ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇС Т А Т У Т

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ

 

заснована на державній формі власності і підпорядкована

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України

код ЄДРПОУ 01127799

 

(нова редакція)

 

Прийнято

 

Конференцією трудового

колективу ОНМА

протокол № 5 від 26.05.2011 р.

 

Одеса - 2011


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Статут Одеської національної морської академії (скорочена назва ОНМА; далі - Академія) розроблений відповідно до законодавства і є документом, який регламентує діяльність Академії.

1.2. Юридична адреса Академії:

Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8.

1.3. Академія (колишні назви: Одеське вище морехідне училище, Одеське вище інженерне морехідне училище, Одеська державна морська академія) організована наказом Народного Комісару Морського Флоту Союзу РСР від 07.06.1944 року № 229 на виконання постанови Державного Комітету Оборони СРСР від 5 березня 1944 року № 5311.

Академія є вищим навчальним закладом четвертого рівня акредитації, провідним в морській галузі, заснована на державній формі власності і підпорядкована Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України (далі – Орган управління).

1.4. Академія є юридичною особою, має самостійний баланс, поточні, депозитні (у тому числі валютні) рахунки в банках, прапор, печатку з зображенням Державного Герба України та своєю назвою, логотип, товарний знак і свою символіку.

1.5. Статут Академії затверджується Органом управління та впроваджується з моменту його реєстрації.

 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 3 ВЛАСНИКОМ

2.1. Функції Органу управління щодо Академії:

контроль за дотриманням стандартів вищої освіти, державне інспектування;

здійснення ліцензування та акредитацію;

встановлення обсягу державного замовлення на підготовку фахівців;

сприяння працевлаштуванню випускників;

розроблення та затвердження умов прийому на навчання;

затвердження Статуту та змін до нього;

організація виборів (конкурсу), призначення та звільнення керівника Академії;

організація атестації працівників, присвоєння кваліфікаційних категорій та вчених звань;

контроль фінансово-господарської діяльності Академії;

управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

здійснення інших повноважень, передбачених законодавством.

2.2. Органи місцевого самоврядування залучаються в порядку, передбаченому законодавством, підприємства, установи, організації (за їх згодою) до вирішення проблем розвитку Академії та її підрозділів.

2.3. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування не можуть вилучати або передавати закріплені за Академією на правах оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси, обладнання, інше майно та земельні ділянки, які є державною власністю.

 

ЦИВІЛЬНА ПРАВОЗДАТНІСТЬ

3.1. Академія є базовим освітнім і науково-методичним центром у морському напряму і проводить освітню діяльність, фундаментальні та прикладні наукові дослідження, сприяє поширенню наукових знань, має розвинену інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, відповідний рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення та здійснює культурно-просвітницьку діяльність.

Академія у своїй діяльності керується Конституцією України, нормативно-правовими актами України, наказами Органу управління, міжнародними договорами та цим Статутом.

3.2. Головними завданнями Академії є:

здійснення освітньої діяльності;

здійснення наукової, науково-методичної та науково-технічної діяльності;

здійснення творчої, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців для морського, річкового транспорту, рибопромислового і технічного флоту, розробки шельфу, підприємств морегосподарського комплексу, в тому числі офіцерів кадру і запасу Військово-морських сил України;

підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів, їх атестація;

підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів;

удосконалення вищої освіти морського напряму та інтегрування її у світовий освітній простір;

сприяння створенню державної нормативної бази та вимог до підготовки фахівців;

вивчення попиту на ринку праці на морські спеціальності і сприяння працевлаштуванню випускників;

забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання громадян України, які навчаються, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

підвищення освітньо-культурного рівня громадян.

