Перелік основних документів, які регламентують облік в Російській Федерації 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Перелік основних документів, які регламентують облік в Російській ФедераціїДокументи Організації
  Документи законодавчого регулювання: Федеральный Закон “О бухгалтерском учете” (21.11.1996) Федеральный Закон “О консолидированной финансовой отчетности” (03.08.2010) Федеральный Закон “Об аудиторской деятельности” (30.12.2008) Государственная Дума
  Документи нормативно-методологічного регулювання: Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (29.07.1998) Положения по бухгалтерскому учету (1998-2011) Минфин России Минфин России
  Документи методичного регулювання: О формах бухгалтерской отчетности организаций (02.07.2010) План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (31.10.2000) Методические рекомендации по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности (30.12.1996) Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну ацию (21.03.2000) Методические рекомендации по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций (20.05.2003) Минфин России Минфин России Минфин России Минфин России Минфин России

Міжнародне регулювання бухгалтерського обліку. Більш ефективною спробою гармонізації бухгалтерського обліку в світі виявилось утворення у 1973 році International Accounting Standards Committee (IASC) - Комітету з міжнародних стандартів обліку на підставі угоди між професійними бухгалтерськими організаціями Австралії, Великобританії, Ірландії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Мексики, Сполучених штатів Америки, Франції та Японії.

Будучи незалежною організацією приватного сектора, IASC з метою досягнення єдності у принципах бухгалтерського обліку в різних країнах світу почав розробляти і публікувати International Accounting Standards (IAS) - Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, які містили найкращі світові облікові підходи фінансового обліку певних операцій і подій.

Незважаючи на те, що процедура прийняття кожного міжнародниого стандарту IAS передбачала його ухвалення принаймні 2/3 членів ради, серед європейських країн було сформовано позицію, що в IASдомінують американські підходи, які значно не співвпадають з європейськими бухгалтерськими традиціями, і які не мають юридичної сили.

Але хоча спочатку ці стандарти й мали рекомендаційний характер, їх поступово почали застосовувати, як на мікрорівні, так і на макрорівні. Позитивними сторонами застосування міжнародних стандартів як для суб’єктів господарювання, які складають фінансову звітність, так і для зовнішніх користувачів було визнано:

забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території здійснюють господарську діяльність;

можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на зарубіжні ринки;

престижність, забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів;

у багатьох випадках велика надійність інформації;

прозорість інформації, що забезпечується шляхом дотримання правил її складання, а також численними поясненнями до звітності.

Використання IAS на макрорівні залежило від стану економічного розвитку країни: в країнах, які розвиваються, IAS почали або приймати в якості національних, або брати за основу при самостійній розробці національних стандартів; високорозвинуті країни почали адаптувати національні положення відповідно до міжнародних підходів.

Щоб зменшити кількість дозволених міжнародними стандартами облікових підходів та їх трактування IASC у 1989 році розробив Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements(Концептуальну основу складання та подання фінансових звітів).

У 1996 році при IASC був створений StandingInterpretations Committee(SIC) - Постійний комітет з тлумачень (ПКТ),який почав розробляти Interpretations of International Accounting Standards(Тлумачення стандартів міжнародного обліку).

Але після глобального фінансового кризису 1998 року декілька міжнародних фінансових організацій, серед яких були Всесвітній банк та Міжнародний валютний фонд, висунули думку про недостатню прозорість фінансової інформації. Внаслідок цього, у 2001 році було реорганізовано структури IASC і SEC.

IASC було реорганізовано в International Accounting Standards Board (IASB) - Раду з міжнародних стандартів обліку, яка почала випускати International Financial Reporting Standards (IFRS) - Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).

А SIC бувперейменований в International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) - Комітет з тлумачень міжнародної фінансової звітності, почав випускати IFRS Interpretations (Інтерпритації МСФЗ).

Оскільки з початку 1990-х років великі європейські компанії почали використовувати US GAAP і IAS, у ЄС було прийнято рішення, згідно якого з 2005 року застосування IFRS для складання консолідованої звітності є обов’язковим для всіх європейських компаній, які котирують акції на біржах.

Водночас почався триває активний процес конвергенції американських і міжнародних стандартів. У вересні 2010 року було оголошено про завершення першого етапу спільного проекту IASB і FASB з розробки на заміну Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів - The Conceptual Framework for Financial Reporting (Концептуальної основи фінансової звітності), яка має усунути суперечності між міжнародною і американською практикою.

