ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИПЛОМНу РОБОТУ (проект)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИПЛОМНу РОБОТУ (проект)ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИПЛОМНу РОБОТУ (проект)

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До ЇЇ РОЗРОБКИ та захисту

освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки – „Молодшого спеціаліста”,

галузі знань – 0202 Мистецтво,

з напрямку - 6.020207 Дизайн,

спеціальності - 5.02020701 Дизайн

 

 

Укладач С.А.Приймук

 

Розглянуто

на засіданні циклової комісії дизайну

Протокол № ______ від ____________ 2010 року

Голова комісії ________ О.М.Поберейко

 

 

Тернопіль 2010
зміст

 

 

ВСТУП ................................................................................................................... 3

 

 

І. Загальні положення

про ДИПЛОмну роботу (проект)...................................................... 6

 

 

Іі. Методичні рекомендації до розробки

та захисту дипломної роботи (проекту) .............................. 9

 

2.1. Мета й завдання випускної кваліфікаційної

роботи (проекту) ........................................................................................ 10

 

2.2. Етапи виконання та склад дипломної роботи (проекту) ....................... 13

 

2.3. Експозиційний матеріал роботи (проекту) ............................................. 14

 

2.4. Робота в матеріалі на об'єкті .................................................................... 15

 

2.5. Пояснювальна записка .............................................................................. 16

 

2.6. Вимоги до оформлення дипломної роботи (проекту) ........................... 19

 

 

ІІІ. Порядок підготовки до захисту і захист

ДИПломних робіт (ПРОЕКТІВ)........................................................ 26

 

3.1. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок

випускників коледжу при захисті дипломної роботи ............................ 29

 

3.2. Критерії оцінювання дипломної роботи (проекту)

за рівнем проявлених знань та навичок студента .................................. 30

IV. ЗаПРОПОНОВАНА ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

Й ВИКОРИСТАННЯ література ........................................................ 32

 

 

ДОДАТКИ ...................................................................................................... 35


Вступ

Захист дипломної роботи (проекту) є заключним етапом навчання в кооперативному торговельно-економічному коледжі з формування фахівців мистецько-дизайнерського профілю в галузі мистецтва освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки „Молодший спеціаліст”.

Дипломна робота (проект) характеризує здатність студента до самостійного комплексного мислення при формуванні проблемної ситуації напередодні реального та експериментального дизайн-проектування.

Головною метою дипломної роботи (проекту) є:

· перевірка отриманих під час навчання фахових знань та навичок з дизайн-проектування;

· демонстрація вміння реалізувати набуті теоретичні та практичні знання, адаптувати їх до умов конкретної реальної проектної ситуації;

· здатність студента до самостійно­го дослідження одного з наукових аспектів на рівні, наприклад, аналізу проектної ситуації чи формулювання проблем, пов'язаних з розкриттям теми;

· вміння критично осмислювати теоретичні та методичні матеріали і творчо використовувати їх положення на практиці;

· здійснення проектно-обгрунтованих дизайн-рішень з візуальною та текстовою їх аргумента­цією;

· логічно, послідовно та грамотно ви­кладати свої думки, аналізувати й систематизувати власні проектні та наукові дослідження;

· вміння працювати в колективі (при умові виконання комплексної роботи) та під керівництвом фахівця (керівника дипломної роботи).

Дипломна робота (проект) розробляється після успішної здачі екзаменаційної сесії, відсутності академзаборгованностей.

Відповідно з цим дипломна робота (проект) є кваліфікаційним документом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає відповідність отриманих у навчальному закладі знань та навичок студента професійно-кваліфікаційному рівню ”Молодший спеціаліст” та його здатність до самостійної роботи у галузі дизайну середовища. Тому дипломна робота (проект) повинна виконуватись студентами-випускниками тільки з актуальної тематики, пов'язаної з проблемами сучасного дизайну середовища або конкретними проблемами підпри­ємств, організацій чи загальних проблем, що стосуються середо­вища життєдіяльності людини, його предметного наповнення, а також створення інформаційного середовища на основі використання методів проектування.

