КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ8.1. Освітня діяльність Академії включає підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, які поєднують професійні знання, ділові якості та здатність вирішувати проблеми науки, освіти і практики з високою культурною та громадською свідомістю.

8.2. В освітній діяльності Академії визнається пріоритет інтересів людини як найвищої цінності суспільства над потребами конкретної галузі або підприємства, для якого здійснюється підготовка фахівців. Виходячи з цього, освіта має базуватися на принципах доступності, фундаментальності підготовки, безперервності, гуманістичності, демократизму, варіативності, інноваційності, мобільності щодо задоволення вимог ринку праці, інтеграції до європейського та світового освітніх просторів, створення умов для самовизначення людини, незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

8.3. Навчально-виховний процес в Академії забезпечує можливість здобуття особами, що навчаються, знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і технічній сферах інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку.

8.4. В Академії реалізується сучасна концепція безперервної підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів (кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) через забезпечення послідовності змісту освіти на різних ступенях, створення інтегрованих навчальних планів, створення структурних підрозділів для різних ступенів освіти.

8.5. Підготовка фахівців в Академії здійснюється згідно з діючим Переліком освітніх напрямів та спеціальностей адекватно змінам ринкових умов. При цьому Академія забезпечує пріоритетний розвиток таких освітніх напрямів для морського, річкового транспорту, рибопромислового і технічного флоту, розробки шельфу та підприємств морегосподарського комплексу:

морський та річковий транспорт;

автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;

електромеханіка;

радіотехніка;

транспортні технології;

енергетика;

економіка і підприємництво;

менеджмент;

право.

8.6. Підготовка фахівців для роботи в складі екіпажів суден (у тому числі нафтових і газових платформ, морських і річкових споруд) має забезпечити ефективне використання, безпечну і безаварійну експлуатацію цих об'єктів, захист оточуючого середовища, дотримання законодавчих і нормативних вимог у галузі торговельного мореплавства, адаптацію людини до специфічних умов роботи на цих об'єктах, а також отримання фахівцями діючих звань осіб командного складу суден і кваліфікаційних дипломів (свідоцтв) за відповідними рівнями відповідальності. Програми плавальних практик підготовки фахівців для роботи в складі екіпажів суден мають передбачати надання права на отримання робочих професій, що відповідають профілю (напряму) навчання.

8.7. Для заочної форми навчання запроваджується розвиток дистанційних засобів навчання (у тому числі із застосуванням комп'ютерної мережі Інтернет).

8.8. З метою морально-психологічної адаптації фахівців до умов роботи в екіпажі морського судна і з врахуванням міжнародних традицій підготовки моряків, навчально-виховний процес в Академії здійснюється в умовах внутрішнього розпорядку, наближеного до розпорядку на суднах, з носінням форменого одягу. Курсантам (студентам) надається можливість поглибленого вивчення англійської мови як мови професійного спілкування на флоті, а також складання англійською мовою державних іспитів.

8.9. Прийом осіб на навчання в Академії здійснюється відповідно до Правил прийому, які затверджуються ректором Академії на підставі типових умов прийому до вищих навчальних закладів. Для громадян України забезпечується рівний доступ до здобуття освіти в Академії незалежно від їх національності, статі, соціального походження та майнового стану, віросповідання та місця проживання. Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до Академії особи зараховуються у випадках і в порядку, передбачених законодавчими актами.

8.10. Державна атестація курсанта (студента) здійснюється Державною екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні.

УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО

ПРОЦЕСУ І ПРАЦІВНИКИ

9.1. Учасниками навчально-виховного процесу є:

науково-педагогічні і педагогічні працівники;

особи, які навчаються (курсанти, студенти, аспіранти, стажисти, докторанти, слухачі).

9.2. До складу курсантів, студентів, аспірантів, стажистів, докторантів і слухачів належать особи, які зараховані відповідними наказами для навчання в Академії, а також в її структурних підрозділах.

