ТОП 10:

Тема заняття: Європа під час революції 1848-1849 рр.Мета: розкрити особливості європейської дипломатії в ході європейських революцій 1848-1849 рр.

Зміст семінарського заняття

1. Вплив революції 1848-1849 рр. на європейську дипломатію.

2. Микола І і революція в Австрії та Прусії в 1848 р.

3. Дипломатичне втручання держав в австро-пруський конфлікт і відновлення Німецького союзу.

Література

1. Абуш А. Ложный путь одной нации: к пониманию германской истории / Пер. с нем. Г.Рудого.-М.: Изд-во соц-экон. лит., 1962.

2. Авербух Р.А. Царская интервенция в борьбе с венгерской революцией 1848-1849.-М.: Соцэкгиз, 1935.

3. Бисмарк О. Мысли и воспоминания / Пер. с нем. Т.1.-М.: ОГИЗ, 1940.

4. Богданов А.П. Первые российские дипломаты: Исторические портреты.- М.: Знание, 1991.

5. Бушуев С.К. Крымская война 1853-1856 годов. Героическая оборона Севастополя.-М.: Воениздат, 1946.

6. Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Т. 1,2.- М., 1996.

7. Дипломатический словарь: В 3-х тт.-Т.1: А-И. – М.: Наука, 1984.Т.2: К-Р. – М.: Наука, 1985; Т.3: С-Я. – М.: Наука, 1986.

8. Ерусалимский А. Бисмарк как дипломат.-М.: ОГИЗ, 1940.

9. История ХIX века / Под ред. Лависса и Рамбо.- Т. 1-8.-М.: Соцэкгиз, 1937-1938.

10. История дипломатии. Т.1. / Под ред. В.П. Потёмкина.-М.: ОГИЗ,1941.

11. История дипломатии. - Т.2. Дипломатия в новое время (1872-1919) / Под ред. В.П. Потёмкина.-М.: Госполитиздат, 1945.

12. История дипломатии. / Под ред. В.А. Зорина.-М.: Госполитиздат, 1959-1965.

13. Історія дипломатії / Під ред. В.П. Потьомкіна. Т. 2.-К.: Політвидав, 1948.

14. История Италии: В 3-х тт. / Под ред. С.Д. Сказина.-.М: Наука, 1970-1971.

15. История Польши: В 3-х тт. / Под ред. Королюка и др.-М.: АН СССР.- Т.1-3.- 1954-1958.

16. История СССР: Учебник для пед. вузов / Под ред. В.Г. Тюковкина (1861-1917).-М.: Просвещение, 1990.

17. История СССР с древнейших времён до наших дней: в 2 сериях: В 12-ти тт. / Гл ред. Совет: Б.И. Пономарёв и др.-М.: Наука, 1966-1980.

18. История Франции. Т. 1-3.-М.: Наука, 1972-1973.

19. Кан С.Б. Революция 1848 г. в Австрии и Германии.-М.: Учпедгиз, 1948.

20. К столетию революции 1848 г./Под редакцией Б.Ф. Поршнева.- М.: МГУ, 1948.

21. Невлер В. К истории воссоединения Италии.-М.: Соцэкгиз, 1936.

22. Нифонтов А. Россия в 1848 году.-М.: Госучпедиздат, 1949.

23. Покровский М.П. Дипломатия и война в ХIХ столетии: Сборник статей.-М.: Красная новь, 1923.

24. Революция 1848-1849 гг.: В 2-х тт. / Под ред. В.Ф. Потёмкина.-М.: Изд-во АН СССР, 1952.

Контрольні завдання до семінару:

1. Що спричинило революційні події в Європі в 1848-1849 рр.?

2. Яким був вплив революційних подій на європейську дипломатію?

3. Якою була позиція Російської імперії на початок революції у Франції в лютому 1848 року?

4. Які дії Тимчасового уряду у Франції відвернули загрозу європейської інтервенції і наскільки ця загроза була реальною?

5. Яким було відношення Миколи І до розгортання революційних подій в нвмецьких землях та Австрійській імперії?

6. Яку позицію зайняли європейські держави в австро-пруському конфлікті та відновленні Німецького союзу?

Методичні рекомендації до теми:

Метою семінарського заняття є розгляд вплив революції 1848-1849 рр. на європейську дипломатію. Окремого розгляду потребує дипломатія Тимчасового уряду після Лютневої революції у Франції. Студент має опрацювавш історичну літературу розглянути дипломатія європейських урядів та їх відношення до Лютневої революції.

