ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ З СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ З СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ9.1 Усі роботи з сертифікації продукції оплачуються заявником за договорами на проведення робіт, що укладаються з органом з сертифікації продукції, органом з сертифікації систем якості та випробувальними лабораторіями (центрами), окрім робіт, наведених у 8.7.

9.2 Витрати заявника на проведення робіт з сертифікації продукції відносяться на собівартість продукції.

9.3 (Вилучено, Зміна № 2)


ДСТУ 3413-96

Додаток А

(рекомендований)

Схеми (моделі) сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО

Таблиця А. 1

Продукція, що сертифікується Назва робіт Документи, які видаються органом з сертифікації продукції
обстеження виробництва атестацій виробництва сертифікація (оцінка) системи якості випробування з метою сертифікації технічний нагляд
Одиничний виріб Не проводиться Не проводиться Не проводиться Проводиться по кожному виробу Не проводиться Сертифікат відповідності на кожний виріб
Партія продукції (виробів) Не проводиться Не проводиться Не проводиться Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості які встановлені органом з сертифікації Не проводиться Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) з наведенням розміру сертифікованої партії
Продукція, що випускається серійно Не проводиться Не проводиться Не проводиться Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості. які встановлені органом з сертифікації Проводяться через випробування зразків продукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлені органом з сертифікації. В разі необхідності проводиться перевірка виробництва Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою з терміном дії до одного року

 

 


ДСТУ 3413-96

 

Закінчення таблиці А1

Продукція, що сертифікується Назва робіт Документи, які видаються органом з сертифікації продукції
обстеження виробництва атестація виробництва сертифікація (оцінка) системи якості випробування з метою сертифікації технічний нагляд
Продукція, що випускається серійно Проводиться Не проводиться Не проводиться Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації Проводиться в порядку, що визначений органом з сертифікації, І включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків продукції Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років, що встановлюється ліцензійною угодою
Не проводиться Проводиться Не проводиться Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації Проводиться в порядку, що визначений органом з сертифікації. і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків продукції Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва
Не проводиться Не проводиться Проводиться органом з сертифікації систем якості Проводиться в порядку, що визначений органом з сертифікації Проводиться в порядку, що визначений органом з сертифікації продукції та систем якості Сертифікат відповідності з терміном дії до 5 років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості

(Змінена редакція, Зміна № 2)


ДСТУ 3413-96

 

ДОДАТОК Б

(рекомендований)

 

Форма заявки на проведення сертифікації продукції

Назва органу з сертифікації продукції, адреса*

 

ЗАЯВКА

на проведення сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО

 

1 ________________________________________________________________________________________________

(назва підприємства-виробника, постачальника (далі — заявник), адреса, код ЄДРПОУ)

 

в особі______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові керівника та його посада)

 

заявляє, що __________________________________________________________________________

(назва продукції, код ОКП)

 

виготовлена у вигляді виробу одноразового виготовлення, виготовлена у вигляді партії в кількості__________________, випускається серійно** за

(шт., т; м2, м3 та ін.),

 

_____________________________________________________________________________________________

(назва та позначення нормативного документа виробника)

 

відповідає вимогам____________________________________________________________________

(позначення та назви нормативних документів)

 

і просить провести сертифікацію цієї продукції на відповідність вимогам зазначених нормативних документів за правилами Системи УкрСЕПРО.

 

2 Випробування з метою сертифікації прошу провести в_________________________________

(назва акредитованої в Системі

_______________________________________________________________________________________________________

УкрСЕПРО випробувальної лабораторії та її адреса, У разі відсутності відомостей, цей пункт не наводиться)

 

3 Заявник зобов'язується:

—виконувати усі умови сертифікації;

—забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, що підтверджені сертифікатом відповідності;

—сплатити всі витрати за проведення сертифікації.

 

4 Додаткові відомості______________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________

 

Керівник підприємства ____________________________

(підпис, ініціали та прізвище)

 

Головний бухгалтер_______________________________

(підпис, ініціали та прізвище)

М.П. Дата

 

 

_________________

* У разі відсутності органу з сертифікації продукції заявка подається до Держстандарту України.

** Вноситься потрібне.

(Змінена редакція, Зміна № 2)


ДСТУ 3413-96

ДОДАТОК В

(обов'язковий)

 

Форма рішення за заявкою на проведення сертифікації продукції

(в разі відсутності акредитованого органу з сертифікації)

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

№ ____________від«____»_______________200__р.