9.3. Курсанти денної форми навчання, які навчаються за рахунок державного бюджету, безкоштовно забезпечуються житлом, послугами в екіпажі (гуртожитку), гарячим харчуванням, формою одягу за встановленими нормами.

9.4. Особи, які навчаються в Академії, мають право на:

зміну форми навчання;

безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

отримання стипендій відповідно до законодавства;

трудову діяльність у позанавчальний час;

на перерву у навчанні;

користування навчальною, науковою, виробничою, бібліотечною, інформаційною, культурною, спортивною, побутовою, медичною та оздоровчою базами в порядку, встановленому Академією;

участь в наукових дослідженнях, у наукових, науково-методичних конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

подання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;

обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та навчальним планом;

участь у формуванні індивідуального навчального плану;

моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та участь у науково-дослідній роботі;

додаткову оплачувану відпустку за основним місцем роботи у зв'язку з навчанням, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

канікулярну відпустку тривалістю не менше восьми календарних тижнів щорічно;

 

захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

участь у об'єднаннях громадян.

9.5. Особи, які навчаються в Академії, зобов'язані:

додержуватися законів України, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Академії;

виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;

вчасно інформувати адміністрацію Академії в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо;

відшкодовувати збитки, заподіяні Академії, у повному розмірі.

Курсанти Академії несуть додаткові зобов’язання, виконання яких є однією з форм підготовки до професійної діяльності на суднах:

виконувати встановлений в Академії розпорядок дня;

на території Академії і екіпажу (гуртожитку) знаходитись у встановленій формі одягу та додержуватись правил етикету для плавскладу морського і річкового транспорту;

на молодших курсах денного навчання проживати в екіпажі (гуртожитку);

забезпечувати самообслуговування;

нести чергову службу.

9.6. До курсантів Академії можуть застосовуватися такі заохочення:

зняття раніше накладеного стягнення;

оголошення подяки (усно або письмово);

надання позачергових звільнень;

надання позачергової відпустки строком до п’яти діб;

нагородження грамотами, подарунками та грошовою премією;

нагородження курсанта його фотографією, знятою біля розгорнутого Прапору Академії;

нагородження нагрудним знаком відмінника ОНМА (при відмінній успішності протягом трьох семестрів);

сплата підвищеної стипендії.

9.7. За невиконання обов’язків, порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку Академії та порушення громадського порядку на курсанта, студента, слухача, стажиста, аспіранта, докторанта може бути накладене дисциплінарне стягнення:

зауваження;

догана;

сувора догана.

Порядок накладання дисциплінарних стягнень регламентується Правилами внутрішнього трудового розпорядку Академії.

Дисциплінарні стягнення "зауваження", "догана" та "сувора догана", оголошені письмово, діють протягом одного року з дня їх оголошення, якщо до курсанта і студента не застосовувались нові стягнення або якщо стягнення не було знято достроково.

9.8. Курсант, студент або слухач може бути відрахований з Академії:

за власним бажанням;

за невиконання навчального плану;

за порушення умов контракту;

в інших випадках, передбачених законами.

9.9. Права та обов'язки аспірантів, стажистів і докторантів визначаються окремим Положенням, яке затверджує ректор Академії.

9.10. Особи, які навчаються в Академії, можуть переривати навчання у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану, - за станом здоров'я та за іншими поважними причинами. В цьому випадку їм надається академічна відпустка або можливість повторного навчання.

9.11. Науково-педагогічні і педагогічні працівники, співпрацівники і ветерани Академії мають право безкоштовно користуватися бібліотеками і соціально-побутовими закладами Академії.

9.12. Науково-педагогічні і педагогічні працівники Академії мають право на:

правовий, соціальний захист та захист професійної гідності;

вільний вибір форм, методів, засобів навчання в межах навчальних планів та відповідних стандартів освіти;

проведення наукової роботи;

одержання державних стипендій;

участь у громадському самоврядуванні;

участь у об'єднаннях громадян.

