НАЙМЕНУВАННЯ ТА МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАЙМЕНУВАННЯ ТА МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВАС Т А Т У Т

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

«………….»

 

М. Київ - 2013

Цей Статут визначає порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «……………»(далі за текстом – «Товариство»).

Товариство створюється та здійснює свою діяльність відповідно до чинного Законодавства України, Протоколу Загальних Зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «………….»№ 1 від …………… 2013 року та цього Статуту.

 

НАЙМЕНУВАННЯ ТА МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Повне найменування Товариства

- українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «………»;

- російською мовою – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «………..»;

1.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ТОВ «………….»;

- російською мовою – ООО «………..»;

1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. …………….

1.4. Всі питання, які не знайшли відображення в даному Статуті регулюються чинним законодавством України.

УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

2.1. Учасником Товариства, що володіє 100% часток статутного капіталу є фізична особа:

- гр. України ………………..

2.2. До складу Учасників Товариства за рішенням Загальних зборів Учасників можуть бути прийняті інші фізичні та юридичні особи. При цьому визначається порядок і розмір внесення вступниками вкладів до Статутного капіталу Товариства.

 

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1.Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостiйний баланс, поточні i валютний рахунки в банківських установах, круглу печатку з емблемою та зi своїм повним найменуванням українською мовою, штампи та фiрмовий бланк.

3.2. Товариство має право вiд свого iменi укладати правочини, що не суперечать законодавству України, набувати майнових i особистих немайнових прав i нести обов'язки, бути позивачем i вiдповiдачем в судах та господарських судах.

3.3. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi i здiйснює експортно-iмпортнi операцiї, включаючи товарообмiн, бартернi, посередницькi та iншi операцiї.

3.4. Товариство є власником майна, що йому належить. Товариство здiйснює вiдповiдно до чинного законодавства володiння, користування i розпорядження майном, що є в його власностi згiдно з метою своєї статутної дiяльностi та призначенням майна.

3.5. Товариство не вiдповiдає за зобов'язаннями держави, так само й держава не вiдповiдає за зобов'язаннями Товариства.

Учасники Товариства не відповідають за його зобов’язаннями і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів.

3.6. Товариство може створювати самостiйно i разом з iншими українськими та iноземними юридичними i фiзичними особами на територiї України i за кордоном дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва й iншi вiдокремленi пiдроздiли, а також iншi товариства та пiдприємства з правами юридичної особи, розмiщувати кошти в цiннi папери, що знаходяться в обiгу; брати участь в асоцiацiях, та iнших об'єднаннях підприємств; проводити операцiї на товарних та фондових бiржах.

3.7. Фiлiї, представництва й iншi вiдокремленi пiдроздiли дiють на пiдставi положень про них. Положення про фiлiї, представництва та iншi вiдособленi пiдроздiли затверджуються Зборами Учасникiв Товариства. Керiвник фiлiї та керiвник представництва дiють на пiдставi довіреності, що видається Товариством.

3.8. Фiлiї, представництва й iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства не є юридичними особами й дiють вiд його iменi.

Дочiрнi пiдприємства Товариства, що є юридичними особами, не вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства, так само й Товариство не вiдповiдає за зобов'язаннями цих пiдприємств.

3.9. Майно та активи Товариства, його пiдприємств та установ, а також майно, надане Товариству в користування, не пiдлягають нацiоналiзацiї, конфiскацiї чи iншому вилученню за винятком випадкiв, передбачених законодавством України.

3.10. Товариство має право залучати для роботи українських та iноземних спецiалiстiв, самостiйно визначати форми, системи, розмiри та види оплати працi згiдно з чинним законодавством України.

 

ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ

6.1. Здійснюючи зовнiшньоекономiчну дiяльність Товариство користується в повному обсязi правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України.

6.2. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство здійснює:

- експорт товарів власного виробництва;

- експорт товарів не власного виробництва без переходу права власності;

- експорт товарів не власного виробництва з переходом права власності;

- імпорт товарів для власних потреб;

- імпорт товарів не для власних потреб без переходу права власності;

- імпорт товарів не для власних потреб з переходом права власності;

- імпорт послуг, в тому числі у сфері інтелектуальної власності.

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

7.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також iншi цiнностi, вартiсть яких вiдображається в самостiйному балансi Товариства.

7.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками товариства у власність, як вклад до статутного капіталу;

- продукцiї, виробленої Товариством у результатi господарської дiяльностi;

- одержаних доходiв;

- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом;

7.3. Товариство утворює резервний (страховий) фонд в розмірі 25% Статутного капіталу. Резервний фонд формується за рахунок щорічних відрахувань, розмір яких складає 5% від суми чистого прибутку. Товариство може використовувати кошти Резервного фонду на додатковi витрати, на заходи щодо розробки та впровадження нових перспективних програм, поповнення нестачi власних оборотних коштiв, покриття збиткiв вiд зниження цiни продукцiї i на iншi цiлi.

За рiшенням Загальних Зборiв Учасникiв Товариства частина коштiв Резервного фонду може бути використана на оплату працi з компенсуванням їх в наступному перiодi з фонду оплати працi.

