Управління страхуванням від нещасних випадків 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Управління страхуванням від нещасних випадків 

Страхування від нещасних випадків здійснює Фонд – некомерційна самоврядна організація, що діє на підставі статуту, який затверджується її правлінням.

 

Фонд є юридичною особою, має свою печатку й емблему; його місцезнаходження – м. Київ.

 

Управління Фондом на паритетній підставі здійснюється державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.

 

Безпосереднє управління Фондом здійснює його правління і виконавча дирекція.

 

До складу правління Фонду включаються представники зазначених вище сторін: держави, застрахованих осіб, роботодавців. При цьому представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України, а представники застрахованих осіб і роботодавців обираються об'єднаннями профспілок і роботодавців, що мають статус всеукраїнських.

 

Від кожної зі сторін обирається до складу правління Фонду по 15 членів правління Фонду із правом вирішального голосу і по 5 їхніх дублерів, які, у випадку відсутності членів основної групи, виконують їхні обов'язки за рішенням голови правління Фонду.

 

Термін повноваження членів Фонду
Правління Фонду обирається на шестирічний термін. Термін повноважень його членів закінчується в день першого засідання новоствореного його правління.

 

З числа своїх членів правління Фонду обирає голову і двох його заступників терміном на два роки. При цьому забезпечується почергове представництво на цих посадах кожної з представницьких сторін.

 

Правління призначає директора виконавчої дирекції Фонду і його заступників; для рішення найбільш важливих завдань створює на паритетних засадах постійні і тимчасові комісії з питань профілактики нещасних випадків, виконання бюджету, призначення пенсій тощо; щорічно готує пропозиції щодо галузевих тарифів внесків на соціальне страхування від нещасних випадків, а також затверджує:

 

· статут Фонду і зміни до нього;

· регламент роботи правління Фонду;

· річні бюджети Фонду, звіти про їх виконання, порядок використання коштів бюджету і коштів резерву Фонду;

· Положення про виконавчу дирекцію Фонду і її структуру;

· чисельність виконавчої дирекції Фонду, посадові оклади її працівників і адміністративних витрат Фонду;

· річні програми робіт і звіти про їхнє виконання;

· Положення про службу страхових експертів з охорони праці;

· Положення про порядок використання коштів лікувально-профілактичними, навчальними й іншими установами, що надають Фонду соціальні послуги, і контроль за їх цільовим використанням;

· Положення про надання Фондом на безповоротній основі фінансової допомоги підприємствам для вирішення особливо гострих проблем з охорони праці;

· Інструкцію про порядок перерахування, облік і використання страхових коштів, погоджену з Національним банком України і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, інші нормативні документи, що регламентують внутрішню діяльність Фонду.

 

Правління Фонду проводить свої засідання за затвердженим планом, але не рідше двох разів у рік. Слід зазначити, що члени правління Фонду виконують свої обов'язки на громадських засадах. Засідання правління Фонду вважається правомочним, якщо присутні дві третини складу кожної представницької сторони, а рішення правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш половини присутніх. При рівному розподілі голосів голос голови правління Фонду є вирішальним. Рішення правління Фонду, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання всіма страхувальниками і застрахованими.

 

Практичним вирішенням зазначених вище питань займається виконавча дирекція Фонду на чолі з директором, що входить до складу правління Фонду з правом дорадчого голосу. Робочим органом виконавчої дирекції Фонду є її управління, розміщені у всіх регіонах країни. Матеріально-технічне забезпечення Фонду здійснюється за рахунок коштів, які надходять у Фонд. За рахунок цих же коштів формується і майно Фонду.

 

Обов'язки Фонду соціального страхування

Від нещасних випадків

 

При настанні страхового випадку Фонд зобов'язаний, відповідно до ст. 21 Закону про страхування від нещасних випадків, у встановленому законодавством порядку надати соціальні послуги і провести відповідні виплати:

 

1. Своєчасно та в повному обсязі відшкодувати шкоду, нанесену працівнику внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які перебували на його утриманні.

 

2. Організувати похорон померлого, відшкодувати вартість пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов.

 

 

3. Сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної допомоги потерпілому при нещасному випадку, швидкій допомозі при потребі його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання.

 

4. Організувати цілеспрямоване й ефективне лікування потерпілого у власних спеціалізованих і лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в інших лікувально-профілактичних закладах з метою найшвидшого відновлення здоров'я застрахованого.

 

5. Забезпечити потерпілому разом з відповідними службами охорони здоров'я за призначенням лікарів повний обсяг постійно доступної раціонально організованої медичної допомоги.

