До виконання практичної роботи за темоюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До виконання практичної роботи за темоюМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання практичної роботи за темою

«Ідентифікація та декларування безпеки об’єктів

Підвищеної небезпеки»

 

 

Рекомендовано Методичною радою НУК

 

Електронне видання

Комбінованого використання на DVD-ROM

 

 

Миколаїв 2011

УДК 351.862:614:57.022(075.8)

ББК 68.69

М 69

Укладачі В.О. Михайлюк, к.т.н., професор НУК, завідувач кафедри БЖД та ЦЗ, А.М. Суковіцин, викладач кафедри БЖД та ЦЗ

Рецензент В.А. Дубінін, канд.воєн.наук, доцент кафедри БЖД та ЦЗ

 

 

Кафедра безпеки життєдіяльності та цивільного захисту

 

 

Михайлюк В.О.

М 69 Методичні вказівки до виконання практичної роботи за темою: «Ідентифікація та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки», / В.О. Михайлюк, А.М. Суковіцин – Миколаїв: Видавництво НУК, 2011. – 67 с.

 

 

Методичні вказівки є організаційно-методичним документом, що визначає порядок та методику виконання практичної роботи за темою: «Ідентифікація та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки».

Методичні вказівки призначені для студентів всіх спеціальностей та форм навчання університету, які вивчають дисципліну «Цивільний захист». Вони також можуть бути корисними для фахівців в сфері цивільного захисту об’єктів економіки щодо ідентифікації та декларування небезпечної діяльності.

 

 

© Михайлюк В.О., Суковіцин А.М., 2011

© Видавництво НУК, 2011

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ

АКСЛ – аварії, катастрофи та стихійні лиха

АРіНР – аварійно рятувальні та інші невідкладні роботи

АРП – аварійно-рятувальний підрозділ МНС

АРС – аварійно-рятувальна служба

АТО – адміністративно-територіальна одиниця

БЖД – безпека життєдіяльності

ГДК – гранично допустимі концентрації

ГР – горючі рідини.

ЄДС ЦЗ – єдина державна система цивільного захисту

КВЕД – класифікатор видів економічної діяльності

ЛЗР – легкозаймисті рідини

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я

МНС – Міністерство з надзвичайних ситуацій

НР – небезпечна речовина

НС – надзвичайна ситуація

ОЕ – об’єкт економіки

ОПН – об'єкт підвищеної небезпеки

ПЛАС – план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій

ПММ – паливно-мастильні матеріали

ПНО – потенційно небезпечний об'єкт

ППС – паливоповітряна суміш

 

ВСТУП

Запобігання надзвичайним ситуаціям (НС) – це комплекс заходів, які повинні здійснюватися завчасно і спрямовуються на максимально можливе зменшення ризику виникнення НС, збереження здоров'я людей, зниження матеріальних втрат і збитків природному середовищу. Діяльність щодо запобігання НС має пріоритет у порівнянні з іншими видами робіт з протидії цим ситуаціям. Це обумовлено тим, що соціально-економічні результати превентивних дій щодо відвернення НС та збитків у більшості випадків є більш важливими і ефективними для громадян, суспільства і держави, ніж їхня ліквідація.

Попередження НС природного і техногенного характеру забезпечується комплексом організаційних, організаційно-економічних, інженерно-технічних і спеціальних заходів.

Запобігання надзвичайним подіям, як в частині їх відвернення (зниження ризиків виникнення) так і у плані зменшення втрат та збитків від них (пом'якшення наслідків) запроваджується за наступними напрямками:

– прогнозування і моніторинг НС;

– раціональне розміщення продуктивних сил на територіях з урахуванням природної і техногенної безпеки;

– відвернення, в межах можливого, деяких несприятливих і небезпечних природних явищ та процесів шляхом систематичного зниження накопиченого руйнівного потенціалу;

– відвернення аварій та техногенних катастроф шляхом підвищення технологічної безпеки виробничих процесів і експлуатаційної надійності обладнання;

