Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВ ТА ОБОВЯЗКІВ ПОДРУЖЖЯ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВ ТА ОБОВЯЗКІВ ПОДРУЖЖЯЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………..3 – 5

Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВ ТА ОБОВЯЗКІВ ПОДРУЖЖЯ………………………………………...6

1.1. Сім’я: поняття та юридичне значення………………………….6 – 8

1.2. Особливості забезпечення та виконання сімейних обов’язків..9 – 11

1.3. Правовий режим майна подружжя……………………………...12 – 15

Розділ ІІ. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТИХ ПРАВ ТА ОБОВЯ’ЗКІВ ПОДРУЖЖЯ. ЇХ ВИДИ…..................................................................................................16

2.1. Право на материнство і батьківство………………………..........16 – 18

2.2. Право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності, на фізичний та духовний розвиток подружжя………………………….19 – 20

2.3. Право на вибір прізвища та його зміну. Інші права та обов’язки подружжя………………………………………………………………21 – 26

Розділ ІІІ. ЗАХИСТ ОСОБИСТОГО НЕМАЙНОВОГО ПРАВА ПОДРУЖЖЯ…………………………………………………………27

3.1. Захист особистого немайнового права подружжя на свободу та особисту недоторканність…………………………………………….................27 – 33

3.2. Захист цивільних прав та інтересів подружжя…………….........34 – 37

Висновки……………………………………………………………....38 – 39

Список використаної літератури…………………………………..40 – 42

Додатки………………………………………………………………...43

Додаток А.................................................................................................43 – 44

Длдаток Б..................................................................................................45 – 47


ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Одним з найстародавніших інститутів дослідження є сім’я. Виникла сім’я в надрах первісного суспільства значно раніше класів, націй, держав. Суспільна цінність сім’ї обумовлена її «виробництвом і відтворенням» безпосередньо життя, вихованням дітей, формуванням їх індивідуальної свідомості. Сім’я – це заснована на шлюбі чи кровному спорідненні невелика група людей, члени якої пов’язані спільністю побуту, взаємною моральною відповідальністю та взаємодопомогою. Шлюб — це юридичний факт, який передбачає сімейно-правові відносини, це добровільний і рівноправний союз вільних жінки і чоловіка, який укладається у визначеному законом порядку для створення сім’ї.

В процесі історичного розвитку під впливом панівного в суспільстві способу виробництва, способу життя і суспільних відносин систематично змінювалися і змінюються відносини сім’ї і особи. Прогрес суспільства тісно зв’язаний з усуненням, зменшенням дискримінації жінки на виробництві, в соціальній і духовній сферах, в шлюбному законодавстві, з істотними змінами функції сім’ї, створенням умов для вдосконалення шлюбно-сімейних відносин, посиленням і розширенням виховання. Всі соціально-економічні, культурні процеси – позитивні та негативні, що відбуваються в суспільстві, впливають на функціонування сім’ї, яка є осередком суспільства. На сім’ю, її моральне становище безпосередньо впливають фактори навколишнього соціального середовища: соціально-економічні процеси виробничих, трудових колективів, повсякденне життя.

В сім’ї відображаються і переплітаються найрізноманітніші суспільні відносини: економічні, соціальні, політичні, правові, духовно-ідеологічні, психологічні, моральні, естетичні. Зрозуміло, не можна не враховувати і природно-біологічні сімейно-шлюбні відносини. Основні ознаки сім’ї: шлюбні або кровно-родинні зв’язки між всіма її членами (подружжям, рідними, дітьми та ін.), спільне проживання в одному приміщенні, спільний сімейний бюджет. Юридичне оформлення тут не виступає неодмінною умовою. Та й інші ознаки не такі вже й чіткі: скільки часу потрібно жити спільно – тиждень, або кілька років, все життя, яку частину із особистого бюджету з кожного із членів сім’ї включає весь сімейний бюджет та ін. І це тоді, коли такі ознаки, здавалося би найефективніші, фіксовані.

Подружжя, яке перебуває в зареєстрованому шлюбі, набуває особистих немайнових прав і обов’язків. Особисті немайнові права і обов’язки – це такі, що не мають майнового змісту. В основу регулювання особистих немайнових відносин між подружжям покладено принцип рівності при набутті та здійсненні особистих немайнових прав та обов’язків.