На сьогоднішній день на міжнародному рівні діє оновлена Концептуальна основа фінансової звітності, міжнародні стандарти, випущені IASC I IASB, та міжнародні інтерпретації, розроблені IFRIC і SIC (табл. 1.3, додатки). При цьому, для зручності усю низку стандартів та інтерпретацій скорочено називають International Financial Reporting Standards (IFRS)- Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

 

Таблиця 1.3

Перелік груп міжнародних документів з регулювання обліку

Чинні станом на 1 серпня 2011 року

Документи Організація
  The Conceptual Framework for Financial Reporting Концептуальна основа фінансової звітності IASB
  International Financial Reporting Standards (IFRS) Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) IASB
  International Accounting Standards (IAS) Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) IASC
  IFRS Interpretations Інтерпритації МСФЗ IFRIC
  Interpretations of International Accounting Standards Тлумачення стандартів міжнародного обліку (ПКТ) SIC

 

Завдання для перевірки знань розділу 2

Exercise 1. Приватний підприємець розпочав бізнес з продажу квітів та кімнатних рослин.

General Journal(Головний журнал)

Дата Зміст господарської операції Сума
1.07 Вкладено у бізнес грошові кошти, з яких було придбано: кіоск квіти 2 500 1 800 650
2.07 Реалізовано за готівку всі квіти Вилучено частину прибутку 900 180
3.07 Придбано за готівку квіти Реалізовано за готівку квіти Сплачено найманій працівниці Вилучено частину прибутку 740 1100 40 200
4.07 Вкладено у бізнес Отримано позику на умовах платити за тиждень 1 % Придбано транспортний засіб з відстрочкою оплати 30 днів Придбано за готівку на замовлення покупця кімнатні рослини 250 500 700 300
5.07 Реалізовано замовнику кімнатні рослини з відстрочкою платежу Придбано за готівку квіти Придбано з відстрочкою платежу квіти Реалізовано всі квіти за готівку Сплачено найманій працівниці Вилучено частину прибутку 350 750 50 1250 40 240

Потрібно на кінець кожного дня:

скласти рівність бізнесу для прибутку, який зароблений за день;

скласти рівність бухгалтерського обліку.

 

 

Exercise 2. Брукенз планує розпочати власний бізнес з подрібнення пластмасових пляшок. Він:

а) придбав за власні кошти вантажний автомобіль, три трейлери для збору порожніх пластмасових пляшок, одну машину для подрібнення пляшок, запасні частини для машин на загальну суму $ 75000;

б) знайшов складське приміщення вартістю $ 162 000 з первісним платежем $ 81 000;

в) отримав внески у капітал від своїх двох сестер та брата по $ 30 000;

г) отримав позику у банку для погашення залишкової вартості складського приміщення та купівлі ще одної машини для подрібнення пляшок вартістю $ 15 000;

д) найняв водія для вантажного автомобіля та двох робітників для обслуговування машин з подрібнення пляшок;

є) підписав контракти з двома місцевими компаніями, які здійснюють розлив у пляшки.

Потрібно:

надати банку інформацію про всі активи, власний капітал та зобов'язання партнерства.


Exercise 3. Товариство станом на 31 грудня 2011 року має таку інформацію:

General Ledger(Головна Книга)

Рахунки Сума
1 Капітал на 1 січня 2011 року 47600
2 Прибуток за 2011 рік 8000
3 Чиста балансова вартість приміщень, які належать компанії на 31 грудня 50000
4 Чиста балансова вартість транспортних засобів на 31 грудня 9000
5 Чиста балансова вартість приладів на 31 грудня 8000
6 Довгострокова позика 25000
7 Банківський овердрафт 5500
8 Товари на складі 16000
9 Дебіторська заборгованість 800
10 Гроші в касі 100
11 Кредиторська заборгованість 1800
12 Вилучений прибуток 4000

Потрібно: підготувати Statement of financial position за американським та англійським форматами англійською мовою.

Exercise 4. Корпорація станом на кінець року має таку інформацію:

General Ledger(Головна Книга)

Рахунки Сума
1 Гудвіл 125 000
2 Податок на доходи із заробітної плати до оплати 177 591
3 Облігації до погашення 300 000
4 Знижка за облігаціями до погашення 15 000
5 Грошові кошти 360 000
6 Земля 480 000
7 Короткострокові векселі до отримання 545 700
8 Короткострокові векселі до оплати банкам 265 000
9 Рахунки до оплати 590 000
10 Нерозподілений прибуток ?
11 Податки на прибуток до відшкодування 97 630
12 Незабезпечені векселі до оплати (довгострокові) 1 600 000
13 Накопичена амортизація (устаткування) 293 000
14 Запаси 239 800
15 Оренда до оплати (короткострокова) 45 000
16 Податки до оплати 98 362
17 Довгострокові зобов’язання з оренди 480 000
18 Звичайні акції, номінал 1 200 000
19 Привілейовані акції, номінал 10 150 000
20 Витрати, сплачені авансом 87 920
21 Устаткування 1 470 000
22 Торговельні цінні папери 121 000
23 Накопичена амортизація будівлі 170 200
24 Будівля 1 640 000

Потрібно: підготувати Statement of financial position за міжнародними стандартами.