– розробки та реалізації інженерно-технічних заходів, спрямованих на усунення джерел НС, пом'якшення їх наслідків, захисту населення і матеріальних засобів;

– підготовка ОЕ і систем життєзабезпечення населення до роботи в умовах НС;

– декларування промислової безпеки;

– ліцензування діяльності об'єктів підвищеної небезпеки (ОПН);

– страхування відповідальності за завдану шкоду внаслідок експлуатації об'єкта підвищеної небезпеки;

– проведення державної експертизи та державного нагляду і контролю з питань природної і техногенної безпеки;

– інформування населення про потенційні природні та техногенні загрози на території, де воно мешкає, та підготовка його до захисту від вражаючих факторів НС.

Реалізація зазначених напрямків здійснюється шляхом планування і виконання відповідних до законодавства заходів.

У 2001 р. в Україні прийнято Закон «Про об'єкти підвищеної небезпеки», який визначає правові, економічні, соціальні та організаційні основи діяльності, пов'язані з такими об'єктами, і спрямований на захист життя і здоров'я людей та довкілля від шкідливого впливу аварій на цих об'єктах шляхом запобігання їх виникненню, обмеження розвитку і ліквідації наслідків. Виходячи з положень даного закону затверджена Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки», якою визначено:

– нормативи порогових мас небезпечних речовин (НР) для ідентифікації ОПН;

– порядок ідентифікації та обліку ОПН;

– порядок декларування безпеки ОПН.

Відповідно до положень Закону та підзаконних актів, ОПН умовно розподілені на чотири основні групи:

І група – об'єкти з НР, на які поширюється дія «Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки», затвердженого постановою КМУ від 11.07.2002 р. № 956 (далі «Порядок…»). Ці об'єкти підлягають ідентифікації з присвоєнням 1-го чи 2-го класу небезпеки і категорії небезпеки.

ІІ група – гідротехнічні споруди. Цим об'єктам надають клас гідротехнічної споруди залежно від висоти (чи глибини) і категорії небезпеки.

ІІІ група – хвостосховища, шламонакопичувачі, накопичувачі токсичних відходів. Таким об'єктам надають клас сховища відповідно до їх технічних характеристик, ступеня міцності споруди, а також категорії небезпеки.

IV група – інші ОПН, що не ввійшли в перші три групи. Наприклад, об'єкти воєнного призначення, об'єкти, де є радіоактивні речовини, об'єкти розвідки і видобутку корисних копалин, наявність небезпечних речовин у яких зумовлена природними явищами і їх кількість не може бути контрольована.

 

Облік ОПН

Уповноважені органи ведуть облік ОПН на підставі повідомлень про результати ідентифікації. Державна статистична звітність щодо ОПН затверджується Держкомстатом за поданням Держнаглядохоронпраці. Державний реєстр ОПН веде Держнаглядохоронпраці.

Включення ОПН до Державного реєстру ОПН здійснюється протягом 30 робочих днів після подання суб’єктом господарської діяльності до територіального органу Держнаглядохоронпраці повідомлення про результати ідентифікації.

У разі надання суб’єктом господарської діяльності неповної інформації про результати ідентифікації, що передбачена повідомленням форми ОПН-1, Держнаглядохоронпраці письмово повідомляє про це суб’єкта господарської діяльності. Реєстрація ОПН проводиться протягом 30 робочих днів після надання суб’єктом господарської діяльності необхідних матеріалів. Держнаглядохоронпраці не може вимагати інформацію та документи, не передбачені Порядком ідентифікації та обліком ОПН. Протягом 10 робочих днів після реєстрації він видає суб’єкту господарської діяльності свідоцтво про державну реєстрацію ОПН.

До 1 березня поточного року Держнаглядохоронпраці публікує в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації перелік ОПН, включених до Державного реєстру ОПН станом на 31 грудня попереднього року.