Згідно з цим тематика дипломної роботи (проекту):

· обирається за ініціативою студента ним особисто;

· рекомендується студентові рішенням циклової комісії;

· формулюється за пропозицією підприємства або відомства,

зацікавленого у виконанні певної дизайнерської роботи.

При виборі теми дипломної роботи (проекту) здійснюється професійний діалог між викладачем та студен­том з точки зору актуальності теми, наявності зацікавленості щодо теми, аспек­тів та змістовно структурного розкриття майбутньої теми та шляхів професійно обґрунтованої подачі всього матеріалу, притаманного цій темі з врахуванням окресленого змісту та роботи.

Тематика випускних робіт, список студентів дипломників, їх керівників затверджуються на засіданнях циклової комісії дизайну і закріплюються наказом директора коледжу.

Рішення про рекомендації щодо виконання дипломної роботи (проекту) приймається на засіданні циклової комісії дизайну.

Дипломна робота (проект) складається з таких розділів:

· проектне завдання, розроблене й затверджене на початку виконання дипломної роботи (проекту);

· експозиційно-графічна частина;

· пояснювальна записка;

· макетна частина (робота в матеріалі на об'єкті);


· письмовий відгук керівника з характеристикою діяльності студента під час виконання дипломної роботи;

· письмова рецензія, що містить оцінку дипломної роботи (проекту) за прийнятою шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та критичні зауваження.

 

 


РОЗДІЛ І

РОЗДІЛ ІІ

Методичні рекомендації до розробки та захисту дипломної роботи (проекту)

Методичні рекомендації розроблені для студентів-випускників кооперативного торговельно-економічного коледжу освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «Молодший спеціаліст», які навчаються за спеціальністю “Дизайн», з метою допомоги в розробці та офор­мленні їх дипломної роботи (проекту). В них наведені основні методичні вказів­ки до розробки дипломної роботи (проекту) об'єктів дизайну середовища.

Підґрунтям для розробки дипломної роботи (проекту) освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» є індивідуальне завдання циклової комісії.

Йдучи на переддипломну практику до дипломної роботи (проекту) освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «Молодший спеціаліст», студент повинен мати тему дипломної роботи (проекту), затверджену цикловою комісією, і під час проходження практики зорієнтуватися на підбір й опрацювання ма­теріалів з теми дипломної роботи, вивченні вихідних даних, брати активну участь в реальному проектуванні з метою отримання додаткових знань та нави­чок з майбутньої фахової діяльності.

Результатом проходження переддипломної практики є звіт, в якому зібрані й опрацьовані проектні матеріали (текстові та графічні) з теми дипломної роботи (проекту), і який, в свою чергу, може увійти складовою частиною до пояснювальної записки в якості аналітичного ро­зділу.

Після звіту по переддипломній практиці студент допускається до виконання дипломної роботи (проекту).

 


Робота в матеріалі на об'єкті

Практична частина дипломної роботи (проекту) виконується у відповідності з її експозиційно-графічною частиною. Вона повинна відповідати високим художньо-естетичним, технічним вимогам сучасного розвитку вітчизняного та міжнародного дизайну.

Враховуючи архітектурні особливості об'єкту, його функціональне призначення, робота в матеріалі повинна бути логі­чним та художнім доповненням екстер'єру чи інтер'єру, естетичним його завер­шенням у створенні ансамблю.

Робота виконується з ма­теріалів придатних реалізувати творчий задум автора і технології. Монтаж виконаної роботи на об'єкті повинен забезпечувати його міцність, надій­ність.

 


Пояснювальна записка

Невід'ємною й обов'язковою частиною дипломної роботи (проекту) є пояснювальна записка. Вона повинна повністю розкривати усі рішення проекту, відображені у експозиційно-графічній частині, у роботі в матеріалі на об'єкті та визначати техніко-економічні показники проекту. Пояснювальна записка формується у наступній послідовності й змістовності:

1. Авантитул і титульний аркуш, містить назву коледжу, тему дипломної роботи (проекту), шифр спеціальності, за якою готується проект, прі­звище, ім'я по батькові автора дипломної роботи, його керівника та рецензента (див. додаток № 1 і № 2).