3.3. Для здійснення статутних завдань Академія має право:

самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;

надавати додаткові освітні платні послуги, у тому числі вести підготовку робітничих професій;

самостійно розробляти навчальні плани, робочі програми та варіативні частини державних стандартів освіти для існуючих в Академії напрямів підготовки і спеціальностей;

розробляти та запроваджувати власні програми наукової і науково-виробничої діяльності, здійснювати наукову, проектно-конструкторську, впроваджувальну роботу та експертизи;

створювати, реорганізовувати та ліквідувати інститути, підприємства, установи, організації, факультети, кафедри, коледжі, технікуми, відділення, філії, навчальні, наукові, науково-дослідні центри та лабораторії, конструкторські та конструкторсько-технологічні бюро, видавництва, територіально відокремлені та інші структурні підрозділи, вирішувати у встановленому порядку питання щодо надання статусу юридичної особи окремим підрозділам;

затверджувати Положення про відокремлені структурні підрозділи, відділи, служби, інші підрозділи;

переводити структурні підрозділи на повний господарський розрахунок та самофінансування, в тому числі на комерційних засадах;

отримувати кошти і матеріальні цінності, майно (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадян, благодійних фондів, а також від власної підприємницької діяльності та за рахунок надання платних послуг;

укладати державні контракти з виконавцями державного замовлення для потреб Академії;

вносити пропозиції щодо передачі об'єктів Академії до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном у комунальну власність та передачі об'єктів комунальної власності у державну власність та віднесення їх до майна Академії;

визначати та встановлювати власні системи оплати праці, форми та розміри морального та матеріального заохочення працівників Академії, які відображаються у Колективному договорі;

брати участь у роботі міжнародних організацій, здійснювати міжнародне співробітництво та фінансово-господарську діяльність за межами України, заключати договори з іноземними юридичними і фізичними особами, здійснювати експортно-імпортні операції;

здійснювати видавничу діяльність, виготовляти видавничу продукцію, розповсюджувати видавничу продукцію;

проводити конгреси, конференції, симпозіуми, виставки, форуми, семінари, спортивні змагання;

надавати послуги з ремонту, дефектації, агентування і фрахтування суден, перевезення вантажів та пасажирів морським та річковим транспортом, експедирування вантажів, морському туризму;

виготовляти і реалізувати формений одяг та іншу товарну продукцію;

надавати медичні послуги і проводити медичні огляди на професійну придатність та здійснювати медичну практику;

здійснювати харчування і побутове обслуговування осіб, які навчаються, і співпрацівників;

експлуатувати навчальні і навчально-виробничі судна, а також інші судна для практичної підготовки курсантів;

користуватись пільгами, встановленими для національних вищих навчальних закладів;

на підставі відповідних угод провадити спільну діяльність з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;

користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним кодексом України;

встановлювати і присвоювати вчені звання доцента, професора ОНМА згідно з відповідним Положенням;

запроваджувати медичне страхування працівників Академії;

виступати орендодавцем нерухомого майна, що належить Академії;

надавати послуги радіозв’язку (з використанням радіочастот);

надавати послуги телефонного зв’язку;

організувати іноземний, внутрішній, зарубіжний туризм та екскурсійну діяльність;

здійснювати фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність;

здійснювати посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордон;

самостійно вирішувати інші питання, що входять до її компетенції.

3.4. Академія несе відповідальність за:

дотримання вимог Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та інших нормативно-правових актів, державних стандартів освіти, договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, наукової, виробничої діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними угодами;

створення безпечних умов проведення освітньої діяльності, протипожежного та екологічного стану; збереження державного майна, розвиток та будівництво основних фондів, своєчасну та повну сплату податків та інших відрахувань, виконання вимог нормативів з питань державної таємниці, соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

Ректор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

УПРАВЛІННЯ АКАДЕМІЄЮ

4.1.Управління Академією здійснюється на основі принципів:

автономії та самоврядування;

розмежування прав, повноважень та відповідальності органів управління вищою освітою, керівництва Академії та її структурних підрозділів;

поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

4.2. Безпосереднє управління всією діяльністю Академії здійснює її керівник – ректор Академії.

