Інші необоротні матеріальні активи»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інші необоротні матеріальні активи»ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

 

1. Цей План рахунків визначає склад рахунків і субрахунків, які застосовуються бюджетними установами.

2. Бюджетні установи можуть вводити нові субрахунки (рахунки другого, третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків.

3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування положень з бухгалтерського обліку в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.

4. Порядок застосування цього Плану рахунків наведено у додатку 1 до цього Плану рахунків.

5. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ наведена у додатку 2 до цього Плану рахунків.

ПЛАН
РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

РОЗДІЛ I. Балансові рахунки

Синтетичні рахунки Субрахунки 1-го рівня
код назва код назва
Клас 1. Необоротні активи
     
Основні засоби    
Земельні ділянки
Капітальні витрати на поліпшення земель
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та інвентар
Робочі і продуктивні тварини
Багаторічні насадження
Інші основні засоби
     
Інші необоротні матеріальні активи    
Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Білизна, постільні речі, одяг та взуття
Тимчасові нетитульні споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Матеріали довготривалого використання для наукових цілей
Необоротні матеріальні активи спеціального призначення
     
Нематеріальні активи    
Авторські та суміжні з ними права
Інші нематеріальні активи
     
Знос необоротних активів    
Знос основних засобів
Знос інших необоротних матеріальних активів
Знос нематеріальних активів
     
Незавершене капітальне будівництво    
Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами
Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами
Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами
     
Довгострокові фінансові інвестиції    
Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств
Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери
Клас 2. Запаси
     
Виробничі запаси    
Сировина і матеріали
Обладнання, конструкції і деталі до установки
Спецобладнання для науково-дослідних робіт
Будівельні матеріали
Інші виробничі запаси
     
Тварини на вирощуванні і відгодівлі    
Молодняк тварин на вирощуванні
Тварини на відгодівлі
Птиця
Звірі
Кролі
Сім’ї бджіл
Доросла худоба, вибракувана з основного стада
Худоба, прийнята від населення для реалізації
     
Малоцінні та швидкозношувані предмети    
Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації
Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення
     
Матеріали і продукти харчування    
Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей
Продукти харчування
Медикаменти і перев’язувальні засоби
Господарські матеріали і канцелярське приладдя
Паливо, горючі і мастильні матеріали
Тара
Матеріали в дорозі
Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання
Інші матеріали
Готова продукція Вироби виробничих (навчальних) майстерень
     
Продукція сільськогосподарського виробництва    
Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
     
Каса    
Каса в національній валюті
Каса в іноземній валюті
     
Рахунки в банках    
Поточні рахунки на видатки установи
Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам
Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги
Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
Поточні рахунки для обліку депозитних сум
Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду
Поточні рахунки в іноземній валюті
Інші поточні рахунки
     
Рахунки в казначействі    
Реєстраційні рахунки
Особові рахунки
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду
Інші рахунки в казначействі
     
Інші кошти    
Грошові документи в національній валюті
Грошові документи в іноземній валюті
Грошові кошти в дорозі в національній валюті
Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
     
Короткострокові векселі одержані    
Векселі, одержані в національній валюті
Векселі, одержані в іноземній валюті
Розрахунки з покупцями та замовниками Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи
     
Розрахунки з різними дебіторами    
Розрахунки в порядку планових платежів
Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки з відшкодування завданих збитків
Розрахунки з іншими дебіторами
Розрахунки з державними цільовими фондами
     
Поточні фінансові інвестиції    
Поточні фінансові інвестиції у цінні папери
Клас 4. Власний капітал
     
Фонд у необоротних активах    
Фонд у необоротних активах за їх видами
Фонд у незавершеному капітальному будівництві
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами
     
Фонд у фінансових інвестиціях    
Фонд у капіталі підприємств
Фонд у фінансових інвестиціях у цінні папери
     
Результати виконання кошторисів    
Результат виконання кошторису за загальним фондом
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом
     
Результати переоцінок    
Переоцінка матеріальних активів
Інша переоцінка
Клас 5. Довгострокові зобов’язання
     
Довгострокові позики    
Довгострокові кредити банків
Відстрочені довгострокові кредити банків
Інші довгострокові позики
Довгострокові векселі видані Видані довгострокові векселі
     
