ОРФОЕПІЧНІ, АКЦЕНТУАЦІЙНІ, ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІ МОВНІ НОРМИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРФОЕПІЧНІ, АКЦЕНТУАЦІЙНІ, ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІ МОВНІ НОРМИПрактичне заняття № 1

ОРФОЕПІЧНІ, АКЦЕНТУАЦІЙНІ, ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІ МОВНІ НОРМИ

План

1. Класифікація мовних норм.

2. Орфоепічні норми (особливості вимови голосних і приголосних звуків української мови).

3. Акцентуаційні норми (характеристика наголосу в українській мові; паралельне наголошення; складні випадки наголошення слів).

4. Лексичні норми: лексичне значення слова; вживання синонімів, омонімів, антонімів, паронімів; Терміни, професіоналізми, жаргонізми, арготизми, історизми, архаїзми, неологізми, канцеляризми, діалектизми; тавтологія, просторічні слова, вульгаризми, слова-паразити.

5. Особливості вживання фразеологізмів.

 

Основна література

1. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення : навч. посіб. /
Т. Б. Гриценко. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 472 с.

2. Гуць М. В. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посіб. / М. В. Гуць, І. Г. Олійник, І. П. Ющук. – К. : Міжнародна агенція “BeeZone”, 2004. – 336 с.

3. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення : професійне і непрофесійне спілкування /
А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк, 2004. – 480 с.

4. Мозговий В. Українська мова у професійному спрямуванні. Модульний курс : навч. посіб. /
В. Мозговий. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 592 с.

5. Пономарів О. Культура слова : Мовностилістичні поради : навч. посіб. / О. Пономарів– К., 2001. – 240 с.

6. Пономарів О. П. Стилістика сучасної української мови / О. П. Пономарів. – К., 2000. – 240 с.

7. Сучасні ділові папери : навч. посіб. / Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. – [4-те вид., переробл. і допов. ]. – К. : А.С.К., 2006. – 400 с.

8. Українська мова : практикум : навч. посіб. / О. М. Пазяк, О. А. Сербенська, М. І. Фурдуй, Л. Ю. Шевченко. – К. : Либідь, 2000. – 384 с.

9. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс / С. В. Шевчук. – К. : Літера, 2003. – 446 с.

10. Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / Н. Г. Шкуратяна,
С. В. Шевчук. – К. : Літера, 2000. – 688 с.

11. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – К. : Освіта, 2000. – 254 с.

 

 

Домашня робота

1. Виберіть та запишіть слова, які мають подвійний наголос.

Запитання, новина, подання, виразний, ненависть, алфавіт, літопис, листопад, випадок, помилка, кілометр, чотирнадцять, батьківщина, перепис, приязнь, черговий, фаховий, донька, магістерський, зокрема, довідник, рукопис, одинадцять, показник, договір.

Відредагуйте подані речення відповідно до норм літературної мови.

1. Для капітального ремонту нам підійде любий матеріал.

2. Ми діяли згідно законів України.

3. Студенти не зрозуміли смислу слова.

4. Я хочу сказати слідуюче: по статистиці, кожну хвилину в Україні народжується дитина.

5. Золоті ворота - пам'ятник ХІ століття.

3.Поясніть значення паронімів, складіть із ними словосполучення: адресат // адресант, висвітлювати // освіт­лювати, дебатувати // дебютувати, людяний // людний, фантазія // фантастика, шукати // ошукати.

 

Аудиторна робота

1. Виберіть слова, в яких наголос може виконувати смисло­розрізнювальну функцію. Назвіть можливі значення таких слів: алфавіт, атласний, байдуже, весняний, відстояти, вигода, договір, завжди, заклад, дорога, людський, милувати, об’єднання, орган, помилка, попадати, приклад, сім’я, характерний, шкода.

2. У ліву колонку випишіть слова із вставленою буквою е, у праву - із вставленою буквою и.

Няньч/н, ухвал/ний, фінлянд/ць, скр/піти, зябл/к, зб/р/гти, ранес/нько, вст/гати, Влад/восток, прич/пити, спадщ/на, р/мінець, юв/лірний, розч/няти, пущ/ний, св/нцевий, ут/кти, аніч/чирк, авіанос/ць, зос/реджений, віконн/ця, плем/нами.

