграрних наук від 27.01.2006 року № 18/15/21/11 // ОВУ. - 2006. - № 15. - Ст. 1133.

102. Про затвердження Методичних рекомендацій з розробки проектів землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності: Наказ Держкомзему України від 16.03.2006 р. № 103 // www.rada.gov.ua.

103. Щодо використання земель не за цільовим призначенням: Лист Держкомзем України від 27.12.2006 р. № 14-17-7/9942 // Ориентир. - 2007. - 01, № 4.

104. Про затвердження Положень про територіальні органи Держкомзему України: Наказ Держкомзему України від 17.06.2008 р. № 123 // ОВУ. - 2008. - № 52. - Ст. 1759.

105. Про організацію проведення державної експертизи землевпорядної документації: Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 29.01.2009 р. № 51 // www.rada.gov.ua.

106. Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з контролю за використанням і охороною земель Держземінспекції та її територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення і внесення змін до наказу Держкомзему від 12.12.2003 р. № 312: Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 28.04.2009 р. № 205 // ОВУ. - 2009. - № 40. - Ст. 1362.

107. Про деякі питання реалізації положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок: Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 22.06.2009 р. № 326 // Юридичний вісник України. - 2009. - 08, № 32.

108. Про затвердження Інструкції про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою: Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 22.06.2009 р. № 325 // ОВУ. - 2009. - № 62, 25.08.09. - Ст. 2202.

109. Про затвердження Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу): Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 2. 11. 2009 р. N 573 // ОВУ. - 2010. - № 12. - Стор. 596

110. Про затвердження Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам: Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів вiд 15.02.2010 № 168 // Юридичний вісник України. – 2010. - 03, № 10.

111. Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками: Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 18 травня 2010 р. № 376 - Офіційний вісник України - 2010. - № 46. - стор. 251. - стаття 1519. - код акту 51564/2010.

112. Про затвердження Класифікації видів цільового прПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.018 с.)