Інші довгострокові фінансові зобов’язання    
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Клас 6. Поточні зобов’язання
     
Короткострокові позики    
Короткострокові кредити банків
Відстрочені короткострокові кредити банків
Інші короткострокові позики
Прострочені позики
     
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями    
Поточна заборгованість за довгостроковими позиками
Поточна заборгованість за довгостроковими векселями
Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями
     
Короткострокові векселі видані    
Видані короткострокові векселі
     
Розрахунки за виконані роботи    
Розрахунки з постачальниками та підрядниками
Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів
Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень
Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті
Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт
     
Розрахунки із податків і зборів    
Розрахунки за податками і зборами в бюджет
Інші розрахунки з бюджетом
     
Розрахунки із страхування    
За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування
Розрахунки із соціального страхування
Розрахунки з інших видів страхування
     
Розрахунки з оплати праці    
Розрахунки із заробітної плати
Розрахунки зі стипендіатами
Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит
Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках
Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за добровільним страхуванням
Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків
Розрахунки з працівниками за позиками банків
Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання
Інші розрахунки за виконані роботи
     
Розрахунки за іншими операціями і кредиторами    
Розрахунки з депонентами
Розрахунки за депозитними сумами
Розрахунки за спеціальними видами платежів
Розрахунки з іншими кредиторами
     
Внутрішні розрахунки    
Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним фондом
Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за спеціальним фондом
Клас 7. Доходи
     
Доходи загального фонду    
Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи
Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи
     
Доходи спеціального фонду    
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги
Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду
Кошти батьків за надані послуги
Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду
Доходи за витратами майбутніх періодів
     
Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт    
Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень
Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств
Реалізація науково-дослідних робіт
     
Інші доходи    
Інші доходи установ
Клас 8. Витрати
     
Видатки із загального фонду    
Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи
Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи
     
Видатки спеціального фонду    
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги
Видатки за іншими джерелами власних надходжень
Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду
     
Виробничі витрати    
Витрати виробничих (навчальних) майстерень
Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств
Витрати на науково-дослідні роботи
Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв
Витрати на заготівлю і переробку матеріалів
Видатки до розподілу
     
Інші витрати    
Інші витрати установ
Клас 9. Адміністративні послуги
Розрахунки замовників за адміністративними послугами Розрахунки замовників з оплати адміністративних послуг
Зобов’язання замовників за адміністративними послугами Зобов’язання замовників перед бюджетом за адміністративними послугами

РОЗДІЛ II. Позабалансові рахунки
Клас 0. Позабалансові рахунки

Орендовані необоротні активи
Активи на відповідальному зберіганні
Непередбачені активи і зобов’язання
Гарантії та забезпечення
Передані (видані) активи відповідно до законодавства
Списані активи та зобов’язання
Бланки документів суворої звітності

Додаток 1
до Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ
(пункт 4)

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Цей Порядок встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов`язань та факти діяльності бюджетних установ (далі — установи). Ведення позабалансових рахунків здійснюється за простою схемою (без застосування методу подвійного запису).

РОЗДІЛ I. БАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Клас 1. Необоротні активи

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, незавершеного капітального будівництва та зносу необоротних активів.

Основні засоби»

Рахунок 10 «Основні засоби» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів.

До основних засобів належать матеріальні активи, які утримуються установою для використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і наданні послуг для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб установи або здавання в оренду іншим особам і використовуються, за очікуванням, більше одного року.

Рахунок 10 «Основні засоби» має такі субрахунки:

101 «Земельні ділянки»;

102 «Капітальні витрати на поліпшення земель»;

103 «Будинки та споруди»;

104 «Машини та обладнання»;

105 «Транспортні засоби»;

106 «Інструменти, прилади та інвентар»;

107 «Робочі і продуктивні тварини»;

108 «Багаторічні насадження»;

109 «Інші основні засоби».

На субрахунку 101 «Земельні ділянки» обліковується земля, яка згідно із законодавством придбана та/або надана у користування установі, у тому числі здана в оренду.

