ТОП 10:

Структура звіту про практику та вимоги до його складовихУ загальній частині звіту наводяться:

- відомості про вид економічної діяльності об’єкта - бази практики;

- структура об’єкта - бази практики;

- аналіз виробничо-господарської, фінансової та зовнішньоекономічної діяльності суб’єкта господорювання;

- узагальнена характеристика стратегії, видів зовнішньоекономічної діяльності, зовнішньоекономічних операцій, зовнішніх ринків (товарних, валютних, кредитних), присутність та конкурентоспроможність підприємства на цих ринках, конкурентів, процесу зовнішньоекономічної діяльності бази практики (алгоритм та опис зовнішньоекономічних операцій, складові цих операцій, їх організація та управління, визначення ефективності окремих угод та зовнішньоекономічної діяльності підприємства в цілому).

Друга частина звіту має містити результати виконання індивідуального завдання на практику. Мета індивідуального завдання – набування умінь та навичок самостійного вирішення виробничих, організаційних та управлінських задач за фахом.

Індивідуальне завдання формулюється керівником практики відповідно до спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з урахуванням специфічних ознак об’єкта бази практики. Кожен із студентів повинен узгодити з керівником актуальні питання, які можуть бути розглянуті в якості індивідуального завдання. Слід звернути увагу на ті завдання, які потребують своєчасного обґрунтування та направлені на вирішення проблем підприємства при веденні зовнішньоекономічної діяльності.

Виконання індивідуального завдання з практики активізує діяльність студентів, розширює їх світогляд та створює умови для реалізації ініціатив.

У висновках відображуються основні одержані результати аналізу виробничо-господарської, фінансової та зовнішньоекономічної діяльності суб’єкта господарювання, проблеми в управлінні діяльністю підприємства та пропозиції щодо їх вирішення.

Додатки до звіту – матеріали, що одержані студентом на базі практики та необхідні для повноти сприйняття стану суб’єкта господарювання. Додатками до звіту можуть бути зразки зібраних первинних документів (організаційних, господарських, ділових та ін.), великі за обсягом аналітичні таблиці, складні схеми, зразки інших матеріалів, що характеризують зовнішньоекономічну діяльність організації відповідно до мети виробничої практики (перелік матеріалів наведено у Додатку Б).

Звіт рецензується і затверджується керівником підрозділу бази практики та перевіряється керівником практики від навчального закладу.

Оформлення звіту про проходження практики здійснюється згідно із загальними вимогами на аркушах формату А4 (обсяг – 20 - 30 аркушів без урахування додатків) за такою структурою:

- титульна сторінка (див. Додаток Г);

- зміст звіту;

- вступ (резюме практичної діяльності);

- загальна частина;

- результати виконання індивідуального завдання;

- висновки і пропозиції;

- список використаної літератури;

- додатки.

Звіт має бути конкретний, містити всі розгорнуті відповіді на питання, обов’язково містити графічний матеріал (схеми, таблиці, рисунки, діаграми, графіки), який наочно розкриває сутність виконаної роботи.

Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Аркуші повинні бути зшиті.

Рекомендовані джерела інформації

Подається список літератури, що необхідний для виконання програми практики. Приклад оформлення використаних джерел наведено в Додатку В.

Критерії оцінювання результатів практики

Підсумкова оцінка за практику проставляється керівником практики від кафедри менеджменту виробничої сфери, як середня оцінка виконання загальної частини звіту, індивідуального завдання та рецензії керівника підрозділу бази практики. При оцінці враховуються зміст та правильність оформлення студентом звіту з практики, якість відповідей на питання при захисті звіту та рівень володіння основними професіональними компетенціями в галузі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Оцінка проходження практики враховується при нарахуванні стипендії та проставляться в додаток до диплому.

Студент, який не виконав програму практики без поважної причини та отримав негативний відгук підприємства або незадовільну оцінку, відраховується з університету.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Азоев Г.Л. Маркетинговые исследования: учеб пособие / Г. Л. Азоев, Е.А.Михайлова. – М.: ЗАО Финстатинформ, 2000. – 120 с.

2. Балабанова, Л. В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: навч. посіб. / Л. В. Балабанова, А. М. Германчук. – К. : Професіонал, 2004. – 288 с.