 

за заявкою(ами) на проведення сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО

____________________________________________________________________________________

(назва управління Держстандарту України)

розглянувши заявку(и)_________________________________________________________________

(назва підприємства-виробника/постачальника продукції

 

______________________________________________на сертифікацію у Системі УкрСЕПРО_____

(далі — Заявник), адреса, код ЄДРПОУ)

____________________________________________________________________________________

{назва продукції)

 

ВИРІШИЛО:

 

1 Дозволити _________________________________________________________________________

(назва організації, якій доручається проведення

____________________________________________________________________________________________

робіт — далі призначеної організації)

провести сертифікацію________________________________________________________________

 

яка випускається серійно (одноразово та ін.)______________________________________________

(назва виробника та постачальника)

 

2 Відбір зразків та ідентифікацію продукції покласти на____________________________________

{назва призначеної організації)

 

З Сертифікацію провести на відповідність вимогам_________________________________________

(позначення та

_____________________________________________________________________________________________

назви нормативних документів)

 

4 Схема (модель) сертифікації міститиме (непотрібне викреслити):

—обстеження виробництва;

—атестацію виробництва продукції, що сертифікується;

—сертифікацію системи якості продукції, що сертифікується;

—випробування продукції з метою сертифікації;

—технічний нагляд.

 

5 Випробування продукції з метою сертифікації провести в__________________________________

(назва випробувальної

________________________________________________________________________, акредитованої(му) на

лабораторії (центру), акредитованої в системі, та м адреса)

 

технічну компетентність або на технічну компетентність і незалежність атестат акредитації

_____________________________________________________________________________________

6 Як виняток, надати право підпису сертифіката відповідності на продукцію

__________________________________________

(прізвище керівника призначеної організації)


ДСТУ 3413-96

 

7* Технічний нагляд за сертифікованою __________________________________________________

(назва продукції)

покласти на __________________________________________________________________________

(назва призначеної організації або центру стандартизації, метрології та сертифікації)

 

Періодичність та форми проведення технічного нагляду встановлюються в програмі, яка розробляється ________________________________________________________________________

(назва призначеної організації)

 

8 Роботи з сертифікації проводяться на підставі господарського договору.

 

Начальник функціонального управління

Держстандарту України _____________________________________________

(підпис, ініціали та прізвище)

 

 

___________

* Пункт включається за необхідності.

 


ДСТУ 3413-96

 

ДОДАТОК Г

(рекомендований)

 

Форма рішення за заявкою на проведення сертифікації продукції

Назва та адреса органу з сертифікації продукції

 

РІШЕННЯ

за заявкою на проведення сертифікації продукції

 

Розглянувши заявку___________________________________________________________________

(назва підприємства-виробника,

__________________________ від _________________________на сертифікацію _________________________

постачальника продукції) (дата)

____________________________________________________________________________________

(назва продукції, код ОКП)

 

повідомляємо:

1 Сертифікація буде проведена на відповідність продукції вимогам __________________________

(позначення

_____________________________________________________________________________________________

та назва нормативних документів)

 

2 Схема (модель) сертифікації міститиме (непотрібне викреслити):

—обстеження виробництва;

—атестацію виробництва продукції, що сертифікується;

—сертифікацію системи якості продукції, що сертифікується;

—випробування продукції з метою сертифікації;

—технічний нагляд.

3 Сертифікація системи якості буде проведена_____________________________________________

(назва та адреса

_____________________________________________________________________________________________

акредитованого органу з сертифікації систем якості)

 

4 Випробування продукції з метою сертифікації будуть проведені ____________________________

(назва та адреса

_____________________________________________________________________________________________

акредитованих випробувальних лабораторій)

 

5 Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції здійснюватиме _________________

_____________________________________________________________________________________________

{назва організації та її адреса)

 

Періодичність проведення та форми технічного нагляду повідомлятимуться додатково.

6 Роботи проводяться на підставі________________________________________________________

(господарських договорів

_____________________________________________________________________________________

або інших угод)

 

Керівник органу

з сертифікації продукції __________________________________

(підпис, ініціали та прізвище)

 

Дата

(Змінена редакція, Зміна № 2)


ДСТУ 3413-96

ДОДАТОК Д

(рекомендований)

Зразок ліцензійної угоди

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА

 

Від«. «___»___________200__р.

