ТОП 10:

Виконання військового вітання у строюНа місці та під час руху

 

132. Взвод виконує військове вітання у строю на місці та під час руху за правилами, визначеними для відділення у статтях 113 - 116 цього Статуту.

Головний сержант взводу та командири відділень перебувають у строю на своїх місцях і руки до головного убору не прикладають.

Під час руху за командою для виконання військового вітання спів припиняється.

 

Строї роти

Розгорнутий стрій

 

133. Розгорнутий стрій роти може бути двошеренговий або в лінію взводних колон (взводи в колонах по три, по чотири; спеціальний підрозділ - в колону по два).

У разі потреби рота може шикуватися в одношеренговий стрій.

134. Шикування роти в розгорнутий стрій проводиться за командою "Рота, в дві шеренги - СТАВАЙ" або "Рота, в лінію взводних колон - СТАВАЙ". Шикування роти проводиться за першим взводом.

Прийнявши стройове положення і подавши команду, командир роти стає обличчям до фронту шикування. Командир першого взводу, подавши команду "Взвод, в дві шеренги (в колону по три, по чотири) - СТАВАЙ", шикує свій взвод ліворуч від командира роти. Решта взводів за командою своїх командирів шикується ліворуч від першого взводу за порядком своїх номерів, спеціальний підрозділ шикується ліворуч від третього взводу (малюнки 26 і 27). З початком шикування першого взводу командир роти виходить із строю і стежить за діями підлеглих.

Заступники командира роти стають ліворуч від командира роти; сигналіст-барабанщик (за розпорядженням командира роти) - ліворуч від заступників; старший технік та головний сержант роти - праворуч від першого взводу.

Під час шикування роти у двошеренговий стрій взводи, які мають відділення (екіпажі, обслуги) по чотири і по три особи, шикуються, як зображено на малюнку 21.

135. Рівняння, повороти, перешикування та інші дії роти в розгорнутому строю виконуються за правилами й командами, визначеними для відділення та взводу.

Похідний стрій

 

136. Похідний стрій роти може бути в колону по три (по чотири) або в колону по два (малюнки 28, 29).

Шикування роти на місці в колону по три (по чотири, по два) проводиться за командою "Рота, в колону по три (по чотири, по два) - СТАВАЙ".

За цією командою рота шикується, як зображено на малюнках 28 і 29. При цьому взводи за командою своїх командирів шикуються за порядком номерів у колону по три (по чотири, по два); спеціальний підрозділ шикується за третім взводом.

Під час шикування та перешикування роти в похідну колону заступники командира роти стають на два кроки за командиром роти, на два кроки за ними за наказом командира роти стає сигналіст-барабанщик, старший технік та головний сержант роти на два кроки - попереду першого взводу.

137. Перешикування роти з лінії взводних колон у похідну колону проводиться за командами: "Рота, на ре-МІНЬ (на пле-ЧЕ)"; "В похідну колону по три (по чотири, по два), за мною (або вказується напрямок) кроком - РУШ" або "Рота, на ре-МІНЬ (на пле-ЧЕ)"; "В похідну колону по три (по чотири, по два), по дорозі, порядок руху: перший взвод і таке інше (або вказується інший порядок руху) кроком - РУШ".

За командою "В похідну колону" командири взводів стають за два кроки перед своїми взводами, а старший технік і головний сержант роти - перед першим взводом (малюнки 22 - 24, 28).

За виконавчою командою розпочинає рух перший взвод або названий у команді взвод; решта підрозділів позначають крок на місці. У міру висування першого взводу або названого в команді взводу решта підрозділів за командою своїх командирів "ПРЯМО" починає рух у порядку, вказаному командиром або як зображено на малюнках 28 і 29.

У разі потреби взводи перешиковуються під час руху за командами своїх командирів, як було вказано командиром роти.

138. Перешикування роти з колони по три (по чотири) в лінію взводних колон проводиться за командою "Рота, ліворуч в лінію взводних колон кроком - РУШ" (під час руху - "РУШ").

 

За виконавчою командою напрямний взвод позначає крок на місці, решта підрозділів виходить ліворуч на лінію напрямного. За командою командирів взводів "НА МІСЦІ" взводи, позначаючи крок на місці, вирівнюються по фронту та в глибину до команди командира роти "Рота - СТІЙ" або "ПРЯМО". За командою "Рота - СТІЙ" командири взводів стають на правих флангах своїх взводів, а заступники командира роти, старший технік і головний сержант роти - на правому фланзі першого взводу.

139. Перешикування роти з розгорнутого двошеренгового строю в колону по два проводиться поворотом роти праворуч, а з колони по два в розгорнутий двошеренговий стрій - поворотом ліворуч.