Держнаглядохоронпраці розміщує та постійно оновлює електронну версію Державного реєстру ОПН на власному веб – сайті у мережі Інтернет відповідно до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3. Дані про ОПН, які є державною або комерційною таємницею, оприлюднюються Держнаглядохоронпраці з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів. Виключення ОПН з Державного реєстру ОПН здійснюється за рішенням Держнаглядохоронпраці на підставі звернення та усіх необхідних документів, які подаються суб’єктом господарської діяльності до територіальних органів Держнаглядохоронпраці, у разі:

– проведення змін, що призвели до зменшення на ОПН сумарної маси НР порівняно з найменшим нормативом порогової маси відповідно до нормативів порогових мас або розрахованої відповідно до Порядком ідентифікації та обліком ОПН;

– ліквідації або виведення з експлуатації (списання з балансу) ОПН.

Про прийняте рішення Держнаглядохоронпраці повідомляє суб’єкта господарської діяльності письмово протягом 30 днів після одержання відповідного звернення. У разі відмови щодо виключення ОПН з Державного реєстру ОПН суб’єкту господарської діяльності надається обґрунтована відповідь.

Суб’єкти господарської діяльності несуть відповідальність згідно із законодавством за своєчасне, повне і достовірне проведення ідентифікації ОПН.

ДОДАТКИ

Додаток 1

Форма ОПН-1

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(посада, підпіс, прізвище, ім'я, по батькові

______________________________

керівника суб'єкта господарської діяльності)

____________________________20 р.

МП

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Підвищеної небезпеки

 

_______________________________________________________________

(повна і скорочена назва суб'єкта господарської діяльності)

 

______________________________________________________________________________________

(форма власності)

 

_______________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності)

 

_______________________________________________________________________________________

(орган, до сфери управління якого належить суб'єкт

 

________________________________________________________________________________________

господарської діяльності)

 

______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові та номер телефону керівника суб'єкта

 

_______________________________________________________________________________________

господарської діяльності)

 

_______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону,

 

________________________________________________________________________________________

факс, електронна адреса відповідальної особи)

 

______________________________________________________________________________________

(юридична адреса суб'єкта господарської діяльності)

 

 

1. Відомості про потенційно небезпечні об'єкти

Основний вид виконуваних робіт, пов'язаних з НР.

Перелік основних технологічних процесів, пов'язаних з НР.

Умови приймання і зберігання сировини.

Умови зберігання та відвантаження продукції.

Перелік основних структурних підрозділів.

Розташування основних структурних підрозділів на майданчику (майданчиках).

Розташування на місцевості та відстань від ПНО до: міста (міст), інших населених пунктів; місць великого скупчення людей (житлові масиви, стадіони, кінотеатри, лікарні, школи тощо); промислових об'єктів; транспортних магістралей; природоохоронних об'єктів; життєво важливих цивільних об'єктів.

 

2. Перелік ПНО з НР, виділених для ідентифікації, у тому числі тих, що ідентифіковані як ОПН.

Найменування ПНО, виділеного для ідентифікації, та його склад Місце розташування ПНО Найменування, маса, категорія НР чи групи НР, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об’єкті Найменування або категорія НР чи групи НР, за якими проводилася ідентифікація об’єкта Результати ідентифікації (належить до ОПН відповідного класу, не належать до ОПН)

Інших ПНО та ОПН, крім зазначених, не визначено.

 

3. Маса НР, що знаходяться на ПНО.

Для кожного ПНО, зазначеного у пункті 2, по кожному виробництву, дільниці, установці, апарату тощо, що входять до його складу, виявлені НР, розрахована маса кожної, сумарна маса НР подається у таблиці.

 

Найменування ПНО Найменування виробництва, дільниці, установки, апарата тощо, які входять до складу ПНО Найменування НР і маса, тонн Маса індивідуальної НР і маса безпечної речовини кожної категорії, до якої вона може бути віднесена за нормативами порогових мас
Індивідуальна речовина номер категорії за нормативами порогових мас

____________

Усього

 

4. Перелік нормативно-правових актів, нормативних документів, довідкових та науково-технічних видань, що використовувалися під час проведення ідентифікації.

