Чинна від дати опублікуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чинна від дати опублікування 

В розділі 2 перелік посилань доповнити:

«ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення;

ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції».

Розділ 3 доповнити посиланням на ДСТУ 3278.

Пункт 4.2. Сьому, восьму та десяту позиції переліку викласти у новій редакції:

« — аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифі­ката відповідності;

— видачу сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;

— технічний нагляд за сертифікованою продукцією;».

Пункт 4.3 (друга позиція переліку):

Примітку 1 викласти у новій редакції:

«Примітка. Розмір та інші ідентифікаційні характеристики партії наводяться заявником у заявці на сертифікацію.»

Примітку 2 виключити.

Пункт 4.3. Третю позиції переліку викласти у новій редакції:

«3) сертифікат відповідності на продукцію, що виготовляється серійно протягом терміну дії сертифіката, та ліцензійна угода на право його застосування та маркування продукції знаком відповідності надаються органом з сертифікації на підставі позитивних результатів сертифікаційних випробувань в акредитованій у Системі лабораторії зразків продукції, відібраних у порядку та в кількості, встановлених органом з сертифікації, та проведення залежно від обраної схеми:

— аналізу наданої заявником документації та подальшого технічного нагляду в період дії сертифіката відповідності шляхом проведення періодично контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду і проведення перевірки виробництва (за необхідності);

Примітка. Ця схема сертифікації також може застосовуватись на стадії поставлення продукції на виробництво.

— обстеження виробництва згідно з вимогами ДСТУ 3957 та подальшого технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції в період дії сертифіката відповідності, проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду;

— атестації виробництва та подальшого технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції в період дії сертифіката, проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та з кількості, встановлених у програмі технічного нагляду;

 


Зміна № 2 ДСТУ 3413-96

 

— сертифікації (оцінки) системи якості підприємства-виробника продукції, яка сертифікується, подальшого технічного нагляду за системою якості та проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду».

Пункт 4.3 доповнити примітками:

«Примітка 1. Періодичність та форми технічного нагляду повинні відповідати вимогам, встановленим порядком (правилами) сертифікації даної продукції.

Примітка 2. Орган з сертифікації має право доручити проведення випробувань сертифікованої продукції з метою технічного нагляду лише у випробувальній лабораторії, що акредитована в Системі.

Примітка 3. В разі, якщо заявник отримав сертифікат відповідності за результатами сертифікації одного чи декількох найменувань продукції одного типу, сертифікати відповідності на інші найменування продукції того ж самого типу можуть бути видані органом з сертифікації без повторного проведення обстеження, атестації чи сертифікації системи якості .

Примітка 4. Оцінка системи якості проводиться органами з сертифікації систем якості відповідно до вимог ДСТУ 3419 без оформлення сертифіката на систему якості».

Вилучити п.п. 5.1 та 5.2.

Пункт 6.1.1 доповнити приміткою:

«Примітка. При цьому заявник повинен дати органу з сертифікації письмову гарантію того, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим органам з сертифікації. Заявником на сертифікацію одиничних виробів або партій продукції може бути будь-яка юридична чи фізична особа. Заявником на сертифікацію продукції, що випускається серійно, може бути тільки виробник продукції як юридична особа, що діє від свого імені або через посередників. В останньому випадку посередник повинен одночасно із заявкою надати документи про те, що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе ті ж самі обов'язки, що і заявник».

Доповнити п. 6.1.2; «у встановленому порядку».

Пункт 6.6.1 доповнити приміткою у такій редакції:

«Примітка. В разі, якщо продукція є великогабаритною або нетранспортабельною, або потребує монтажу на місці експлуатації, або використання унікального випробувального обладнання тощо, допускається сертифікаційні випробування проводити на підприємстві-виробнику з використанням його випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки, які відповідають встановленим вимогам. Випробування повинні проводити фахівці акредитованої випробувальної лабораторії».

Пункт 6.6.3 викласти у новій редакції:

«6.6.3 Кількість зразків для випробувань та правила їх відбору встановлюються органом з сертифікації згідно з порядком сертифікації конкретної продукції (правил сертифікації групи однорідної продукції).

ідентифікація продукції проводиться органом з сертифікації або, за його дорученням, іншою уповноваженою ним організацією. При цьому для продукції, що імпортується, в акті ідентифікації продукції зазначається код ТН ЗЕД* (перші чотири знаки)».

Пункт 6.6.6 (перший абзац) - виключити слова: «який скасовує заявку».

Пункт 6.7.8 викласти у новій редакції:

«6.7.8 Термін дії сертифіката відповідності визначає орган з сертифікації з урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію, терміну, на який атестоване виробництво (сертифікована система якості), гарантійного терміну придатності продукції, але не більше термінів, зазначених в додатку А або визначених чинним законодавством України.

 

_________

* З 01.01.99 код за класифікатором УКТЗЕД (ДК 017 Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності)

 


Зміна №2 ДСТУ 3413-96

 

Дія сертифіката відповідності для серійної продукції поширюється на всю продукцію, вироблену в період дії сертифіката відповідності, з урахуванням гарантійного терміну придатності і/або гарантійного терміну зберігання за умови дотримання вимог нормативних документів щодо умов транспортування, складування, зберігання продукції.

Термін дії сертифіката відповідності та ліцензійної угоди не продовжується.

Для отримання сертифіката відповідності на новий термін заявник не пізніше, як за три місяці до закінчення його дії направляє до органу з сертифікації заявку відповідно до 6.1. Допускається видача нового сертифіката відповідності замість того, що втратив чинність, за схемами з обстеженням та атестацією виробництва або сертифікації (оцінки) системи якості на підставі результатів технічного нагляду за період дії сертифіката відповідності згідно з порядком сертифікації конкретної продукції (правил сертифікації групи однорідної продукції), або лише за позитивними результатами здійснених в Україні планових контрольних випробувань зразків продукції. При цьому сертифікаційні випробування за новою заявкою проводяться обов'язково.

В разі закінчення терміну дії сертифіката відповідності на партію продукції, якщо сертифікована партія продукції протягом цього терміну не реалізована, новий сертифікат відповідності на залишки сертифікованої продукції повинен видаватися на основі ідентифікації залишків продукції (на підставі випробувань, проведених під час сертифікації)».

Пункт 6.7 доповнити новим підпунктом у такій редакції::

«6.7.11 До сертифіката відповідності може додаватись додаток тільки за формою, встановленою ДСТУ 3498. В разі розширення переліку (номенклатури, асортименту) продукції заміна додатків до сертифікатів відповідності не допускається, повинен видаватися новий сертифікат відповідності з новим додатком».

У п.п.6.9.3, 6.9.4 замість слова «ліцензія» записати «ліцензійна угода».

У п.п.6.9.6, 6.9.7 замість слова «Держкомітет« записати «Державна митна служба».

Вилучити п. 9.З.

Додаток А викласти у новій редакції:

 


ДОДАТОК А

(рекомендований)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-25; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.239.91 (0.013 с.)