Друге питання присвячене розгляду проблеми відношення російського імператора Миколи І до революційних подій в Європі і особливо революцій в Австрії та Прусії в 1848 р. В контексті цього питання доцільно розглянути зовнішню політику революційної Угорщини і дипломатію західних держав, царська дипломатія в зв’язку з інтервенцією і придушенням революції в Угорщині.

Трете питання розкриває дипломатичне втручання європейських держав в австро-пруський конфлікт і відновлення Німецького союзу.

Тема 7. Європейська дипломатія в роки Кримської війни і Паризький мир

Семінарське заняття № 4

(2 год)

Тема заняття: Європейська дипломатія в роки Кримської війни і Паризький мир.

Мета: розкрити особливості європейської дипломатії роки Кримської війни та підписання Паризького миру 1856 року.

Зміст семінарського заняття

1. Міжнародна ситуація напередодні Кримської війни.

2. Вступ Англії і Франції у війну проти Росії.

3.Паризький конгрес 1856 р.

Література

25. Бисмарк О. Мысли и воспоминания / Пер. с нем. Т.1.-М.: ОГИЗ, 1940.

26. Богданов А.П. Первые российские дипломаты: Исторические портреты.- М.: Знание, 1991.

27. Бушуев С.К. Крымская война 1853-1856 годов. Героическая оборона Севастополя.-М.: Воениздат, 1946.

28. Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Т. 1,2.- М., 1996.

29. Дипломатический словарь: В 3-х тт.-Т.1: А-И. – М.: Наука, 1984.Т.2: К-Р. – М.: Наука, 1985; Т.3: С-Я. – М.: Наука, 1986.

30. Ерусалимский А. Бисмарк как дипломат.-М.: ОГИЗ, 1940.

31. История ХIX века / Под ред. Лависса и Рамбо.- Т. 1-8.-М.: Соцэкгиз, 1937-1938.

32. История дипломатии. Т.1. / Под ред. В.П. Потёмкина.-М.: ОГИЗ,1941.

33. История дипломатии. - Т.2. Дипломатия в новое время (1872-1919) / Под ред. В.П. Потёмкина.-М.: Госполитиздат, 1945.

34. История дипломатии. / Под ред. В.А. Зорина.-М.: Госполитиздат, 1959-1965.

35. Історія дипломатії / Під ред. В.П. Потьомкіна. Т. 2.-К.: Політвидав, 1948.

36. История СССР: Учебник для пед. вузов / Под ред. В.Г. Тюковкина (1861-1917).-М.: Просвещение, 1990.

37. История СССР с древнейших времён до наших дней: в 2 сериях: В 12-ти тт. / Гл ред. Совет: Б.И. Пономарёв и др.-М.: Наука, 1966-1980.

38. История Франции. Т. 1-3.-М.: Наука, 1972-1973.

39. Кан С.Б. Революция 1848 г. в Австрии и Германии.-М.: Учпедгиз, 1948.

40. Керженцев М.П. История Парижской коммуны.-М.: Соцэкгиз, 1959.

41. Киняпина Н. Внешняя политика России первой половины ХIХ века.-М.: Высш.шк., 1963.

42. Покровский М.П. Дипломатия и война в ХIХ столетии: Сборник статей.-М.: Красная новь, 1923.

43. Тарле Е.В. Крымская война.: В 2-х тт.-М.: Изд-во АН СССР, 1950.

44. Талейран: Мемуары / Пер. и ред. Е.В. Тарле.-М.: Ин-т международных отношений, 1959.

Контрольні завдання до семінару:

1. Які основні причини загострення Східного питання в 50-х рр. ХІХ ст.?

2. Чим було зумовлене франко-російське протистояння в Туреччині?

3. Які дипломатичні маневри здійснювали європейські країни напередодні військового конфлікту?

4. Якою була позиція Австрії та Прусії в російсько-фрранко-англо-турецькому конфлікті?

5. Чим була зумовлена австрійська позиція в Кримській війнв 1853-1856 рр.?

6. Які основні наслідки війни для європейських країн?

Методичні рекомендації до теми:

Розглядаючи міжнародну ситуація в періоду Кримської війни. Студент має чітко визначити причини загострення Східного питання після революції 1848-1849 рр. простежити переговори про розподіл Туреччини та російсько-французьке суперництво в Туреччини.

Окремо варто розглянути місію князя А.С.Меншикова в Туреччині та контрманеври англійського посла в Константинополі. В ході дипломаьтичного протистояння російська сторона перйшла до військових дій, що знайшло свій вияв у занятті російськими військами дунайських князівств. Варто проаналізувати позицію Франції, Прусії та Австрії в російсько-турецькому конфлікті. “Віденська нота”. Оголошення Туреччиною війни Росії.