4.3. Керівництво відповідними напрямками діяльності Академії здійснюють проректори. Проректори в межах своїх повноважень видають розпорядження, підписують угоди, довідки, фінансові та поточні документи тощо.

Проректори приймаються на роботу за наказом ректора за згодою Вченої ради Академії.

4.4. До складу Академії входять такі відокремлені структурні підрозділи:

Азовський морський інститут Одеської національної морської академії;

Ізмаїльський факультет Одеської національної морської академії;

Морехідний коледж технічного флоту Одеської національної морської академії;

Морехідне училище ім. О.І. Маринеска Одеської національної морської академії.

4.5. Відокремлені структурні підрозділи Академії функціонують відповідно до окремих Положень, які розробляються та затверджуються згідно з законодавством та цим Статутом.

4.6. Керівництво відокремленими структурними підрозділами здійснюють їх керівники відповідно до Положень, що затверджуються ректором Академії.

4.7. Кафедра військової підготовки є структурним військовим навчальним підрозділом Академії. Начальник кафедри безпосередньо підпорядковується ректору Академії, а з питань військової діяльності - Командуючому ВМС Збройних Сил України. Академія за участю її військового навчального підрозділу здійснює підготовку і випуск кадрових офіцерів та офіцерів запасу на замовлення Міністерства оборони України за рахунок державного бюджету, а також за контрактною формою навчання. Порядок фінансування військової підготовки визначається Кабінетом Міністрів України, Міністерством оборони та Органом управління. Права та пільги, а також порядок заохочень, передбачений цим Статутом, розповсюджуються на особовий склад кафедри військової підготовки.

4.8. Організаційно-стройовий відділ є структурним підрозділом Академії. Відділ комплектується особами офіцерського складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення. Порядок проходження військової служби, структура, основні завдання, функції, права та обов'язки військовослужбовців, організація командирської та методичної підготовки офіцерського складу відділу визначаються Положенням про відділ. Начальник організаційно-стройового відділу має право віддавати розпорядження у межах своїх повноважень. Військовослужбовцям організаційно-стройового відділу грошове забезпечення здійснюється відповідно до вимог законодавства, за ними та членами їх сімей зберігаються всі пільги та гарантії, передбачені законодавством України для військовослужбовців.

4.9. Трудові відносини з працівниками Академії встановлюються на підставі контрактів, трудових договорів, за договорами щодо виконання певних видів робіт з відповідною оплатою, а також іншим шляхом, передбаченим трудовим законодавством.

Директор інституту або філії призначається на посаду ректором Академії терміном на сім років за результатами конкурсного обрання вченою радою Академії.

Декан призначається на посаду ректором Академії терміном на сім років за результатами конкурсного обрання вченою радою факультету. Декан може виконувати свої повноваження на постійній основі і може делегувати частину своїх повноважень заступникам.

Завідуючий кафедрою призначається на посаду ректором Академії терміном на сім років за результатами конкурсного обрання вченою радою Академії.

Керівник військового навчального підрозділу призначається на конкурсно-контрактній основі згідно законодавства України.

Комплектування посад офіцерського складу ОрСВ здійснюється Міністерством оборони України у відповідності з законодавством України.

Директор бібліотеки призначається на посаду ректором Академії терміном на сім років за результатами конкурсного обрання вченою радою Академії.

Обрання завідуючого кафедрою, декана, директора бібліотеки, директора філії або інституту та призначення на посаду здійснюється згідно з законодавством та Положенням, яке затверджує ректор Академії.

Наймання (призначення, обрання) та звільнення науково-педагогічних та педагогічних працівників провадиться згідно діючого законодавства України.

Наукові працівники проходять атестацію кожні п'ять років. За результатами атестації визначаються відповідність посаді, можливість підвищення або звільнення.

Якість навчальної та науково-дослідної роботи забезпечується наданням чітких посадових та робочих інструкцій усім працівникам Академії.

Відволікання працівників від виконання професійних обов'язків не допускається за винятком випадків, передбачених законодавством.