Виконання військового вітання у строю на місці та під час руху

 

140. Для виконання військового вітання у строю на місці, коли начальник підійде на 40 - 50 кроків, командир роти подає команду "Рота, СТРУНКО, рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)".

За цією командою всі приймають стройове положення і повертають голови у відповідний бік, а заступники командира роти, командири взводів, старший технік та головний сержант роти, які перебувають у строю, крім того, прикладають руку до головного убору.

Командир роти, подавши команду, прикладає руку до головного убору, підходить стройовим кроком до начальника, зупиняється за два-три кроки до нього і доповідає, наприклад: "Товаришу майоре. Перша рота займається тим-то. Командир роти капітан Кравченко".

Закінчивши доповідь, командир роти, не опускаючи руки від головного убору, робить лівою (правою) ногою крок убік з одночасним поворотом праворуч (ліворуч) і, пропустивши начальника вперед, іде за ним на один-два кроки позаду із зовнішнього боку строю.

Після того, як начальник мине роту, або за командою "Вільно" командир роти командує "ВІЛЬНО" і опускає руку.

141. Виконання військового вітання в строю під час руху здійснюється, як вказано для відділення та взводу. При цьому заступники командира роти, командири взводів, старший технік і головний сержант роти прикладають руку до головного убору.

Коли начальник випереджає колону роти, команда для виконання військового вітання не подається; військове вітання виконують лише командири підрозділів від взводу і вище, а також старший технік роти та головний сержант роти .

 

 

Строї батальйону

Розгорнутий стрій

 

142. Розгорнутий стрій батальйону може бути в лінію взводних колон, в лінію ротних колон або двошеренговий.

Шикування батальйону проводиться за розпорядженням командира батальйону або за командою "Батальйон, в лінію взводних (ротних) колон - СТАВАЙ" або "Батальйон, в дві шеренги - СТАВАЙ".

143. Батальйон в лінію взводних колон шикується, як зображено на малюнку 30: роти на одній лінії по фронту, кожна в лінію взводних колон; взводи в колону по три (по чотири); інтервал між взводами й ротами - два кроки.

Батальйон в лінію ротних колон шикується, як зображено на малюнку 31: роти на одній лінії по фронту, кожна в колону по три (по чотири); дистанція між взводами - чотири кроки; інтервал між ротами - два кроки.

Порядок шикування батальйону в дві шеренги зображено на малюнку 32.

144. Під час шикування батальйону в лінію взводних або ротних колон артилерійські підрозділи та підрозділи забезпечення батальйону шикуються відповідно у взводні або ротні (батарейні) колони ліворуч від рот, головами колон на лінії рот, з інтервалами у два кроки.

145. Заступники командира батальйону та начальник штабу батальйону в розгорнутому строю стають в одну шеренгу ліворуч від командира батальйону, інші офіцери батальйону та головний сержант батальйону , не зображені на малюнках 30-32, шикуються з рештою управління батальйону.

146. Рівняння та повороти в розгорнутому строю виконуються у порядку та за командами, визначеними для відділення та взводу.

 

Похідний стрій

 

147. Похідний стрій батальйону (малюнок 33) складається з похідних строїв рот, артилерійських підрозділів і підрозділів забезпечення, вишикуваних у колони по три (по чотири) один за одним на дистанціях у два кроки (від останньої шеренги роти, що рухається попереду, до командира роти).

148. Батальйон з лінії взводних або ротних колон перешиковується в похідну колону за командами: "Батальйон, в похідну колону, дорогою (або вказується інший напрямок руху), за порядком шикування (або вказується інший порядок руху)"; "На ре-МІНЬ"; "Перша рота - ВПЕРЕД".

За командою "В похідну колону" командири рот стають перед своїми ротами за вісім кроків; на два кроки за ними - їх заступники; командири взводів – перед своїми взводами за два кроки; старші техніки рот та головні сержанти рот – за два кроки перед командирами перших взводів; сигналісти-барабанщики стоять на місці, як зображено на малюнку 36.

За виконавчою командою роти, артилерійські підрозділи та підрозділи забезпечення за командами своїх командирів (стаття 137 цього Статуту) послідовно перешиковуються в колону і рухаються в порядку, визначеному командиром батальйону.

Командир батальйону рухається за десять кроків попереду командира головного підрозділу, через два кроки за ним в одній шерензі - його заступники і начальник штабу батальйону, ще через два кроки - решта складу управління батальйону.

149. Батальйон із похідної колони в розгорнутий стрій перешиковується за розпорядженням або за командою командира батальйону.

У розпорядженні вказуються місце та фронт шикування батальйону, по якій роті і яким строєм шикуватися.

Під час перешикування за командою "Батальйон, ліворуч в лінію взводних (ротних) колон кроком - РУШ" (під час руху - "РУШ") підрозділи шикуються, як зображено на малюнках 30 і 31.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.248.103 (0.008 с.)