ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок випускників коледжу при захисті дипломної роботиза освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки – „Молодшого спеціаліста”,

з напрямку - 6.020207 Дизайн,

спеціальності - 5.02020701 Дизайн

Випускна робота у вигляді дипломної роботи (проекту) з пояснювальною запискою повинна відповідати державним вимогам, бути актуальною, достатньо обґрунтованою і розробленою, свідчити про професійну підготовленість випускника до практичної роботи молодшого фахівця-помічника дизайнера вищої кваліфікації.

У відповідності до освітньо-кваліфікаційної програми і освітньо-кваліфікаційної характеристики професійними критеріями при оцінюванні випускної роботи молодшого спеціаліста зі спеціальності "Дизайн" є:

· достатнє володіння основами теоретичних знань з фаху та професійними навичками, що продемонстровані в випускній роботі, пояснювальній записці, макеті (роботі в матеріалі), у відповідях на запитання членів ДЕК під час
захисту роботи;

· наявність методичного підходу до вирішення практичних завдань, проектного мислення, володіння сучасними проектними методами і прийомами роботи;

· володіння комплексною оцінкою базової передпроектної інформації, формування проектно-дизайнерських рішень окремих об'єктів, а також їх інтер'єрів, з урахуванням композиційно-художніх, техніко-економічних, конструктивних, екологічних та інших вимог, стандартів і правил на базі розробки дизайн-концепції.

· володіння практичними методами проектування інтер'єрів будівель і споруд, різних за своїм функціональним призначенням, а також фрагментів чи окремих складових архітектурного середовища - міського, житлового, громадського, промислового.

Критерії оцінювання дипломної роботи (проекту)

за рівнем проявлених знань та навичок студента

оцінка«Відмінно»

Випускна кваліфікаційна робота (проект), пояснювальна записка до неї, сам захист проекту свідчать про отримані під час навчання базові знання, уміння та фахові навички випускника:

· комплексно вирішувати творчу проектну задачу;

· створювати виразний художній образ і композицію окремого об'єкту дизайну інтер'єру чи архітектурного середовища у поєднанні з вдалою функціонально-просторовою організацією, ергономічним обгрунтуванням прийнятого рішення;

· застосовувати ефективні конструкції, матеріали;

· демонструвати високий рівень графічної культури;

· відповіді на запитання членів ДЕК мають відповідати базовому рівню знань в галузі дизайн-проектування інтер'єрів, за змістом вірні, повні та ґрунтовні.

оцінка«Добре»

Випускна кваліфікаційна робота (проект), пояснювальна записка, захист проекту свідчать про отримані під час навчання базові знання, вміння та навички випускника:

· комплексно вирішувати творчу проектну задачу;

· створювати виразний художній образ і композицію архітектурного об'єкту і архітектурного середовища у поєднанні з вдалою функціонально-просторовою організацією, ергономічним обгрунтуванням прийнятого рішення;

· застосовувати ефективні конструкції, матеріали;

· демонструвати достатній рівень графічної майстерності, але має окремі недоліки, які істотно не впливають на якість проекту;

· відповіді на запитання членів ДЕК вірні, але не достатньо повні та обгрунтовані.

оцінка«Задовільно»

Випускна кваліфікаційна робота (проект), пояснювальна записка, захист проекту свідчать про отримані під час навчання базові знання, вміння та навички випускника:

· комплексно вирішувати творчу проектну задачу;

· створювати виразний художній образ і композицію об'єкту дизайну інтер'єру та середовища у поєднанні з вдалою функціонально-просторовою їх організацією, ергономічним обґрунтуванням прийнятого рішення;

· застосовувати ефективні конструкції, матеріали;

· демонструвати посередній рівень графічної культури та художнього оформлення проекту;

· відповіді на запитання членів ДЕК подані з певними неточностями, недостатньо повні та ґрунтовні.