 

САМОВРЯДУВАННЯ

6.1. В Академії в обов'язковому порядку створюється строком на три роки Наглядова рада, яка діє згідно з відповідним Положенням.

Наглядова рада:

розглядає шляхи перспективного розвитку Академії;

надає допомогу її керівництву в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки;

здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Академії;

забезпечує ефективну взаємодію Академії з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними та громадськими організаціями в інтересах розвитку вищої освіти.

6.2. Колегіальними органами управління Академії є:

Вчена рада Академії;

вчені ради факультетів (інститутів);

вчені ради інших структурних підрозділів.

6.3. Вчена рада Академії утворюється терміном на сім років. До компетенції Вченої ради Академії належить:

подання до Конференції трудового колективу Академії проекту Статуту, а також змін і доповнень до нього;

ухвалення фінансових плану і звіту Академії;

подання пропозицій ректору Академії щодо призначення та звільнення з посад проректорів, директорів інститутів, головного бухгалтера та директора бібліотеки;

обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів;

ухвалення навчальних планів;

ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;

ухвалення основних напрямів наукових досліджень;

оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

регулярне обговорення стану підготовки офіцерів;

присвоєння вчених звань професора, доцента ОНМА у відповідності з Положенням Академії про ці звання;

подання пропозиції щодо присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника;

затвердження символіки Академії;

вирішення питання про членство в міжнародних товариствах і організаціях;

розгляд інших питань діяльності Академії відповідно до цього Статуту.

Вчену раду Академії очолює її голова – ректор Академії, а у разі його відсутності – особа, яка виконує обов'язки ректора. До складу Вченої ради Академії входять за посадами проректори, вчений секретар, директори інститутів, декани, начальники відокремлених структурних підрозділів, головний бухгалтер, начальники військових підрозділів, директор бібліотеки, керівники органів самоврядування Академії, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників Академії і які працюють у ній на постійній основі, а також виборні представники, які представляють осіб, які навчаються в Академії. При цьому, не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники Академії і не менш як 10 відсотків виборні представники з числа осіб, які навчаються в Академії".

Виборні представники, які представляють науково-педагогічних та інших працівників Академії обираються Конференцією трудового колективу Академії за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники, які представляють осіб, які навчаються в Академії – курсантською радою Академії.

Виборні представники обираються Конференцією трудового колективу Академії за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.

Вчена рада Академії вважається правомочною, якщо в її засіданні беруть участь не менше 2/3 її складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів відкритим або таємним голосуванням.

Рішення Вченої ради може бути скасовано, якщо за це проголосувало більше 50 % складу.

Рішення Вченої ради Академії вводяться в дію наказами ректора Академії.

6.4. Вчена рада факультету утворюється строком на сім років. Ця рада:

визначає загальні напрями наукової діяльності факультету;

обирає на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, декана;

ухвалює навчальні програми та навчальні плани;

вирішує питання організації навчально-виховного процесу на факультеті;

розглядає інші питання діяльності факультету відповідно до цього Статуту.

Вчену раду факультету очолює її голова – декан, а у разі його відсутності – особа, яка виконує обов'язки декана. До складу вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідуючі кафедрами, старший з посади офіцер організаційно-стройового відділу по факультету, керівники органів самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, доцентів, докторів, кандидатів наук; виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють на ньому на постійній основі, а також виборні представники, які представляють осіб, які навчаються на факультеті. При цьому, не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 10 відсотків виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті".

Виборні представники, які представляють науково-педагогічних та інших працівників факультету обираються Конференцією трудового колективу факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники, які представляють осіб, які навчаються на факультеті – курсантською радою факультету

Вчена рада факультету вважається правомочною, якщо в її засіданні беруть участь не менше 2/3 її складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів відкритим або таємним голосуванням.

Рішення вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженнями декана. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано вченою радою Академії.