Крім особистих немайнових прав і обов’язків, подружжя мають і відповідні майнові права та обов’язки. Реєстрація шлюбу не припиняє права власності на майно, яке належало дружині та чоловікові до цього моменту.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження теми курсової роботи.

Об’єктом дослідження курсової роботи є законодавство України, зокрема та його частина, яка регулює шлюбно-сімейні відносини.

Предмет дослідження – особисті немайнові права та обов’язки подружжя.

Метою курсової роботи є дослідження особистих немайнових прав та обов’язків подружжя.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

- визначити теоретичні засади прав та обов’язок подружжя;

- здійснити характеристику особистих немайнових прав та обов’язків подружжя та їх видів;

- дослідити захист особистого немайнового права подружжя.

Теоретичну базу дослідження складають праці відомих українських вчених-цивілістів, таких як Бошко В.Й., Фурса С. Я., Жилінкова І. В., Ромовська З. В., Лепех С. М., Гопанчук В. С., Червоний Ю. С. та інші.

Методологічну основу складають: діалектико-матеріалістичний, формально-логічний, системно-структурний, порівняльний та інші методи наукового пізнання.

Структура роботи. Курсове дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

 

Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВ ТА ОБОВЯЗКІВ ПОДРУЖЖЯ

Розділ ІІ. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТИХ ПРАВ ТА ОБОВЯ’ЗКІВ ПОДРУЖЖЯ. ЇХ ВИДИ.

Розділ ІІІ. ЗАХИСТ ОСОБИСТОГО НЕМАЙНОВОГО ПРАВА ПОДРУЖЖЯ

ВИСНОВКИ

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити такі висновки:

1. Сімя – це соціальна група, яка пов’язана шлюбом, родинністю, усиновленням чи іншою формою взяття дітей на виховання, спільністю життя, а також сімейними правами та обов’язками.

2. Сім’я є однією із найдавніших форм соціальної спільності людей і вона пов’язана зі всіма сферами діяльності людини. Змінюючись та розвиваючись разом із зміною та розвитком суспільства, сім’я впливає та сприяє вирішенню багатьох важливих як економічних, так і соціальних проблем суспільства. Вона є моделлю конкретного історичного періоду розвитку суспільства.

3. Формування в Україні громадянського суспільства відбувається на засадах зміцнення його первинного і головного осередку, якимє сім’я.

Таким чином, підбиваючи підсумки загальної характеристики особистих немайнових прав та обов'язків подружжя, необхідно підкреслити, що ці права виникають у зв'язку з укладанням шлюбу. Більшість з них діє у вигляді законодавчих принципів побудови сім'ї. Захист цих прав не завжди має реально-правовий характер. Невиконання будь-ким із подружжя обов'язку не порушувати особистих немайнових прав іншого з подружжя може бути підставою розірвання шлюбних відносин.

Посадові особи правоохоронних органів мусять знати правову природу особистих немайнових прав подружжя і використовувати їх в діяльності, пов'язаній з профілактикою правопорушень. Слід зазначити, що санкцій за невиконання подружжям особистих немайнових обов’язків Сімейним кодексом прямо не передбачено.

Однак зловживання одним із подружжя особистими правами чи обов’язками, очевидне нехтування інтересами сім’ї, а також ігнорування чи перешкоджання здійсненню іншим з подружжя його особистих немайнових прав може бути підставою для розірвання шлюбу, а в ряді випадків тягне для одного з подружжя — правопорушника негативні наслідки в майновій сфері. Наприклад, зменшення його частки у спільному майні при його поділі [3. ч. 2 с. 70].

Особисті немайнові права становлять лише частину правового статусу подружжя, але ця частина має суттєве значення, бо є фундаментом для створення сім’ї. Зміст правового статусу подружжя розкривається в нормах, що визначають конкретні права і обов’язків. Чинний закон дає можливість розрізняти особистий і майновий правовий статус подружжя.