№______________________

 

_____________________________________________________________________________________________

(назва органу з сертифікації продукції)

зареєстрований за адресою:_____________________________________________________________

 

що названий надалі «органом з сертифікації» та представлений______________________________

 

____________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника)

цим надає____________________________________________________________________________

(назва підприємства-виробника продукції)

зареєстрованому за адресою:____________________________________________________________

 

що назване надалі «ліцензіатом» та представлене __________________________________________

____________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника)

 

ліцензію на право застосування сертифіката відповідності, зареєстрованого в Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО «____»__________200__ р. за №________, та маркування знаком відповідності кожної одиниці продукції, зазначеної в сертифікаті і виготовленої ліцензіатом протягом терміну дії цієї ліцензійної угоди, на підставі нижченаведеного:

 

1 ЛІЦЕНЗІАТ

1.1 Зобов'язується виконувати усі умови сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО.

1.2 Зобов'язується забезпечити відповідність випущеної та поставленої продукції усім вимогам нормативних документів на продукцію, що наведені в сертифікаті відповідності, а також зразкам, що пройшли випробування з метою сертифікації.

1.3 Зобов'язується забезпечити безперешкодний доступ представникам, що уповноважені органом з сертифікації продукції, до усіх дільниць виробництва ссертифікованої продукції без попереднього повідомлення,

1.4 Зобов'язується попередньо сповіщати орган з сертифікації продукції про всі модернізації (модифікації) продукції, зміни в її конструкції (складі), технології виготовлення, методах випробувань та контролю, правилах приймання, що намічаються. Здійснює намічені модернізацію (модифікацію) та інші зміни тільки за згодою органу, що видав сертифікат.

1.5 Зобов'язується вести облік усіх рекламацій (претензій) на сертифіковану продукцію та негайно повідомляти про них орган з сертифікації продукції.

1.6 (Вилучено, Зміна № 1)

1.7 Має право використовувати інформацію про сертифіковану продукцію з метою реклами.

1.8 Має право подавати апеляцію до органу з сертифікації з усіх розбіжностей, пов'язаних з сертифікацією продукції.

 

2 ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ

2.1 Зобов'язується виконувати технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції власними силами або силами уповноважених до виконання цих робіт представників органів з сертифікації систем якості, територіальних центрів стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України, інших організацій.

2.2 Зобов'язується завчасно, не пізніше, як за шість місяців, інформувати рекомендованим листом (або іншим аналогічним способом) ліцензіата про зміни, що намічаються, чинних нормативних документів, якими встановлені обов'язкові вимоги.


ДСТУ 3413-96

 

З ІНШІ УМОВИ

 

3.1 Ця угода вступає в дію з_________і залишається в силі до,__________________________

(дата) (дата, але не більше трьох років)

 

поки не буде скасована з обумовлених причин або розірвана однією з сторін за умови повідомлення про це іншої сторони в установлені терміни.

 

3.2 У разі виникнення питання про скасування ліцензії встановлюються такі терміни залежно від причин:

 

 

Ситуація, що потребує попередження про скасування ліцензії Термін завчасного попередження про скасування ліцензії
Бажання виробника припинити дію ліцензійної угоди Органом з сертифікації продукції виявлено небезпеку продукції для споживачів Забезпечення відповідності продукції новим вимогам нормативних документів Невиконання фінансових зобов'язань за договором з виконавцем робіт 30 днів   Не встановлюється   За домовленістю   30 днів

 

 

Повідомлення про скасування ліцензії направляється другій стороні рекомендованим листом (або в інший спосіб) з наведенням причин скасування і дати припинення дії.

3.3 У випадках, якщо ліцензіат сповіщає орган з сертифікації про власну непідготовленість, прийняти нові вимоги у встановлені терміни, порушує терміни, або, якщо результати випробувань продукції на відповідність зміненим вимогам негативні, ліцензія вважається скасованою з часу введення в дію нових вимог.

3.4 Юридична відповідальність за якість сертифікованої продукції встановлюється чинним законодавством України.

 

 


 

Від органу з сертифікації

продукції

_________________________

(посада)

_________________________

(підпис, ініціали та прізвище)

 

М.П.


 

Від ліцензіата

 

______________________

(посада)

 

________________________

(підпис, ініціали та прізвище)

 

М.П.