6.5. Повноваження, порядок утворення та діяльності вчених рад інших структурних підрозділів визначаються ректором Академії.

6.6. Для вирішення поточних питань діяльності Академії створюються робочі (ректорат, деканати, приймальна комісія тощо) та дорадчі органи (бюджетно-фінансова комісія, науково-методична рада, науково-технічна рада, рада з виховної роботи тощо). Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються ректором Академії.

Бюджетно-фінансова комісія утворюється для розгляду проектів кошторисів, штатних розкладів, фінансових звітів, розподілу доходів від господарської та іншої діяльності Академії, списання основних фондів, збитків.

Науково-методична рада утворюється для розгляду основних питань змісту, методів, форм і засобів навчання, а також координації організаційної роботи Академії.

Науково-технічна рада координує науково-дослідну роботу академії, підвищення наукової кваліфікації працівників, організує науково-технічні семінари і конференції, розробляє плани і напрями науково-дослідної роботи, планує видання науково-технічної літератури, розробляє заходи щодо створення сприятливих умов по залученню до виконання наукових досліджень осіб, які навчаються в Академії.

Рада з виховної роботи координує і організує культурно-виховну і спортивну роботу з особами, які навчаються, а також оздоровчу діяльність Академії.

6.7. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії є Конференція трудового колективу, до складу якої входять виборні представники, у тому числі особи, які навчаються в Академії, що утворюється терміном на сім років.

Конференція трудового колективу скликається за ініціативою ректора Академії або профспілкового комітету працівників Академії по мірі необхідності, але не рідше ніж 1 раз на рік.

Рішення Конференції трудового колективу набувають чинності, якщо на засіданні були присутні більше 2/3 делегатів. Рішення Конференції з процесуальних питань приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів, а з суттєвих - більше ніж 2/3 голосів обраних делегатів, крім випадків, передбачених законодавством. Рішення Конференції трудового колективу, прийняті згідно з її повноваженнями i законодавством, є обов’язковими для членів трудового колективу Академії.

Делегати Конференції трудового колективу Академії обираються відкритим голосуванням на конференціях та зборах трудових колективів структурних підрозділів згідно з нормами представництва:

від факультетів – 15% від їх складу (в еквіваленті повної зайнятості), з яких не менше 75% повинні становити педагогічні або науково-педагогічні працівники і не менше 10% – виборні представники з числа осіб, які навчаються в Академії;

від відособлених структурних підрозділів – 8% від їх складу (в еквіваленті повної зайнятості), з яких не менше 75% повинні становити педагогічні або науково-педагогічні працівники і не менше 10% – виборні представники з числа осіб, які навчаються в Академії;

від підрозділів, що забезпечують – 2,5% від їх складу (в еквіваленті повної зайнятості)

Конференція трудового колективу Академії:

за поданням Вченої ради Академії приймає Статут Академії, а також вносить зміни до нього;

обирає претендента на посаду ректора Академії шляхом таємного голосування i подає свої пропозиції Органу управління;

обирає представників Академії до складу конкурсної комісії з питань заміщення вакантної посади ректора Академії, що створюється Органом управління;

щорічно заслуховує звіт ректора Академії та оцінює його діяльність;

обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;

за мотивованим поданням Наглядової ради розглядає питання про дострокове припинення повноважень ректора Академії;

розглядає проект Колективного договору i надає повноваження профспілковому комітету працівників Академії підписувати від імені колективу працівників Колективний договір з ректором Академії;

визначає використання фонду соціального розвитку, розглядає основні питання економічного та соціального розвитку Академії;

затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку Академії;

затверджує Положення про органи курсантського (студентського) самоврядування;

розглядає інші питання діяльності Академії.

6.8. Колегіальним органом громадського самоврядування факультету (інституту) в Академії є Конференція трудового колективу факультету (інституту), яка утворюється строком на сім років.

Конференція трудового колективу скликається за ініціативою декана (директора інституту) або профспілкового бюро в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на рік.

