Зменшення кола суб’єктів використання прав і свобод.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зменшення кола суб’єктів використання прав і свобод.Зменшення території використання прав і свобод.

Зменшення розміру або кількості благ.

5. Скасування прав і свобод.

 

19. Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 11.10.2005 року звуження обсягу існуючих прав і свобод означає:

1. Зменшення ознак, змістовних характеристик можливостей громадянина.

Зменшення кола суб’єктів використання прав і свобод.

Зменшення території використання прав і свобод.

Зменшення розміру або кількості благ.

5. Скасування прав і свобод.

 

20. Назвіть складові змісту права на свободу світогляду і віросповідання:

1. Поширювати інформацію про релігійні організації.

2. Здобувати спеціальність богослова.

Вести релігійну діяльність.

Не сповідувати ніякої релігії.

Відправляти релігійні культи одноособово чи колективно.

 

21. В яких інтересах право на свободу совісті та віросповідання може бути обмежено.

В інтересах охорони моральності.

2. В інтересах держави.

3. В інтересах охорони Конституції.

В інтересах охорони громадського порядку.

5. В інтересах захисту прав і свобод інших людей.

 

22. Жодна релігія не може бути визнана державою як _____.

1. Необхідна.

2. Панівна.

Обов’язкова.

4. Традиційна.

5. Офіційна.

 

23. З якою метою громадяни України можуть використовувати право на об’єднання у політичні партії та громадські організації згідно з Конституцією України.

Для здійснення своїх прав і свобод.

Для захисту своїх прав і свобод.

3. Для здобуття влади у державі.

4. Для вираження політичних уподобань.

Для задоволення політичних, соціальних, економічних та культурних інтересів.

 

24. Якими нормативними актами встановлюються обмеження щодо членства у політичних партіях:

Виключно Конституцією і законами України.

2. Законодавством України.

3. Рішеннями судів загальної юрисдикції.

4. Рішенням Конституційного Суду України.

5. Законами України.

 

25. Членами політичних партій можуть бути:

1. Всі бажаючі.

Лише громадяни України.

3. Лише повносправні громадяни України.

4. Лише повнолітні громадяни України.

5. Громадяни України, а також особи без громадянства та іноземці, якщо це застережено у статуті політичної партії.


РОЗДІЛ 7

1. Згідно з Конституцією України усі об’єднання громадян перед законом_____.

1. Мають однакові права і обов¢язки.

2. Рівноцінні.

Рівні.

4. Рівнозначні.

5. Захищені.

 

2. З якою метою громадяни мають право на участь у професійних спілках:

1. Для здійснення своїх прав і свобод.

Для захисту своїх трудових прав та інтересів.

3. Для участі у страйках.

4. Для вираження політичних уподобань.

Для захисту своїх соціально-економічних прав та інтересів.

 

3. Забороняються утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на________.

1. Реалізацію нової економічної програми розвитку держави.

Ліквідацію незалежності держави.

3. Зміну конституційного ладу.

Незаконне захоплення державної влади.

Пропаганду війни, насильства.

 

4. В яких органах та організаціях не допускається створення та діяльність організаційних структур політичних партій:

У школах.

2. У приватних підприємствах.

3.У представницьких органах місцевого самоврядування.

У податкових адміністраціях.

В обласних державних адміністраціях.

 

5. Які види служби, щодо яких громадяни користуються рівним правом доступу, передбачено Конституцією України:

Державна служба.

2. Муніципальна служба.

3. Публічна служба.

4. Військова служба.

Служба в органах місцевого самоврядування.

 

6. Згідно з Конституцією України право приватної власності є _______.

1. Безмежним.

2. Необмеженим.

3. Загальним.

Непорушним.

5. Абсолютним.

 

7. Використання власності не може завдавати шкоди:

Правам і свободам громадян.

Інтересам суспільства.

3. Інтересам органів влади.

Гідності громадян.

Екологічній безпеці.

 

8. Примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток _______, на підставі, в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості.

1. Внаслідок необхідності їх рятування.

2. Внаслідок крайньої необхідності.

3. З мотивів забезпечення державної безпеки.

З мотивів суспільної необхідності.

5. Як гарантія забезпечення екологічної ситуації.

 

9.Підприємницька діяльність яких суб’єктів обмежується законом згідно з Конституцією України:

1. Лікарів.

2. Працівників вищих навчальних закладів.

Посадових осіб державної влади.

Службових осіб державної влади.

Депутатів.

 

10. Примусовою працею не вважається________.

Військова служба.

2. Праця у вихідні та святкові дні без відшкодування.

3. Нічні чергування поза графіком.

4. Безоплатне виконання роботи за вказівкою керівника.

Робота, що виконується відповідно до закону про надзвичайний стан.

 

11. Конституційне право на відпочинок забезпечується:

Встановлення скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв.

Наданням днів щотижневого відпочинку.