 

 

(Змінена редакція, Зміна № 2)


ДСТУ 3413-96

ДОДАТОК Е

(обов'язковий)

 

ПОРЯДОК

проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією

 

Е.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Е.1.1 Здійснення технічного нагляду за сертифікованою продукцією є невід'ємною частиною робіт з сертифікації, яка передбачена Системою. Технічний нагляд проводиться протягом терміну дії сертифіката згідно з ліцензійними угодами за програмою технічного нагляду.

Е.1.2 Технічний нагляд проводиться з метою:

Е.1.2.1 Забезпечення постійної відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів.

Е.1.2.2 Підтримки впевненості всіх зацікавлених сторін у тому, що сертифікована продукція продовжує відповідати зазначеним у сертифікаті вимогам і знак відповідності використовується вірно.

Е.1.2.3 Попередження виникнення умов, що можуть привести до випуску продукції, що не відповідає вимогам нормативних документів.

Е.1.2.4 Виявлення причин невідповідностей продукції, встановлених під час проведення технічного нагляду.

Е. 1.2.5 Оцінки виконання підприємством умов ліцензійної угоди.

Е. 1.2.6 Оцінки виконання підприємством коригувальних заходів.

Е.1.2.7 З'ясування причин рекламацій, що надійшли на сертифіковану продукцію.

Е.1.2.8 Обліку сертифікованої продукції.

Е. 1.3 Технічний нагляд за сертифікованою продукцією організує, координує і проводить орган з сертифікації цієї продукції.

Е. 1.4 Орган з сертифікації може доручити проведення технічного нагляду Іншому органу з сертифікації продукції чи систем якості, територіальному органу Держстандарту, які спроможні здійснювати технічний нагляд з урахуванням нижченаведених вимог.

Е.1.5 Якщо для цілей сертифікації продукції проводилась атестація виробництва або сертифікація системи якості іншим органом, то технічний нагляд ( за винятком контрольних випробувань) доцільно доручити цьому органу.

Е.1.6 Об'єм, зміст та періодичність процедур технічного нагляду за конкретною продукцією встановлюється органом з сертифікації у програмі технічного нагляду, яка розробляється органом з сертифікації продукції з урахуванням нижченаведених вимог та результатів робіт з сертифікації конкретної продукції,

Е.1.7 Вимоги до елементів системи якості і виробництва, що входять в програму технічного нагляду за сертифікованою продукцією, орган з сертифікації встановлює, з урахуванням вимог ДСТУ ISO 9002.

Е. 1.8 Технічний нагляд на підприємствах здійснюється аудиторами органу з сертифікації. До проведення технічного нагляду можуть залучатися, за необхідності, позаштатні аудитори та компетентні спеціалісти контролювальних організацій на договірній основі.

Е.1.9 Роботи, пов'язані з технічним наглядом підлягають оплаті заявником. Вартість і вид оплати визначається договором на проведення технічного нагляду.

Е.1.10 Негативний висновок органу з сертифікації за результатами технічного нагляду не може бути причиною зміни вартості робіт або повернення раніше проведеної оплати.

Е. 1.11 Проведення технічного нагляду не знімає відповідальності за випуск невідповідної продукції з підприємства та його персоналу і не є приводом для переносу такої відповідальності на орган з сертифікації і його персонал.

 

Е.2 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

Е.2.1 В органі має бути призначена відповідальна особа, яка відповідає за організацію, координацію та проведення технічного нагляду, а також створено структурний підрозділ із технічного нагляду (якщо це дозволяє чисельність).


ДСТУ 3413-96

 

Е.2.2 У загальному випадку організаційну структуру технічного нагляду органу з сертифікації складають:

—керівник органу з сертифікації;

—відповідальна посадова особа за технічний нагляд;

—структурний підрозділ із технічного нагляду і (або) штатні і позаштатні аудитори;

—компетентні організації (наприклад, територіальні органи Держстандарту, органи з сертифікації систем якості), з якими укладені угоди про взаємодію з технічного нагляду.

 

Е.З ДОКУМЕНТАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ

Е.3.1 Загальні процедури технічного нагляду за сертифікованою продукцією, що міститься в галузі акредитації, повинні, бути задокументовані і входити складовою частиною або додатком до Настанови з якості органу з сертифікації. Можливо документування процедур окремим документом, на який повинні бути посилання в Настанові з якості,

Е.3.2 Процедури технічного нагляду повинні передбачати:

Е.З.2.1 Планування технічного нагляду та контроль за його виконанням.

Е.З.2.2 Розробку програми технічного нагляду за сертифікованою продукцією.