Рішення Конференції трудового колективу набувають чинності, якщо на засіданні були присутні більше 2/3 делегатів. Рішення Конференції з процесуальних питань приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів, а з суттєвих - більше ніж 2/3 голосів обраних делегатів, крім випадків, передбачених законодавством. Рішення Конференції трудового колективу, прийняті згідно з її повноваженнями i законодавством, є обов’язковими для членів колективу факультету (інституту).

Делегати Конференції трудового колективу обираються відкритим голосуванням на зборах трудових колективів структурних підрозділів факультетів (інститутів). На Конференції трудового колективу повинні бути представлені всі групи працівників факультету (інституту) та виборні представники з числа осіб, які навчаються в Академії. При цьому не менш як 75% загальної чисельності делегатів конференції повинні становити педагогічні або науково-педагогічні працівники факультету (інституту) і не менш як 10% – виборні представники з числа осіб, які навчаються в Академії.

 

Конференція трудового колективу факультету (інституту):

дає оцінку діяльності декана (директора інституту);

затверджує річний звіт про діяльність факультету (інституту);

вносить пропозиції ректору Академії про відкликання з посади декана (директора інституту);

обирає виборних представників до вчених рад Академії і факультету (інституту);

обирає делегатів на Конференцію трудового колективу Академії.

6.9. Конференції трудових колективів скликаються також у підрозділах Академії, які мають права юридичної особи. Їх повноваження та регламент діяльності встановлюються статутами цих підрозділів.

6.10. В Академії та її відокремлених структурних підрозділах діє курсантське (студентське) самоврядування, яке є невід'ємною частиною громадського самоврядування Академії.

У курсантському (студентському) самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються в Академії. Усі особи, які навчаються в Академії, мають рівне право на участь у курсантському (студентському) самоврядуванні.

Курсантське (студентське) самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються в академії, та їхню участь в управлінні Академією.

Курсантське (студентське) самоврядування здійснюється особами, які навчаються в Академії, безпосередньо та через курсантські ради Академії та факультетів (інститутів), що обираються шляхом таємного голосування.

У своїй діяльності курсантські ради Академії та факультетів (інститутів) керуються законодавством України і Статутом Академії.

Курсантські ради Академії та факультетів (інститутів):

приймають локальні нормативні акти, що регламентують їхню організаційну діяльність;

проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

сприяють працевлаштування осіб, які навчаються в Академії;

розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках;

виконують інші функції.

За погодженням з курсантськими радами Академії та факультетів приймаються рішення про:

відрахування осіб, які навчаються в Академії, та їх поновлення на навчання;

переведення осіб, які навчаються в Академії за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

переведення осіб, які навчаються в Академії за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

призначення заступника декана, проректора, які відповідають за виховну роботу;

поселення осіб, які навчаються в Академії, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

затвердження рішень з питань побутових умов проживання у гуртожитках осіб, які навчаються в Академії.

Курсантське (студентське) самоврядування здійснюється на рівні факультету (інституту), Академії. Залежно від контингенту курсантів (студентів), типу та специфікації Академії курсантське (студентське) самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурного підрозділу Академії.

Вищим органом курсантського (студентського) самоврядування є Конференція курсантів (студентів) Академії, яка:

ухвалює Положення про курсантське (студентське) самоврядування;

обирає виконавчі органи курсантського (студентського) самоврядування та заслуховує їх звіти;

визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів курсантського (студентського) самоврядування.

Ректор Академії всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності органів курсантського (студентського) самоврядування (надання приміщень, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).

Фінансовою основою курсантського (студентського) самоврядування є кошти, визначені вченою радою Академії в розмірі не менше 0,5% коштів спеціального фонду Академії.

Кошти органів курсантського (студентського) самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менш як 30% коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються в Академії.

6.11. Діяльність політичних партій в Академії не допускається.