В другому питанні студент має розглянути проблему вступу Англії і Франції у війну проти Росії. Проаналізувати проект послаблення і розчленування Росії, висунутий Пальмерстоном. Місія А.В.Орлова у Відні. “Чотири пункти” Наполеона ІІІ (18 липня 1854 р.). позиція Швеції. Виступ австрійської дипломатії.

Підсумовуючи семінарське заняття студент має розглянути дипломатичну боротьбу на Паризькому конгресі 1856 р. Таємні переговори Наполеона ІІІ з Олександром ІІ про мир. Австрійський ультиматум Росії. Позиція Франції на Паризькому конгресі. Позиція Англії на конгресі. Умови миру.

Тема 8. Європа в період об’єднання Німеччини

Тема 9. Європа в період франко-прусської війни

Семінарське заняття № 5

(2 год)

Тема заняття: Європа в період об’єднання Німеччини.

Мета: розкрити особливості європейської дипломатії в період боротьби за єдність Німеччини та після утворення Німецької імперії в ході франко-німецької війни 1870-1871 рр.

 

Зміст семінарського заняття

1. Прусько-датський конфлікт із-за Шлезвіг-Голштинії.

2. Австро-пруська війна.

3. Дипломатична підготовка франко-пруської війни.

4. Франко-пруська війна.

5. Проголошення Німецької імперії.

Література

1. Абуш А. Ложный путь одной нации: к пониманию германской истории / Пер. с нем. Г.Рудого.-М.: Изд-во соц-экон. лит., 1962.

2. Бисмарк О. Мысли и воспоминания / Пер. с нем. Т.1.-М.: ОГИЗ, 1940.

3. Виноградов К.Б. Мировая политика 60-80-х гг. ХIX в.: События и люди.-Л.: Изд-во ЛГУ, 1991.

4. Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Т. 1,2.- М., 1996.

5. Дипломатический словарь: В 3-х тт.-Т.1: А-И. – М.: Наука, 1984.Т.2: К-Р. – М.: Наука, 1985; Т.3: С-Я. – М.: Наука, 1986.

6. Ерусалимский А. Бисмарк как дипломат.-М.: ОГИЗ, 1940.

7. История ХIX века / Под ред. Лависса и Рамбо.- Т. 1-8.-М.: Соцэкгиз, 1937-1938.

8. История дипломатии. Т.1. / Под ред. В.П. Потёмкина.-М.: ОГИЗ,1941.

9. История дипломатии. - Т.2. Дипломатия в новое время (1872-1919) / Под ред. В.П. Потёмкина.-М.: Госполитиздат, 1945.

10. История дипломатии. / Под ред. В.А. Зорина.-М.: Госполитиздат, 1959-1965.

11. Історія дипломатії / Під ред. В.П. Потьомкіна. Т. 2.-К.: Політвидав, 1948.

12. Манфред А.З. Внешняя политика Франции. 1871-1891.-М.: Изд-во АН СССР, 1952.

13. Невлер В. К истории воссоединения Италии.-М.: Соцэкгиз, 1936.

14. Нифонтов А. Россия в 1848 году.-М.: Госучпедиздат, 1949.

15. Норден А. Как делаются воины.-М.: Прогресс, 1972.

16. Петров В.Ф. КЭ ДОРСЭ (Краткий очерк дипломатической службы Франции).- М.: Международные отношения, 1966.

17. Покровский М.П. Дипломатия и война в ХIХ столетии: Сборник статей.-М.: Красная новь, 1923.

18. Ревуненков В.Г. Польское восстание 1863г и Европейская дипломатия.-Л.: ЛГУ, 1957.

19. Роотс Л. .Шлезвиг-Гольштинский вопрос и политика Европейских государств в 1863-1864 гг.-Таллин: Госиздат, 1957.

20. Ротштейн Ф.А. Из истории прусско-германской империи.- М.-Л., 1948.

Контрольні завдання до семінару:

Які питання спровокували розгортання прусько-датського конфлікту в 1863 році?

Чому Прусія діяла в конфлікті з Данією впільно з Австрією?

Які положення закріпила Гаштейнська конвенція 1865 року?

Яку роль відігравав Отто фон Бісмарк в розгортанні прусько-датського та прусько-австрійського конфлікту ?

Якою була позиція Росії та Франції у військових конфліктах які вела Прусія в 60-х рр. ХІХ ст.?

Хто був союзником Прусії в військовому конфлікті з Австрією в 1866 році?

