Право на одержання сертифіката аудитора мають фіз. особи, які 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Право на одержання сертифіката аудитора мають фіз. особи, які1Мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра

2Мають вищу економічну або юридичну освіту

3Пропрацювали не менше трьох років на посадах бухгалтера, ревізора, економіста-фінансиста, податкогово інспектора, юриста, помічника аудитора.

4Не мають судимості за злочини корисливого характера, або не є обвинувачуваними у кримінальній справі

5Не мають зобов'язань перед будь-якою фінансовою установою.

 

 

Б 151. Сутність балансу та звітності як елементів методу БО

Головною формою фінансової звітності є баланс .
Баланс — система показників, згруповани в одну таблицю, які характеризують склад, розміщення, джерело і призначення господарськи засобів підприємства на звітну дату в грошовому обчисленні. Баланс — це двостороння таблиця, в якій ліва частина — це актив, а права — пасив.
В активі згруповано активи підприємства; в ньому три розділи — "Необоротні активи", "Оборотні активи" та "Витрати майбутніх періодів".
У пасиві п'ять розділів— "Власний капітал", "Забезпечення наступних витрат і платежів", "Довгострокові зобов'язання", "Поточні зобов'язання", "Доходи майбутніх періодів".
Кожний розділ складається зі статей відповідно до об'єктів бухгалтерського обліку та рахунків.

В активі відображаються залишки по рахунках класів 1—3,

у пасиві — класів 4—6. Рахунки класів 7—9 призначені для складання форми № 2 фінансової звітності "Звіт про фінансові результати".
Підсумок балансу, який однаковий в активі і пасиві, називається валютою балансу.
Бухгалтерська звітність
— це звітність, яка складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.
Бухгалтерська звітність підприємства включає в себе фінансову, податкову та статистичну звітність.
Звіт про фінансові результати повинен надавати достовірне і повне уявлення про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.
Звітним періодом вважається рік, проміжна фінансова звітність подається щоквартально

2. суб’єкти аудиторської діяльності

Аудиторська діяльність - це один із видів підприємницької діяльності, суб'єктами якої можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Фізичними особами, що займаються аудиторською діяльністю, можуть бути громадяни України, які мають кваліфікаційний сертифікат на право провадити аудиторську діяльність на території України. Для здійснення аудиторської діяльності одноособово аудитор повинен, маючи чинний сертифікат аудитора, зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності у виконавчому комітеті міської, районної ради або районній міст та в Аудиторській палаті України як суб'єкт аудиторської діяльності. Аудиторам забороняється безпосередньо займатися іншими видами підприємницької діяльності, що не виключає їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав.

Юридичними особами аудиторської діяльності є аудиторські фірми, створені на основі будь-яких форм власності, яка здійснюють виключно аудиторську діяльність. Законом України "Про аудиторську діяльність" передбачені особливі умови створення аудиторських фірм: загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному фонді не може перевищувати 30%; в аудиторській фірмі повинен працювати хоча б один сертифікований аудитор; керівником фірми може бути тільки сертифікований аудитор.

Виконавцями аудиту також є контролюючі державні органи (органи ДПІ, контрольно-ревізійного управління). Вони проводять аудит діяльності підприємства згідно нормативних та законодавчих актів, які регулюють діяльність вищезазначених установ.

Замовниками аудиту є юридичні та фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність.

Б 16

Склад системи бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік можна охарактеризувати як систему, оскільки він має властивості системи — наявність зв'язків, поділ на частини, наявність упорядкованих елементів, цілеспрямованість, збереження певної структури в заданих межах під впливом зовнішніх факторів та багатоаспектність.