На субрахунку 102 «Капітальні витрати на поліпшення земель» обліковуються капітальні витрати на поліпшення земель. До них відносяться витрати неінвентарного характеру (не пов`язані з будівництвом споруд) на культурно-технічні заходи з поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського використання, які проводяться за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, розчищення чагарників, очищення водойм тощо).

На субрахунку 103 «Будинки та споруди» обліковуються із виділенням в окремі підгрупи:

1) будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціально-культурними (будівлі навчальних закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків-інтернатів для старих та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, музеїв, науково-дослідних інститутів, лабораторій тощо) та іншими установами;

2) будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання;

3) водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам`ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів тощо;

4) лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача;

5) гідротехнічні споруди, у тому числі канали, дамби, водозахисні об`єкти, колекторно-дренажні мережі, водомірні пости та інші споруди.

На субрахунку 104 «Машини та обладнання» обліковуються із виділенням в окремі підгрупи:

1) силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію тощо) в механічну, тобто в енергію руху;

2) робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин;

3) вимірювальні прилади — дозатори, амперметри, барометри, ватметри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотометри, гальванометри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, компаси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати тощо;

4) регулюючі прилади та пристрої — киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю тощо;

5) лабораторне обладнання — пірометри, регулятори, калориметри, прилади для визначення вологи, перегінні куби, лабораторні копри, прилади для випробування на газонепроникність, прилади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, витяжні шафи тощо;

6) обчислювальна техніка — електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої (клавішні обчислювальні та підсумовуючі машини тощо);

7) медичне обладнання — медичне обладнання (зуболікувальні крісла, операційні столи, ліжка зі спеціальним обладнанням тощо), спеціальне дезінфекційне та дезінсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь та молочних станцій, станцій переливання крові тощо;

8) комп`ютерна техніка і її комплектуючі — комп`ютери, монітори, периферійне і мережеве обладнання комп`ютера, що за вартістю за одиницю чи комплект відноситься до основних засобів;

9) інші машини та обладнання — машини, апарати та інше обладнання, не назване у вищеперерахованих підгрупах. До інших машин та обладнання належать: обладнання стадіонів, спортмайданчиків та спортивних приміщень (у тому числі спортивні снаряди), обладнання кабінетів та майстерень у навчальних закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструменти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання науково-дослідних та інших установ, які займаються науковою працею, обладнання АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні машини, пожежні автоцистерни, механічні пожежні драбини, пральні та швейні машини, холодильники тощо.

На субрахунку 105 «Транспортні засоби» з виділенням на окремі підгрупи обліковуються усі види засобів пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів, незалежно від вартості:

1) рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транспорту (електровози, тепловози, паровози, мотовози, мотодрезини, вагони, платформи, цистерни, теплоходи, пароплави, дизель-електроходи, буксири, баржі та барки, човни та судна службово-допоміжні, рятувальні, пристані плавучі, парусні судна, автомобілі вантажні та легкові, причепи, автосамоскиди, автоцистерни, автобуси, трактори-тягачі тощо);

2) рухомий склад повітряного транспорту (літаки, вертольоти);

3) гужовий транспорт (вози тощо);

4) виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери, велосипеди, візки тощо);

5) усі види спортивного транспорту.

На субрахунку 106 «Інструменти, прилади та інвентар» обліковуються:

1) інструменти — механічні та немеханічні знаряддя праці загального значення, а також прикріплені до машин предмети, які слугують для обробки матеріалів. До них належать: різальні, ударні, натискувальні та ущільнюючі знаряддя ручної праці, включаючи ручні механічні знаряддя, що працюють на електроенергії, енергії стисненого повітря тощо (електродрилі, фарбопульти, електровібратори, гайковерти тощо), а також різного роду пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт тощо (лещата, патрони, ділильні головки, пристрої для встановлення двигунів та для прокручування карданного вала на автомобілях тощо);

2) виробничий інвентар та приладдя — предмети виробничого значення, які слугують для полегшення виробничих операцій під час роботи: робочі столи, верстаки, кафедри, парти тощо; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (наприклад, світлокопіювальні рами тощо);

3) господарський інвентар — предмети конторського та господарського облаштування, конторська обстановка, переносні бар`єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумерувальні апарати, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок з спеціальним обладнанням), килими, портьєри та інший господарський інвентар, а також предмети протипожежного значення — гідропульти, стендери, драбини ручні тощо (крім насосів пожежних на автомобільному чи кінному ходу та механічних пожежних драбин, врахованих на субрахунку 104 «Машини та обладнання»).