Титульний аркуш повинен бути підписаний головою циклової комісії, керівником дипломної роботи (проекту) та рецензентом. Наявність підписів є основою для допущення роботи до захисту в ДЕК.

2. Завдання на проектування дипломної роботи (проекту) видається керівником дипломної роботи (проекту) й затверджується головою циклової комісії (див. додаток № 3).

3. Зміст пояснювальної запискироздруковується на окремій сторінці
й розміщується перед текстовою частиною пояснювальної записки. Він містить наймену­вання та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок). Робота повинна мати наскрізну нумерацію сторінок (починаючи з першої сторінки титульного аркуша).

4. Список експозиційних матеріалів дипломної роботи (проекту) освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки „Молодший спеціаліст” - крес­лень, ескізів та роботи в матеріалі із зазначенням масштабів, розмірів, техніки виконання, матеріалів, тощо (наводиться на окремій сторінці до текстової частини пояснювальної записки).

5. Текстова частина пояснювальної записки складається з наступних розділів, які можуть бути скорочені чи доповнені, відповідно з темою та змістом дипломної роботи (проекту):


 

5.1. Вступ повинен розкривати сутність і стан існуючої проблеми, заяв­леної у назві роботи, мету проекту, його значущість для вирішення проблеми; підстави і вихі­дні дані для розробки проектної пропозиції, обгрунтування необхідності проектування об'єкту, відповідно вибраній випускником теми. Роль і місце роботи на об'єкті, завдання які ставить перед собою ав­тор.

5.2. Дизайн-аналіз аналогіввиконується на основі рисунків, фотографій, ксерокопій і схем, які подаються в додатках, відповідно нумеруються та посилаються на ці номери. Вибір аналогів для аналізу – це процес виокремлення найбільш вдалих зразків, художньо-графічних рішень, образів, а тому краще використовувати для порівняння не менш трьох зразків, які відрізняються стильовими ознаками форми. Це дозволяє порівнювати стильові ознаки і краще розуміти споживчі властивості. Дизайн-аналіз формотворення може виконуватися: художньо-графічний, функціональний, композиційно-образний.

5.3. РОЗДІЛ І. Конструктивна частина повинна відобразити аналіз передпроектної ситуації з урахуванням існуючого стану щодо особливості експлуатації та тенденцій формоутворення, кольорово-графічного рішення, функціональної спрямованості, конструктивно-технологічних рішень об'єкту. Також, у цьому розділі здійснюється фор­мулювання та обгрунтування проблем, притаманних об'єктам майбутньої розро­бки в контексті покращення їх дизайнерських та ергономічних показників. Отже, дана частина має містити наступні пункти:

1.1. Об'ємно-планувальне рішення об'єкту проектування.

1.2. Обгрунтування творчого задуму, основної ідеї та художньо-дизайнерського рішення.

1.3. Вибір матеріалів для виконання роботи, характеристика їх властивос­тей, переваг.

 

5.4. РОЗДІЛ ІІ. Технічна частина

2.1. Техніка виконання роботи.

2.2. Особливості застосування техніки в сучасному дизайні.

5.5. РОЗДІЛ ІІІ. Технологічна частина

3.1. Технологія, послідовність виконання роботи.

3.2. Технологія сучасної обробки матеріалів, що застосовуються в роботі.

5.6. РОЗДІЛ IV. Економічна частина

4.1. Специфікація матеріалів, які використані для виконання роботи.

4.2. Визначення та обгрунтування загальної вартості виконаної роботи.

5.7. Висновки узагальнюють проектне рішення та роботу в матеріалі на об'єкті, є підсумком кваліфікаційної випускної роботи (проекту), професійним осмисленням виконаного завдання, в якому у стислому вигляді необхідно зробити аналіз та оцінку автором роботи. Аналізуються фактори, що сприяли виконанню роботи і які виникали проблеми в процесі її виконання.