Exercise 5. Приватний підприємець 1 червня 2011 року почав займатися бізнесом як продавець морозива, який їздить по місту та торгує з фургона.

General Journal(Головний журнал)

Господарські операції за червень-серпень Сума
1 2 3 4 5 6 7 Взяв позику в банку на умовах сплати $ 25 / місяць Придбав морозиво Реалізував морозиво Орендував фургон на три місяці Витрати на експлуатацію фургона Виплатив помічнику-суміснику заробітну плату Витрати на телефон та почту 2 000 6 200 10 000 1 000 900 300 150

 

Потрібно:

підготувати Statement of comprehensive income (звіт про сукупний лоход) згідно з міжнародними правилами за функціональною ознакою та економічним змістом англійською мовою.

 

Exercise 6. Компанія має такі сальдо на кінець року:

General Ledger(Головна книга) at 31 december 2011

Рахунки Сума
1 Запаси матеріалів на 1 січня 2011 року 185 680
2 Запаси матеріалів на 31 грудня 2011 року 165 100
3 Запаси незавершеного виробництва на 1 січня 2011 року 30 970
4 Запаси незавершеного виробництва на 31 грудня 2011 року 31 920
5 Запаси готової продукції на 1 січня 2011 року 78 650
6 Запаси готової продукції на 31 грудня 2011 року 82 130
7 Адміністративні витрати 40 870
8 Повернення замовниками товарів 43 050
9 Витрати на амортизацію будівель і устаткування 41 600
10 Витрати на заробітну плату виробничих робітників 207 320
11 Дивіденди 20 000
12 Витрати на електроенергію на заводі 93 540
13 Витрати матеріалів 26 500
14 Прибуток від реалізації устаткування 7 400
15 Витрати на податок на прибуток 20 010
16 Витрати на заробітну плату допоміжних робітників 26 150
17 Витрати на страхування 14 180
18 Витрати на оплату відсотків 10 950
19 Закупки матеріалів 302 320
20 Виручка 944 110
21 Витрати реалізації 48 560

 

Потрібно:

скластиStatement of comprehensive income (звіт про сукупний лоход) англійською мовою.

Exercise 7. Компанія Flail Ltd розпочала фінансовий рік 1 січня 2010 р.

 

General Journal(Головний журнал)

Зміст господарських операцій за рік Сума
1 Отримано довгострокову позику 21 000
2 Реалізовано акції 35 000
3 Придбано і оплачено необоротні активи 21 000
4 Придбано товари, у т.ч. на кінець року залишились неоплаченими 19 500 2 550
5 Нараховано заробітну плату до виплати, у т.ч. на кінець року залишилась невиплаченою 10 500 750
6 Сплачено відсотки за позику 2 100
7 Погашено частину позики 5 250
8 Реалізовано продукцію, у т.ч. на кінець року залишилась неоплаченною 29 400 900
9 Отримано відсотки за вкладами у банку 75
10 Оголошено виплатити дивіденди 4 000

 

Потрібно:

скласти Cash flow statement for the year ended 31 December 2011.

 

Exercise 8. Менеджери компанії Flail Ltd отримали таку інформацію про очікуваний рух грошових коштів на наступний рік:

Планові операції у 2011 році

Зміст запланованих господарських операцій Сума
1 Придбання за гроші необоротних активів 3 000
2 Придбання товарів у постачальників, у т.ч. кредиторська заборгованість на кінець планованого року 18 750 4 125
3 Нараховано до виплати заробітну плату, у т.ч. заборгованість на кінець планованого року 11 250 600
4 Сплачено відсотки за позику 1 575
5 Виручка, у т.ч. дебіторська заборгованість на кінець планованого року 36 000 450
6 Отримано відсотки від банківського вкладу 150
7 Погашено частину позики 5 250
8 Виплачено дивіденди за минулий рік 4 000
9 Оголошено дивіденди 5 000
10 Сплачено податок на прибуток 2300

 

Потрібно:

підготувати Cash budget (прогноз руху грошових коштів) на 2011 рік з урахуванням інформації 2010 року.

 


ЧАСТИНА 2

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІКПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 224; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.103 (0.044 с.)