На субрахунку 107 «Робочі і продуктивні тварини» обліковуються з виділенням на окремі підгрупи:

1) робоча худоба — коні, воли, осли та інші робочі тварини (включаючи транспортних і спортивних коней та інших транспортних тварин);

2) продуктивна та племінна худоба — корови, бики-плідники, бугаї, буйволи та яки (крім робочих), жеребці-плідники та племінні кобили (неробочі), кобили, переведені на табунне утримання, кнури та свиноматки, вівцематки, кози, барани тощо;

3) службові собаки;

4) декоративні тварини;

5) піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки тощо).

На субрахунку 108 «Багаторічні насадження» обліковуються багаторічні насадження. До них належать штучні багаторічні насадження незалежно від їх віку; плодово-ягідні насадження всіх видів (дерева та кущі), озеленювальні та декоративні насадження на вулицях, площах, в парках, садах, скверах, на території установ, у дворах житлових будинків, живі огорожі, снігозахисні та полезахисні смуги, насадження для укріплення пісків і берегів річок, яро-балочні насадження тощо; штучні насадження ботанічних садів та інших науково-дослідних установ та навчальних закладів для наукових цілей та інші штучні багаторічні насадження. Багаторічні насадження збільшуються на суму капітальних вкладень. Молоді насадження усіх видів враховуються окремо від насаджень, що досягли повного розвитку, тобто віку початку плодоношення, зімкнення крон тощо.

На субрахунку 109 «Інші основні засоби» обліковуються з виділенням на окремі групи:

1) сценічно-постановочні засоби вартістю понад 5000 гривень за одиницю (декорації, меблі і реквізити, бутафорії, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо);

2) документація з типового проектування незалежно від вартості;

3) навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети.

Нематеріальні активи»

Рахунок 12 «Нематеріальні активи» призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів.

До нематеріальних активів належать немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та використовуються установою більше одного року для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб установи або здавання в оренду іншим особам.

Рахунок 12 «Нематеріальні активи» має такі субрахунки:

121 «Авторські та суміжні з ними права»;

122 «Інші нематеріальні активи».

На субрахунку 121 «Авторські та суміжні з ними права» обліковуються авторське право та суміжні з ним права установи (право на літературні, художні, музичні твори, комп`ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо).

На субрахунку 122 «Інші нематеріальні активи» обліковуються інші нематеріальні активи з розподілом за такими групами:

1) права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

2) права користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

3) права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

4) права на об`єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

5) інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Знос необоротних активів»

Знос основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів ведеться на рахунку 13 «Знос необоротних активів» з розподілом на субрахунки:

131 «Знос основних засобів»;

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»;

133 «Знос нематеріальних активів».

На субрахунку 131 «Знос основних засобів» обліковується знос будівель і споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, робочої худоби, транспортних засобів, виробничого (включаючи пристрої) та господарського інвентарю, багаторічних насаджень, які досягли експлуатаційного віку.

На субрахунку 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» обліковується знос інших необоротних матеріальних активів.

На субрахунку 133 «Знос нематеріальних активів» обліковується знос нематеріальних активів.

Клас 2. Запаси

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух виробничих запасів, тварин на вирощуванні і відгодівлі, малоцінних та швидкозношувальних предметів, матеріалів і продуктів харчування, готової продукції, продукції сільськогосподарського виробництва, що належать установі.

Виробничі запаси»

Рахунок 20 «Виробничі запаси» призначено для узагальнення інформації про наявність і рух сировини і матеріалів, обладнання, яке підлягає встановленню на об`єктах, що будуються або реконструюються, будівельних матеріалів, конструкцій, деталей та інших матеріальних цінностей, придбаних за рахунок коштів, виділених на капітальне будівництво, матеріалів для науково-дослідних робіт, а також спеціального обладнання, придбаного для виконання науково-дослідних робіт.