Які чинники спровокували загострення франко-німецьких відносин?

Якімтериторіальні надбання здобула Німеччина в результаті військового конфлікту з Францією?

Які наслідки для дипломатії Європи мало об’єднання Німеччини?

Методичні рекомендації до теми:

Розглядаючи питання прусько-датського конфлікту із-за Шлезвіг-Гольштинії,студент має з’ясувати питання про володіння Шлезвіг-Гольштинією після смерті Фрідріха ІV та розглянути позиції Росії, Англії, Франції і Австрії з цього питання.

Студент має вивчити умови угоди між Австрією і Прусією та мотиви, які зумовили спільну позицію цих німецьких держав при вірішенні цієї проблеми. Ставлення великих держав до Прусько-датської війни. Умови миру з Данією.

В другому питанні студент повинен вивчити перебіг австро-пруської війни, вказавши, що конфлікт між Прусією і Австрією з-за Шлезвіг-Гольштинії був лише приводом для усунення Австрії з складу Німецького союзу. Студенту варто висвітлити наступні проблеми: Олександр ІІ, Горчаков і питання об’єднання Німеччини. Зустріч Бісмарка з Наполеоном ІІІ у Біарриці (1864 р.). підготовка Прусії до війни. Втручання Наполеона ІІІ в дипломатичні переговори Бісмарка. Австро-пруська війна. Нікольсбургське перемир’я (26 липня 1866 р.). Трете-п’яте питання стосується дипломатичної підготовка франко-пруської війни. З цією метою доцільно розглянути роль Прусії в Північно-німецькому союзі після Празького миру. Ставлення Англії до Прусії. Стосунки між Росією та Прусією. Стосунки між Францією та Прусією. Французькі вимоги до Прусії про компенсацію за нейтралітет. Меморандум Друен-де-Люіса. Переговори Бенедетті з Бісмарком. Невдоволення Англії вимогами Франції. Перспектива майбутньої франко-пруської війни. Люксембургське питання. Позиція Росії. Конференція держав у Лондоні в травні 1867 р. Невдача мексиканської авантюри Наполеона ІІІ.

Тема 11. Східне питання. Берлінський конгрес (1875 р.)

Семінарське заняття № 6

(2 год)

Тема заняття: Східне питання. Берлінський конгрес.

Мета: розкрити особливості європейської дипломатії при вирішенні східного питання в 70-х рр ХІХ ст. та проаналізувати рішення Берлінського конгресу з цього питання.

Зміст семінарського заняття

1. Національно-визвольна боротьба на Балканах в 70-ті рр.

2. Російсько-турецька війна 1877-1878 рр.

3.Берлінський конгрес 1878 р.

Література

1. Бисмарк О. Мысли и воспоминания / Пер. с нем. Т.1.-М.: ОГИЗ, 1940.

2. Виноградов К.Б. Мировая политика 60-80-х гг. ХIX в.: События и люди.-Л.: Изд-во ЛГУ, 1991.

3. Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Т. 1,2.- М., 1996.

4. Дипломатический словарь: В 3-х тт.-Т.1: А-И. – М.: Наука, 1984.Т.2: К-Р. – М.: Наука, 1985; Т.3: С-Я. – М.: Наука, 1986.

5. Ерусалимский А. Бисмарк как дипломат.-М.: ОГИЗ, 1940.

6. История ХIX века / Под ред. Лависса и Рамбо.- Т. 1-8.-М.: Соцэкгиз, 1937-1938.

7. История дипломатии. Т.1. / Под ред. В.П. Потёмкина.-М.: ОГИЗ,1941.

8. История дипломатии. - Т.2. Дипломатия в новое время (1872-1919) / Под ред. В.П. Потёмкина.-М.: Госполитиздат, 1945.

9. История дипломатии. / Под ред. В.А. Зорина.-М.: Госполитиздат, 1959-1965.

10. Історія дипломатії / Під ред. В.П. Потьомкіна. Т. 2.-К.: Політвидав, 1948.

11. История Франции. Т. 1-3.-М.: Наука, 1972-1973.

12. Керженцев М.П. История Парижской коммуны.-М.: Соцэкгиз, 1959.

13. Киняпина Н. Внешняя политика России первой половины ХIХ века.-М.: Высш.шк., 1963.

14. Манфред А.З. Внешняя политика Франции. 1871-1891.-М.: Изд-во АН СССР, 1952.

15. Норден А. Как делаются воины.-М.: Прогресс, 1972.