Система БО складається з трьох рівнів:

1) Методичний – на цьому рівні елементами системи виступають рахунки БО

2) Технічний – елементами системи є різні форми БО, що сприяють реєстрації та обробці фактів господарської діяльності

3) Організаційний – елементом системи даного рівня є організація та управління взаємодією облікових працівників під час ведення БО

Система регулювання аудиторської діяльності в Україні

Аудиторська діяльність є сферою підприємництва аудиторських фірм або приватних аудиторів, яка включає організаційне і методичне забезпечення аудиту, його практичне здійснення у формі надання різноманітних аудиторських послуг.

Система аудиторської діяльності має дві складові: зміст і форму.

До змістуаудиторської діяльності входять: суб'єкти; учасники; об'єкти; аудиторські дії та операції; засоби та способи їх здійснення; результати аудиторських дій.

Розрізняють дві групи форм:

1. внутрішню- порядок організації діяльності фірми, який базується на прийнятих внутрішніх аудиторських стандартах, введених правилах;

2. зовнішню - засоби зовнішнього прояву аудиторської діяльності у вигляді оформлення аудиторських документів, прояву аудиторських дій, усних та письмових висловлювань тощо.

Система регулювання аудиторської діяльності в Україні має такі елементи:

1) сукупність законів та інших регламентуючих документів, щодо здійснення аудиторської діяльності, таких як:

- Закон України "Про аудиторську діяльність",

- Закони, які визначають обов'язковість проведення аудиту,

- Стандарти аудиту,

- Кодекс етики професійних бухгалтерів

- Господарський кодекс

2) орган управління системою організації аудиторської діяльності - Аудиторська палата України (АПУ), яка:

- проводить атестацію (сертифікацію) аудиторів

- веде реєстр суб'єктів аудиторської діяльності,

- здійснює контроль якості роботи аудиторів і дотримання учасниками ринку аудиторських послуг законодавства і стандартів.

 

Б 17

1. Сутність облікового процесу та зміст його стадій

Обліковий процес - даний процес не для відтворення якого потрібні виконавці.

Предметом організації бухгалтерського обліку є бухгалтерський облік, що розглядається як обліковий процес та як вид відповідної людської діяльності.

Обліковий процес складається з певних взаємозв’язаних частин.

Першим у процесі бухгалтерського обліку є етап первинного обліку, що характеризується такою сукупністю операцій:

- виявлення інформаційних даних стосовно об’єктів обліку;

- вимірювання на базі системи показників, застосовуваних у бухгалтерському обліку (грошові, натуральні, трудові);

- фіксування інформації у документах.

Другий етап — поточного обліку — складається з таких операцій:

- реєстрації інформації, здобутої в результаті первинного обліку,

- реєстрації інформації в облікових реєстрах;

- групування та перегрупування показників інформаційних даних.

Третій етап облікового процесу, що має назву підсумкового, містить

- узагальнення інформаційних даних поточного обліку у вигляді відповідних форм звітності;

- передавання результативних даних зовнішнім та внутрішнім користувачам;

- зберігання інформаційних даних первинного, поточного та підсумкового обліку, формалізованих у вигляді облікових документів, реєстрів та звітності.

Групи аудиторських процедур

Аудиторські процедури – це процедури, які виконуються аудитором під час аудиту фінансової звітності з метою формулювання думки щодо її достовірності.

За характером проведення аудиту, поділяються на 3 групи:

1) процедури оцінки ризиків;

2) тести контролю;

3) процедури по суті.

Процедури оцінки ризиків призначені для отримання розуміння про підприємство та його середовище, включаючи його систему внутрішнього контролю та для оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні фінансових звітів та стверджень.

Тести контролю призначені для перевірки операційної ефективності, процедур контролю в запобіганні або виявленні та виправленні суттєвих викривлень на рівні тверджень

Процедури по суті складаються з:

1) перевірки інформації про класи операцій, залишки на рахунках та розкриття інформації про об’єкти бухгалтерського обліку у фінансовій звітності;

2) з аналітичних процедур, що складаються з оцінки фінансової інформації шляхом дослідження важливих зв’язків між не фінансовими і фінансовими показниками.

 

 

Б 18Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 204; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.005 с.)