Дружина та чоловік відповідальні один перед одним, перед іншими членами сім'ї за свою поведінку в ній, зобов'язані спільно дбати про матеріальне забезпечення сім'ї. Загальним обов'язком кожного з подружжя є утримання від дій, спрямованих на примушування до припинення шлюбних відносин, їх збереження, в тому числі - примушування до статевого зв'язку за допомогою фізичного або психічного насильства.

Аналіз норм Сімейного кодексу у частині особистих прав та обов'язків подружжя підтверджує, що вони виникають щодо немате­ріальних благ, не мають економічного змісту, тобто вони не можуть бути оцінені у грошовому еквіваленті, тісно пов'язані з особою кож­ного з подружжя, невіддільні від неї і не можуть відчужуватися, як і самі блага, на особисті права та обов'язки не впливає факт спільно­го чи окремого проживання подружжя і кожний з подружжя може ними користуватися на власний розсуд.

Отже, можна дати таке визначення поняттю особистих немайно­вих правовідносин за участю подружжя: це врегульовані нормами сімейного права відносини з приводу особистих немайнових благ та інтересів осіб, що перебувають у шлюбі.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

І. Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: чинне законодавство станом на 2 квітня 2012 р.: (Відповідає офіц. тексту) – К.: Алерта. ЦУЛ. 2011 – 96 с.

2. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»// Відомості Верховної Ради України – 2002 №10 – 70 с.

3. Сімейний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 личтопада 2013 р. (ОФІЦ. ТЕКСТ) – К.: ПАЛИВОДА А. В. – 2013. 96 с.

4. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар/ за ред. Жилінкової І. В. – Х.: Ксилон, 2008. – 168 с.

5. Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Видавничий дім «Ін Юре». 2006 – 259 с.

6. Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 4 січ. 2013 р. (ОФІЦ. ТЕКСТ) – К.: ПАЛИВОДА А. В. 2013 – 380 с.

ІІ. Спеціальна література:

1. Апопій І. В. Сімейне право України. 2-ге вид. пер. та доп. навч. посібник/ К.: Центр учбової літератури. 2011 – 51 с.

2. Бошко В. И. Очерки советского семейного права/ К.: Госполитиздат УССР. 1952 – 371 с.

3. Дзера О. В. Сімейне право України/ Навчальний посібник – К.: Істина. 2003 – 347 с.

4. Лепех С. М. Інститут сепарації: проблеми застосування/ Право України №3. 2003 – 128-130 с.

5. Лепех С. М. Сімейне право України: Навчальний посібник/ Львів: Видавничий центр ЛНУім. Івана Франка. 2010 – 78, 82 с.

6. Лозова Г. О. Законодавче визнання сім’ї та шлюбу/ Університетські наукові записи Часопис Хмельницького університету управліннята права. 2006 №1 (17) – 119-122 с.

7. Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФО/ М.: 1998 – 40, 56 с.

8. Моніторинг стану виконання законодавства України щодо протидії насильства у сім’ї. 2001-2011 р.р./ кол. авт.: О. М. Бандурки, Н. Б. Шевченко – Х.: Видавництво «Права людини». 201 – 117-118 с.

9. Муратова С. А. Семейное право: учебное пособие. Нормативные акты/ М.: Юриспруденция. 2001 – 384 с.

10. Нечаева А. М. Семейное право: учебное пособие для бакалавров/ 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт: ИД Юрайт. 2012 – 70 с.

11. Пчелинцева Л. М. Семейное право России 4-е изд. перераб./ М.: Норма. 2006 – 108 с.

12. Рясанцев В. А. Семейное право/ М.: Юридическая литература. 1971 – 293 с.

13. Сімейне право України: Підручник/ Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. Жилінкова 3–є вид. перер. і доп. – К.: Юрінком Інтер. 2011 – 98 с.

14. Сімейне право України: Підручник/ за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Жилінкової – К.: Юрінком Інтер. 2004 – 264 с.

15. Сімейне право України: Підручник/ за ред. Гопарчука В. С. К.: Істина. 2005 – 304 с.

16. Сімейне право. Нотаріат. Адвокатура. Суд: Науково-практичний посібник: у 2-ох кн./ за ред. С. Я. Фурси – К.: 2005.

17. Сімейне право України: Підручник/ за ред. Ю. С. Червоного. К.: 2004 – 143 с.