 

6. Провести всі необхідні заходи для підтримки підвищення і відновлення працездатності потерпілого.

 

7. Забезпечити відповідно до медичного висновку домашній догляд за постраждалим, допомогу у веденні домашнього господарства (або компенсувати йому відповідні витрати), сприяти потерпілому, який проживає в гуртожитку, в одержанні ізольованого житла.

 

8. Відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії (далі – ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (далі – МСЕК) проводити навчання і перекваліфікацію потерпілого у власних навчальних закладах або на договірній основі в інших закладах перенавчання інвалідів, якщо внаслідок ушкодження здоров'я або нанесення моральних збитків потерпілий не може виконувати колишню роботу; працевлаштовувати осіб зі зниженою працездатністю.

 

9. Організувати робочі місця для інвалідів самостійно або разом з органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування або з іншими зацікавленими суб'єктами підприємницької діяльності; компенсувати при цьому витрати виробництва, які не покриваються коштами від збуту виробленої продукції за рахунок Фонду.

 

10. У випадку невідкладної потреби надавати інвалідам разову грошову допомогу, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань, за їх рахунок або за рішенням виконавчої дирекції Фонду і його регіональних управлінь – за рахунок Фонду.

 

 

11. Виплачувати за потерпілого внески на медичне і пенсійне страхування.

 

12. Організовувати залучення інвалідів до участі в громадському житті.

 

Фонд здійснює згідно зі ст. 22 цього Закону профілактику нещасних випадків за такими напрямами:

 

1) надає страховикам необхідні консультації, сприяє в створенні ними і реалізації ефективної системи управління охороною праці;

 

2) бере участь:

 

· у розробці центральними органами виконавчої влади національної і галузевої програм поліпшення стану безпеки, умов праці і виробничого середовища і їхньої реалізації;

· у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, що вирішують питання охорони праці;

· в організації розробки і виробництва засобів індивідуального захисту працівників;

· у проведенні наукових досліджень у сфері охорони праці і медицини праці;

 

3) перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах, бере участь у розслідуванні групових нещасних випадків, нещасних випадків зі смертельними наслідками та з можливою інвалідністю, а також професійних захворювань;

 

4) веде пропаганду безпечних і нешкідливих умов праці, організовує виробництво тематичних кінофільмів, радіо- і телепередач, видає і поширює нормативні акти, підручники, журнали, іншу спеціальну літературу, плакати, пам'ятки тощо з питань соціального страхування від нещасного випадку й охорони праці. З метою виконання цих функцій Фонд створює своє видавництво з відповідною поліграфічною базою;

 

5) бере участь у розробці законодавчих і інших нормативних актів
з охорони праці;

 

6) вивчає і поширює позитивний досвід щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці;

 

7) надає підприємствам на безповоротній основі фінансову допомогу для розв’язання особливо гострих проблем з охорони праці;

 

8) виконує інші профілактичні роботи.

Страховий експерт


Виконання статутних функцій і обов'язків Фонду покладено на страхових експертів з охорони праці, що здійснюють свою діяльність відповідно до Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактику нещасних випадків на виробництві і профзахворювань.

 

Фонд здійснює координацію всієї страхової діяльності, пов'язаної з охороною праці. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг і профілактичних заходів проводяться Фондом за рахунок його коштів. Фонд забезпечує фінансування заходів, передбачених національною, галузевими, регіональними програмами поліпшення стану безпеки, умов праці і виробничого середовища, планами наукових досліджень з охорони та медицини праці, навчання і підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів з питань охорони праці, організації розроблення і виробництва засобів колективного й індивідуального захисту працівників; розробки, видання, поширення нормативних актів, спеціальної літератури, а також інших профілактичних заходів відповідно до завдань страхування від нещасних випадків.

 

Наглядова рада
Нагляд за діяльністю Фонду здійснює наглядова рада, що складається з 15 чоловік – по 5 представників від держави, застрахованих осіб і роботодавців. Вони працюють на громадських засадах. Термін їх повноважень – 6 років. Голова наглядової ради обирається на один рік зі складу членів ради.

 

Законом про соціальне страхування від нещасних випадків визначені права й обов'язки членів наглядової ради, порядок її роботи.

 

Мета нагляду
Державний нагляд у сфері страхування від нещасних випадків здійснюють спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади; спрямовує і координує їх роботу Кабінет Міністрів України. Метою нагляду є контроль за виконанням страхувальниками і Фондом чинного законодавства.

 


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 96; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.007 с.)