3. Прочитайте слова. Поясніть, чому в словах підземний, надземний, підживлювати дз, дж мають роздільну вимову.

Дзеркало, дзенькати, дзвонити, підземний, надземний, ґудзик, дзижчати, джунглі, джем, підживлювати, джентельмен, коледж, джигіт.

4. Прочитайте слова, дотримуючись правил вимови шиплячих.

Шостий, шести, шість, лежать, біжать, спішать, журі, парашут, найдавніші, чіткіші, чепурний, учитель, жінка, молодші, щітка, піщаний.

5. Уведіть подані омоніми у словосполучення, визначте тип омонімії: пара, орган, коли, запорожець, лайка.

6. Прочитайте. Поясніть значення фразеологічних виразів, замініть їх відповідними синонімічними словами. Складіть (усно) речення з використанням запропонованих фразеологізмів.

Бити байдики, п'ятами накивати, замилювати очі, п'яте колесо до воза, за тридев'ять земель, товкти воду у ступі, кури не клюють, прикусити язика, пройти крізь вогонь і воду, брати гору, держати язика за зубами, вільний птах, вийти з води сухим, ґави ловити, вивести в люди, ні світ ні зоря, як риба у воді, зарубати на носі, хоч греблю гати.

 

 

Це Вам допоможе

Орфоепічні норми - це норми вимови. Літературній вимові притаманні деякі стилістичні особливості. Своєрідність їх залежить від змісту мовлення, його призначення та умов. Є стилі вимови в монолозі та діалозі, у мовленні ораторському й побутовому, поетичному і прозовому.

Вимова голосних звуків

1. Голосні а, о, у, і під наголосом і в ненаголошеній позиції вимовляються чітко: анкета, адрес (привітальний), адреса; соціологія, мовчати, говорити; бурий, зубний, Україна; сидіти, пісня, відзнака.

2. Голосний е в ненаголошеній позиції вимовляється наближено до и: [сеило], [піднеисти].

3. Голосний и в ненаголошеній позиції вимовляється наближено до е: [ниезький], [виемова].

4. Ненаголошений голосний о в позиції перед незмінним у вимовляється з наближенням до у: [коужух], [зоузул'а].

Вимова приголосних звуків

1. Дзвінкі приголосні в кінці слова та перед глухими вимовляються дзвінко: дід, ніж, книжка, дубки.

2. Глухі приголосні перед дзвінкими в середині слова вимовляються дзвінко: просьба [проз?ба], боротьба [бород?ба], вокзал [воґзал].

3. В українській мові є звуки [дж], [дз], які позначаються на письмі двома літермами, а вимовляються як один неподільний звук: [дж]міль, б[дж] ола, мене[дж]мент.

4. Шиплячі приголосні ж, ч, ш і сполучення звуків [шч], що позначається літерою щ, мають тверду вимову: час, початок, шести, суміш, дощ, щастя.

Лише перед і та при подовженні вони пом`якшуються: [ж?інка], [кл?уч?і], [нош?і], [куш?ч?і].

Чергування приголосних звуків

Приголосні звуки можуть чергуватися при змінюванні або творенні слів.

а) найпоширеніші такі чергування приголосних:

г - з - ж (нога - нозі - ніженька);

к - ц - ч (рука - руці - рученька);

х - с - ш (вухо - у вусі - вушенько).

б) у дієслівних основах чергуються такі приголосні:

д - дж (водити - воджу);

зд - ждж (їздити - їжджу);

т - ч (летіти - лечу);

з - ж (возити - вожу);

с- ш (висіти - вишу);

ст - щ (розмістити - розміщу);

б - бл (любити - люблю).

При творенні слів за допомогою суфіксів -ськ(ий), -ств(о) відбуваються зміни деяких приголосних:

г, ж, з + -ськ(ий), -ств(о) = -зьк(ий), -зтв(о): боягуз - боягузький, боягузтво, Прага - празький;

к, ч, ц + -ськ(ий), -ств(о) = -цьк(ий), -цтв(о): ткач - ткацький - ткацтво, парубок - парубоцький - парубоцтво.

