ПОТОЧНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ (МЕТОДИЧНІ НАСТАНОВИ) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОТОЧНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ (МЕТОДИЧНІ НАСТАНОВИ)ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ

Курс Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу (структура залікового кредиту)
Кількість кредитів ЕСТБ: 5,7 6.0601 "Право" Обов'язкова:
Модулів: 3 7.060101 "Спеціаліст" Модуль І Лекції: 56 Практичні заняття: 74 Модуль ІІ
Змістових модулів: 4   Індивідуальна робота: 24
Загальна кількість годин: 206   Модуль ІІІ Самостійна робота. 52
Тижневих годин: 6   Види контролю: поточний модульний контроль; іспит

Поточний модульний контроль (ПМК) – це перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово викласти певний матеріал.

Об'єктом оцінювання є рівень знань та практичних навичок студентів при засвоєнні програмного матеріалу дисципліни "Трудове право, право соціального забезпечення", який перевіряється під час ПМК

Формою проведення ПМК є: перевірка систематичності та активності роботи студентів під час проведення практичних занять (відвідування відповідних форм навчального процесу, активності та рівня знань при обговоренні питань; участі в студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах тощо); виконання студентами завдань для самостійного опрацювання (тем в цілому чи окремих питань); написання рефератів, наукових докладів, їх презентації та інше; написання комплексної контрольної роботи за відповідним змістовим модулем, яка складається з відповідей на тестові запитання, виконання практичних завдань та відповідей на теоретичні питання.

ПМК ЗМ 1 „Основи трудового права України"

Мета: визначити характер та зміст правовідносин, що складають предмет трудового права; розкрити особливості методу трудового права, функції трудового права; дати поняття джерел трудового права, провести їх класифікацію; розкрити зміст трудових відносин, виявити їх відмінності від цивільно-правових відносин, пов'язаних з працею; розкрити правові аспекти зайнятості населення.

Практичні навички: при вирішенні практичних завдань студенти повинні чітко відрізняти трудові відносини та тісно пов'язані з ними, які складають предмет трудового права, від інших відносин, пов'язаних з працею, що вивчаються суміжними галузями права.

ПМК ЗМ 2 „Вчення про трудовий договір"

Мета: дати визначення трудового договору, розкрити його зміст (умови, встановлені законодавством та угодою сторін); здійснити аналіз змін трудового договору (переведення, переміщення, зміна істотних умов праці: їх відмінності, порядок здійснення, правові наслідки); розкрити підстави припинення трудового договору (ініціатива працівника, ініціатива власника або уповноваженого ним органу, ініціатива третіх осіб, що не є сторонами трудового договору); розглянути види і правове регулювання робочого часу (нормальна тривалість робочого часу, скорочений, неповний робочий час); види і правове регулювання часу відпочинку; визначити методи регулювання оплати праці, структуру заробітної плати, порядок її виплати.

Практичні навички: студенти повинні засвоїти порядок укладення трудового договору, розрізняти момент укладення трудового договору (контракту) і момент виникнення трудових відносин; знати гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору для деяких категорій працівників; на основі отриманих знань, вивчення законодавства та роз'яснень судової практики вміти правильно застосовувати норми КЗпП про розірвання трудового договору, переведення, переміщення тощо; розуміти відмінності у правовому регулюванні робочого часу, часу відпочинку; знати особливості регулювання питань оплати праці працівників.

ПМК ЗМ 3 „Відповідальність у трудовому праві. Трудові спори"

Мета: розкрити підстави дисциплінарної відповідальності працівників; дати визначення дисциплінарного проступку; проаналізувати види дисциплінарної відповідальності, порядок накладення дисциплінарних стягнень; громадські стягнення та їх правове значення; визначити підстави та умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну роботодавцеві; види матеріальної відповідальності; порядок покриття шкоди; дати визначення трудових спорів, здійснити їх класифікацію; знати основи правового регулювання охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях.