3. Випискою листків тимчасової непрацездатності у зв¢язку із хворобою.

4. Наданням путівок у санаторій.

Встановлення скороченої тривалості роботи у нічний час.

 

12. Що включає право на соціальний захист:

Право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової непрацездатності.

2. Право на достатній життєвий рівень.

3. Право на соціальне житло.

Право на забезпечення у разі втрати годувальника.

Право на забезпечення у старості.

 

13. Що включає право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї.

1. Належний дохід.

2. Можливість здобуття освіти.

3. Цей рівень має бути не нижчий від прожиткового мінімуму.

Житло.

Одяг.

 

14. На чому ґрунтується шлюб згідно з Конституцією України:

1. На повазі один до одного.

2. Вільному волевиявленні жінки і чоловіка.

Вільній згоді жінки і чоловіка.

4. Взаєморозумінні між жінкою і чоловіком.

5. Відсутності майнових претензій між жінкою і чоловіком.

 

15. Батьки зобов’язані утримувати дітей до ______.

Їх повноліття.

2. Здобуття ними загальної середньої освіти.

3. Здобуття вищої освіти.

4. Отримання паспорта громадянина України.

5. Їх працевлаштування.

 

16. При внесенні змін до чинних законів звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод_______.

1. Забороняється.

Не допускається.

3. Не потребується.

4. Не має місця.

5. Переслідується відповідно до закону.

 

17. Права людини згідно з Конституцією України є.

Непорушними.

2. Абсолютними.

3. Рівними.

4. Природними.

 

18. Чим забезпечується рівність прав жінки і чоловіка:

Спеціальними заходами щодо охорони праці жінок.

2. Спеціальними заходами охорони здоров’я чоловіків на шкідливому виробництві.

3. Надання пільг чоловікам при працевлаштуванні в освітній сфері.

Надання жінкам рівних з чоловіками прав у громадсько-політичній і культурній діяльності.

Правовим захистом, матеріальною, моральною підтримкою материнства і дитинства.

 

19. Згідно з Конституцією України громадянин України не може бути вигнаний за межі України або ________.

1. Видворений з території України.

2. Обмежений у праві в’їзду в Україну.

Виданий іншій державі.

4. Просити притулку в іноземній державі.

5. Депортований.

 

20. Кожна людина має _____ право на життя згідно з Конституцією України:

1. Виключне.

2.Абсолютне.

Невід’ємне.

4. Законне.

5. Невідчужуване.

 

21. Назвіть конституційні гарантії права людини на життя згідно з Конституцією України:

1. Держава встановлює кримінальну відповідальність за позбавлення життя.

2. Держава забороняє пасивну і активні евтаназію.

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя.

4. Держава встановлює відповідальність за доведення до самогубства.

Кожен має право захищати своє життя від протиправних посягань.

 

22. Протягом якого часу має бути перевірена обґрунтованість застосування тримання особи під вартою як тимчасового запобіжного заходу.

1. 2 діб.

2. 24 годин.

3. 1 місяця.

Годин.

4. 12 годин.

 

23. Назвіть конституційні гарантії прав заарештованого чи затриманого:

1. Повага до його гідності.

Повідомлення про мотиви арешту чи затримання.

Має бути роз’яснено права.

Мають бути негайно повідомлені родичі.

5. Не допускається проведення огляду чи обшуку без мотивованого рішення суду.

 

24. За яких підстав допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи:

1. За постановою прокурора.

За рішенням суду.

3. За рішенням працівників органів внутрішніх справ.

4. У разі затримання особи.

5. У разі арешту особи.

 

25. За ознаками раси, кольору шкіри, релігійних та інших переконань, статі тощо не може бути _______чи _______.

1. Переваг.

2. Заборон.

Привілеїв.

4. Пільг.

5. Обмежень.

 


 

РОЗДІЛ 8

1. Які категорії громадян України не мають права голосу на виборах і референдумах:

1. Ті, що перебувають на стаціонарному лікування у психіатричних лікувальних закладах.

2. Військовослужбовці строкової служби.

Неповнолітні.

4. Визнані судом недієздатними.

5.Судимі.

 

2. Згідно з Конституцією України виборцям гарантується:

Вільне волевиявлення.

2. Таємниця голосування.

3. Невтручання в особисте життя.

4. Доступність інформації про кандидатів.

5. Рівність.

 

3. Назвіть суб’єктів, які повноважні призначати всеукраїнський референдум:

1. Кабінет Міністрів України.

2. Народні депутати України.

Верховна Рада України.

Президент України.

5. Конституційний Суд України.

 

4. На вимогу якої кількості громадян України, які мають право голосу проголошується всеукраїнський референдум за народною ініціативою:

1. Не менше як по сто тисяч у кожній області.

2. Не менше як по сто тисяч у кожній з двох третин областей.

3. Трьох мільйонів.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.021 с.)