5.8. Додатки є важливим допоміжним матеріалом, необхідним для повного розкриття дипломної роботи (проекту).

5.9. Список використаних ДЖЕРЕЛ формується з першоджерел, які були використані автором роботи, фахових книг, журнальних статей, нормативних чи цінових документів, сайтів тощо. Посилання на джерела, цитати є підтвердженням наукової вартості роботи.

5.10. Висновки керівника.

5.11. Рецензія.

 


РОЗДІЛ І

ІЗ ПРОЕКТУВАННЯ ШРИФТІВ

РОЗДІЛ ІІІ

Захист дипломних робіт (ПРОЕКТІВ)

1. Дипломна робота (проект) у повному обсязі (експозиційно-графічна частина, робота в матеріалі на об'єкті, пояснювальна записка) повинна бути закінчена за 2 тижні до захисту й представлена на розгляд циклової комісії щодо повноти й ступеню завершеності. Незакінчена в строк робота може бути знята з захисту й перенесе­на на розгляд на наступний рік. Тобто вважається, що студент не успішно закінчив­ підготовку, тому диплом молодшого спеціаліста в рік випуску не отримує.

2. Дипломна робота (проект) повинна відповідати високим художнім, технічним та соціально-культурним вимогам сучасного розвитку дизайну, нести інноваційні розробки та сучасні інженерні технології.

3. Дипломна робота (проект) повинна обов'язково мати перший (або останній – відповідно загальній композиції експозиції) експозиційний планшет, на якому наведена назва проекту, прізвище та ініціали автора роботи, прізвище та ініціали його керівника, прізвище та ініціали рецензента, рік.

4. Після розгляду та дозволу до захисту проект передається на рецензування. Рецензування здійснюється зовнішнім рецензентом згідно з вимогами, які висуваються до рецензії випускної кваліфікаційної роботи (проекту).

5. Публічний захист випускної кваліфікаційної роботи (проекту) проводиться прилюдно перед Державною екзаменаційною комісією (ДЕК), призначеною директором коледжу. Тривалість захисту, як правило, не повинна перевищувати 30-40 хвилин. Для розкриття змісту роботи студенту надається не більше 10 хвилин на доповідь за змістом роботи. Виступ випускника має містити чітке висвітлення задуму проектного рішення, його основну ідею-концепцію, розкривати змістовність художнього образу, сформульоване й висловлене гарною та чіткою професійною (державною) мовою з посиланням на конкретний візуальний матері­ал, що стосується теми.

 

6. Згідно з цим напередодні виступу можуть бути підготовлені його тези в об­сязі не більше 3 сторінок друкованого тексту через 2 інтервали кеглем 14 шрифтом Times New Roman, що й буде складати 10-хвилинну доповідь випускника.

7. При захисті випускної кваліфікаційної роботи (проекту) автор повинен виявити ґрунтовну обізна­ність з науковою літературою з обраного напрямку, здатність чітко сформулювати основні моменти свого дослідження, показати широту свого тво­рчого потенціалу, ерудицію, знання теоретичних питань з дизайн-проектування та знання соціально-економічних дисциплін.

8. Під час захисту студент стисло обгрунтовує вибір теми, актуальність, практичне значення, результати дослідження. Для висвітлення ідеї проекту випускник повинен чітко дати по­яснення роботи (проекту): охарактеризувати вихідні дані; доповісти, які задачі були поставлені в завданні на розробку випускного проекту; дати пояснення з усіх розділів проекту, в тій послідовності, як вони наведені в пояснювальній записці. Після відповідей випускника на запитання та зауваження, висловлені членами ДЕК під час захи­сту, а також зауважень рецензента, Голова ДЕК дає загальну характеристику дипломного проекту й підводить підсумок захисту.

9. Оцінка визначається експертним методом й виставляється як середня між оцінками членів ДЕК та оцінкою рецензента.