х, ш, с + -ськ(ий), -ств(о) = -ськ(ий), -ств(о): товариш - товариський, товариство, птах - птаство, Одеса - одеський.

Але: казах - казахський, Мекка - меккський, тюрки - тюркський, Ірак - іракський, Малакка- малаккський, Гонконг - гонконгівський, Дамаск - дамаський.

 

Лексичні норми регулюють правильність слововживання у властивих їм значеннях на сучасному етапі.

Серед лексичних помилок і недоліків найпоширеніші ті, що стосуються:

1) уживання слів у невластивому для контексту значенні: заважати вчитися (а не мішати вчитися), ставитися до неї з повагою (а не відноситися до неї з повагою);

2) уживання слів-паразитів, які засмічують особливо усне мовлення і заважають зрозуміти висловлену думку: ну, значить, взагалі, от, так би мовити, знаєте, розумієте, також, так сказати, га, ага, як це, тобто;

3) уживання ненормативних слів, жаргонізмів, які мають знижений, згрубілий колорит і перебувають поза літературною нормою: говорити(а негавкати), обманювати(а небрехати), продати(а незагнати), доносити комусь (а некапати), міліціонери(а нементи);

4) уживання лайливих і вульгарних слів, недопустимих з погляду літературної норми та етикетних правил: чорт візьми, холера ясна, паскудний, дурепа та інші;

5) уживання росіянізмів: праска (а не утюг), їдальня (а не столова), наступний (а не слідуючий)та інші;

6) перенасичення тексту чужомовними запозиченнями, зловживання іншомовними словами, які в українській мові мають свої відповідники: перевезення(а не транзит), товариство (а не корпорація), особливий(а не ексклюзивний), добірнісорти (а не елітні сорти), найкраща ціна (а не оптимальна ціна), відпочинок (а не вікенд), циркове видовище (а не циркове шоу). М. Рильський казав, що без іншомовних слів у культур­ному мовленні не обійтись. Але варто вживати їх тільки тоді, коли вони справді доконче потрібні – і, безумовно, у властивому для них значенні;

7) уживання тавтології – невиправданого повторення однокореневих слів або українського та чужомовного відповідників: виконати роботу(а не зробити роботу), осінній день (ане осінній день осені), свято(а не святкове свято), аборигени або корінне населення (а не корінні аборигени);

8) уживання зайвих слів (плеоназму, тобто багатослів’я): кожна хвилина дорога (а не кожна хвилина часу дорога), будемо знайомитися (а не будемо вперше знайомитися);

9) сплутування паронімів: моя домашня адреса (а не мій домашній адрес), дружна група (а не дружня група);

10) порушення фразеологічної точності: мова про(а не мова йдеться); брати участь (а не прийматиучасть);дослівний переклад іншомов­них висловів, які в українській мові мають свої відповідники: збоже­воліти(а не зійти з розуму), незнання точного значення фразеоло­гізму, його слововживання: Це була лебедина пісня для цих підлітків-злочинців.


Практичне заняття № 2

Домашня робота

1. Поставте іменники І відміни в давальному відмінку:подруга, допомога, колега, перемога, стежка, доріжка, берізка, зачіска, недомовка, суперечка, бібліотека, аптека, кушетка, тріска, думка, витримка.

2. Від поданих дієслів утворіть форми 1 особи однини: мостити, пестити, садити, їздити, летіти, лазити, мастити.

3. Утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ- від наступних слів: Запоріжжя, Дрогобич, Кривий Ріг, Петербург, Кременчук, Тбілісі, Донецьк, Буг, Черкаси, Токмак, Нью-Йорк, француз, чех, латиш, киргиз, словак, Бахмач, Воронеж.

4.Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові: Богдан, Анатолій, Аркадій, Григорій, Ігор, Роман, Олекса, Федір, Наум, Ілля, Кузьма.

Аудиторна робота

Вправа 1.До наведених схем складіть речення (усно)

1. І ○, і ○, і ○ - Уз.

2. Уз.: ○, ○, ○, ○.

3. Уз.: ○, ○, ○, ○ - …

4. Чи ○, чи ○, чи ○ - Уз.