 

5. Відомості про організацію, що провела ідентифікацію (заповнюється у разі проведення ідентифікації іншим суб'єктом господарської діяльності).

Повна і скорочена назва.

Юридична адреса.

Ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності.

Зареєстрований вид діяльності (код згідно з КВЕД).

 

Звіт склав ___________ _____________ ___________________

(посада) (підпис) (ініциали та прізвище)

 

____ ____________ 20 р.

 

 

Додаток 2

 

Нормативи порогових мас

 

Таблиця 2.1. Нормативи порогових мас деяких індивідуальних небезпечних речовин

Найменування Порогова маса, тонн небезпечної речовини
1 клас 2 клас
Аміак
Амонію нітрат*
Амонію нітрат (добрива)**
Арсенатний ангідрид, арсенатна кислота та/або її солі
Арсенітний ангідрид, арсенітна кислота та/або її солі 0,1  
Бром
Хлор
Нікелеві сполуки (дрібнодисперсний порошок), монооксид нікелю, діоксид нікелю, триоксид нікелю, сульфід нікелю (II), сульфід нікелю (III)  
Формальдегід (концентрація більш як 90 відсотків)
Водень    
Фосфористий водень (фосфін) 0,2
Хлороводень (зріджений газ)
Алкіли свинцю
Ацетилен
Етилену оксид
Пропілену оксид
Метанол
Кисень
Сірководень
Арсеновмісний водень (арсен) 0,2
Сірки діоксид
Сірки триоксид 7,5
Вугільної кислоти дихлорангідрид (фосген) 0,75 0,3
Метилізоціанат 0,15  
4,4 – метилен – біс (2 – хлоранілін) та/або солі в порошкоподібному стані 0,01  
Толуїдиндизоціонат
Поліхлоридні дибензофурани та поліхлоридні дибензодіоксинни (включаючи ТХДД), розраховані із застосуванням коефіцієнта токсичного еквівалента ТХДД*** 0,001  
Канцерогени: 4-амінобіфеніл та/або його солі, бензидин та/або його солі, бі (хлорметиловий) ефір, хлорметилметиловий ефір, диметилкарбамілхлорид, диметилнітрозомін, гексаметилфосфористий триамід, 2-нафтиламін та/або його солі, 1,3-пропансултон, 4-нітродифеніл 0,001  

 

*Масовий вміст азоту в амонії нітраті та його сумішах становить більш як 28 відсотків, а також водяні розчини амонію нітрату, які містять більш як 90 відсотків нітрату амонію від маси.

**Масовий вміст азоту у простих добривах на основі амонію нітрату, а також у складних добривах на його основі (з фосфатом та/або поташем) становить більш як 28 відсотків.

***Коефіцієнти токсичного еквівалента (ХДД – хлордибензодіоксин, ХДФ – хлордибензофуран, Т – тетра, П – пента, Гкс – гекса, Гпт – гепта, О – окта):

 

1,2,3,7,8 ПХДД 0,5
1,2,3,4,7,8 Гкс ХДД 0,1
1,2,3,6,7,8 Гкс ХДД 0,1
1,2,3,7,8,9 Гкс ХДД 0,1
1,2,3,4,6,7,8 ГптХДД 0,01
ОХДД   0,001
2,3,7,8 ТХДФ 0,1
2,3,4,7,8 ПХДФ 0,5
2,3,7,8 ПХДФ 0,05
1,2,3,4,7,8 ГксХДФ 0,1
1,2,3,7,8,9 ГксХДФ 0,1
1,2,3,6,7,8 ГксХДФ 0,1
2,3,4,6,7,8 ГксХДФ 0,1
1,2,3,4,6,7,8 ГксХДФ 0,01
1,2,3,4,7,8,9 ГксХДФ 0,01
ОХДФ   0,001

 