10. Процедура захисту відбувається за наступним планом:

· надання слова випускнику-молодшому спеціалісту Головою ДЕК;

· представлення студента членам ДЕК та присутнім на відкритому захисті головою циклової комісії, назви та загального характеру роботи, результа­тів навчання у коледжі та характеристики випускника;

· доповідь випускника по своїй роботі-проекту;

· запитання по роботі до випускника-молодшого спеціаліста членів ДЕК;

· відповіді випускника на запитання членів ДЕК;

· виступ-характеристика студента і оцінка результатів його роботи керівни­ком;

· виступ і оцінка роботи рецензентом;

· обговорення роботи членами Державної екзаменаційної комісії;

· виступи і обговорення випускної роботи з місць;

· заключне слово Голови Державної екзаменаційної комісії та підведення підсумків по захисту випускної кваліфікаційної
роботи (проекту).

11. На закритому засіданні Державної екзаменаційної комісії дається оцінка роботи (проекту) за п'ятибальною системою, враховуючи: загальну професійну підготовку випускника, його теоретико-методичну підготовку, розуміння випускником завдань об'ємно-просторової композиції, знання ним норм проектування, конструкцій, технологій, його графічної та художньої підготовки, творчого смаку, вміння формулювати думки й відповідати на поставлені запитання, загальну творчу активність.

12. Після завершення засідання Державної екзаменаційної комісії секретар ДЕК передає дипломні роботи (проекти) по акту голові циклової комісії, який передає їх до архіву коледжу. Дипломні роботи реєструються як документи постійного зберігання в архіві коледжу й випускнику після закінчення навчання не повертаються.

13. Документами постійного зберігання є протоколи засідань ДЕК, підписані Головою Державної екзаменаційної комісії, секретарем комісії та членами ДЕК, а також залікові книжки ви­пускників, на підставі яких готуються та видаються дипломи молодшого спеціа­ліста.

 


РОЗДІЛ IV

Й ВИКОРИСТАННЯ література

1. Беккерман Я.И. Материалы для художественно-оформительных робот. - М.,1989.

2. Даниленко В.Я. Світоглядні підвалини дизайну // Вісник харківської академії дизайну і мистецтв. Вип.2. - Харків, 2002.

3. Даниленко В.Я. Витоки дизайн-освіти (за матеріалами провідних дизайнерських шкіл світу) // Вісник харківської академії дизайну і мистецтв. - Харків, 2002 - № 4.

4. Даниленко В.Я. Дизайн. - Харків, 2003.

5. Джефкинс Френк. Реклама. - К.: Знання, 2001.

6. Дизайн й эргономика. Термины и определения. ДСТУ 3899-99. Киев. Госстандарт Украини, 1999.

7. Дорога Дети. Паблисити и паблик рилейшнз. - М.: Филинь, 1996.

8. Живопись маслом. Полный курс живописи и рисунка, (пер. с испанск.
О-Вартанова, 1996).- С-Птб., 1996.

9. Жоголь Л.Е. Декоративное искусство в современном интерьере. - К, 1986.

10. Иконников А.В. Дизайн в городе. - М., 1988.

11. Иконников А.В. Зстетические ценности предметно-пространственной среды. - М.: Стройиздат, 1990.

12. Карманная энциклопедия рисунка и живописи, (пер. с англ. И.А.Бочкова,
под ред. Н.С.Кочарова) - М., 2003.

13. Картер Гарри. Зффективная реклама. - К.: Либра, 1998.

14. Киплик Д.И. Техника живописи. - М., 2003.

15. Кириченко М.А., Кириченко І.М. Основи образотворчої грамоти. - К., 2002.

16. Кирсанов Д. Веб-дизайн. - С-Птб., 1999.

17. Королько В. Основи паблик рилейшнз. - К.: Ваклер, 2000.

18. Костенко Т.В. Основи композиції. - Харків, 2003.

19. Куленко М.Я. Графічний дизайн. Навч. посібник. - К.: КНУБА, 2003.

20. Куценко М.Я. Графіка шрифту. Навч. посібник. - К.: КНУБА, 2004.

