Короткострокові векселі одержані»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Короткострокові векселі одержані»На рахунку 34 «Короткострокові векселі одержані» обліковуються короткострокові векселі, що одержані установою у випадках, передбачених законодавством.

Рахунок 34 «Короткострокові векселі одержані» має такі субрахунки:

341 «Векселі, одержані в національній валюті»;

342 «Векселі, одержані в іноземній валюті».

На субрахунку 341 «Векселі, одержані в національній валюті» обліковуються короткострокові векселі, одержані в національній валюті.

На субрахунку 342 «Векселі, одержані в іноземній валюті» обліковуються короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті.

Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем.

Розрахунки з покупцями та замовниками»

На рахунку 35 «Розрахунки з покупцями та замовниками» ведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за виконані роботи і надані послуги у разі попередньої оплати.

Рахунок 35 «Розрахунки з покупцями та замовниками» має субрахунок 351 «Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи».

На субрахунку 351 «Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи» обліковуються аванси, одержані від замовників у рахунок виконання науково-дослідних робіт.

Розрахунки з різними дебіторами»

На рахунку 36 «Розрахунки з різними дебіторами» ведеться облік розрахунків установи з різними дебіторами.

Рахунок 36 «Розрахунки з різними дебіторами» має такі субрахунки:

361 «Розрахунки в порядку планових платежів»;

362 «Розрахунки з підзвітними особами»;

363 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків»;

364 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

365 «Розрахунки з державними цільовими фондами».

На субрахунку 361 «Розрахунки в порядку планових платежів» обліковуються розрахунки з постачальниками в порядку планових платежів, коли передбачена сплата не за окремими операціями, а шляхом періодичного перерахування в певні строки і в установлених розмірах.

На субрахунку 362 «Розрахунки з підзвітними особами» обліковуються розрахунки з працівниками установи за виданий аванс на господарські видатки або видатки на відрядження.

На субрахунку 363 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків» обліковуються суми недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей, суми збитків за псування матеріальних цінностей, віднесені на рахунок винних осіб, та інші суми, що підлягають утриманню в установленому порядку.

На субрахунку 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» обліковуються розрахунки з іншими дебіторами установи.

На субрахунку 365 «Розрахунки з державними цільовими фондами» ведеться облік розрахунків з державними цільовими фондами, зокрема розрахунків з тимчасової непрацездатності тощо.

За дебетом рахунка 36 відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом — її погашення чи списання.

Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

Поточні фінансові інвестиції»

На рахунку 37 «Поточні фінансові інвестиції» ведеться облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій.

За дебетом субрахунку 371 «Поточні фінансові інвестиції у цінні папери» відображається придбання (надходження) поточних фінансових інвестицій, за кредитом — їх вибуття. Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інвестицій.

Клас 4. Власний капітал

Рахунки класу 4 «Власний капітал» застосовуються для обліку фондів у необоротних активах, у малоцінних та швидкозношуваних предметах та у фінансових інвестиціях.

Фонд у необоротних активах»

На субрахунку 401 «Фонд у необоротних активах за їх видами» обліковуються вкладення у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів (з урахуванням зносу), що перебувають у безпосередньому розпорядженні установи.

На субрахунку 402 «Фонд у незавершеному капітальному будівництві» обліковуються витрати за виконаними будівельно-монтажними роботами з капітального будівництва (виготовлення, створення), добудівлі, поліпшення (дообладнання, реконструкція, модернізація) об`єктів необоротних активів, які на дату балансу не введені в експлуатацію.

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах»

На субрахунку 411 «Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами» обліковується вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що перебувають у безпосередньому розпорядженні установи і термін експлуатації яких не перевищує один рік.

Фонд у фінансових інвестиціях»

Рахунок 42 «Фонд у фінансових інвестиціях» призначено для обліку і узагальнення інформації про суми внесків у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління установи, та фінансових інвестицій у цінні папери.

Рахунок 42 «Фонд у фінансових інвестиціях» має такі субрахунки:

421 «Фонд у капіталі підприємств»;

422 «Фонд у фінансових інвестиціях у цінні папери».

За кредитом рахунка 42 «Фонд у фінансових інвестиціях» відображається збільшення фінансових інвестицій, за дебетом — їх зменшення (вилучення).