оцінка«Незадовільно»

Випускна кваліфікаційна робота (проект), пояснювальна записка, захист проекту свідчать про неспроможність випускника комплексно вирішувати творчу проекту задачу, внаслідок чого у проектному рішенні:

· значні помилки у створенні художньо-дизайнерського образу проектованого об'єкту;

· певним чином порушені вимоги функціонально-просторової та ергономічної організації архітектурного середовища;

· застосовані неефективні конструкції, матеріали і дизайнерське обладнання;

· продемонстровано невисокий рівень графічної майстерності в оформленні проекту;

· більшість відповідей на запитання членів ДЕК неточні та необгрунтовані.

 

 


РОЗДІЛ IV

ЗаПРОПОНОВАНА ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

Й ВИКОРИСТАННЯ література

1. Беккерман Я.И. Материалы для художественно-оформительных робот. - М.,1989.

2. Даниленко В.Я. Світоглядні підвалини дизайну // Вісник харківської академії дизайну і мистецтв. Вип.2. - Харків, 2002.

3. Даниленко В.Я. Витоки дизайн-освіти (за матеріалами провідних дизайнерських шкіл світу) // Вісник харківської академії дизайну і мистецтв. - Харків, 2002 - № 4.

4. Даниленко В.Я. Дизайн. - Харків, 2003.

5. Джефкинс Френк. Реклама. - К.: Знання, 2001.

6. Дизайн й эргономика. Термины и определения. ДСТУ 3899-99. Киев. Госстандарт Украини, 1999.

7. Дорога Дети. Паблисити и паблик рилейшнз. - М.: Филинь, 1996.

8. Живопись маслом. Полный курс живописи и рисунка, (пер. с испанск.
О-Вартанова, 1996).- С-Птб., 1996.

9. Жоголь Л.Е. Декоративное искусство в современном интерьере. - К, 1986.

10. Иконников А.В. Дизайн в городе. - М., 1988.

11. Иконников А.В. Зстетические ценности предметно-пространственной среды. - М.: Стройиздат, 1990.

12. Карманная энциклопедия рисунка и живописи, (пер. с англ. И.А.Бочкова,
под ред. Н.С.Кочарова) - М., 2003.

13. Картер Гарри. Зффективная реклама. - К.: Либра, 1998.

14. Киплик Д.И. Техника живописи. - М., 2003.

15. Кириченко М.А., Кириченко І.М. Основи образотворчої грамоти. - К., 2002.

16. Кирсанов Д. Веб-дизайн. - С-Птб., 1999.

17. Королько В. Основи паблик рилейшнз. - К.: Ваклер, 2000.

18. Костенко Т.В. Основи композиції. - Харків, 2003.

19. Куленко М.Я. Графічний дизайн. Навч. посібник. - К.: КНУБА, 2003.

20. Куценко М.Я. Графіка шрифту. Навч. посібник. - К.: КНУБА, 2004.

21. Легенький Ю.Г. Дизайн: культурологія та естетика. - К., 2000.

22. Ли Н.Г. Рисунок. Основи учебного академического рисунка: Учебник. -М.: Изд-во Зксмо, 2006. - 480 с., ил.

23. Мапучарова Н.Д. Интерьер жилища. - К.: Строитель, 1986.

24. Менталов В.В. Образ, знак, условность. - М.: Высшая школа, 1980.

25. Михайлов С.М. История дизайна: Учебник. - М., 2000.

26. Михайленко В.Є., Яковлєв М.І. Основи композиції (геометричні аспекти художнього оформлення): навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Каравела, 2004.

27. Одноралов Н.В. Материалы в изобразительном искусстве. - М., 1983.

28. Омельченко П. Наука про малярські фарби, матеріали та техніки. Т.1-2. -
Львів, 1996; 1998.

29. Орловський Б.Я. Архітектура. - М., 1984.

30. Павловський. Матеріали і техніка монументально-декоративного мистецтва. - М, 1975. - С. 92 - 95.

31. Паранюшкин Р.В. Техника рисунка / Р.В.Паранюшкин. - Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 186, ил.

32. Перепадя В. Рисунок. - Львів, 2003.

33. Петерсон В.Е. Учебник для творческих факультетов высших художественных учебных заведений.- М., 1970.

34. Победин В. Знаки в графическом дизайне. - Харьков, 2004.

35. Прикрась свій дім. 2-е вид. Упор. Царук В.В. - К., 1990. – 300 с.