Вправа 2. Переписати речення, вставляючи, де треба, пропущені букви; розставити пропущені розділові знаки; зробити синтаксичний розбір 1-го речення.

Традиційна україн..с..ка хата це колиска нашого народу де творилася його журлива і оптимістична доля жеврів і вибухав його гнів напиналися буде..ими клоп..тами кохалися народжувалися і вмирали щоб поступитися місцем пр..йдешнім поколі..ям. З неї пішли у світ велетні думки і духу князь Кий і літописець Нестор філософ Григорій Сковорода і гетьман Богдан Хмельницький поети Тарас Шевченко й Іван Франко конструктор косміч..них ап..ратів Юрій Кондратюк і пис..ме..ик Олександр Довженко.

Перелік цей можна продовжити і далі, тоді б простягнувся ланцюг люд..с..ких доль нескін..че..о, аж у Всесвіт. Тому й уявляєт..ся україн..с..ка хата в..личезною, де долівка – земля, стіни – гори і ліси, а стеля – небо з зірками і кометами. (А. Данилюк).


Практичне заняття № 3

План

1. Поняття «функціональний стиль», «стилістична норма».

2. Функціональні стилі сучасної української літературної мови.

3. Особливості наукового стилю.

4. Характеристика офіційно-ділового стилю.

5. Особливості розмовного стилю.

Аудиторна практична робота

Домашнє завдання

1. Підготуйте відповіді до питань плану.

Аудиторна практична робота

Домашнє завдання

1. Підготуйте відповіді до питань плану.

Аудиторна практична робота

Скориставшись російсько-українським словником, перекладіть подані сполучення слів. Зверніть увагу на те, як у словнику подають переклад близькозвучних варіантів, що перекладаються російською мовою однаково.

А. Открывать глаза, открывать справочник, открывать окно, открывать ключом дверь, открывать Америку, открывать рот.

Б. Стремительная атака, стремительный бег, стремительный рост промышленности, стремительный человек.

В. Решить голосованием, решить загадку, решить задачу, решить судьбу.

Г. Меры длины, меры поощрения, меры по предупреждению, меры объема, меры принуждения.

Домашнє завдання

1. Підготуйте відповіді до питань плану.

Мовний етикет

План

  1. Поняття про етикет. Мовний, мовленнєвий етикет. Тональність спілкування.
  2. Основні правила спілкування.
  3. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул:

- вітання та побажання;

- звернення до незнайомої людини;

- привернення уваги до себе;

- знайомлення (без посередника, через посередника);

- порада, пропозиція;

- згода, відмова:

- розрада, співчуття;

- схвалення, зауваження, докір;

- висловлення сумніву;

- висловлення власного погляду;

- комплімент;

- прощання.

  1. Форма кличного відмінка у вітальних формулах.

 

Література

1. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. — Вінниця: Нова книга, 2003.

2. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2008.

3. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової мови: навч. посіб. — К.: ВЦ «Академія», 2007.

4. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс / С. В. Шевчук. – К. : Літера, 2003. – 446 с.

 

 

Аудиторна практична робота

1. Виберіть правильну форму кличного відмінка іменників, вжитих у діловому листуванні: Шановний пане Міністр – шановний пан Міністре; пане Посол – пане Посоле; пані Прем’єр-міністре – пані Прем’єре-міністр; Ваше Високосте – Ваша Високосте; Ваша святосте – Ваше святосте; Всечесніший Отче – Всечесніший Отцю; пане лікарю – пане лікаре; Високодостойносте пане Президенте – Високодостойність пане Президенте; шановний добродіє – шановний добродію; дорогий читач – дорогий читачу; вельмишановний пан прокуроре – вельмишановний пане прокуроре; шановний пане суддя – шановний пан суддя; дорога Олю – дорога Оле; шановний Ігоре Петровиче – шановний Ігорю Петровичу.

2.Комунікативна гра:

- Ви у незнайомому місті й шукаєте потрібну Вам установу.

- Ви не згодні з висловленою думкою співбесідника.

- Ви зустріли однокурсника, Вам треба зробити йому комплімент.