 

ПРОЦЕСУ І ПРАЦІВНИКИ

9.1. Учасниками навчально-виховного процесу є:

науково-педагогічні і педагогічні працівники;

особи, які навчаються (курсанти, студенти, аспіранти, стажисти, докторанти, слухачі).

9.2. До складу курсантів, студентів, аспірантів, стажистів, докторантів і слухачів належать особи, які зараховані відповідними наказами для навчання в Академії, а також в її структурних підрозділах.

9.3. Курсанти денної форми навчання, які навчаються за рахунок державного бюджету, безкоштовно забезпечуються житлом, послугами в екіпажі (гуртожитку), гарячим харчуванням, формою одягу за встановленими нормами.

9.4. Особи, які навчаються в Академії, мають право на:

зміну форми навчання;

безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

отримання стипендій відповідно до законодавства;

трудову діяльність у позанавчальний час;

на перерву у навчанні;

користування навчальною, науковою, виробничою, бібліотечною, інформаційною, культурною, спортивною, побутовою, медичною та оздоровчою базами в порядку, встановленому Академією;

участь в наукових дослідженнях, у наукових, науково-методичних конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

подання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;

обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та навчальним планом;

участь у формуванні індивідуального навчального плану;

моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та участь у науково-дослідній роботі;

додаткову оплачувану відпустку за основним місцем роботи у зв'язку з навчанням, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

канікулярну відпустку тривалістю не менше восьми календарних тижнів щорічно;

 

захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

участь у об'єднаннях громадян.

9.5. Особи, які навчаються в Академії, зобов'язані:

додержуватися законів України, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Академії;

виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;

вчасно інформувати адміністрацію Академії в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо;

відшкодовувати збитки, заподіяні Академії, у повному розмірі.

Курсанти Академії несуть додаткові зобов’язання, виконання яких є однією з форм підготовки до професійної діяльності на суднах:

виконувати встановлений в Академії розпорядок дня;

на території Академії і екіпажу (гуртожитку) знаходитись у встановленій формі одягу та додержуватись правил етикету для плавскладу морського і річкового транспорту;

на молодших курсах денного навчання проживати в екіпажі (гуртожитку);

забезпечувати самообслуговування;

нести чергову службу.

9.6. До курсантів Академії можуть застосовуватися такі заохочення:

зняття раніше накладеного стягнення;

оголошення подяки (усно або письмово);

надання позачергових звільнень;

надання позачергової відпустки строком до п’яти діб;

нагородження грамотами, подарунками та грошовою премією;

нагородження курсанта його фотографією, знятою біля розгорнутого Прапору Академії;

нагородження нагрудним знаком відмінника ОНМА (при відмінній успішності протягом трьох семестрів);

сплата підвищеної стипендії.

9.7. За невиконання обов’язків, порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку Академії та порушення громадського порядку на курсанта, студента, слухача, стажиста, аспіранта, докторанта може бути накладене дисциплінарне стягнення:

зауваження;

догана;

сувора догана.

Порядок накладання дисциплінарних стягнень регламентується Правилами внутрішнього трудового розпорядку Академії.

Дисциплінарні стягнення "зауваження", "догана" та "сувора догана", оголошені письмово, діють протягом одного року з дня їх оголошення, якщо до курсанта і студента не застосовувались нові стягнення або якщо стягнення не було знято достроково.

9.8. Курсант, студент або слухач може бути відрахований з Академії:

за власним бажанням;

за невиконання навчального плану;

за порушення умов контракту;

в інших випадках, передбачених законами.

9.9. Права та обов'язки аспірантів, стажистів і докторантів визначаються окремим Положенням, яке затверджує ректор Академії.

9.10. Особи, які навчаються в Академії, можуть переривати навчання у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану, - за станом здоров'я та за іншими поважними причинами. В цьому випадку їм надається академічна відпустка або можливість повторного навчання.

9.11. Науково-педагогічні і педагогічні працівники, співпрацівники і ветерани Академії <

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 103; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.011 с.)