ТОП 10:

ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ 

1. Кодекс торговельного мореплавства України вiд 23.05.1995 № 176/95-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349.

2. Повітряний кодекс України вiд 04.05.1993 № 3167-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 25, ст.274.

3. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40 – 44, ст.356.

4. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» від 04.10.2001 р. № 2745 –III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

5. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» від 07.07.2005 р. № 2774 –VI.91. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

6. http: www.rada.gov.ua.

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01 червня 2000 р. № 1775 –III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

7. Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту» від 01.07.2004 р. № 1961-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

8. Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» від 02.09.2012 р. № 4391-17. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

9. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07. 2001 р. № 2664 – III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення розміру плати на видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування» від 13. 04.2005 р. № 286. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті» від 14. 08.1996 р. №959. [Електронний ресурс].– Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про особливі умови діяльності страхових брокерів» від 29.04.1999 р. № 747. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками» від 18.12.1996 р. №1523. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

14. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика)нерезидента від 04.02.2004 № 124. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та правил обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації» від 12.10.2002 р. № 1535. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, що може бути заподіяна третім особам» від 9.09.2002 р. № 944. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку та правил проведення обов’язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою від хвороб стихійних лих та нещасних випадків» від 23.04.2003 р. № 590. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї» від 29.03.2002 р. № 402. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httpwww.rada.gov.ua.

19. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження розмірів страхових платежів за міжнародними договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 6.01.2005 р. № 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

20. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок утворення та державної реєстрації Авіаційного страхового бюро і Морського страхового бюро» від 27 квітня 1998 р. №561. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.rada.gov.ua.

21. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від23 листопада 2011 року 1070/2011:[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

22. Про затвердження Положення про державний реєстр фінансових установ від 28.08.2003 р. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 41. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

23. Про затвердження змін до Правил формування обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими ніж життя від 14.12.2005 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5117. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

24. Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності від 28.08.2003 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 40. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

25. Про затвердження Методики формування резервів із страхування життя від 27.01.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 24. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

26. Про затвердження Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого і індивідуального обліку договорів страхування життя 24.12.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 3197. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

27. Про затвердження Положення про порядок та умови видачі та розміри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя від 03.12.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 2883. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

28. Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного онєстру страхових та пре страхових брокерів від 26.05.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 736. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

29. Про затвердження Правил розміщення страхових резервів із страхування життя від 24.11.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 2875. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

30. Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування іншими ніж страхування життя від 17.12.2004 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 3104. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

31. Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків від 17 березня 2005 р.: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 3755. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

7.2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Говорушко Т.А. Страхові послуги. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Фінанси» денної та заочної форм навчання. –К.: НУХТ, 2010. – 163 с.

2. Страхові послуги: Метод. вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” всіх форм навчання / Укладач Т.А. Говорушко.– К.: НУХТ, 2010. –66 с.

3. Страхові послуги: Метод. вказівки до проведення практичних занять та завдання для самостійної роботи за модульною системою для студентів напряму підготовки 6.030508«Фінанси і кредит» ден. та заоч. форм навчання / Уклад.: Т.А. Говорушко, – К.: НУХТ, 2012. – 66 с.

 

БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Говорушко Т.А. Страхові послуги. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011 – 376 с.

2. Історія страхування: Підручник/ С.К. Реверчук, Т.В. Сива, С.І. Кубів, О.Д. Вовчак; за ред. С.К. Реверчука, - К.: Знання, 2005 р. – 213 с.

3. Мних М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика: Підручник. - : Знання України, 2006. – 284 с.

4. Страхові послуги: Підручник / За ред. проф. С.С. Осадця і доц. Т.М. Артюх, КНЕУ, 2007. – 464 с.

5. Страхування: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича, - К.: Знання, 2008. – 1019 с.

6. Страхування: Підручник /Керівник авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець, д – р, екон. наук, проф. – К.: КНЕУ, 2006. – 528 с.

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА

1. Абрамов В.Ю. Страховой риск: понятие и оценка: Правовые аспекты. – М.: Анкил, 2006. – 128 с.

2. Безугла В.О. Страхування: Навч. посіб. / В.О. Безугла, І.І. Постіл, Л.П. Шаповал. – К.: ЦУЛ, 2008. – 582 с.

3. Бігдаш В.Д. Страхування: Навч.посіб. для студ. ВНЗ/ Міжрегіональна академія управління персоналом, - К.: МАУП, 2006. – 444 с.

4. Василенко А.В. Інвестиційна стратегія страхових компаній : Навч. посібник/ Київський торговельно-економічний ун-т . – К.: КНТЕУ, 2006 . – 168 с.

5. Внукова Н. М., Временко Л. В., Успаленко В. І. та ін. Страхування: теорія та практика: Навчальний посібник – 2-ге видання, перероблене та доповнене. – Харків: Бурун Книга, 2009. – 656 с.