- До Вас звертаються з проханням надати допомогу у проведенні заходи, а Ви не можете допомогти.

 

 

Домашнє завдання

1. Підготуйте відповіді до питань плану.

2. Складіть діалог, використовуючи стандартні мовні формули та уживаючи подані іменники в кличному відмінку: друг, Василь, панна, Леся, Олег, бабуся, читач, хлопець, сторож.

План

1. Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію.

2. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. Види публічного мовлення.

3. Мистецтво аргументації. Мовні засоби переконування.

4. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. Техніка і тактика аргументування. Психологічні прийоми впливу на партнера.

5. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні, композиційні і комунікативні принципи презентації.

 

Література

1. Колотілова Н. А. Риторика / Колотілова Н. А. – К. : Центр учбової літератури, 2007.

2. Мацько Л. І. Риторика / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – К. : Вища школа, 2006.

3. Онуфрієнко Г. С. Риторика / Онуфрієнко Г. С. К. : Центр учбової літератури, 2008.

4. Сагач Г. М. Золото слів / Сагач Г. М.. – К. : Райдуга, 1993.

 

Домашнє завдання

Практичне заняття № 5

План

1. Поняття «документ», «документація», «діловодство», «документалістика».

2. Призначення і класифікація документів.

3. Формуляр-зразок, бланк.

4. Реквізити документа, їх розміщення.

5. Вимоги до тексту документа.

6. Документація щодо особового складу: реквізити та основні вимоги до укладання.

  • Заява. Її реквізити та оформлення.
  • Характеристика. Резюме. Автобіографія.

· Особовий листок з обліку кадрів.

· Трудова книжка.

· Накази щодо особового складу.

 

Література

1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – С. 5-41.

2. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. закл. – 4-те вид., переробл. і допов. – К.: А.С.К., 2002. – С. 13-53.

3. Шевчук С. В., Кабиш О.О. Практикум з українськогo діловогo мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – С. 4-12.

4. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., допов. – Х.: Торсінг, 2002. – С. 9-66.

5. Пелеха Ю. Управлінське документування: Навч. посібник: У2ч. – Ч.1: Ведення загальної документації. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – С. 33-45, 49-84.

6. Унівсрсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, I. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. – К.: Довіра; УНВЦ «Рідна мова», 1999. – С. 5-11.

Домашня робота

Вправа 1.Підготувати і письмово оформити зразки кожного з представлених документів (резюме, характеристика, заява, автобіографія).

Вправа 2. Типові мовні звороти, що вживаються в заявах, перекладіть українською мовою.

В связи с болезнью, к заявлению прилагаю, тяжелое материальное положение, освободить от занятий, освободить с должности, снять с работы, с зачислением в штат, долгосрочная ссуда, заявляющий.

Вправа 3. Напишіть характеристику на студента вашої групи.

 

Аудиторна робота

Вправа 1.Проаналізуйте тексти заяв, відредагуйте їх. Виправте, де потрібно, орфографічні та пунктуаційні помилки.

· Прошу відпустити мене в академку у термін 1 рік в зв’язку із тим, що я їду на навчання закордон.

· Прошу допустити мене до здачі екзаменів до вступу на денний стаціонар інституту геодезії. З умовами прийому до університета ознайомлений.

· Прошу звільнити мене з моєї посади лікара терапевта по власному бажанні.

· Прошу вашого дозволу про надання мені відпустки терміном 28 кален­дар­них днів з 1 липня 2008 року.

Я прошу допустити мене, Середюк О.Л., до складання іспиту з математичного аналізу, якого я вчасно не здав по сімейним обставинам.

Вправа 2. Оформіть документ на ім'я керівника вашої установи з проханням звільнити вас від занять.

Вправа 3 Напишіть резюме, мета якого заміщення вакантної посади: а) водія тролейбуса; б) агента э організації туризму; в) касира торговельного залу; г) контролера ощадного банку.

Вправа 4. Напишіть автобіографію, дотримуючись лаконізму викладу.

Вправа 5. Напишіть заяву з проханням надати вам матеріальну допомогу. Обґрунтуйте своє прохання.


Практичне заняття № 6

План

1. Прес-реліз: реквізити та основні вимоги до укладання.