36. Різник М. Письмо і шрифт. - К., 1996.

37. Ренблюм Е. Художник в дизайне. - М., 1974.

38. Ростовцев Н.Н., Ігнатьєв С.В., Шорохов Є.В. Рисунок. Живопис. Композиція. Хрестоматія. - М. 1989.

39. Резанов С.А. Дизайн и психология в рекламе: Учебн. Пособие. - Саратов,
1998.

40. Савін В. Типографіка. Навч. посібник. - К.: Вересень, 2003.

41. Сафарамеева Д.А. Учебньїй рисунок з академии художеств. – М., 1990.

42. Сендидж, Франбургер, Ротцолл. Реклама. Теория й практика. - М.: Прогресе, 1988.

43. Смирнов С.И. Шрифт в наглядной агитации. - М.: Плакат, 1990.

44. Снарский О.В. Шрифты. Алфавиты для рекламно-декоративных оформительских работ. - К., 1985.

45. Соловьев С.Л., Булане Г.В., Шульгина А.К. Черчение й перспектива. - М.,
1982.

46. Сьомкін В.В. Образна і морфологічна трансформація в дизайні. ШПР. -
К.,2003.

47. Сьомкін В.В. Дизайн і реклама. ІППР. - К., 2003.

48. Тихонов С.А. Рисунок. Архітектура. - М.: Стройиздат, 1983.

49. Тица А.А. Основи архитектурной композиции й проектирования. - К.:
Высшая школа, 1976.

50. Теоретическое й методическое исследование в дизайне. - ВНИИТЗ., 1990.

51. Хмельовський О. Вступ у дизайн. - Луцьк, 2002.

52. Хохлянський Л.М., Щипанов А.С. Дизайн: Навч. посібник. - М., 1985.

53. Шипанов А.С. Художнику-любителю. - М., 1976.

54. Шумега С.С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія
дизайну меблів та інтер'єра: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної
літератури, 2004. - 300 с.

55. Энциклопедия художника. Полный курс для начинающих и студентов
художественных вузов. - М.: Астрель, 2002.

56. Яблонский В.А. Обородувание кабинета рисования и основ композиции. -
М., 1983.

57. Яремків М. Композиція. Творчі основи зображення. - Тернопіль, 2005.

 


Додаток 1

 

Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж

 

Оцінка ДЕК ______________________

Протокол № ___ від ________ 2010 р.

Секретар ДЕК ____________________

 

Дипломна робота

__________________________________________________________

(тема дипломної роботи)

освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки – „Молодшого спеціаліста”,

галузі знань – 0202 Мистецтво,

з напрямку - 6.020207 Дизайн,

спеціальності - 5.02020701 Дизайн

 

 

 

Дипломник (ця): _____________________________________ ____________

(прізвище, ім'я по батькові студента-випускника) (підпис)

Керівник: ___________________________________________ ____________

(прізвище, ім'я по батькові керівника) (підпис)

Рецензент:__________________________________________ ____________

(прізвище, ім'я по батькові рецензента) (підпис)

 

 

Тернопіль 2010


Додаток 2

 

Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж

 

Допускається до захисту:

Голова циклової комісії дизайну

___________ О.М.Поберейко

«___» _____________ 2010 р.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи на тему:

__________________________________________________________

(тема дипломної роботи)

освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки – „Молодшого спеціаліста”,

галузі знань – 0202 Мистецтво,

з напрямку - 6.020207 Дизайн,

спеціальності - 5.02020701 Дизайн

 

 

Дипломник (ця): _____________________________________ ____________

(прізвище, ім'я по батькові студента-випускника) (підпис)

Керівник: ___________________________________________ ____________

(прізвище, ім'я по батькові керівника) (підпис)

Рецензент:__________________________________________ ____________

(прізвище, ім'я по батькові рецензента) (підпис)

 

 

Тернопіль 2010


Додаток 3

 

Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж

 

 

Затверджую:

Голова циклової комісії дизайну

_____________О.М.Поберейко

«____» _____________ 2010 р.

 

 

ЗАВДАННЯ

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.02 с.)