6. Вовчак О.Д. Страхування. Навч.посібник. – Львів.: „Новий світ – 2000”. 2004. – 480 с.

7. Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій: Навч. посіб. – КНЕУ, 2007. – 328 с.

8. Говорушко Т.А. Стан та проблеми розвитку страхового ринку в економічній системі України // Економіка Фінанси Право. – 2005. № 8.

9. Говорушко Т.А. Страхові послуги. 2-е видання перероблене та доповнене: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 344 с.

10. Горбач Л.М., Каун О.Б. Страхування. Навчальний посібник. – К.: «Кондор», 2010. – 520 с.

11. Долгошея Н.О. Страхування в запитаннях і відповідях: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 318с.

12. Дьячкова Ю.М. Страхування. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.

13. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Страхування: Термінологічний словник .-2-е вид., випр,та доп. – Львів: Видавництво „Бескит Біт”, 2002. – 104 с.

14. Лацій Н.В. Страхування: Навч.посібник/ Гуманітарний ун-т „Запорізький ін-т держ. Та муніципального управління”, - Запоріжжя ГУ „ЗІДМУ”, 2005. – 146 с.

15. Лень В.С. Облік і аудит у страхових організаціях: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 408 с

16. Лінькова О.Ю. Страхування: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Національний технічний університет „Харківський політехнічний ін.- т”, - Х.: НТУ „ХПІ”, 2006. – 240 с.

17. Машина Н.І. Міжнародне страхування: Навч. посіб./ Н.І. Машина. – К.: ЦУЛ, 2006. – 504 с.

18. Нєнно І.М. Навчальний комплекс. Страховий менеджмент. Навчальний посібник – Харків: «Бурун Книга», 2011. – 244 с.

19. Олійник О.С. Страхування: навч. посібник / О.В. Олійник, Г.О. Нагаєва: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. – Х.: 2008. – 283 с.

20. Основи довгострокового страхування: посібник для студентів ВАЗ / А.Т. Головки, М.Л. Денисенко, І.О. Ковтун, В.Г. Кабанов, - К.: Алерта, 2007. – 443 с.

21. Ротова Т.А. Страхування: Навч.посіб.- 2 – ге вид. переробл. та допов. - К.: Київ. нац. торг. – екон. ун – т , 2006.- 400 с.

22. Смоляк В.А. Страхування: Навч. посіб. / В.А. Смоляк, Є.Ю.Кузькін; Харківська філія Українського державного ун-ту економіки і фінансів. – Х.: ІНЖЕК, 2007. – 272 с.

23. Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учебное пособие. М.: ИНФРА – М, 2002. – 312 с. – (Серия “ Высшее образование “)

24. Степанова Т.В. Основи страхування в Україні: курс лекцій. – К.: Бурун Книга, - 2010. – 108 с.

25. Страхове право: Навч.посібник/ за ред. Ю.О. Заїки –К.: Істина, 2004. – 192 с.

26. Страхові послуги. Навчальний посібник І.В.Алексєєв, І.В.Кондрат, Н.Б.Ярошевич / Національний ун-т „Львівська політехніка”. – Л.: Видавництво національного ун-ту „Львівська політехніка”, 2006. – 204 с.

27. Страхові послуги: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Вовчак, О.І. Завійська, - Л.: Компакт – ЛВ, 2005. – 656 с.

28. Страхование, Теория и практика: Учебн.пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. „Финансы и кредит” и „Бухгаалтерский учёт, анализ и аудит” / Н.Н.Никулина, С.В.Березина, - 2 изд. перераб. и доп. _ М.: Юнити – Дана, 2007 – 511 с.

29. Страхування в галузі охорони здоров’я: навч. посіб./ І.Б. Дячук, І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко, І.І. Фуртик; за аг. Ред.. І.Я. Сенюти – Львів: Видавництво ЛОБф «Медицина і право», 2010 – 216 с.

30. Страхування: навчальний посібник. - Суми: Видавництво „Слобожанщина”, 1997. — 96 с.

31. Страхування: навч.-метод.посібник/ Н.І.Бондаренко, Г.О.Нагаєва, Т,В. Ковальова, О.М. Калашнікова: Харківський національний аграрний університет ім.. В.В.Докучаєва, - Х.: 2007. – 110 с.

32. Страхування : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ярослав Шумелда. — Вид. 2-е, розширене. — К.: Міжнар. агенція «БІЗОН», 2007. — 377 с.: іл., табл. — (Серія «Бібліотека страхування»).

33. Тронин Ю.Н. Основы страхового бизнеса, - М.: Альфа-пресс, 2006. – 409 с.

34. Фисун І.В. Страхування: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури. – 2011. – 240 с.

35. Фінанси страхових компаній. Навчальний посібник / Н.Г. Нагайчук, О.О. Гончаренко. – К.: УБС НБУ, 2010. – 585 с.