2. Звіт. Довідка. Реквізити та основні вимоги до укладання.

3. Протокол, витяг із протоколу: реквізити та основні вимоги до укладання.

4. Сучасне ділове листування. Класифікація листів. Їх реквізити. Особливості оформлення листів різних видів. Етикет ділового листування. Зразки оформлення.

5. Доповідна та пояснювальна записки.

6. Господарсько-договірні документи. Договір. Контракт. Трудова угода.

Домашня робота

Вправа 1.Запишіть типові мовні звороти, якими можна скористатися у листах-проханнях.

Вправа 2.Продовжте текст листа та поясніть правопис виділених слів.

Шановні...!

Ми отримали Вашого листа від..., у якому Ви просите надати зниження в обсязі 5 % від запропонованої в проекті контракту ціни на постачання підручників та художньої літератури.

Вправа 3.Підготуйте і письмово оформіть зразки кожного з представлених документів.

.

Література

1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – С. 5-41.

2. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. закл. – 4-те вид., переробл. і допов. – К.: А.С.К., 2002. – С. 13-53.

3. Шевчук С. В., Кабиш О.О. Практикум з українськогo діловогo мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – С. 4- 12.

4. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., допов. – Х.: Торсінг, 2002. – С. 9-66.

5. Пелеха Ю. Управлінське документування: Навч. посібник: У2ч. – Ч.1: Ведення загальної документації. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – С. 33-45, 49-84.

6. Унівсрсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, I. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. – К.: Довіра; УНВЦ «Рідна мова», 1999. – С. 5-11.

 

Практичне заняття № 1

ОРФОЕПІЧНІ, АКЦЕНТУАЦІЙНІ, ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІ МОВНІ НОРМИ

План

1. Класифікація мовних норм.

2. Орфоепічні норми (особливості вимови голосних і приголосних звуків української мови).

3. Акцентуаційні норми (характеристика наголосу в українській мові; паралельне наголошення; складні випадки наголошення слів).

4. Лексичні норми: лексичне значення слова; вживання синонімів, омонімів, антонімів, паронімів; Терміни, професіоналізми, жаргонізми, арготизми, історизми, архаїзми, неологізми, канцеляризми, діалектизми; тавтологія, просторічні слова, вульгаризми, слова-паразити.

5. Особливості вживання фразеологізмів.

 

Основна література

1. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення : навч. посіб. /
Т. Б. Гриценко. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 472 с.

2. Гуць М. В. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посіб. / М. В. Гуць, І. Г. Олійник, І. П. Ющук. – К. : Міжнародна агенція “BeeZone”, 2004. – 336 с.

3. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення : професійне і непрофесійне спілкування /
А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк, 2004. – 480 с.

4. Мозговий В. Українська мова у професійному спрямуванні. Модульний курс : навч. посіб. /
В. Мозговий. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 592 с.

5. Пономарів О. Культура слова : Мовностилістичні поради : навч. посіб. / О. Пономарів– К., 2001. – 240 с.

6. Пономарів О. П. Стилістика сучасної української мови / О. П. Пономарів. – К., 2000. – 240 с.

7. Сучасні ділові папери : навч. посіб. / Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. – [4-те вид., переробл. і допов. ]. – К. : А.С.К., 2006. – 400 с.

8. Українська мова : практикум : навч. посіб. / О. М. Пазяк, О. А. Сербенська, М. І. Фурдуй, Л. Ю. Шевченко. – К. : Либідь, 2000. – 384 с.

9. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс / С. В. Шевчук. – К. : Літера, 2003. – 446 с.

10. Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / Н. Г. Шкуратяна,
С. В. Шевчук. – К. : Літера, 2000. – 688 с.

11. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – К. : Освіта, 2000. – 254 с.

 

 

Домашня робота

1. Виберіть та запишіть слова, які мають подвійний наголос.

Запитання, новина, подання, виразний, ненависть, алфавіт, літопис, листопад, випадок, помилка, кілометр, чотирнадцять, батьківщина, перепис, приязнь, черговий, фаховий, донька, магістерський, зокрема, довідник, рукопис, одинадцять, показник, договір.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.222 (0.018 с.)