Рахунок 20 «Виробничі запаси» має такі субрахунки:

201 «Сировина і матеріали»;

202 «Обладнання, конструкції і деталі до установки»;

203 «Спецобладнання для науково-дослідних робіт»;

204 «Будівельні матеріали»;

205 «Інші виробничі запаси».

На субрахунку 201 «Сировина і матеріали» відображаються наявність та рух сировини та матеріалів короткотермінового використання для науково-дослідних робіт та капітального будівництва.

На субрахунку 202 «Обладнання, конструкції і деталі до установки» відображаються наявність та рух будівельних конструкцій і деталей (металеві, залізобетонні і дерев`яні конструкції, блоки і збірні частини будівель і споруд; збірні елементи; обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної системи (опалювальні котли, радіатори тощо). На цьому субрахунку також обліковуються вітчизняне та імпортне обладнання, що потребує монтажу і призначене для встановлення, та інші матеріальні цінності, необхідні для будівництва. До обладнання, яке потребує монтажу, належить таке, що може бути введено в дію тільки після зібрання його частин і прикріплення до фундаменту або опор будівель і споруд, а також комплекти запасних частин такого обладнання. До складу обладнання включається і контрольно-вимірювальна апаратура або інші прилади, призначені для монтажу в складі встановленого обладнання.

На субрахунку 203 «Спецобладнання для науково-дослідних робіт» науково-дослідні установи і вищі навчальні заклади відображають рух спец-обладнання, придбаного для виконання науково-дослідних робіт за конкретною темою з метою подальшої передачі його до наукового підрозділу.

На субрахунку 204 «Будівельні матеріали» відображається рух будівельних матеріалів, що придбані за рахунок коштів, призначених на капітальне будівництво, і використовуються в процесі будівельних та монтажних робіт.

До будівельних матеріалів належать:

силікатні матеріали (цемент, пісок, гравій, вапно, камінь, цегла, черепиця);

лісові матеріали (ліс круглий, пиломатеріали, фанера тощо);

будівельний метал (залізо, жерсть, сталь, цинк листовий тощо);

металовироби (цвяхи, гайки, болти, залізні вироби тощо);

санітарно-технічні матеріали (крани, муфти, трійники тощо);

електротехнічні матеріали (кабель, лампи, патрони, ролики, шнур, провід, запобіжники, ізолятори тощо);

хімічно-москательні (фарба, оліфа, толь тощо) та інші аналогічні матеріали.

На цьому субрахунку в підсобних сільських господарствах обліковується посадковий матеріал, придбаний за рахунок капітальних вкладень для закладення садів, ягідників, виноградників тощо.

На субрахунку 204 «Будівельні матеріали» відображаються рух будівельних матеріалів, що придбані за рахунок коштів, призначених на капітальне будівництво, і використовуються в процесі будівельних та монтажних робіт.

На субрахунку 205 «Інші виробничі запаси» обліковуються усі інші запаси, які використовуються для науково-дослідних робіт та капітального будівництва і не ввійшли в субрахунки 201 — 204.

Готова продукція»

Цей рахунок призначено для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції установи.

Облік готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, а також готової друкованої продукції ведеться на субрахунку 241 «Вироби виробничих (навчальних) майстерень».

Каса»

Рахунок 30 «Каса» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів у касі установи.

Рахунок 30 «Каса» має такі субрахунки:

301 «Каса в національній валюті»;

302 «Каса в іноземній валюті».

На субрахунку 301 «Каса в національній валюті» ведеться облік готівки в національній валюті.

На субрахунку 302 «Каса в іноземній валюті» обліковуються рух та наявність готівки в іноземній валюті за кожним видом валюти окремо.

Рахунки в банках»

Рахунок 31 «Рахунки в банках» призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в установах банків.

Рахунок 31 «Рахунки в банках» має такі субрахунки:

311 «Поточні рахунки на видатки установи»;

312 «Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам»;

313 «Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги»;

314 «Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень»;

315 «Поточні рахунки для обліку депозитних сум»;

316 «Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду»;

318 «Поточні рахунки в іноземній валюті»;

319 «Інші поточні рахунки».Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.017 с.)