Е.3.2.3 Укладання угод на проведення технічного нагляду.

Е.3.2.4 Підготовку до проведення, проведення та звітність про технічний нагляд.

Е.З.2.5 Вимоги до персоналу, що здійснює технічний нагляд, його підготовку і підтримування кваліфікації. Ведення картотеки аудиторів.

Е.З.2.6 Вимоги до компетентності організацій, яким доручається здійснювати роботи із технічного нагляду. Типова форма договору (угоди) про співробітництво з технічного нагляду. Ведення картотеки таких організацій.

Е.З.2.7 Перелік документації з технічного нагляду. Місце та терміни її зберігання.

Е.3.2.8 Забезпечення конфіденційності під час проведення робіт із технічного нагляду.

Е.З.2.9 Посадові інструкції персоналу, що здійснює технічний нагляд.

Е.3.2.10 Типові програми технічного нагляду за сертифікованою продукцією.

Е.3.2.11 Вимоги органу до елементів системи якості і виробництва, що контролюються під час технічного нагляду.

Е.3.2.12 Процедуру відбору та ідентифікації зразків продукції для контрольних випробувань, їх доставки та зберігання.

Е.3.2.13 Інспекційний контроль органу за дотриманням вимог до технічного нагляду організацією, якій доручено здійснення технічного нагляду.

Е.3.2.14 Процедуру прийняття заходів за результатами технічного нагляду.

 

Е.4 ПЛАНУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ

Е.4.1 План технічного нагляду формується та контролюється відповідальним за технічний нагляд. Зміни в плані проводяться тільки відповідальним виконавцем. План повинен бути затверджений керівником органу.

(Змінена редакція, Зміна № 2)

Е.4.2 У плані передбачається зазначення найменування підприємства, найменування сертифікованої продукції, виконавця, терміну проведення процедур технічного нагляду з відміткою про виконання.

Е.4.3 Періодичність процедур технічного нагляду (в тому числі і контрольних випробувань зразків продукції) встановлюється залежно від складності продукції, імовірності виникнення небезпеки від її використання для життя та здоров'я людини, навколишнього середовища з урахуванням результатів проведення робіт з сертифікації та терміну дії сертифіката.

Е.4.4 На підставі плану формуються завдання аудиторам на проведення технічного нагляду на поточний місяць.

Е.4.5 Технічний нагляд із зазначеною в Е.1.2.6 і Е.1.2.7 метою проводиться поза планом і також оплачується заявником.

 

Е.5 ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ

Е.5.1 Технічний нагляд містить в собі такі етапи;

—розробка програми технічного нагляду;

—укладання угоди на здійснення технічного нагляду;


ДСТУ 3413-96

 

—укладання угод з організаціями, яким доручено здійснення технічного нагляду (за необхідності);

—підготовка до технічного нагляду;

—проведення технічного нагляду;

—оформлення звіту про технічний нагляд.

Е.5.2 Програма технічного нагляду розробляється органом з сертифікації за результатами виконаних робіт з сертифікації продукції для кожного конкретного виробництва згідно вимог розділу Е.7, затверджується керівником органу з сертифікації і надсилається всім учасникам робіт з технічного нагляду.

Е.5.3 В угодах повинні бути передбачені всі роботи з технічного нагляду, умови їх виконання та оплати, конкретні виконавці та терміни виконання етапів робіт з технічного нагляду.

Е.5.4 На етапі підготовки формується група аудиторів, як правило, не більше 2-3 чоловік та визначається її керівник. Оформлюється завдання на проведення технічного нагляду, що підтверджує повноваження аудиторів. Рекомендується про проведення технічного нагляду поінформувати територіальний орган Держстандарту, на території якого знаходиться підприємство, що перевіряється.

Е.5.5 Етап здійснення технічного нагляду на підприємстві містить у собі: вступну нараду, проведення перевірки згідно з програмою технічного нагляду і заключну нараду.

Е.5.5.1 На вступній нараді керівник підприємства і керівники зацікавлених підрозділів знайомляться з метою проведення технічного нагляду і його програмою, уточнюються питання розміщення групи аудиторів, забезпечення робочими місцями, взаємодії аудиторів з представниками підприємства, підготовки і надання необхідних документів, матеріалів, довідок тощо.

Е.5.5.2 Кожен аудитор згідно з програмою технічного нагляду та дорученнями керівника перевірки виконує роботу самостійно.