18. Чекалова О. К. Шлюбні правовідносини за новим СК України// Право України – К.: Вентурі. 2003 – 247 с.

19. Шевченко Я. М. Юридичне розуміння поняття сім’ї/ Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства: монографія/ за заг. ред. Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко. – К.: ТОВ Видавництво «Юридична думка» - 372 с.


Додаток А

до Правил внесення змін до актових записів

цивільного стану, їх поновлення та анулювання

До _____________________________________

(найменування відділу державної реєстрації

______________________________

актів цивільного стану)

від__________________________________

(прізвище, власні імена, по батькові батьків)

_____________________________________

_____________________________________

ЗАЯВА

Додаток Б

Зразок заяви про реєстрацію шлюбу

До _________________________________________ (назва органу реєстрації актів цивільного стану) від ________________________________________ (прізвища, власні імена, по батькові) ___________________________________________

 

Реєстрацію шлюбу призначено на "___" ____________ 20__ р. о ___ годині ___ хвилин _______________________________________________ (підпис посадової особи, яка приймала заяву) Шлюб зареєстрований ______________, актовий запис N_____ (число, місяць, рік)

 

Місце для квитанції про сплату державного мита

ЗАЯВА
про реєстрацію шлюбу

  ВІН ВОНА
1. Прізвище    
2. Власне ім'я    
3. По батькові    
4. Дата народження Вік    
5. Місце народження (місто, село, район, область, держава)    
6. Громадянство    
7. Відношення до військової служби: а) де перебуває на обліку б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить    

 

місце реєстраційного штампа (відмітки)
 
8. Сімейний стан (у шлюбі не перебуває, удівець (удова), шлюб розірвано). Назва документа, що підтверджує припинення попереднього шлюбу, номер та дата складання актового запису про розірвання шлюбу (смерть), назва відділу реєстрації актів цивільного стану, який провадив відповідну реєстрацію    
9. Місце проживання (повна адреса з зазначенням індексу)    
10. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (його серія, номер, яким органом і коли виданий)    


Перешкод до реєстрації шлюбу у нас немає. Виявляючи взаємну згоду на вступ до шлюбу, просимо зареєструвати його в установленому законодавством порядку. Після реєстрації шлюбу бажаємо мати прізвище:  
 
 
   
_____________________________ (чоловік) ______________________ (жінка)    
З умовами і порядком реєстрації шлюбу, а також з обов'язком повідомити один одного про стан здоров'я ознайомлені. Права й обов'язки як майбутніх подружжя і батьків нам роз'яснено. Про відповідальність за надання недостовірних відомостей органу реєстрації актів цивільного стану попереджені. (Місце для заяви про бажання наречених зареєструвати шлюб в урочистій обстановці; для відміток про отримання направлення на медичне обстеження або про відмову в цьому).  
 
 
 
   
Підписи наречених: Він_____________________________________ (дошлюбне прізвище)    
  Вона____________________________________ (дошлюбне прізвище)    
"___" _____________ 20___ р.      
             

 

 

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………..3 – 5

Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВ ТА ОБОВЯЗКІВ ПОДРУЖЖЯ………………………………………...6

1.1. Сім’я: поняття та юридичне значення………………………….6 – 8

1.2. Особливості забезпечення та виконання сімейних обов’язків..9 – 11

1.3. Правовий режим майна подружжя……………………………...12 – 15

Розділ ІІ. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТИХ ПРАВ ТА ОБОВЯ’ЗКІВ ПОДРУЖЖЯ. ЇХ ВИДИ…..................................................................................................16

2.1. Право на материнство і батьківство………………………..........16 – 18

2.2. Право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності, на фізичний та духовний розвиток подружжя………………………….19 – 20

2.3. Право на вибір прізвища та його зміну. Інші права та обов’язки подружжя………………………………………………………………21 – 26

Розділ ІІІ. ЗАХИСТ ОСОБИСТОГО НЕМАЙНОВОГО ПРАВА ПОДРУЖЖЯ…………………………………………………………27

3.1. Захист особистого немайнового права подружжя на свободу та особисту недоторканність…………………………………………….................27 – 33

3.2. Захист цивільних прав та інтересів подружжя…………….........34 – 37

Висновки……………………………………………………………....38 – 39

Список використаної літератури…………………………………..40 – 42

Додатки………………………………………………………………...43

Додаток А.................................................................................................43 – 44