Практичні навички: на підставі вивченого матеріалу студенти повинні правильно вирішувати казуси щодо щодо притягнення працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності; розуміти значення дотримання процесуальних норм щодо накладення дисциплінарних, громадських стягнень, покладення матеріальної відповідальності; розрізняти обмежену і повну матеріальну відповідальність працівників; знати практику розгляду судами трудових спорів, порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); знати основні заходи з охорони праці на підприємстві.

ПМК ЗМ 4 „Основи права соціального забезпечення"

Мета: розкрити предмет права соціального забезпечення, метод, функції; розрізняти форми матеріального забезпечення осіб від соціальних послуг; проаналізувати основи загальнообов'язкового пенсійного страхування, а також соціального страхування на випадок безробіття, нещасного випадку чи професійного захворювання на підприємстві та у разі тимчасової втрати працездатності; види та підстави надання допомоги сім'ям з дітьми.

Практичні навички: студенти повинні знати, що таке страховий стаж, вислуга років, порядок підтвердження стажу; види пенсій, порядок та підстави їх призначення, перерахунку; розуміти відмінності в соціальному забезпеченні застрахованих та незастрахованих осіб; повинні вміти застосовувати законодавство про пенсійне забезпечення до введення пенсійної реформи та після її запровадження.

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Вид навчальної роботи студента Рівень знань Кількість балів
Виступ на практичному занятті з викладенням думки щодо вирішення завдання Повна відповідь, логічність, послідовність викладення, знання понятійно-термінологічного апарату, вміння обґрунтовувати відповідь, робити висновки  
Грамотно викладена думка, але з деякими недоліками та помилками при вирішенні практичного завдання
Активна участь у дискусії на практичному занятті Доповнення щодо вирішення практичного завдання
Конспект вирішених завдань  
Відпрацювання практичного заняття   2-1
Поточний контроль (тести, контрольна робота) Правильне вирішення всіх практичних завдань контрольної роботи із запропонуванням кількох варіантів рішення та 100 % правильних відповідей тесту
Правильне вирішення всіх практичних завдань контрольної роботи та 75 % правильних відповідей тесту
Правильне вирішення двох з трьох практичних завдань контрольної роботи та 50 % правильних відповідей тесту
Правильне вирішення одного з трьох практичних завдань контрольної роботи та 25 % правильних відповідей тесту
Вид навчальної ро- 1 боти студента Рівень знань Кількість балів
Курсова робота Робота виконана відповідно до методичних вказівок, з використанням необхідних нормативних актів та літератури
    Робота виконана відповідно до методичних вказівок, але з незначними недоліками або помилками
Реферат  
Наукова доповідь  
Тези доповіді  
Наукова стаття  
       

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Мета: допомогти студентам у вивченні трудового права, напрацюванні навичок самостійної роботи з літературою, викладенні теоретичних питань, а також у правильному застосуванні чинного законодавства.

Зміст: ознайомлення з відповідною навчальною літературою, опрацювання рекомендованої літератури, чинного законодавства й практики його застосування, з'ясування формулювання теми та пунктів плану й кола питань, які повинні бути розглянуті.

Вимоги до виконання індивідуальної роботи за видами наступні:

1) курсова робота – загальний обсяг 20-25 рукописних сторінок. Наприкінці роботи – список використаної літератури та нормативних актів. Подається на кафедру. Захист відбувається на кафедрі за участю двох викладачів;

2) реферат – загальний обсяг 12-15 рукописних сторінок. Наприкінці роботи – список використаної літератури та нормативних актів. Подається викладачу, який веде практичні заняття. Захист відбувається відповідно до вимог, які висуває викладач;

3) наукова доповідь – загальний обсяг 30 сторінок. Подається науковому керівникові. Слухання відбувається на засіданні гуртка трудового права;

4) наукова стаття – загальних обсяг 10-15 друкованих сторінок. Оформляється відповідно до вимог, які висуваються редакцією збірника студентських наукових праць. Подається науковому керівникові, після його рецензії – до редакції. Зараховується опублікування статті;

5) тези доповіді на студентській науково-практичній конференції -загальний обсяг 3-5 друкованих сторінок. Оформляється відповідно до вимог, які висуваються редакцією збірника тез доповідей.Подається науковому керівникові, після його рецензії -до редакції. Зараховується участь у студентській науково-практичній конференції та опублікування тез доповіді.

