ТОП 10:

У звіті з виробничої практикиХарактеристика джерела Приклад оформлення
Книги: Один автор 1. 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів: Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV– V ст.; № 14). 2. 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т, математики НАН України; т. 59). 3. 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К.: Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України; т. 1). 4. 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196; [1] с. – (Першотвір).
Два автори 1. 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Киево-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична"; вип. 1). 2. 2. Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України 13. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. 3. К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11). 5. 4. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: лідруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів: Растрт-7, 2007. – 375 с.
Три автори 3. 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г.Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – ХИН, 265 с.
Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастое 1. В., Нечипорук А. А.]. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздев, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно - технічна освіта).
П'ять і більшеавторів 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – X. : Гуманитар, центр, 2007. – 510 с. 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї', дітей та молоді / [Т.В, Бондар, О.Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін,], – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія "Формування здорового способу життя молоді": V 14 кн., кн. 13.
Без автора 1. 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К.: Грані -Т, 2007. – 119с. – (Грані світу). 2. 2. Воскресіння мертвих: українська барокова драма: антологія / [упоряд., ст., пер. і прим. В. О, Шевчук]. – К.: Грамота, 2007. – 638, [1] с. 3. 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX — початку XX століття: [антологія / упоряд.: Я. Таран, О. Лагутенко]. – К. і Грані-Т, 2007. – 190, [1] с. 2. 4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб.наук.праць / наук. Ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці: Рута, 2007. – 310 с.
Багатотомний документ 1. 1. Історія Національної академії наук України, 1941– 1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. – (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2: Додатки – 2007. – 573, [1] с. 2. 2. Межгосударственные стандарты: каталог 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; ред. Иванов В. Л.]. – Львов: НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005. – (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 1. – 2005, – 277 с. 3. 3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни...: (Дочь врага народа): трилогия / А. Дарова. – Одесса: Астропринт, 2006. – (Сочинения: в 8 кн. / А. Дарова; кн. 4). 4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: Особенная часть : в 6 т. / Н. П Кучерявенко – X.: Право, 2002 – 300 с. Т.4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с. 4. 5. Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.]. – Житомир: Полісся, 2006. – (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією": у 27 т. / голов, редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с. 3. 6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К.: НТУУ "КПІ", 2006. – 90 с.
Матеріали конференцій, з’їздів 1. 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11 – 13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева. – X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева, 2000. – 167 с. 2. 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік, міжвуз. наук.-практ. конф. / Держксмстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К.: ІСОА, 2002. – 147 с. 3. 3. Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. – К.: Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років АУБ). 4. 4. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій: праці конф., 6 – 9 черв. 2000 p.. Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. – К. : HAH України, Ін-т лробл. міцності, 2000. – С. 559 – 956, XIII, [2] с. – (Ресурс 2000). 5. 5. Проблеми механіки і міцності конструкцій: зб. наук, праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. – 90 с. 6. 6. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук, праць за матеріалами міжнар. наук.- практ. конф., 27 – 28 берез. 2001 p. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К,: КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.
Препринти 7. 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А, Воеводин В. Н. – X.: ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / HAH Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т"; ХФТИ 2006 - 4). 8. 2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – Чорнобиль: Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 05-1).
Депоновані наукові праці 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Дел. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 2. Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. Акад. наук 15.02.02, № 139876.
Словники 1. Географія: словник-довідник / [авт.- уклад. Ципін В. Л.]. – X.: Халімон, 2006. – 175, [1] с. 2. Тимошенко 3.І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ, термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / 3. 1. Тимошенко. О.І. Тимошенко. – К.: Європ. ун-т, 2007. – 57 с. 3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К.: Карпенко, 2007. – 219 с. 1. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М.Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К.: К.І.С., 2006. – 138 с.
Атласи 1. Україна: екол.- геогр. атлас: присвяч. всесвіт, дню науки в ім'я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.]; Рада по вивч. продукт, сил України НАН України [та ін.]. — К.: Вариата, 2006. – 217, [1] с. 2. Анатомія пам'яті: атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам'яті: посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир, та доповн. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – 218 с. 3. Куерда X. Атлас ботаніки; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – X.: Ранок, 2005. – 96 с.
