Необхідність і сутність фінансового менеджменту.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Необхідність і сутність фінансового менеджменту.Необхідність і сутність фінансового менеджменту.

ФМ – це процес управління формуванням, розподілом і використанням фін ресурсів господарського суб’єкта та оптимізації обороту його грошових коштів.

ФМ – це форма управління процесами фін діяльності підприємства за допомогою методів і важелів фін механізму.

Головною метою ФМ є забезпечення max добробуту власників підпр в поточному та перспективному періодах.

У процесі досягнення головної мети вирішуються задачі:

1. забезпечення формування достатнього обсягу фін ресурсів відповідно до завдань розвитку підпр у майбутньому періоді;

2. забезпечення найефективнішого використання сформованого обсягу фін ресурсів у розрізі основних напрямків діяльності підпр;

3. вдосконалення управління грошовими потоками;

4. забезпечення max прибутку підпр з найменшим рівнем фін ризику;

5. забезпечення min рівня фін ризику при очікуваному рівні прибутку;

6. забезпечення беззбиткової діяльності підпр.

До головних завдань ФМ належать: виявлення фінансових джерел розвитку виробництва; визначення ефективних напрямків інвестування фінансових ресурсів; раціоналізація операцій із цінними паперами; налагодження оптимальних стосунків із фінансово - кредитною системою, суб’єктами господарювання .

Мета і завдання фінансового менеджменту.

ФМ – це процес управління формуванням, розподілом і використанням фін ресурсів господарського суб’єкта та оптимізації обороту його грошових коштів.

ФМ – це форма управління процесами фін діяльності підприємства за допомогою методів і важелів фін механізму.

Головною метою ФМ є забезпечення max добробуту власників підпр в поточному та перспективному періодах.

У процесі досягнення головної мети вирішуються задачі:

1. забезпечення формування достатнього обсягу фін ресурсів відповідно до завдань розвитку підпр у майбутньому періоді;

2. забезпечення найефективнішого використання сформованого обсягу фін ресурсів у розрізі основних напрямків діяльності підпр;

3. вдосконалення управління грошовими потоками;

4. забезпечення max прибутку підпр з найменшим рівнем фін ризику;

5. забезпечення min рівня фін ризику при очікуваному рівні прибутку;

6. забезпечення беззбиткової діяльності підпр.

До головних завдань ФМ належать: виявлення фінансових джерел розвитку виробництва; визначення ефективних напрямків інвестування фінансових ресурсів; раціоналізація операцій із цінними паперами; налагодження оптимальних стосунків із фінансово - кредитною системою, суб’єктами господарювання .

Об’єкти фінансового менеджменту, їх класифікація за окремими ознаками.

ФМ – це процес управління формуванням, розподілом і використанням фін ресурсів господарського суб’єкта та оптимізації обороту його грошових коштів.

ФМ – це форма управління процесами фін діяльності підприємства за допомогою методів і важелів фін механізму.

У ФМ об’єктом управління є фінанси підпр та його фін діяльність. Особливості формування капіталу та фін ресурсів, форми та методи розподілу цих ресурсів, обсяги та інтенсивність грош потоків й інші умови фін діяльності суттєво різняться по окремим підпр.

До головних завдань ФМ належать: виявлення фінансових джерел розвитку виробництва; визначення ефективних напрямків інвестування фінансових ресурсів; раціоналізація операцій із цінними паперами; налагодження оптимальних стосунків із фінансово - кредитною системою, суб’єктами господарювання .

Особливості фінансового менеджменту, обумовлені з формою власності і сферою здійснення бізнесу.