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

1. Предмет трудового права.

2. Метод трудового права.

3. Джерела трудового права України.

4. Основні принципи трудового права.

5. Система трудового права.

6. Суб'єкти трудового права.

7. Трудові правовідносини.

8. Правова організація зайнятості та працевлаштування.

9. Колективні договори та угоди.

10. Правове регулювання робочого часу.

11.Правове регулювання часу відпочинку.

12. Оплата праці.

13. Дисципліна праці.

14. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству, установі, організації.

15. Трудові спори.

16. Трудовий договір.

17. Контракт як форма трудового договору.

18. Правове регулювання змін трудового договору.

19. Правове регулювання припинення трудового договору.

20. Охорона праці.

21. Організаційно-правові форми соціального забезпечення.

22. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

23. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

24. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

25. Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в Україні.

10. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 'ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

1. Поняття права на працю та його гарантії відповідно до Конституції України і законодавства про працю.

2. Предмет трудового права.

3. Метод трудового права та його особливості.

4. Поняття та види джерел трудового права.

5. Конституція України як правова засада регулювання соціально-трудових відносин.

6. Загальне та спеціальне законодавство про працю.

7. Значення актів МОП для регулювання трудових відносин в Україні.

8. Значення рішень Конституційного Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду України в правовому регулюванні трудових відносин.

9. Єдність та диференціація правового регулювання праці.

10. Оціночні поняття в трудовому законодавстві.

11. Поняття і класифікація суб'єктів трудового права, їх правовий статус.

12. Поняття та зміст трудових правовідносин.

13. Права профспілок у сфері соціально-трудових відносин.

14. Договірне регулювання соціально-трудових відносин.

15. Право громадян на працю.

16. Поняття трудового договору та його відмінності від цивільно-правових угод, пов'язаних з працею.

17. Умови трудового договору: встановлені законодавством, угодою сторін.

18. Істотні умови праці: їх поняття, порядок зміни і правові наслідки.

19. Поняття та характеристика трудової функції як умови трудового договору.

20. Випробування при прийнятті на роботу та його правове значення.

21. Контракт як особлива форма трудового договору і сфера його застосування.

22. Гарантії трудових прав працівників при укладенні, зміні та припиненні трудового договору.

23. Поняття сумісництва та його відмінності від суміщення професій та заміни тимчасово відсутнього працівника.

24. Особливості правового регулювання праці сезонних та тимчасових працівників.

25. Поняття та види переведень на іншу роботу.

26. Переміщення і його відмінності від переведення на іншу роботу.

27. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника і його відмінності від припинення трудового договору за угодою сторін.

28. Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є стороною трудового договору.

29. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з підстав, пов'язаних з винними діями працівника (п.п.3,4,7 та 8 ст.40 КЗпП України ).

30. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з підстав, не пов'язаних з винними діями працівника.

31. Розірвання трудового договору у разі змін в організації виробництва і праці (п.1 ст.40 КЗпП України).

32. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов ( ст. 41 КЗпП України).

33. Відсторонення працівника від роботи та його відмінності від розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

34. Порядок надання профспілковим органом попередньої згоди на розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

35. Трудова книжка працівника, порядок її оформлення.

36. Строки розрахунку у разі звільненні. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу за затримку розрахунку при звільненні.

37. Поняття та види робочого часу, їх порівняльна характеристика.

38. Правове регулювання службових відряджень.