Науково-педагогічні працівники Академії зобов’язані дотримуватись правил етикету, діючого на морському та річковому транспорті.

9.13. Академія забезпечує науково-педагогічним, педагогічним та іншим працівникам:

належні умови праці, правовий, соціальний та професійний захист;

встановлення посадових окладів і надбавок до них відповідно до кваліфікації, стажу роботи, внеску в діяльність Академії тощо.

9.14. За високі результати праці науково-педагогічні, педагогічні працівники та співпрацівники Академії у встановленому порядку можуть бути заохочені:

представленням до державних нагород, державних премій України, почесних звань;

представленням до вчених та почесних звань, встановлених в Академії;

відзначенням знаками, грамотами, преміями, подарунками;

оголошенням подяк.

9.15. Працівники Академії зобов'язані:

постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію, загальну культуру;

забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньо-професійної програми відповідної спеціальності або напрямку підготовки фахівців;

додержуватись норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Академії, виховувати їх у дусі патріотизму і поваги до Конституції України;

додержуватись законів України, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Академії.

9.16. Не рідше одного разу на п'ять років за рахунок коштів Академії та зі збереженням заробітної плати науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники підвищують свою кваліфікацію як в Україні, так і за її межами. Місце та форму підвищення кваліфікації (з відривом або без відриву від виробництва) встановлює Академія.

9.17. Працівники Академії мають право на:

носіння форменого одягу та знаків розрізнення працівників морського і річкового транспорту України;

грошову компенсацію для придбання форми одягу згідно з нормами, передбаченими Колективним договором.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Наукова і науково-технічна діяльність є невід'ємною складовою освітньої діяльності Академії.

10.2. Основні завдання і напрями наукової діяльності в Академії:

забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і виробництва, реалізація безперервного циклу науково-технічної діяльності від досліджень і розробок до впровадження у практику, в першу чергу, морської галузі;

участь у формуванні та виконанні наукових, науково-технічних, науково-економічних програм державного, галузевого та регіонального рівнів;

організація та здійснення досліджень і розробок з природничих, технічних, економічних, гуманітарних і суспільних наук на рівні функцій Національного наукового центру морської галузі;

вихід на світовий ринок науково-технічної продукції, участь у виконанні міжнародних науково-технічних програм;

забезпечення підтримки і розвитку наукових шкіл, розбудова нових напрямків наукової діяльності в Академії, підготовка науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації;

використання новітніх досягнень науково-технічного прогресу в навчальному процесі;

розвиток науково-технічної творчості курсантів, студентів і слухачів;

здійснення кооперації з іншими вищими навчальними закладами та науковими організаціями для спільного вирішення важливих науково-технічних проблем;

проведення досліджень кон'юнктури, здійснення маркетингового, інформаційного та патентно-ліцензійного забезпечення наукової діяльності;

пропаганда досягнень учених Академії через засоби масової інформації, видання монографій, наукових праць та рекламних матеріалів, участь у виставках, ярмарках тощо.

10.3. Академія забезпечує діяльність спеціалізованих Рад з захисту докторських і кандидатських дисертацій.

10.4. До виконання науково-дослідних робіт залучаються фахівці на штатній основі, на основі внутрішнього та зовнішнього сумісництва, в тому числі докторанти, аспіранти, курсанти, студенти та слухачі, а також тимчасові творчі колективи на підставі контрактів, трудових договорів, трудових угод та інших форм, що не суперечать законодавству України.

 

10.5. Академія здійснює експертну оцінку результатів науково-дослідних робіт та подання інформаційних і статистичних даних до відповідних державних органів.

10.6. Фінансування наукових досліджень здійснюється за рахунок:

коштів державного бюджету, що виділяються на проведення фундаментальних і науково-пошукових досліджень, а також на виконання робіт у межах пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;

коштів, що надійшли до Академії за виконання досліджень і розробок за договорами;

власних коштів Академії, кредитів та інших джерел, визначених законодавством.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.01 с.)