Результати виконання кошторисів»

Рахунок 43 «Результати виконання кошторисів» передбачений для визначення результату виконання кошторису установи, як за загальним, так і за спеціальним фондами, за результатами звітного року.

Рахунок 43 «Результати виконання кошторисів» має такі субрахунки:

431 «Результат виконання кошторису за загальним фондом»;

432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом».

Результати переоцінок»

Рахунок 44 «Результати переоцінок» призначено для узагальнення інформації про суми дооцінки (уцінки) матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством, а також курсові різниці за операціями в іноземній валюті.

Рахунок 44 «Результати переоцінок» має такі субрахунки:

441 «Переоцінка матеріальних активів»;

442 «Інша переоцінка».

Клас 5. Довгострокові зобов`язання

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про зобов`язання установи, які не виникають у процесі звичайної діяльності, не є характерними для установи і погашення яких відбудеться після завершення звітного року.

Довгострокові позики»

На рахунку 50 «Довгострокові позики» ведеться облік розрахунків за довгостроковими позиками, одержаними установами.

Рахунок 50 «Довгострокові позики» має такі субрахунки:

501 «Довгострокові кредити банків»;

502 «Відстрочені довгострокові кредити банків»;

503 «Інші довгострокові позики».

На субрахунку 501 «Довгострокові кредити банків» обліковуються суми довгострокових кредитів, одержані в установах банків у національній та іноземній валюті відповідно до законодавства, термін сплати яких настане в наступні звітні періоди.

На субрахунку 502 «Відстрочені довгострокові кредити банків» обліковуються суми відстрочених довгострокових кредитів, одержаних в установах банків.

На субрахунку 503 «Інші довгострокові позики» обліковуються суми інших довгострокових позик, одержаних установою відповідно до законодавства.

Довгострокові векселі видані»

На субрахунку 511 «Видані довгострокові векселі» ведеться облік векселів, виданих установою згідно із законодавством і термін сплати яких установлено в наступних роках.

52 «Інші довгострокові фінансові зобов`язання»

На субрахунку 521 «Інші довгострокові фінансові зобов`язання» ведеться облік випущених облігацій та інших позикових коштів (крім тих, що обліковуються на субрахунках рахунка 50 «Довгострокові позики»), на які нараховуються відсотки.

Клас 6. Поточні зобов`язання

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про зобов`язання установи, що виникають протягом звичайної її діяльності і погашення яких очікується протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На окремих субрахунках синтетичних рахунків 63 — 68 сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунка визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідного сальдо на субрахунках.

Короткострокові позики»

На рахунку 60 «Короткострокові позики» обліковуються суми за короткостроковими позиками, одержаними відповідно до законодавства, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув.

Рахунок 60 «Короткострокові позики» має такі субрахунки:

601 «Короткострокові кредити банків»;

602 «Відстрочені короткострокові кредити банків»;

603 «Інші короткострокові позики»;

604 «Прострочені позики».

На субрахунку 601 «Короткострокові кредити банків» обліковуються суми короткострокових кредитів, одержаних установою в банках в національній та іноземній валюті відповідно до законодавства.

На субрахунку 602 «Відстрочені короткострокові кредити банків» обліковуються суми короткострокових кредитів, одержаних в установах банків у національній та іноземній валюті, які були відстрочені.

На субрахунку 603 «Інші короткострокові позики» обліковуються суми короткострокових позик, які були одержані установою з бюджету, банків чи інших юридичних осіб у національній та іноземній валюті.

На субрахунку 604 «Прострочені позики» обліковуються суми прострочених позик, що були одержані з бюджету, в установах банків, від інших юридичних осіб у національній та іноземній валюті у відповідності із законодавством.

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов`язаннями»

Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов`язаннями» призначено для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточними зобов`язаннями, переведеними зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов`язаннями» має такі субрахунки:

611 «Поточна заборгованість за довгостроковими позиками»;

612 «Поточна заборгованість за довгостроковими векселями»;

613 «Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов`язаннями».

На субрахунку 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими позиками» обліковується поточна заборгованість за довгостроковими кредитами банків та іншими довгостроковими позиками.

На субрахунку 612 «Поточна заборгованість за довгостроковими векселями» ведеться облік поточної заборгованості за довгостроковими векселями.

На субрахунку 613 «Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов`язаннями» обліковується поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов`язаннями.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 196; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.013 с.)