21. Легенький Ю.Г. Дизайн: культурологія та естетика. - К., 2000.

22. Ли Н.Г. Рисунок. Основи учебного академического рисунка: Учебник. -М.: Изд-во Зксмо, 2006. - 480 с., ил.

23. Мапучарова Н.Д. Интерьер жилища. - К.: Строитель, 1986.

24. Менталов В.В. Образ, знак, условность. - М.: Высшая школа, 1980.

25. Михайлов С.М. История дизайна: Учебник. - М., 2000.

26. Михайленко В.Є., Яковлєв М.І. Основи композиції (геометричні аспекти художнього оформлення): навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Каравела, 2004.

27. Одноралов Н.В. Материалы в изобразительном искусстве. - М., 1983.

28. Омельченко П. Наука про малярські фарби, матеріали та техніки. Т.1-2. -
Львів, 1996; 1998.

29. Орловський Б.Я. Архітектура. - М., 1984.

30. Павловський. Матеріали і техніка монументально-декоративного мистецтва. - М, 1975. - С. 92 - 95.

31. Паранюшкин Р.В. Техника рисунка / Р.В.Паранюшкин. - Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 186, ил.

32. Перепадя В. Рисунок. - Львів, 2003.

33. Петерсон В.Е. Учебник для творческих факультетов высших художественных учебных заведений.- М., 1970.

34. Победин В. Знаки в графическом дизайне. - Харьков, 2004.

35. Прикрась свій дім. 2-е вид. Упор. Царук В.В. - К., 1990. – 300 с.

36. Різник М. Письмо і шрифт. - К., 1996.

37. Ренблюм Е. Художник в дизайне. - М., 1974.

38. Ростовцев Н.Н., Ігнатьєв С.В., Шорохов Є.В. Рисунок. Живопис. Композиція. Хрестоматія. - М. 1989.

39. Резанов С.А. Дизайн и психология в рекламе: Учебн. Пособие. - Саратов,
1998.

40. Савін В. Типографіка. Навч. посібник. - К.: Вересень, 2003.

41. Сафарамеева Д.А. Учебньїй рисунок з академии художеств. – М., 1990.

42. Сендидж, Франбургер, Ротцолл. Реклама. Теория й практика. - М.: Прогресе, 1988.

43. Смирнов С.И. Шрифт в наглядной агитации. - М.: Плакат, 1990.

44. Снарский О.В. Шрифты. Алфавиты для рекламно-декоративных оформительских работ. - К., 1985.

45. Соловьев С.Л., Булане Г.В., Шульгина А.К. Черчение й перспектива. - М.,
1982.

46. Сьомкін В.В. Образна і морфологічна трансформація в дизайні. ШПР. -
К.,2003.

47. Сьомкін В.В. Дизайн і реклама. ІППР. - К., 2003.

48. Тихонов С.А. Рисунок. Архітектура. - М.: Стройиздат, 1983.

49. Тица А.А. Основи архитектурной композиции й проектирования. - К.:
Высшая школа, 1976.

50. Теоретическое й методическое исследование в дизайне. - ВНИИТЗ., 1990.

51. Хмельовський О. Вступ у дизайн. - Луцьк, 2002.

52. Хохлянський Л.М., Щипанов А.С. Дизайн: Навч. посібник. - М., 1985.

53. Шипанов А.С. Художнику-любителю. - М., 1976.

54. Шумега С.С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія
дизайну меблів та інтер'єра: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної
літератури, 2004. - 300 с.

55. Энциклопедия художника. Полный курс для начинающих и студентов
художественных вузов. - М.: Астрель, 2002.

56. Яблонский В.А. Обородувание кабинета рисования и основ композиции. -
М., 1983.

57. Яремків М. Композиція. Творчі основи зображення. - Тернопіль, 2005.

 


Додаток 1

 

Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж

 

Оцінка ДЕК ______________________

Протокол № ___ від ________ 2010 р.