16. Петров В.Ф. КЭ ДОРСЭ (Краткий очерк дипломатической службы Франции).- М.: Международные отношения, 1966.

17. Покровский М.П. Дипломатия и война в ХIХ столетии: Сборник статей.-М.: Красная новь, 1923.

18. Царская дипломатия и Парижская коммуна 1871г.-М.: Соцэконом. изд-во, 1933.

Контрольні завдання до семінару:

Які фактори зумовили розгортання націонаоьно-визвольної боротьби на Балканах в 70-х рр. ХІХ ст.?

Який вплив на початок російсько-турецької війни мали Герцеговинське та Боспорське повстання?

Які цілі переслідували місія генерала Вердера та місія барона Мюнха?

Які основні рішення було прийнято на Константинопольській конференції?

Якими були позиції провідних європейських країн в російсько-турецькому протистоянні?

Якими були рішення Берлінського конгресу?

Методичні рекомендації до теми:

Розглядаючи питання даного семінарського заняття студенту варто вивчити розгортання нацонально-визвольного руху на Балканах в 70-х рр. ХІХ ст. Окремо доцільно спинитися на висвітленні питання Герцеговинського повстання та Боспорського повстання і сербо-турецької війна. Рейхштадтське побачення. Антитурецька кампанія в Англії. Місія генерала Вердера. Місія барона Мюнха. Константинопольська конференція. Будапештська конвенція. Франко-німецька воєнна тривога 1877 р. і Лондонський протокол.

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ, ІНДІВІДУАЛЬНІ, НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ

5.1. Завдання для самостійної роботи

  1. Вплив наполеонівських воєн на розвиток національно-визвольної боротьби народів Європейських держав.
  2. Колоніальна політика європейських держав у першій половині XIX ст.
  3. Колоніальна політика Європейських держав в II половині XIX ст.
  4. Латинська Америка у боротьбі за незалежність та політика европейських країн.
  5. Англо-німецькі відносини на рубежі ХІХ-ХХ століть: проблеми колоніального поділу Африки.
  6. Проблема чорноморських проток у зовнішній політиці Великобританії 1892-1920 рр.

 

Завдання для індивідуальної роботи

 

1. Дипломатична діяльність діяльність Талейрана в період Віденського конгресу (осінь 1814 – березень 1815).

2. Священный союз та грецьке питання: дипломатія Олександра I на конгресі в Торппау - Лайбаху (1810-1821 рр.).

3. Дипломатія Меттерніха в період русько-турецької війни 1828-1829 рр.

4. Горчаков та відміна положень Парижського трактату (1870-1871 рр.).

5. Дипломатичне мистецтво Бісмарка напередодні франко-пруської війни 1870-1871 рр.

6. Російсько-австрійські відносини напередодні російсько-турецької війни 1877-1878 рр.

7. Відмова Берлину продовжити "Договір перестраховки" та російсько-німецькі відносини в кінці 1880-х – початку 1890-х рр.

  1. .

 

 

Завдання для індивідуально-дослідницької роботи

В курсі «Дипломатична історія Європи в ХІХ ст.» метою індивідуальної навчально-дослідницької роботи є поглиблене вивчення найбільш кардинальних, або маловивчених проблем зовнішньополітичної діяльності провідних європейських країн в період 1815 – 1879 рр.. Серед них мають бути ті, навколо яких велися гострі дискусії в історичній і політичній літературі, котрі продовжуються і в наші дні; проблеми, які раніше свідомо замовчувалися в радянський історичній науці, або ж односторонньо трактувалися з точки зору ідеологічної доцільності, і не відповідали об’єктивній реальності. Сьогодні в умовах більш вільного достпу до широкого кола джерел та літератури, використовуючи нові документи і публікації, дати їм незаангажовану тими чи іншими догмами і настановами об’єктивну оцінку.

В зв’язку з цим рекомендується взяти для поглибленого вивчення і дослідження наступні проблеми:

1. Оцінка «Східного питання» в зовнішній політиці європейських держав в першій половині ХІХ ст. в сучасній історичній літературі.

2. Проблема чорноморських проток в дипломатичних відносинах Росії та великих європейських держав у 40-х рр.. ХІХ ст.

3. Російсько-турецькі війни в ХІХ ст.: витоки, хід і завершення, результати конфлікту.

4. Конгреси Священного Союзу як спроба врегулювання дипломатичних конфліктів в першій половині ХІХ ст.

Студент може обрати для дослідження також і інші проблеми, чи певний аспект вище вказаних рекомендованих і працювати над їх дослідженням під керівництвом викладача.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.3.228.47 (0.022 с.)