Розмовні теми, що виносяться на іспитМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розмовні теми, що виносяться на іспит 

Спец. міжнародна економіка

Курс

 

1. Великобританія та США (Франція та Бельгія)

a) географічне положення

b) державний устрій та політична система

c) система освіти

2. Подорожі

3. В готелі

4. Покупки

5. Їжа

6. Погода

7. Типи економічних систем

a) командна економіка

b) ринкова економіка

c) змішана економіка

8. Форми організації бізнесу

a) одноосібний бізнес

b) партнерство

c) акціонерна компанія

d) кооперативи

e) корпорації

Курс

 

1. Економіка країни, мова якої вивчається (Велика Британія та США, Франція та Бельгія)

2. Промисловість країни, мова якої вивчається (Велика Британія та США, Франція та Бельгія)

3. Європейське Співтовариство

4. Ділові зустрічі

5. Офіс

6. Теорія Адама Сміта

7. Менеджмент персоналу

8. Місце маркетингу та реклами у бізнесі

9. Транспорт та розподіл продукції

 

 

Спец. правознавство

Курс

 

1. Державний устрій та політична система Великобританії.

2. Законодавча влада:

а) Парламентські вибори;

в) Законотворчий процес.

3. Їжа

4. Погода.

5. Подорожі.

6. Вступ до правознавства: базові терміни та концепції.

7. Судове переслідування.

8. Форми організації бізнесу:

а) одноосібний бізнес;

в) партнерство;

с) корпорація.

Курс

 

 

1. Юридичні професії.

2. Забезпечення правопорядку.

3. Закон і судова влада Великобританії.

4. Закон і судова влада США.

5. Основи закону про фізичних і юридичних осіб.

6. Бізнес і право: компанії, контракти і міжнародна торгівля.

7. Європейське Співтовариство. Правовий аспект.

8. Міжнародне право.

 

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

З дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

для студентів всіх спеціальностей напряму «Міжнародна економіка і менеджмент»

 

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Денна та вечірня форми навчання
І. Обов’язкові
1. Систематичність та активність роботи на практичних заняттях
Підготовка до практичних занять Термін вказується відповідно до робочої навчальної програми Активна участь в практичних заняттях, написання поточних тестів, підготовка доповідей, усна відповідь та/або письмова робота та тощо    
Разом балів за систематичність та активність роботи на практичних заняттях
2. Виконання модульних (контрольних) завдань  
Підготовка до модульних контрольних робіт —II- Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт 5 за 1 модуль 5x2=10
3. Виконання завдань для самостійного опрацювання
Письмовий переклад спеціальної літератури —II- Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР (10 сторінок письмового перекладу)
Разом балів за обов'язкові види роботи
ІІ. Вибіркові
Виконання вибіркових завдань для індивідуального опрацювання, в тому числі: —II- Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
2.1. Завдання для виконання в мультимедійній лабораторії або в комп’ютерному класі   —II- Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
2.2. Письмовий переклад спеціальної літератури (в тому числі 20 сторінок письмового перекладу) —II- Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
2.3. Підготовка доповіді на студентську наукову конференцію —II- Виступ на науковій студентській конференції
Загальна кількість балів
             

 

 

Поточний та підсумковий контроль знань студентів за семестр, що закінчується іспитом (ІV семестр)

Підсумковий контроль знань студентів

 

Поточний контроль знань студентів

 

Об'єктом оцінювання поточного контролю знань студента є:

1. Систематичність та активність роботи протягом семестру надвивченнямпрограмного матеріалу дисципліни;

2. Рівень виконання контрольних робіт.

3. Виконання завдань для самостійного опрацювання.

4. Індивідуальна робота.

 

1. Систематичність та активність роботи студента протягом семеструоцінюється за максимальною оцінкою від 0 до 30 балів із 50.

Вона базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів на практичних заняттях. Оцінювання здійснюється за темати (10 тем за семестр). Кожна тема оцінюється максимально в 3 бали.