На п-вах з різною ф-мою власності, сферою бізнесу ФМ має свої особливості, пов'язані з специфікою формування капіталу та фінансових ресурсів, форм та методів розподілу цих фінансових ресурсів тощо. За формами власності з позицій ФМ прийнято виділяти п-ва державної і недержавної власності. Державні п-ва сформували свій капітал ще до початку ринкових реформ. Їх особливістю є висока доля власного капіталу, авансована переважно в ОЗ. Застарілий парк ОЗ, низький коефіцієнт їх загрузки в умовах спаду вир-ва обумовлюють досить низьку ефективність використання капіталу. В процесі формування фінансових ресурсів певна їх частина може розраховувати на державну підтримку ( фінансування за рахунок бюджету, пільгові кредити, державні гарантії при залучені іноземних кредитів). П-ва недержавної форми власності створені в основному протягом останнього десятиліття, тому структура їх активів і капіталу сформована більш оптимально. Вони оперативніше реагують на зміну кон’юнктури товарного і фінансового ринку, тому інтенсивність їх грошових потоків значно вища. Галузеві особливості п-ва характеризуються різною капіталомісткістю продукції і співвідношенням обор. і необоротних активів ( сфера обігу - більш оборотна, вир-во - більш необоротна), тривалістю операційного циклу ( що визначає різну швидкість обертання оборотних активів і капіталу в цілому). Особливості ФМ в різних сферах бізнесу (вир-во, торгівля, страхування, банківська діяльність) обумовлені відмінностями в формуванні, розподілі фінансових ресурсів.

Стратегія і тактика фінансового менеджменту.

Фін стратегія – це система довгострокових цілей фін діяльності та вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення.

Основні етапи процесу формування фін стратегії підприємства:

1. визначення загального періоду формування фін стратегії;

2. формування стратегічних цілей фін діяльності;

3. розробка фін політики за загальними аспектами фін діяльності;

4. конкретизація показників фін стратегії за періодами її реалізації;

5. оцінка розробленої фін стратегії.

Умовами визначення періоду формування фін стратегії є також галузева прилеглість підпр, його розміри, стадія життєвого циклу та інше.

Систему формування фін політики за окремими аспектами фін діяльності підпр див. в роздатковому матеріалі.

Тактика ФМ – полягає в маркетинговому дослідженні, прийнятті цінових рушень, в своєчасній корекції маркетингової політики.

Закон спадної граничної корисності (чи немарксистський закон вартості): збільшення змінних витрат веде до збільшення виручки і прибутку лише до певної межі за якою економ ефект починає знижуватися.

 

Функції та механізм фінансового менеджменту.

ФМ – це процес управління формуванням, розподілом і використанням фін ресурсів господарського суб’єкта та оптимізації обороту його грошових коштів.

ФМ – це форма управління процесами фін діяльності підприємства за допомогою методів і важелів фін механізму.

Функції ФМ:

1. відтворювальна (забезпечення збалансованості між рухом мат та фін ресурсів в процесі простого та розширеного відтворення. Проявляється через прибутковість та ліквідність.)

2. розподільча ( формування та використання фін ресурсів і підтримка ефективної структури капіталу підприємства)

3. контрольна (контроль за реальним грошовим обігом)

Предметом ФМ є фін механізм.

Структура фін механізму включає 5 елементів:

1) фін методи (планування, прогнозування, інвестування, кредитування, самофінансування, оподаткування, система розрах., стимулювання, страхування, залогові операції, оренда, лізинг, факторинг, фондоутворення, взаємовідносини з різними підпр.)

2) фін важелі (прибуток, дохід, аморт відрахуваня, фін санкції, ціна, орендна плата, дивіденди, % ставка, дисконт, цільові економічні фонди, вклади, пайові внески, котировка валютних курсів, форми розрах, види кредитів)

3) правове забезпечення (закони, накази, статут юридичної особи)

4) нормативне забезпечення (норми, інструкції, методичні вказівки)

5) інформаційне забезпечення (інформація різного виду та роду).

Роль дивідендної політики в управлінні економічними індексами учасників.

Теорії структури капіталу.

У генезисі теорій структури капіталу, які почали формуватися з середини ХХ століття, виділяються чотири основних етапи. Ці етапи пов'язані з формуванням наступних узагальнювальних теоретичних концепцій:

традіційною концепцією структури капіталу;

концепцією індиферентності структури капіталу;

компромісною концепцією структури капіталу;

концепцією суперечності інтересів формування структури капіталу.

В основі цих концепцій лежать альтернативні підходи до можливості оптимізації структури капіталу підприємства і виділення пріоритетних чинників, що визначають механізм такої оптимізації.