39. Відпустки: поняття, види, порядок надання.

40. Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку.

41. Оплата праці та її правове регулювання.

42. Поняття заробітної плати та її відмінності від гарантійних та компенсаційних виплат.

43. Методи регулювання заробітної плати.

44. Гарантії та компенсації у разі переїзду на роботу в іншу місцевість.

45. Поняття дисципліни праці та правові засоби її забезпечення.

46. Стягнення за порушення трудової дисципліни та порядок їх застосування, оскарження та зняття.

47. Особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності за положеннями та статутами про дисципліну.

48. Підстава та умови матеріальної відповідальності працівників.

49. Випадки повної матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну підприємству.

50. Повна матеріальна відповідальність на підставі договору працівника з власником.

51. Порядок покриття матеріальної шкоди, заподіяної працівником.

52. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.

53. Охорона праці: поняття та правове регулювання.

54. Державний нагляд за охороною праці на підприємствах, в установах, організаціях.

55. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням.

56. Поняття та види трудових спорів.

57. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

58. Організація комісій по трудових спорах (КТС), їх компетенція. Порядок виконання рішень.

59. Колективні трудові спори: предмет, сторони, момент виникнення.

60. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

61. Страйк і порядок його проведення. Відповідальність за незаконний страйк.

62. Національна служба посередництва і примирення та її значення в регулюванні колективних трудових спорів (конфліктів).

63. Особливості правового регулювання праці жінок.

64. Особливості правового регулювання праці неповнолітніх.

65. Конституційні засади права соціального забезпечення в Україні.

66. Предмет права соціального забезпечення.

67. Поняття та види джерел права соціального забезпечення.

68. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні.

69. Система недержавного пенсійного забезпечення.

70. Види загальнообов'язкового державного соціального страхування в Україні.

71. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

72. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

73. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

74. Принципи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

75. Соціальне обслуговування як форма соціального забезпечення.

76. Страховий стаж у солідарній пенсійній системі.

77. Прожитковий мінімум та інші державні соціальні стандарти.

78. Види пенсійних виплат і соціальних послуг за Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

79. Поняття пенсій. Види пенсій. Відмінності пенсій від інших виплат громадянам.

80. Пенсійний фонд України та його функції.

81. Пенсія за віком у солідарній системі за Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

82. Пенсії за вислугу років: суб'єкти, підстави, порядок призначення.

83. Пенсії за вислугу років державним службовцям, суддям, працівникам прокуратури.

84. Види пенсійних виплат з коштів Накопичувального фонду.

85. Поняття інвалідності, групи інвалідності, порядок їх встановлення.

86. МСЕК та її повноваження.

87. Пенсії по інвалідності в солідарній системі за Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

88. Пенсії у разі втрати годувальника в солідарній системі за Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

89. Пенсії за особливі заслуги перед Україною.

90. Порядок призначення пенсій.

91. Порядок виплати пенсій.

92. Порядок і умови перерахунку пенсій.

93. Види соціальних послуг і порядок їх надання.

94. Види та загальна характеристика державних допомог сім'ям з дітьми.

95. Допомога по тимчасовій непрацездатності.

96. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами.

97. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється в залікову книжку згідно з такою шкалою:

Oцінка за шкалою ЕСТS ВИЗНАЧЕННЯ Оцінка за національною шкалою Оцінка за 100-бальною шкалою, що використовується в НЮАУ
А ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90-100
В ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками 80-89
C ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок 75-79
D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків 70-74
Е ДОСТАТНЬО — виконання задовольняє мінімальні критерії 60-69
НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим. як перескласти 35-59
F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс 1-34

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ

 

Модуль І (поточне тестування) Модуль ІІ (індивідуальна робота) Підсумковий іспит Сума
ЗМ* І ЗМ ІІ ЗМ ІІІ ЗМ ІV

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 85; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.204.189.2 (0.008 с.)