ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Адвокатура України»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Адвокатура України»Контроль за засвоєнням знань з навчальної дисципліни здійснюється декількома способами: застосовуються різні форми опитування і написання контрольних робіт на семінарських заняттях, а також систематичне проведення модульного контролю, складання заліку.

При виставленні оцінок враховуються, насамперед, знання, розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї, а не особисте відношення до них тих, хто відповідає.

Методологія вивчення дисципліни і оцінювання знань студентів заснована на індивідуально-диференційованому, компетентнісно-орієнтованому навчанні.

Для оцінки якості засвоєння студентами навчального матеріалу, що вивчається під час аудиторних занять і в процесі самостійної роботи, передбачено поточний та підсумковий контроль успішності, який здійснюється шляхом опитування, написання контрольних робіт на семінарських заняттях, виконання реферативних завдань, модульних контрольних робіт і складання заліку. Успішність засвоєння дисципліни визначається за допомогою ухваленої шкали оцінювання.

 

УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Всі види занять навчальної дисципліни «Адвокатура України» повинні проводитися в навчальних аудиторіях з використанням відповідних дидактичних і технічних засобів навчання.

При проведенні семінарських занять створюється інтерактивне середовище, яке сприятиме розвитку у студентів творчого мислення, уміння вирішувати інноваційні завдання за допомогою вирішення навчально-проблемних ситуацій, що відповідають особливостям майбутньої професійної діяльності студентів.

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ

Кубарєва О.В., кандидат юридичних наук

 

Програма схвалена на засіданні кафедри кримінального процесу «____» _______ 2013 р. (протокол № __).

Рекомендовано методичною радою Національної академії внутрішніх справ «______» _______ 2013 р. (протокол № ___).


Плани-конспекти лекційних занять

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІя внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут Права та психології

 

Кафедра кримінально-правових дисциплін

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри

кримінально-правових дисциплін, доктор юридичних наук, доцент

В. Я. Горбачевський

«___» ___________ 2013 р.

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА №1 Предмет, система і нормативно-правові джерела курсу «Адвокатура України»

З навчальної дисципліни:«Адвокатура України».

Категорія слухачів:студенти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю «Правознавство» ННІПП НАВС.

Навчальна мета:домогтися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Виховна мета:сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідного суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Навчальний час: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: малюнки та схеми, мультимедійні презентації.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: теорія держави та права; судові та правоохоронні органи України; цивільне право; господарське право; кримінальне право.

Забезпечувані дисципліни: теорія судових доказів; кримінальний процес; цивільний процес; господарський процес, адміністративний процес, кримінально-виконавче право.

План лекції (навчальні питання):

Вступ

1. Поняття адвокатської діяльності, її сутність

2. Предмет, система і нормативно-правові джерела курсу «Адвокатура України».

3. Розвиток демократичних засад організації адвокатури України.

4. Відносини адвокатури України з державними органами.

Висновки

Література: 1, 2, 3, 4, 6, 18, 19, 21, 28, 31, 33, 38, 56, 58, 61, 64, 67, 69, 70.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

1. Поняття адвокатської діяльності, її сутність

2. Предмет, система і нормативно-правові джерела курсу «Адвокатура України».

3. Розвиток демократичних засад організації адвокатури України.

4. Відносини адвокатури України з державними органами.

 

Укладач

Старший викладач кафедри

Кримінально-правових дисциплін

Кандидат юридичних наук О. В. Кубарєва


Плани-конспекти лекційних занять

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІя внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут Права та психології

 

Кафедра кримінально-правових дисциплін

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри

кримінально-правових дисциплін, доктор юридичних наук, доцент

В. Я. Горбачевський

«___» ___________ 2013 р.

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА №2 Поняття адвокатури, її завдання, організаційні форми, види і принципи адвокатської діяльності

З навчальної дисципліни:«Адвокатура України».

Категорія слухачів:студенти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю «Правознавство» ННІПП НАВС.

Навчальна мета:домогтися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Виховна мета:сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідного суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Навчальний час: 4 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: малюнки та схеми, мультимедійні презентації.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: теорія держави та права; судові та правоохоронні органи України; цивільне право; господарське право; кримінальне право.

Забезпечувані дисципліни: теорія судових доказів; кримінальний процес; цивільний процес; господарський процес, адміністративний процес, кримінально-виконавче право.

План лекції (навчальні питання):

1. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі.

2. Організаційні форми адвокатської діяльності: законодавче врегулювання та практика, що склалась в Україні.

3. Види адвокатської діяльності в правозастосовчій практиці.

4. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

5. Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави. Особливості статусу адвоката іноземної держави.

Література: 4, 6, 8, 17, 18, 19, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 51, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73.

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

1. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі.

2. Організаційні форми адвокатської діяльності: законодавче врегулювання та практика, що склалась в Україні.

3. Види адвокатської діяльності в правозастосовній практиці.

4. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

5. Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави. Особливості статусу адвоката іноземної держави.

 

Укладач

Старший викладач кафедри

Кримінально-правових дисциплін

Кандидат юридичних наук О. В. Кубарєва


Плани-конспекти лекційних занять

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІя внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут Права та психології

 

Кафедра кримінально-правових дисциплін

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри

кримінально-правових дисциплін, доктор юридичних наук, доцент

В. Я. Горбачевський

«___» ___________ 2013 р.

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА №3 Адвокатське самоврядування

З навчальної дисципліни:«Адвокатура України».

Категорія слухачів:студенти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю «Правознавство» ННІПП НАВС.

Навчальна мета:домогтися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Виховна мета:сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідного суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Навчальний час: 4 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: малюнки та схеми, мультимедійні презентації.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: теорія держави та права; судові та правоохоронні органи України; цивільне право; господарське право; кримінальне право.

Забезпечувані дисципліни: теорія судових доказів; кримінальний процес; цивільний процес; господарський процес, адміністративний процес, кримінально-виконавче право.

 

План лекції (навчальні питання):

1. Засади та завдання адвокатського самоврядування в Україні.

2. Організаційні форми адвокатського самоврядування.

3. Підстави та порядок притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

4. Склад та повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Вищої кваліфікаційної комісії України.

Література: 4, 6, 8, 13, 14, 18, 26, 28, 31, 33, 34, 37, 38, 40, 44, 51, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

1. Засади та завдання адвокатського самоврядування в Україні.

2. Організаційні форми адвокатського самоврядування.

3. Підстави та порядок притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

4. Склад та повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Вищої кваліфікаційної комісії України.

 

Укладач

Старший викладач кафедриПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.012 с.)