Традиц – вартість капіталу залежить від його структури. Визнач оптимальна структура, що мін середньозв вартості капіталу сприяє мах ринк вартості підп-ва.

Основа - положення про можливу оптимізацію структури кап шляхом обліку різної вартості окремих його складових частин. Початковою теоретичною посилкою цієї концепції є твердження, що вартість власного капіталу підприємства завжди вища за вартість позикового капіталу. Ринкова вартість підп-ва, що викор Позичк Кап (до певної межі) може бути вищою за за ті п-ва, що не викор позик кошти.

Індифер Міллер-Модільяні 1 – розгляд вплив стр капіталу на ринкову вартість п-ва при відсутності податків, а також з податками та їх впливом на прибуток.

Ф. Модільяні і М. Міллер математично довели, що ринкова вартість підприємства, (а відповідно і середньозважена вартість капіталу) залежить тільки від сумарної вартості його активів незалежно від складу елементів капіталу, авансованого в ці активи. Початковим положенням цього доказу є їх твердження, що в процесі господарської діяльності підприємства його прибутковість генерують не окремі елементи капіталу, а сформовані ним активи.Висновок ММ1 –ціна капіталу і вартість п-ва не зал від стр капіталу. = опер прибутку (до сплати ПП. і %).

Міллер-Модільяні 2. з податками – ринкова вартість п-ва, що викор Позик Кап є вищою – діє фін важіль. Бо є податкові пільги (сплата % за кредит), тому вартість залученого капіталу буде нижчою. З врах ПП. фін важіль буде впливати на ринкову вартість п-ва і пдвищ його ринкової ціни.

Основу компромісної концепції структури капіталу складає положення про те, що вона формується під впливом ряду суперечливих умов, що визначають співвідношення рівня прибутковості і ризики використання капіталу підприємства, які в процесі оптимізації його структури повинні бути враховані шляхом відповідного компромісу їх комплексної дії.

Висновок – стр кап має бути такою, при якій гран вартість кап = гран ефект від фін важеля.

Основу концепції суперечності інтересів форми структури капіталу складає положення про відмінність інтересів і рівня інформованості власників, інвесторів, кредиторів і менеджерів в процесі управління ефективністю його використання, вирівнювання яких викликає збільшення вартості окремих його елементів. Суть концепції суперечності інтересів формування капіталу підприємства складають теорії асиметричної інформації, сигналізації, моніторингових витрат і деякі інші.

Модель Росса – менеджер може впливати на дії інвесторами своїми рішеннями – обґрунтовується вибір сигналів з погляду благополуччя менеджера.

Модель Майерса –Майлуфа – менелд приймає ріш, виходячи з інтерсів акціонерів. Якщо компанія має перспективи – краще залучати позик кап. Якщо підп-во оголошує додатк емісію – сигнал, що вартість підп-ва завищена (курс акцій впаде)

 

Необхідність і сутність фінансового менеджменту.

ФМ – це процес управління формуванням, розподілом і використанням фін ресурсів господарського суб’єкта та оптимізації обороту його грошових коштів.

ФМ – це форма управління процесами фін діяльності підприємства за допомогою методів і важелів фін механізму.

Головною метою ФМ є забезпечення max добробуту власників підпр в поточному та перспективному періодах.

У процесі досягнення головної мети вирішуються задачі:

1. забезпечення формування достатнього обсягу фін ресурсів відповідно до завдань розвитку підпр у майбутньому періоді;

2. забезпечення найефективнішого використання сформованого обсягу фін ресурсів у розрізі основних напрямків діяльності підпр;

3. вдосконалення управління грошовими потоками;

4. забезпечення max прибутку підпр з найменшим рівнем фін ризику;

5. забезпечення min рівня фін ризику при очікуваному рівні прибутку;

6. забезпечення беззбиткової діяльності підпр.

До головних завдань ФМ належать: виявлення фінансових джерел розвитку виробництва; визначення ефективних напрямків інвестування фінансових ресурсів; раціоналізація операцій із цінними паперами; налагодження оптимальних стосунків із фінансово - кредитною системою, суб’єктами господарювання .Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.01 с.)