Проведення експертизи декларації безпекиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проведення експертизи декларації безпекиДля ОПН, які ідентифіковані як ОПН 1 класу, результати дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обґрунтування прийнятих щодо безпечної експлуатації та локалізації і ліквідації наслідків аварій рішень подаються в декларації безпеки у розділі «Розрахунково-пояснювальна частина». Оцінка рівня ризику здійснюються згідно з «Методикою визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки ОПН». Суб’єкт господарської діяльності відповідно до вимог Законів України «Про екологічну експертизу», «Про наукову та науково-технічну експертизу» проводить експертизу повноти дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обґрунтованості та достатності прийнятих для зменшення рівня ризику, готовності до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій рішень. Фінансування проведення експертизи покладається на суб’єкта господарської діяльності.

Декларація безпеки разом з позитивним висновком експертизи подається відповідним територіальним органам Держнаглядохоронпраці, Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, Держекоінспекції, державної санітарно-епідеміологічної служби, Держпожбезпеки, Держархбудінспекції, а також відповідній місцевій держадміністрації або виконавчому органу місцевої ради:

– для ОПН, що експлуатуються або ліквідуються, – протягом року після державної реєстрації ОПН;

– для ОПН, експлуатація яких планується, – разом із заявою на отримання дозволу на експлуатацію відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

Дані про ОПН, які є державною або комерційною таємницею, подаються суб’єктом господарської діяльності з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.

Місцеві держадміністрації або виконавчі органи місцевих рад протягом 30 днів після отримання декларації безпеки оприлюднюють у регіональних друкованих засобах масової інформації відомості про ОПН, а саме:

– найменування суб’єкта господарської діяльності, у власності або користуванні якого є ОПН;

– посаду, прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону (факсу);

– посадової особи суб’єкта господарської діяльності, відповідальної за інформування та взаємодію з громадськістю;

– стислий опис виробничої діяльності, пов’язаної з експлуатацією ОПН;

– перелік та основні характеристики небезпечних речовин, які використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на ОПН;

– стислі відомості про можливі наслідки і рівень ризику, про здійснені суб’єктом господарської діяльності заходи безпеки щодо запобігання аваріям та локалізації і ліквідації їх наслідків;

– відомості про способи оповіщення та необхідні дії населення у разі виникнення аварії.

У разі коли в зоні впливу вражальних факторів аварії на ОПН можуть опинитися інші регіони, органи, названі в абзаці першому цього пункту, оприлюднюють зазначені відомості також у друкованих засобах масової інформації цих регіонів.

Про можливе здійснення трансграничного впливу аварії на ОПН суб’єкт господарської діяльності інформує уповноважені органи, а також в установленому порядку через Міністерство закордонних справ (МЗС) відповідні органи держав, території яких можуть зазнавати впливу таких аварій, і пункт зв’язку для цілей оповіщення про промислові аварії, який діє в Україні згідно з «Конвенцією про трансграничний вплив промислових аварій» (1992 р.).

Суб’єкт господарської діяльності, у власності або користуванні якого є ОПН, надає будь-якій фізичній або юридичній особі на її аргументований запит можливість ознайомитися зі змістом декларації безпеки, а також з будь-якою іншою інформацією, яка стосується цих об’єктів.

Дані про ОПН, які є державною або комерційною таємницею, подаються суб’єктом господарської діяльності з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.

Декларація безпеки переглядається суб’єктом господарської діяльності один раз на п’ять років. Декларація безпеки переглядається, уточнюється або розробляється в інші терміни у разі:

– зміни умов діяльності ОПН, що призводять до підвищення ступеня небезпеки та рівня ризику, незалежно від їх причин;

– зміни та/або набрання чинності нормативно-правовими актами, що впливають на зміст відомостей, поданих у декларації безпеки;

– будівництва в прилеглих районах нових підприємств (об’єктів), якщо це впливає на зміст відомостей, поданих у декларації безпеки;

– обґрунтованої вимоги уповноваженого органу або громадськості.

Оригінал декларації безпеки та висновку експертизи, а також копії документів, що підтверджують передачу зазначених документів уповноваженим органам, зберігаються у суб’єкта господарської діяльності, у власності або користуванні якого є ОПН, протягом 25 років.