Таблиця 2.2. Нормативи порогових мас НР за категоріями

Категорія НР Порогова маса, тонн
1 клас 2 клас
1. Горючі (займисті) гази
2. Горючі рідини
3. Горючі рідини, перегріті під тиском
4. Ініціюючі (первинні) вибухові речовини
5. Бризантні (вторинні) та піротехнічні вибухові речовини
6. Речовини-окисники
7. Високотоксичні речовини
8. Токсичні речовини
9. Речовини, які становлять небезпеку для довкілля (високотоксичні для водних організмів)
10. Речовини, які становлять небезпеку для довкілля (токсичні для водних організмів) та/або можуть здійснювати довгостроковий негативний вплив на водне середовище
11. Речовини, які вступають у бурхливу реакцію з водою
12. Речовини, які вступають у бурхливу реакцію з водою з виділенням горючих та/або вибухонебезпечних чи токсичних газів

 

Додаток 3

Форма ОПН-1

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________________

(посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові

 

_______________________________________

керівника суб'єкта господарської діяльності)

 

___________________________________20 р.

МП

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Підвищеної небезпеки

 

_________________________________________________________________________________________

(повна і скорочена назва суб'єкта господарської діяльності)

 

_______________________________________________________________________________________

(форма власності)

 

_________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності)

 

_______________________________________________________________________________________

(орган, до сфери управління якого належить суб'єкт

 

_________________________________________________________________________________________

господарської діяльності)

 

______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові та номер телефону керівника суб'єкта

 

_________________________________________________________________________________________

господарської діяльності)

 

_________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону,

 

________________________________________________________________________________________

факс, електронна адреса відповідальної особи)

 

_______________________________________________________________________________________

(юридична адреса суб'єкта господарської діяльності)

1. Відомості про ПНО

Основний вид виконуваних робіт, пов'язаних з НР:

ОЕ розташований на території площею 22 га; займається прийманням, зберіганням, відвантаженням, доведенням до кондиції зернових та олійних культур. Загальний об'єм зберігання – до 115 тис.т.

Технологічний процес включає:

– зважування, вивантаження зерна у приймальні засоби з автотранспорту чи залізничних вагонів за допомогою автомобілерозвантажувачів, очищення зерна у зерноочисних робочих вежах;

– сушіння зерна на зерносушарках;

– складування та зберігання зерна на 20 механізованих складах підлогового зберігання (насипом) – 55000 т та в елеваторі – 60000 т;

– відвантаження зерна на автомобільний чи залізничний транспорт.

Перелік основних технологічних процесів пов'язаних з НР:

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002р. № 956 на підприємстві для ідентифікації, виділені: склад паливо-мастильних матеріа­лів (у подальшому – склад ПММ).

Паливо використовується для власних потреб для сушіння зерна в зерно­сушарках. Паливо зберігається в двох резервуарах: ємкістю 50 м3 на складі ПММ та розхідною ємкістю 1,0 м3 для сушарок. До сушарок паливо подається по трубопроводу за допомогою насосів.

Умови приймання і зберігання сировини:

Дизпаливо Л-0,2-82 доставляється на ОЕ спеціальним автотранспортом, зберігається на складі ПММ у 1 металевому резервуарі, що встановлений на бетонній основі, та у 1 металевому резервуарі біля сушарки.

Умови зберігання та відвантаження продукції:

Дизельне паливо використовується в зерносушарках і до продукції підприємства не відноситься.

Перелік основних структурних підрозділів:

До складу підприємства входять: елеватор місткістю 60 тис. т, поточна лінія, адміністративний корпус, вагова, 20 складів підлогового зберігання зерна місткістю 55 тис. т, робочі башти, зерносушарки, лабораторія, авторозвантажувачі, механічна майстерня, електротехнічний цех, склад ПММ, допоміжні дільниці.