Секретар ДЕК ____________________

 

Дипломна робота

__________________________________________________________

(тема дипломної роботи)

освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки – „Молодшого спеціаліста”,

галузі знань – 0202 Мистецтво,

з напрямку - 6.020207 Дизайн,

спеціальності - 5.02020701 Дизайн

 

 

 

Дипломник (ця): _____________________________________ ____________

(прізвище, ім'я по батькові студента-випускника) (підпис)

Керівник: ___________________________________________ ____________

(прізвище, ім'я по батькові керівника) (підпис)

Рецензент:__________________________________________ ____________

(прізвище, ім'я по батькові рецензента) (підпис)

 

 

Тернопіль 2010


Додаток 2

 

Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж

 

Допускається до захисту:

Голова циклової комісії дизайну

___________ О.М.Поберейко

«___» _____________ 2010 р.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи на тему:

__________________________________________________________

(тема дипломної роботи)

освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки – „Молодшого спеціаліста”,

галузі знань – 0202 Мистецтво,

з напрямку - 6.020207 Дизайн,

спеціальності - 5.02020701 Дизайн

 

 

Дипломник (ця): _____________________________________ ____________

(прізвище, ім'я по батькові студента-випускника) (підпис)

Керівник: ___________________________________________ ____________

(прізвище, ім'я по батькові керівника) (підпис)

Рецензент:__________________________________________ ____________

(прізвище, ім'я по батькові рецензента) (підпис)

 

 

Тернопіль 2010


Додаток 3

 

Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж

 

 

Затверджую:

Голова циклової комісії дизайну

_____________О.М.Поберейко

«____» _____________ 2010 р.

 

 

ЗАВДАННЯ

Специфікація матеріалів,

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу (проект)

випускника кооперативного торговельно-економічного коледжу 2010 року

освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки – „Молодшого спеціаліста”,

галузі знань – 0202 Мистецтво,

з напрямку - 6.020207 Дизайн,

спеціальності - 5.02020701 Дизайн

___________________________________________________

(прізвище, ім'я по батькові)

Тема дипломної роботи________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Керівник дипломної роботи ____________________________________________

 

ЗМІСТ РЕЦЕНЗІЇ:

 

Самостійні розробки і пропозиції автора _________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Практичне значення роботи ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Недоліки ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Загальний висновок __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка роботи _______________________________________________________

 

Рецензент дипломної роботи ___________________________________________

 

« ____» ________________ 20___ р. ___________________


Додаток 6

 

 

ВІДГУК

на дипломну роботу (проект)

випускника кооперативного торговельно-економічного коледжу 2010 року

освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки – „Молодшого спеціаліста”,

галузі знань – 0202 Мистецтво,

з напрямку - 6.020207 Дизайн,

спеціальності - 5.02020701 Дизайн

 

___________________________________________________

(прізвище, ім'я по батькові)

 

Тема дипломної роботи _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Керівник ____________________________________________________________

 

Характеристика дипломної роботи

Характеристика теоретичного рівня викладу матеріалу, наявності самостійних розробок і практичної значимості роботи ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Зауваження – недоліки: _______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Загальний висновок керівника: _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дипломна робота (проект) студента (ки) _________________допускається до захисту в Державній екзаменаційній комісії

 

Керівник _____________________ «____» _______________ 2010 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИПЛОМНу РОБОТУ (проект)

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До ЇЇ РОЗРОБКИ та захисту

освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки – „Молодшого спеціаліста”,

галузі знань – 0202 Мистецтво,

з напрямку - 6.020207 Дизайн,

спеціальності - 5.02020701 Дизайн

 

 

Укладач С.А.Приймук

 

Розглянуто

на засіданні циклової комісії дизайну

Протокол № ______ від ____________ 2010 року

Голова комісії ________ О.М.Поберейко

 

 

Тернопіль 2010
зміст

 

 

ВСТУП ................................................................................................................... 3

 

 

І. Загальні положення

про ДИПЛОмну роботу (проект)...................................................... 6

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 115; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.019 с.)