Длдаток Б..................................................................................................45 – 47


ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Одним з найстародавніших інститутів дослідження є сім’я. Виникла сім’я в надрах первісного суспільства значно раніше класів, націй, держав. Суспільна цінність сім’ї обумовлена її «виробництвом і відтворенням» безпосередньо життя, вихованням дітей, формуванням їх індивідуальної свідомості. Сім’я – це заснована на шлюбі чи кровному спорідненні невелика група людей, члени якої пов’язані спільністю побуту, взаємною моральною відповідальністю та взаємодопомогою. Шлюб — це юридичний факт, який передбачає сімейно-правові відносини, це добровільний і рівноправний союз вільних жінки і чоловіка, який укладається у визначеному законом порядку для створення сім’ї.

В процесі історичного розвитку під впливом панівного в суспільстві способу виробництва, способу життя і суспільних відносин систематично змінювалися і змінюються відносини сім’ї і особи. Прогрес суспільства тісно зв’язаний з усуненням, зменшенням дискримінації жінки на виробництві, в соціальній і духовній сферах, в шлюбному законодавстві, з істотними змінами функції сім’ї, створенням умов для вдосконалення шлюбно-сімейних відносин, посиленням і розширенням виховання. Всі соціально-економічні, культурні процеси – позитивні та негативні, що відбуваються в суспільстві, впливають на функціонування сім’ї, яка є осередком суспільства. На сім’ю, її моральне становище безпосередньо впливають фактори навколишнього соціального середовища: соціально-економічні процеси виробничих, трудових колективів, повсякденне життя.

В сім’ї відображаються і переплітаються найрізноманітніші суспільні відносини: економічні, соціальні, політичні, правові, духовно-ідеологічні, психологічні, моральні, естетичні. Зрозуміло, не можна не враховувати і природно-біологічні сімейно-шлюбні відносини. Основні ознаки сім’ї: шлюбні або кровно-родинні зв’язки між всіма її членами (подружжям, рідними, дітьми та ін.), спільне проживання в одному приміщенні, спільний сімейний бюджет. Юридичне оформлення тут не виступає неодмінною умовою. Та й інші ознаки не такі вже й чіткі: скільки часу потрібно жити спільно – тиждень, або кілька років, все життя, яку частину із особистого бюджету з кожного із членів сім’ї включає весь сімейний бюджет та ін. І це тоді, коли такі ознаки, здавалося би найефективніші, фіксовані.

Подружжя, яке перебуває в зареєстрованому шлюбі, набуває особистих немайнових прав і обов’язків. Особисті немайнові права і обов’язки – це такі, що не мають майнового змісту. В основу регулювання особистих немайнових відносин між подружжям покладено принцип рівності при набутті та здійсненні особистих немайнових прав та обов’язків.

Крім особистих немайнових прав і обов’язків, подружжя мають і відповідні майнові права та обов’язки. Реєстрація шлюбу не припиняє права власності на майно, яке належало дружині та чоловікові до цього моменту.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження теми курсової роботи.

Об’єктом дослідження курсової роботи є законодавство України, зокрема та його частина, яка регулює шлюбно-сімейні відносини.

Предмет дослідження – особисті немайнові права та обов’язки подружжя.

Метою курсової роботи є дослідження особистих немайнових прав та обов’язків подружжя.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

- визначити теоретичні засади прав та обов’язок подружжя;

- здійснити характеристику особистих немайнових прав та обов’язків подружжя та їх видів;

- дослідити захист особистого немайнового права подружжя.

Теоретичну базу дослідження складають праці відомих українських вчених-цивілістів, таких як Бошко В.Й., Фурса С. Я., Жилінкова І. В., Ромовська З. В., Лепех С. М., Гопанчук В. С., Червоний Ю. С. та інші.

Методологічну основу складають: діалектико-матеріалістичний, формально-логічний, системно-структурний, порівняльний та інші методи наукового пізнання.

Структура роботи. Курсове дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

 

Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВ ТА ОБОВЯЗКІВ ПОДРУЖЖЯ
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 576; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.25.27 (0.005 с.)