Законодавчі та нормативні документи 1. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. (Бібліотека офіційних видань). 2. Медична статистика статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов, ред. В. М. Заболотько.: МНІАЦ мед. статистики: Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи). 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К.: ГРІФРЕ: М-во палива та енергетики України, 2007. – VI, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).
Стандарти 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT): ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01- 01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – IV, 231 с. – (Національний стандарт України). 2. Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107- 9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К.: Держспоживстандарт України, – 181 с. – (Національні стандарти України). 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторний центрифуг (EN 61010-2-020:1994, ЭТ): ДСТУ EN 61010-2 - 020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, – IV, 18 с. – (Національний стандарт України).
Каталоги 1. 1. Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И.В., Павлюкова В.А.; ред. Иванов В. Л.]. – Львов: НТЦ "Леонорм-стандарт", 2006 – (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 5. – 2007. – 264 с. Т. 6. – 2007. – 277 с. 2. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області: каталоґ-довідник / [авт - упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів: Новий час, 2003. – 160 с. 3. 3. Університетська книга: осінь, 2003: [каталог]. – [Суми: У ні в. кн., 2003]. – 11 с. 4. 4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горняцкая И. П., Ткачук Л. П. – Донецк: Лебедь, 2005. – 228 с.
Бібліографічні покажчики 1. 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації, кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів: Укр. технології, 2007. – 74 с. 2. 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за -1997 – 2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів: Львів, держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11с. – (Серія: Бібліографічні довідники; вип. 2).
Дисертації 2. 1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.- мат. наук: 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.
Автореферати дисертацій 1. 1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08. «Технологія машинобудування» / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с. 3. 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і протезування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд.техн. наук: спец.05.13.06„Автоматиз. системи упр. та-прогрес, «фори, технології* / Нгуен 1І& Данг. – К., 2007, – 20 с.
Авторські свідоцтва 2. 1. А. с. 1007970 СССР, МКИ"5 В 25 и 15ЛЮ. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов. В. С. Ваулин, В. Г. Кенамин (СССР). – № 3360585/25-08; заявл. 23.11.81;опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.
Патенти 3. 1. Пат. 2187888 Российская Федераде. ІЛС Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугэева В. И; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед ин-т связи. – № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. №23 (ІІ ч.).
Частина книги, періодичного, подовжу ванного видання 1. 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методикафізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15 – 18, 35 – 38. 2. 2. Грйнчак Т. Інформаційно-анапітичні структури бібліотек в умовах демркратичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий //Бібліотечний вісник. – 2006. – № 86. – С. 14 – 17. 3. 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факгоров – основа ингаллектуашзации компьютерных технологий / Ю. Р. Ватман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхапьсхий , Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39 – 61. 4. 4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12 – 14. 5. 5. Регіональні особливості смертності насележя України / Л. А Чепелевсыса, Р. О. Моісеєнко, Г. і. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – №1. – С. 25 – 29. 6. 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель І.І. / І. Валова; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13 – 20. 4. 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка: (нариси з новітнього укр. письменства): статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245 – 291. 5. 8. Третьяк В.В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В.В. Третьяк, С.А. Стадник, Н.В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности: междунар. науч.-техн. конф., 3 – 5 окт. 2007 г.: тезисы докл. – Х., 2007. – С. 33. 9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації/ Д.М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України: (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Д.М. Чорний. – Х., 2007. – Розд. 3. – С. 137 – 202.
Електронні ресурси 7. 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс]: навч. посіб, для студ. мед. вузів III – IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Міп / 700 MB. – Одеса: Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон, опт- диск (CD-ROM); 12 см. – Систем, вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95,98, 2000, XP; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера. 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]; за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ред. О. Г. Осауленко. – К.: СО-вид-во "Інфодиск", 2004: – 1 електрон, опт. диск (CD-ROM): кольор; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем, вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану. 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Примітки:

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання*.

2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов'язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов'язковічиобов'язкові та факультативні елементи. Обов'язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. Їх наводять у будь-якому описі.

Проміжки між знаками та елементами опису є обов'язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

Додаток Г

Зразок титульного аркушу

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра менеджменту виробничої сфери

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.007 с.)