3. Бахрамов Ю.М. Организация внешнеэкономической деятельности: особенности менеджмента: уч. пособ. / Ю.М. Бахрамов, В.В. Глухов. – С. Пб.: Лань, 2001. – 448 с.

4. Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей, В.М. Пархоменко: за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 2-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2001. – 544 с.

5. Вічевич А.М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / А.М. Вічевич, О.В. Максимець - 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Професіонал, 2009. – 216с.

6. Васильева А.В. Оценка конкурентоспособности предприятия: метод. пособ. для вузов. – АмгУ. – 2004. – 35 с.

7. Все о маркетинге: Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. – М.: Азимут-центр. – 2003. – 356 с.

8. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – 5-те вид. доп. – Київ: Лібра. – 2007. – 720 с.

9. Герчикова И.Н. Международные экономические операции. – М.: 2000 – 320 с.

10. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. 2-е изд., переаб. И доп. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002.- 480 с.

11. Грачьов Ю.Н. Зовнішньоекономічна діяльність. Організація і техніка зовнішньоторговельних операцій. Навчально-практичний посібник. – М.: ЗАО “Бизнес-школа “Інтел-Синтез”. – 2000. – 544 с.

12. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – К., 1996. – 214 с.

13. Дахно І.І. Міжнародна торгівля: навч. посіб. – вид. 2 -ге, доп. – К.: Центр навч. літ., 2007. – 296 с.

14. Дегтярева О.И. Внешнеєкономическая деятельность: уч. пособ. / О.И. Дегтярева, Т.Н. Полянова, С.В. Саркисов: – 3-е изд., перераб. и доп. – М: Дело, 2002. – 424 с.

15. Дэниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. – 6-е изд. – М.: Дело, 2008. – 784 с.

16. Дідіківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посіб.– К.: Знання, 2006. – 463 с.

17. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: навч. посіб.– К: ЦУЛ, 2002. – 172с.

18. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. – Київ. – 2006. – 381с.

19. Додаток до закону “Про єдиний митний тариф” від 05.04.2001р.

20. Жук М.В. Комерційні відносини України. Розвиток експортного потенціалу: підручник. – Чернівці: Рута. – 2004. – 352с.

21. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 р.

22. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р. № 959-ХІІ, із змінами і доповненнями.

23. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-ХIV.

24. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94 р. № 185/94-ВР.

25. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємства» в редакції від 22.05.97 № 283/97-ВР.

26. Закон України «Про податок на додану вартість» в редакції від 03.04.97 № 168/97-ВР.

27. Захарченко В. И. Менеджмент во внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие. – Х.: Одиссей, 2003. – 384 с.

28. Зовнішньоекономічні операції та контракти: Навч. посібник. – 2-е вид., перероб. І доп.; В.В. Козик, Л.А. Панкова, Я.С. Крап’як, О.Ю. Григорієв, А.О. Босак - К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

29. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: підр. для вузів / І.В. Багрова, Н.І. Рєдіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман: за ред. І.В. Багрової. – К.: Центр навч. літ- ри, 2004. – 580 с.

30. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник для вузів/ Л.Е. Стровський, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина та ін.; Під ред. проф. Л.Е. Стровського. – 2-е вид., перероб.і доп. – М.: ЮНІТІ, 2001. – 823 с.

31. Інкотермс. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року).

32. Інкотермс. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2010 року).

33. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб.– 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Знання Прес, 2002. – 484 с.

34. Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення: навч. посіб. – К.: Професіонал, 2004. – 288 с.

35. Компьютерное моделирование менеджмента: учеб. / А. Ф. Горшков [и др.] ; под общ. ред. Н. П. Тихомирова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Эк-замен, 2007. – 622 с.

36. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Н.П. Кондраков. – М.: ИНФРА М. – 2000.– 560 с.

37. Котельников Д.І. Управління конкурентоспроможністю: навч. посібник для вищих навч. закладів. – Київ. – 2004. – 167 с.

38. Котлер Филипп. Основы маркетинга. Уч. пос. – М.: ЮНИТИ. – 2001. – 963 с.

39. Крилова Н.В. Міжнародна торгівля: навч. посіб.– К.: Знання, 2008. – 365 с.