Студент отримує:

- 3 бали при виконанні всіх завдань за темою та засвоєнні матеріалу в повному

обсязі без припущення помилок та активній участі в практичних заняттях;

- 2 бали при виконанні всіх завдань за темою та засвоєнні матеріалу в повному обсязі, але з помилками (1-4 помилки), та активній участі в практичних заняттях;

- 1 бал при виконанні всіх завдань за темою та засвоєнні мовного матеріалу не в повному обсязі (але не менше 70 %), або в повному обсязі, але з помилками (5-10 помилок), та участі в практичних заняттях;

- 0 балів при невиконанні завдань за темою та не засвоєнні мовного матеріалу, або виконанні частини завдання з великою кількістю помилок (більше 10).

 

Кожному студенту, в разу необхідності, може нараховуватися до 10 додаткових заохочувальних балів за виконання письмових, або усних завдань, самостійне опрацювання матеріалу, наукову роботу, або участь у Республіканських Олімпіадах з іноземних мов. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів. Тематика та види завдання вказуються викладачами у кожному конкретному випадку.

 

2. Модульні контрольні роботи,які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання письмових завданьпідчас проведення контрольних робіт і тестових вправ.

З курсу "Іноземна мова за професійним спрямуванням" 4 семестра передбачається виконання двох модульних завдань (в кожному семестрі – 1, 2, 3, 4), підготовка тексту або творче завдання за пройденим матеріалом.

Перше модульне завдання містить лексико-граматичні тести та переклад за матеріалами тем Модуля 1. Оцінювання першого модульного завдання проходить за шкалою: від 0 до 5 балів.

Друге модульне завдання складається з тестових вправ та перекладу за темамиМодуля 2. Студент проходить тестування по кожній із програмних тем, результати якого зводяться у загальну оцінку від 0 до 5 балів.

Виконання модульних контрольних робіт оцінюється таким чином:

- 5 балів – якщо студент не припустився жодної помилки, або припустив 1 помилку;

- 4 бали – якщо студент припустився до 4 помилок;

- 3 балів – якщо студент припустився до 6 помилок;

- 2 бали - якщо студент припустився більше 6 помилок;

- 0 балів – якщо студент не виконав модульне завдання.

3. Виконання завдань для самостійного опрацювання:презентація позааудиторного читання – від 0 до 5 балів.

4. Контроль індивідуальної роботи:Протягом кожного семестру студенти виконують одне з трьох завдань для індивідуального опрацювання (дивись карту самостійної роботи), належне виконання якого оцінюється в п’ять балів.

Студент отримує:

- 5 балів при повному і безпомилковому виконані завдання для індивідуального опрацювання;

- 4 бали при повному виконанні завдання при наявності декількох помилок (1-5 помилок), або безпомилковому, але неповному (не менше 70%) виконанні завдання;

- 3 бали при повному виконанні завдання при наявності 6-10 помилок, або неповному виконанні завдання (60-50%);

- 0 балів при невиконанні завдання, або при наявності у виконаному завданні більше 10 помилок.

5.Результати поточного контролю знань студентів в цілому (з урахуванням систематичності й активності роботи, виконання модульних завдань, завдань для самостійної та індивідуальної роботи) оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до заліково-екзаменаційної відомості.

 

Дисципліна “Іноземна мова”

ІСПИт

 Формою підсумкового контролю є іспит.

 

Іспит на другому курсі проводиться після закінчення 4 семестра. Вінскладається з шісти завдань: чотири завдання – письмових і два завдання – усних.

Письмова частина:

1. Прочитати та перекласти письмово текст з іноземної мови на рідну.

2. Виконати лексико-граматичний тест.

3. Перекласти речення з рідної мови на іноземну.

4. Дати визначення двох економічних термінів іноземною мовою.

 

Усна частина:

1. Переказати прочитаний текст.

2. Розмовна тема.

 

 

За перше завдання студент може отримати “5”,”4”,”3”,”2”*балів х 2

за друге завдання студент може отримати “5”,”4”,”3”,”2”*балів х 2

за третє завданнястудент може отримати “5”,”4”,”3”,”2”*балів х 2

за четверте завдання студент може отримати “5”,”4”,”3”,”2”*балів х 2

за п’яте завдання студент може отримати “5”,”4”,”3”,”2”*балів х 2

за шосте завдання студент може отримати “5”,”4”,”3”,”2”*балів х 2

 

* Двійка не помножується

Оцінювання знань, умінь і практичних навичок студента з іноземної мовиПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.011 с.)