Е.5.5.3 У випадку, коли програмою технічного нагляду передбачено проведення контрольних випробувань, то проводиться відбір і ідентифікація зразків, зразки надсилаються в призначену органом акредитовану в Системі випробувальну лабораторію, яка представляє в орган протокол з результатами контрольних випробувань.

Е.5.5.4 Встановлені в ході перевірки невідповідності документуються і з підписом аудитора представляються керівнику перевірки.

Е.5.5.5 В кінці перевірки проводиться заключна нарада з керівництвом підприємства, що перевіряється, і керівниками перевірених підрозділів. Керівник перевірки представляє зауваження і висновки за результатами технічного нагляду.

Е.5.6 Звіт технічного нагляду готується аудиторами, що здійснювали перевірку, підписується всіма учасниками перевірки, затверджується керівником органу з сертифікації.

Е.5.6.1 Звіт повинен містити результати виконання всіх етапів робіт, регламентованих програмою технічного нагляду, встановлені відхилення та зауваження.

Е.5.6.2 У звіті наводяться конкретні висновки за отриманими результатами і пропозиції щодо розробки та здійснення коригувальних заходів.

Е.5.6.3 У випадку, коли програмою технічного нагляду передбачено проведення контрольних випробувань зразків продукції, остаточне рішення за результатами технічного нагляду приймається після одержання протоколів випробувань, про що додатково повідомляється підприємство.

Е.5.6.4 Звіти з технічного нагляду та інформація щодо виконання коригувальних заходів підлягають обов'язковому зберіганню в органі з сертифікації.

 

Е.6 ПЕРСОНАЛ

Е.6.1 Персонал, що бере участь у технічному нагляді, штатні та позаштатні аудитори повинні пройти відповідне навчання, відповідати встановленим органом кваліфікаційним критеріям, атестуватись на право проведення робіт.

(Змінена редакція, Зміна № 2)

Е.6.2 Для кожного аудитора в органі повинні бути посадові інструкції, що встановлюють вимоги до освіти, підготовки, технічних знань і досвіду роботи, обов'язки і повноваження аудиторів.


ДСТУ 3413-96

 

Е.6.3 Весь персонал повинен знати свої обов'язки і повноваження, регламентовані посадовими інструкціями.

Е.6.4 Оплата праці персоналу не повинна залежати від періодичності або результатів технічного нагляду.

Е.6.5 В органі повинна вестись картотека аудиторів із технічного нагляду, яка періодично актуалізується.

 

Е.7 ПРОГРАМА ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ

Е.7.1 Залежно від специфіки продукції, що сертифікується, та її виробництва, органом з сертифікації повинні бути визначені елементи системи якості і виробництва, які перевіря­ються під час здійснення технічного нагляду на підприємстві, і встановлені вимоги до цих елементів.

Е.7.2 Зазначені елементи включаються в типову програму технічного нагляду, на підставі якої розробляються програми технічного нагляду за конкретною сертифікованою продукцією за результатами проведення робіт з сертифікації на конкретному підприємстві.

Е.7.3 Типова і конкретна програми технічного нагляду, що розробляються органами, по­винні бути підписані розробниками і затверджені керівником органу з сертифікації,

Е.7.4 У загальному випадку в типову програму можуть бути включені:

—перевірка системи внесення змін в документацію;

—перевірка системи вхідного контролю;

—перевірка системи контролю І випробувань технологічних параметрів та готової продукції, у т. ч. на надійність;

—перевірка дотримання вимог технологічних процесів, які можуть вплинути на показники, що підтверджуються під час сертифікації;

—контроль виконання коригувальних заходів;

—вимоги щодо відбору зразків та їх ідентифікації;

—вимоги щодо проведення контрольних і (або) вибіркових випробувань;

—контроль правильності використання сертифіката і знака відповідності;

—перевірка упакування, зберігання та вантажно-розвантажувальних робіт;

—аналіз претензій та рекламацій;

—перевірка виконання умов ліцензійної угоди;

—облік сертифікованої продукції;

—терміни надання звітів за результатами технічного нагляду, залежно від отриманих результатів;

—права та обов'язки керівника перевірки з урахуванням отримання негативних результатів перевірки;

—можливі варіанти прийняття рішень за результатами технічного нагляду.