Розташування основних структурних підрозділів на майданчику:

Склад ПММ, призначений для зберігання дизельного палива, розташований у північній частині території на площі 0,4 га. Резервуар для збирання дизпалива, що не згоріло в сушарці, встановлений на даху робочої вежі елеватора у східній частині підприємства.

Всі ПНО ОЕ сконцентровані у межах 500 м, адміністративно підпорядковані одній організації і при проведенні ідентифікації вважаються одним ПНО.

Розташування на місцевості та відстань від ПНО до: міста (міст), інших населених пунктів; місць великого скупчення людей (житлові масиви, стадіони, кінотеатри, лікарні, школи тощо); промислових об'єктів; транспортних магістралей; природоохоронних об'єктів.

Підприємство розташоване на окраїні АТО.

Найближчими (у радіусі 500 м) до потенційно небезпечного об'єкту місцями великого скупчення людей, транспортними магістралями, промисловими об'єктами є:

тваринне господарство – 150м;

залізнична колія – 100 м.

Природоохоронних об'єктів, житлових масивів, стадіонів, кінотеатрів, лі­карень, шкіл, інших важливих цивільних об'єктів у радіусі 500м немає.

 

2. Перелік ПНО з НР, виділених для ідентифікації, у тому числі тих, що ідентифіковані, як ОПН

Для роботи сушарок використовується паливо дизельне ДСТУ 3868. Паливо пожежовибухонебезпечне, легкозаймиста рідина, гранична допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони 300 мг/м3. За ГОСТ 12.1.007 відноситься до малотоксичних речовин 4-го класу небезпеки. Густина дизельного палива складає не більш 0,86 г/см3 (0,86 т/м3).

Максимальна маса дизельного палива, яка може зберігатись на підприємстві, становить:

51 м3 × 0,86 т/м3 = 43,86 т

Для дизельного палива не визначено індивідуальної порогової маси. За своїми властивостями, згідно «Нормативам порогових мас небезпечних речо­вин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки», дизпаливо відноситься до 2 категорії – горючі рідини.

За видами аварій, що можуть статися виходячи з властивостей небезпеч­ної речовини, дизпаливо відноситься до групи 2 (пожежа).

Норматив порогової маси для об'єктів підвищеної небезпеки 2 категорії складає: 2-го класу – 5000 т, 1-го класу – 50000 т.

 

Найменування ПНО, виділеного для ідентифікації, та його склад Місце розташування ПНО Найменування, маса, категорія НР чи групи НР, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об'єкті Найменування або категорія НР чи групи НР, за якими проводилася ідентифікація об'єкта Результати ідентифікації (належить до ОПН відповідного класу, не належить до ОПН)
Повне найменуванняОЕ Повна адреса. Дизельне паливо 43,86 т Категорія 2 (горючі рідини), група 2 (пожежа) Дизельне паливо Категорія 2 (горючі рідини), група 2 (пожежа) Не належить до ОПН

Інших ПНО та ОПН, крім зазначеного, не визначено.

 

3. Маса НР, що знаходяться на ПНО

На складі ПММ знаходиться дизельне паливо, яке за своїми властивостя­ми відноситься до 2 категорії «горючі рідини», а за видами аварій та уражальними факторами відповідає вимогам групи 2 (пожежа).

Маса потенційно небезпечних речовин групи 2 на складі ПММ становить 43,86 т, що значно нижче порогової маси (5000 т) для 2 класу за «Нормативами порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної не­безпеки».

Найменування ПНО Найменування виробництва, дільниці, установки, апарата тощо, які входять до складу ПНО Найменування НР і маса, тонн Маса індивідуальної НР і маса НР кожної категорії, до якої вона може бути віднесена за нормативами порогових мас
Індивідуальна речовина Номер категорії за нормативами порогових мас
Об’єкт економіки Склад ПММ Паливо дизельне, 43,86 т     43,86 т                    

 

До інших груп за своїми властивостями вище вказана НР не відноситься.