40. Кузнецов В. Зовнішньоекономічна діяльність: збірник систематизованого законодавства. – Х.: Фактор, 2006. – 691 с.

41. Лисица Н.М., Рогонин В.Д. Международный маркетинг: Уч. пос. – Х.: «ИНЖЕК», 2004. – 176 с.

42. Логистика: учеб. / под ред. Б. А. Аникина. − 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 368 с.

43. Макогон Ю.В. Зовнішньоекономічна діяльність: організація, управління, прогнозування: підручник. – Донецьк: Альфа – Прес, 2004. – 344 с.

44. Матвеева О.П. Организация и технология внешнеторговых операций: Учебное пособие.- М.: Информационно- внедренческий центр «Маркетинг», 2000. – 160с.

45. Международный менеджмент: организация и стратегия. Современные технологии. Корпоративная культура: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент" / Под ред. С.Э.Пивоварова и др. – СПб: Питер, 2000. – 623 с.

46. Мур, Джеффри, Уэдерфорд, Ларри Р., и др. Экономическое моделирование в Microsoft Excel, 6-е изд. : Пер. с англ. — М. : Издательский дом "Вильяме", 2004. — 1024 с.

47. Наумова Л.М. Прикладной маркетинг в деятельности фирмы: Учеб. пособ. – Москва: Издательство Элит, 2004. – 208 с.

48. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / Ф.Ф. Бутинець, І.В.Жиглей, В.М. Пархоменко.-Житомир: «ПП Рута». – 2001. – 544с.

49. Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – 2-ге вид. перероб і доп.- Житомир: ПП»Рута», 2003. – 496с.

50. Пазуха М.Л. Зовнішньоекономічна діяльність: загальні положення: навч. – метод. посіб. – К. – Центр учб. літ - ри, 2008. – 230 с.

51. Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: учеб. – М.: Юристь, 2002. – 456с.

52. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запасів» / Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246.

53. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язань», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.00 р. № 20.

54. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290.

55. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрат», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318.

56. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10.08.00р. № 193.

57. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001р., №201.

58. Постанова КМУ і Національного банку України від 21 червня 1995р. №444 (444-95-п) «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті».

59. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 630 с.

60. Портер М. Международная конкуренция: пер. с англ.– М.: Международные отношения, 1993. – 250 с.

61. Постанова КМУ “Про ставку митних зборів” від 27.01.1997 р. з доповненнями й змінами, внесеними від 28.12.2001 р.

62. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 // Вісник Верховної Ради України, 1991. – №29. – 28с.

63. Румянцев А. П.,Румянцева Н. С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – 377 с.

64. Солошенко Л.Ю. Зовнішньоекономічна діяльність: Організація та документальне оформлення. – Х.: Фактор, 2001. – 173с.

65. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. – 1998. – 576 с.

66. Управление внешнеэкономической деятельностью: Учеб. Пособие / А.И. Кредисов, С. Н. Березовенко, В. В. Волошин, Д. П. Расшивалов и др.; Под общ. ред. А.И. Кредисова. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 420 с.

67. Управління конкурентоспроможністю підприємства (організації): Навч. посібник для вищих навч. закладів / за ред.. Сіваченка І.Ю. – Київ: 2003. – 185 с.

68. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия управления: Учебн. пособие для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2000.– 311 с.

69. Холленсен С. Глобальный маркетинг / пре. с англ. Б. Носовой, И. Юрашкевича. – Минск: Нове знание, 2004. – 834 с.

70. Федько В.П. Коммерческая логистика: уч. пособ. / В.П.Федько, В.А.Бондаренко. – М. – Ростов н/Д. – МарТ. – 2006. – 304 с.

71. Цал-цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб., доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 300 с.

72. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: теорія, моделі та бізнес технології: Монографія. Київський національий економічний університет – К.: КНЕУ, 2004. – 396 с.

73. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2001. – 488 с.

74. Экономика предприятия: учебник для вузов по эк.спец./ под ред. Горфинкеля В.Я., Швандара В.А. М. – 2000. – 718 с.

75. Экономико-математические методы и модели в маркетинге: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В.В. Федосеева. – М.: ЮНИТИ – ФАНА, 2001. – 159 с.

 

 

Додаток АПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.239.102 (0.008 с.)