 

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень вiд господарської дiяльностi пiсля покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов”язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний пiсля зазначених розрахункiв, залишається у розпорядження Товариства, яке визначає напрямки його використання відповідно до установчих документів Товариства

8.2. Збитки, що можуть виникнути в процесi дiяльностi Товариства, покриваються за рахунок коштiв Резервного фонду.

 

ОБЛIК ТА ЗВIТНIСТЬ

11.1.Товариство веде облiк результатiв дiяльностi, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облiк.

11.2. Бухгалтерський, оперативний та статистичний облiк i звiтнiсть у Товаристві ведуться згiдно з нормами, що дiють в Українi. Органiзацiя обiгу документiв в Товаристві, його дочiрнiх пiдприємствах, фiлiях та представництвах встановлюється Директором Товариства.

11.3.Вiдповiдальнiсть за стан облiку, своєчасне подання бухгалтерської та iншої звiтностi покладено на головного бухгалтера Товариства, компетенцiя якого визначена чинним законодавством.

11.4.Операцiйний рiк встановлюється з 1 сiчня до 31 грудня включно.

11.5.Рiчний звiт щодо операцiй Товариства та баланс складаються в Товаристві не пiзнiше, нiж через 1 мiсяць пiсля закiнчення операцiйного року i разом з висновком Ревiзiйної комiсiї мають бути поданi на затвердження Загальних Зборiв Учасників, що скликаються не пізнiше як через 2 тижнi пiсля закiнчення термiну для складання звiту.

11.6. Товариство та посадовi особи його органів управління несуть встановлену законодавством вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних, що мiстяться в рiчному звiтi та балансi.

 

С Т А Т У Т

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

«………….»

 

М. Київ - 2013

Цей Статут визначає порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «……………»(далі за текстом – «Товариство»).

Товариство створюється та здійснює свою діяльність відповідно до чинного Законодавства України, Протоколу Загальних Зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «………….»№ 1 від …………… 2013 року та цього Статуту.

 

НАЙМЕНУВАННЯ ТА МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Повне найменування Товариства

- українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «………»;

- російською мовою – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «………..»;

1.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ТОВ «………….»;

- російською мовою – ООО «………..»;

1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. …………….

1.4. Всі питання, які не знайшли відображення в даному Статуті регулюються чинним законодавством України.

УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

2.1. Учасником Товариства, що володіє 100% часток статутного капіталу є фізична особа:

- гр. України ………………..

2.2. До складу Учасників Товариства за рішенням Загальних зборів Учасників можуть бути прийняті інші фізичні та юридичні особи. При цьому визначається порядок і розмір внесення вступниками вкладів до Статутного капіталу Товариства.

 

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1.Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостiйний баланс, поточні i валютний рахунки в банківських установах, круглу печатку з емблемою та зi своїм повним найменуванням українською мовою, штампи та фiрмовий бланк.

3.2. Товариство має право вiд свого iменi укладати правочини, що не суперечать законодавству України, набувати майнових i особистих немайнових прав i нести обов'язки, бути позивачем i вiдповiдачем в судах та господарських судах.

3.3. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi i здiйснює експортно-iмпортнi операцiї, включаючи товарообмiн, бартернi, посередницькi та iншi операцiї.

3.4. Товариство є власником майна, що йому належить. Товариство здiйснює вiдповiдно до чинного законодавства володiння, користування i розпорядження майном, що є в його власностi згiдно з метою своєї статутної дiяльностi та призначенням майна.

3.5. Товариство не вiдповiдає за зобов'язаннями держави, так само й держава не вiдповiдає за зобов'язаннями Товариства.

Учасники Товариства не відповідають за його зобов’язаннями і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів.

3.6. Товариство може створювати самостiйно i разом з iншими українськими та iноземними юридичними i фiзичними особами на територiї України i за кордоном дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва й iншi вiдокремленi пiдроздiли, а також iншi товариства та пiдприємства з правами юридичної особи, розмiщувати кошти в цiннi папери, що знаходяться в обiгу; брати участь в асоцiацiях, та iнших об'єднаннях підприємств; проводити операцiї на товарних та фондових бiржах.

3.7. Фiлiї, представництва й iншi вiдокремленi пiдроздiли дiють на пiдставi положень про них. Положення про фiлiї, представництва та iншi вiдособленi пiдроздiли затверджуються Зборами Учасникiв Товариства. Керiвник фiлiї та керiвник представництва дiють на пiдставi довіреності, що видається Товариством.

3.8. Фiлiї, представництва й iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства не є юридичними особами й дiють вiд його iменi.

Дочiрнi пiдприємства Товариства, що є юридичними особами, не вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства, так само й Товариство не вiдповiдає за зобов'язаннями цих пiдприємств.

3.9. Майно та активи Товариства, його пiдприємств та установ, а також майно, надане Товариству в користування, не пiдлягають нацiоналiзацiї, конфiскацiї чи iншому вилученню за винятком випадкiв, передбачених законодавством України.

3.10. Товариство має право залучати для роботи українських та iноземних спецiалiстiв, самостiйно визначати форми, системи, розмiри та види оплати працi згiдно з чинним законодавством України.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.006 с.)