Максимальна маса дизельного палива, яка може знаходитись на підприємстві, становить 43,86 т, що нижче порогової маси для 2 класу, але відстань від об’єкта до залізничної колії менше 500м та складає 100м. У зв’язку з цим, пороговою масою вважається маса НР, визначених за формулою:

,

де Qi.k – норматив порогової маси НР для ПНО, розташованих від місць великого скупчення людей, транспортних магістралей, промислових, природоохоронних і життєво важливих цивільних об’єктів на відстані менше ніж 500 метрів для небезпечних речовин групи 1 і 2 і 1000 метрів для речовин групи 3; Qi – норматив порогової маси індивідуальних НР або категорій НР, або НР однієї категорії чи групи; Rx – відстань від ПНО до місць великого скупчення людей, транспортних магістралей, промислових, природоохоронних і життєво важливих цивільних об’єктів, м; Rn – гранична відстань, починаючи з якої проводиться перерахунок нормативу порогової маси (для речовин групи 1 і 2 Rn = 500 м, для речовин групи 3 Rn = 1000 м), м.

 

Підставляючи до формули відповідні значення, отримуємо:

Для порогової маси 2 класу:

т.

Для порогової маси 1 класу:

т.

Розрахована порогова маса 2 класу для речовин 2 категорії, з урахуван­ням відстані від складу ОЕ до залізничної колії, перевищує потенційно можливу масу дизельного палива на складі.

Висновок

Склад ПММ ОЕ, місткістю горючих рідин (дизельного палива) – 43,86 т, не належить до ОПН.

 

4. Перелік нормативно-правових актів, нормативних документів, довідкових та науково-технічних видань, що використовувалися під час проведення ідентифікації

Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».

Постанова Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та деклару­вання безпеки об'єктів підвищеної небезпеки» № 956 від 11.07.2002 р.

Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки.

Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки.

ГОСТ 12.1.044-84 Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов, номенклатура показателей и методы их определения.

ДСТУ3868 Паливо дизельне. Технічні умови.

 

5. Відомості про організацію, що провела ідентифікацію (заповнюється у разі проведення ідентифікації іншим суб'єктом господарської діяльності).

Повна і скорочена назва.

Юридична адреса.

Ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності.

Зареєстрований вид діяльності (код згідно з КВЕД).

 

Звіт склав ___________ _____________ ___________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

 

____ ____________ 20 р.

 

 

Додаток 4

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________________

(посада, підпіс, прізвище, ім'я, по батькові

_______________________________________

керівника суб'єкта господарської діяльності)

________________________________20 р.

М.П.

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ

безпеки об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки

________________________________________________________________________________________

(реєстраційний номер (код) декларації безпеки у Державному

________________________________________________________________________________________

реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки)

_________________________________________________________________________________________

(найменування об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки)

_______________________________________________________________________________________

(код об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки у Державному

______________________________________________________________________________________

реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки)

______________________________________________________________________________________

(повна та скорочена назва суб’єкта господарської діяльності)

________________________________________________________________________________________

(форма власності)

________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності)

________________________________________________________________________________________

(орган, до сфери управління якого належить

_________________________________________________________________________________________

суб'єкт господарської діяльності)

_______________________________________________________________________________________

(юридична адреса суб'єкта господарської діяльності)

______________________________________________________________________________________

(місцезнаходження об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки)

 

 

1. Загальні відомості про об’єкт (об’єкти) підвищеної небезпеки:

– результати ідентифікації із зазначенням найменування та сумарної маси НР, за якими проводилася ідентифікація об’єкта;

– зареєстровані види діяльності, пов’язані з експлуатацією ОПН із зазначенням коду згідно з КВЕД;

– вид, номер, дата видачі ліцензій на зареєстровані види діяльності, пов’язаної з експлуатацією ОПН, передбачених законодавством;

– вид, номер, дата видачі дозволів уповноважених органів виконавчої влади на початок роботи або види діяльності, пов’язаної з експлуатацією ОПН, передбачених законодавством;

– основний вид виконуваних на ОПН робіт;