У разі припинення юридичної особи (смерті фізичної особи) – суб’єкта господарської діяльності декларація безпеки та висновок експертизи підлягають передачі правонаступникові (спадкоємцеві), а у разі його відсутності – до державного архіву. У разі відчуження ОПН зазначені документи передаються його новому власнику.

Уповноважені органи ведуть облік декларацій безпеки ОПН. Включення декларації безпеки до Державного реєстру ОПН здійснюється протягом 30 робочих днів після її подання суб’єктом господарської діяльності до територіального органу Держнаглядохоронпраці, який проводить реєстрацію декларацій безпеки з присвоєнням кожній реєстраційного номера (коду), що зазначається на її титульному аркуші. У разі подання суб’єктом господарської діяльності неповної інформації Держнаглядохоронпраці письмово повідомляє про це суб’єкта господарської діяльності. Реєстрація проводиться протягом 30 робочих днів після надання суб’єктом господарської діяльності необхідних матеріалів. Держнаглядохоронпраці не може вимагати інформацію та документи, не передбачені цим Порядком.

Протягом 10 робочих днів після реєстрації Держнаглядохоронпраці письмово повідомляє суб’єкта господарської діяльності про реєстраційний номер (код) декларації безпеки у Державному реєстрі ОПН. Держнаглядохоронпраці публікує до 1 березня поточного року в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації перелік декларацій безпеки, зареєстрованих у Державному реєстрі ОПН станом на 31 грудня попереднього року.

Суб’єкти господарської діяльності несуть відповідальність згідно із законодавством за повноту та достовірність відомостей, поданих у декларації безпеки.

Експертизу декларації безпеки можуть проводити суб’єкти господарської діяльності всіх форм власності, що займаються науковою і науково-технічною діяльністю у сфері безпеки промислових об’єктів, у тому числі спеціалізовані експертні організації, акредитовані відповідно до вимог Закону України «Про наукову та науково-технічну експертизу». Експертну організацію для проведення експертизи суб’єкт господарської діяльності обирає самостійно. Експертизу не може проводити експертна організація, яка розробляла декларацію безпеки. Умови проведення експертизи визначаються договором між суб’єктом господарської діяльності та експертною організацією. Дані про ОПН, які є державною або комерційною таємницею, подаються суб’єктом господарської діяльності з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів. У висновку експертизи дається оцінка повноти дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обґрунтованості та достатності прийнятих щодо зменшення рівня ризику, готовності до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій рішень. Висновок експертизи повинен бути конкретним, об’єктивним, аргументованим і доказовим. Зауваження висловлюються із зазначенням назви розділу, сторінки та пункту (абзацу), щодо змісту якого вони робляться, супроводжуються посиланнями на вимоги відповідних нормативних документів та у разі потреби на науково-технічні і довідкові видання. Формулювання зауважень і висновків експертизи повинні тлумачитися однозначно. Висновок експертизи повинен містити:

– найменування виду експертизи із зазначенням її об’єктів;

– виклад підстав для проведення експертизи;

– відомості про експертну організацію та експертів;

– дані про замовника та перелік об’єктів експертизи;

– відомості про розглянуті в процесі експертизи документи та об’єкти;

– результати проведення експертизи.

Висновок експертизи, підписаний експертами, які її виконували, затверджує керівник експертної організації. Підпис керівника засвідчується печаткою експертної організації. Результати проведення експертизи повинні містити оцінку:

– повноти та достовірності інформації, що міститься в декларації безпеки;

– обґрунтованості результатів дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;

– обґрунтованості та достатності рішень, прийнятих на основі аналізу рівня ризику, для зниження його до прийнятної величини, готовності до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій.

Обґрунтованість результатів дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику визначається з урахуванням:

– підстав для застосування фізико-математичних моделей і методів розрахунку;

– підстав для обрання сценаріїв виникнення та розвитку аварій;

– правильності та достовірності виконаних розрахунків рівня ризику і оцінки наслідків аварій;

– повноти врахування факторів, що впливають на кінцеві результати.

У разі негативного висновку експертизи суб’єкт господарської діяльності вправі подати декларацію безпеки на повторну експертизу після врахування зауважень. Він може оскаржити висновок експертизи декларації безпеки у встановленому порядку.

Організація, що проводить експертизу декларації безпеки, несе відповідальність згідно із законодавством за її повноту, достовірність та об’єктивність.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.012 с.)