Е.7.5 Контрольні випробування проводяться в призначеній органом з сертифікації випробувальній лабораторії, акредитованій в Системі. Контрольні випробування можуть проводитись на підприємстві за наявності необхідних умов. У такому випадку програму випробувань визначає керівник перевірки. Випробування можуть проводитись силами персоналу підприємства, але під обов'язковим контролем аудитора органу.

Е.7.6 У ході технічного нагляду керівнику перевірки надається право вносити зміни в програму технічного нагляду з метою забезпечення його достовірності, які повинні бути відображені в звіті за результатами технічного нагляду.

Е.7.7 Програма технічного нагляду за конкретною продукцією може коригуватись органом залежно від результатів проведення попередніх перевірок щодо зміни переліку процедур технічного нагляду та їх періодичності.

 

Е.8 ВІДБІР ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗРАЗКІВ

Е.8.1 Органом з сертифікації повинні бути розроблені типові інструкції по відбору зразків продукції, що міститься в галузі акредитації, та правил їх ідентифікації.

Е.8.2 В органі з сертифікації повинні бути регламентовані правила доставки зразків продукції у випробувальну лабораторію, а також правила їх одержання, зберігання, повернення, списання або утилізації.


ДСТУ 3413-96

 

Е.8.3 Ці інструкції повинні бути оформлені окремим документом, або входити складовою частиною до Настанови з якості органу з сертифікації продукції.

 

Е.9 КОРИГУВАЛЬНІ ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ

Е.9.1 За результатами технічного нагляду орган з сертифікації вживає заходи відповідно до 6.9.3 —6.9.7,

Е.9.2 Порушенням вимог, що ставляться до продукції під час сертифікації, вважається виявлення в результаті технічного нагляду:

—невідповідності продукції вимогам нормативних документів, відносно яких проводилась сертифікація;

—відсутності умов для забезпечення випуску продукції з показниками (характеристиками), що підтверджені підчас сертифікації;

—порушення правил застосування сертифіката та знака відповідності,

Е.9.3 Рішення про зупинку дії ліцензійної угоди і/або сертифіката відповідності може бути прийняте, крім випадку, зазначеного в 6.9.4, також у разі:

—наявності рекламацій та претензій до сертифікованої продукції;

—невиконання замовником пропозицій органу з сертифікації за результатами технічного нагляду;

—відсутності виробництва сертифікованої продукції протягом більше, як 6 місяців;

—невиконання заявником умов ліцензійної угоди;

—відмови заявника від оплати робіт з технічного нагляду.

Е.9.4 Дію сертифіката відповідності може бути відновлено за умови виконання заявником коригувальних заходів щодо усунення виявлених порушень та позитивних результатів контролю їх виконання органом з сертифікації.

(Замінена редакція розділу, Зміна № 2)

 

Е. 10 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Е.10.1 Орган повинен забезпечити вимоги заявника щодо конфіденційності інформації.

Е.10.2 Персонал, що бере участь у технічному нагляді, повинен бути ознайомлений з правилами органу щодо забезпечення конфіденційності і вимогами заявника про нерозголошення інформації.

Е.10.3 Органи з сертифікації продукції та організації, що діють за його дорученням, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації згідно з чинним законодавством.

 

Е. 11 АПЕЛЯЦІЇ

Е. 11.1 Якщо заявник бажає опротестувати заходи щодо результатів робіт з технічного нагляду або рішення про скасування сертифіката відповідності і ліцензійної угоди, то він може подати письмову апеляцію до органу з сертифікації.

Е.11.2 Розгляд апеляцій здійснюється в порядку та в терміни, встановлені в розділі 8. Е.11.3 Подання апеляції не зупиняє дії прийнятого рішення.


ДСТУ 3413-96

ДОДАТОК Ж

(рекомендований)

 

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

_____________________________________________________________________________________________

(назва органу з сертифікації продукції)

 

ЗВІТ

за результатами технічного нагляду

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник органу з сертифікації

___________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

«___»___________200_ р.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

(назва підприємства)

 

_______________________________________________________________________________________________________

(адреса)

 

Підстава для проведення нагляду: договір на проведення технічного нагляду

від «___» ____________200_ р. №______

 

Назваертифікованоїпродукції:__________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Реєстраційний номер сертифіката відповідності:___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Реєстраційний номер атестата виробництва: ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Звіт підготовлений аудиторами:_________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище та ініціали)

_______________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище та ініціали)

____________________________
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-25; просмотров: 318; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.25.27 (0.014 с.)