– склад ОПН і перелік основних технологічних процесів та регламентів, пов’язаних з НР;

– умови приймання і зберігання сировини;

– умови зберігання та відвантаження продукції;

– загальна чисельність персоналу та працівників найбільшої зміни об’єкта (об’єктів) під час експлуатації;

– розташування ОПН на місцевості та відстань до міста (міст), інших населених пунктів, місць великого скупчення людей (житлові масиви, стадіони, кінотеатри, лікарні, школи тощо), транспортних магістралей, промислових об’єктів, природоохоронних об’єктів, цивільних об’єктів;

– межі заборонних, охоронних і санітарно-захисних зон.

Додаються:

– нотаріально завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності, передбачених законодавством дозволів та ліцензій, а також договору страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарської діяльності за шкоду, яку може бути заподіяно аваріями на ОПН (у разі його укладення);

– план промислового майданчика (генеральний план), його розміри та межі, де розташований ОПН;

– перелік підприємств, установ та організацій, що можуть опинитися у небезпечній зоні аварії на ОПН із зазначенням відстані до них і максимально можливої чисельності персоналу;

– перелік населених пунктів або житлових масивів великих міст, що можуть опинитися у небезпечній зоні аварії на ОПН небезпеки із зазначенням відстані до них і максимально можливої чисельності населення.

 

2. Заходи щодо забезпечення безпеки ОПН та локалізації і ліквідації наслідків аварій:

– відповідність умов експлуатації ОПН вимогам норм і правил безпеки із зазначенням найменувань нормативно-правових актів та нормативних документів, якими ці умови встановлюються;

– відомості про систему професійної та протиаварійної підготовки персоналу із зазначенням термінів перевірки знань з питань охорони праці та техногенної безпеки, а також порядку допуску персоналу до роботи на ОПН;

– організаційно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки експлуатації ОПН, у тому числі проведення технічного обслуговування та ремонту, розроблення і дотримання технологічних процесів та регламентів;

– відомості про систему виробничого контролю за дотриманням вимог безпеки і охорони праці, проведення експертизи (аудиту) безпеки ОПН, а також проведення та аналізу причин аварійних ситуацій і аварій;

– заходи щодо локалізації і ліквідації наслідків аварій на ОПН, у тому числі перелік затверджених планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій, відомості про фінансові та матеріальні ресурси;

– відомості про склад та дислокацію аварійних служб, підрозділів державної пожежної охорони, аварійно-рятувальних та інших формувань;

– відомості про систему оповіщення у разі виникнення аварії на ОПН з наведенням схеми оповіщення та зазначенням дій персоналу і населення у випадку аварії.

 

Додаються:

– перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з метою запобігання аваріям заходів;

– нотаріально завірені копії планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій;

– відомості про посаду, прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону (факс) посадової особи суб’єкта господарської діяльності, відповідальної за інформування та взаємодію з громадськістю.

 

3. Результати аналізу ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику:

– умови виникнення та розвитку імовірних аварій, перелік факторів і основних причин, що сприяють виникненню та розвитку аварій;

– найменування та сумарна маса НР, що спричиняють аварії;

– розміри імовірних зон дії вражальних факторів;

– стислий опис сценаріїв імовірних аварій з урахуванням умови їх виникнення та розвитку;

– перелік моделей і методів розрахунку, що застосовуються під час дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;

– дані про ступінь небезпеки та рівень ризику, а також про імовірність заподіяння шкоди населенню та довкіллю, очікувані збитки.

 

4. Дані про розробника декларації безпеки (у разі розроблення іншим суб’єктом господарської діяльності):

– повна та скорочена назва;

– юридична адреса;

– ідентифікаційний код;

– зареєстрований вид діяльності згідно з КВЕД;

– номер телефону, факсу, електронна адреса.

 

 

5. Розрахунково-пояснювальна частина

Обґрунтування фізико-математичних моделей і методів розрахунку:Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.016 с.)