36. Фурман В.М. Розвиток нових технологій у страхуванні // Фінанси України. – 2005. - № 2, с. 135 – 145.

37. Фурман В.М. Страхові послуги для населення // Фінанси України. – 2005. - № 4, с. 139 – 147.

38. Шегда А.В., Голованенко М.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління: навч. посіб. / А.В. Шегда, М.В. Голованенко: за ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2008. – 271 с.

39. Юрченко Л.А. Финансовый менеджмент страховщика. Учеб. Пособие для вузов / Л.А. Юрченко. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2011. – 199 с.

40. Яворська Т.В. Страхові послуги: навчальний посібник/ Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Економічний факультет, 2008. – 250 с.

41. Абрамов В.Ю. Страхование: теория и практика: [практик. пособие]. – М.: Волтерс Клузер, 2007. – 505 с.

42. Страхові послуги: Зб. навч. завдань/ О.Д.Вовчак, О.І.Завійська: Укоопспілка, Львівська комерційна академія. –Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – 47 с.

43. Страхування: Практикум: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН / За ред. В.Д. Базилевича. — К.: Знання, 2011. — 607 с.

44. Ткаченко Н.В. Страхування. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Ліра – К.,2007. – 270 с.

45. Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху : кол. Моногр./ О.М. Залєтов, В.М. Стецюк, О.В. Кнейслер, О.Ю. Толстенко та ін..: Наук. ред.. та кер. кол.авт. канд. екон. наук О.М. Залєтов. – К.: Міжнародна агенція «БІЗОН», 2012 р. – 508 с.

46. Бабенко В.Г. Механізм страхування фінансових ризиків: монографія / Таврійський державний агротехнічний університет. – Мелітополь: ТДАТУ, 2009. – 287 с.

47. Внукова Н.М., Смоляк В.А. Економічна оцінка ризику діяльності підприємств: проблеми теорії і практики: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 184 с.

48. Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг в Україні: теорія, методологія і практика: монографія / Державний вищий навчальний заклад «Київський національний ун – т ім. Вадима Гетьмана. – К.: КНЕУ, 2009. – 283 с.

49. Говорушко Т.А. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку [текст] монографія/ В.М. Стецюк, О.Ю. Толстенко – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 168 с.

50. Залєтов О.М. Убезпечення життя: Монографія. – К.: Міжнародна агенція «БІЗОН», 2006. – 688 с. – (Серія «Бібліотека страхування»).

51. Кисельова О.М. Модель оподаткування страхової діяльності: тенденції і механізми. – К.: Видавничий дім «Корпорація», 2006. – 374 с.

52. Козьменко О.В. Страховий ринок України у контексті сталого розвитку: монографія. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 350 с.

53. Козьменко О.В., Козьменко С.М., Васильєва Т.А. та ін. Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації: монографія – Суми: Університетська книга, 2011. – 388 с.

54. Піратовський Г.Л. Страховий бізнес: управління розвитком / Київський національний торговельно-економічний ун – т - К.: КНТЕУ, 2006. – 254 с.

55. Пойда-Носик Н.Н., Бачо Р.Й. Страхове підприємництво регіону: сучасний стан і перспективи розвитку: Монографія. – Ужгород: Мистецька Лінія, 2010. – 232 с.

56. Страховий ринок України: стан та перспективи розвитку: монографія / С.О. Булгакова, А.В. Василенко, Л.І. Василенко та ін.; А.А. Мазаракі (заг. рел.): Київський національний торговельно – економічний ун – т. – К.: КНТЕУ, 2007. – 460 с.

57. Страхування в системі економічної безпеки: монографія / Р.І. Тринько (Керівник авт. кол.): Львівський держ. ун – т внутрішніх справ. Кафедра теоретичної та прикладної економіки. – Л.: ЛьвДУВС, 2008. – 328 с.

58. Страхування природно – кліматичних ризиків у рослинництві: монографія/ П.А. Лайко, С.Д. Пушак. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2009. – 320 с.

59. Ткаченко Н.В. Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній: теорія, методологія та практика: монографія/ Національний банк України, Університет банківської справи. - Черкаси: Черкаський ЦНТІ, 2009. – 578 с.

60. Толстенко О.Ю. Система страхування автомобільного транспорту в Україні: монографія – Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. – 208 с.

61. Фурман В.М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку/ Київський національний економічний університет, Київський інститут банківської справи, - К.: КНЕУ, 2005. – 296 с.

62. Шірінян Л.В., Шірінян А.С. Мікрострахування в Україні: бути чи не бути? Монографія/ Л.В. Шірінян, А.С. Шірінян, - Наукове видання. – Черкаси: Видавництво Чабаненко Ю.А., - 2012 – 208 с.

63. Шірінян Л.В. Фінансова стійкість страхових компаній та шляхи її забезпечення/ Л.В. Шіріян // Монографія // Харк. нац. ун – т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2007. – 225 с.

7.5. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Офіційний сайт Верховної ради України. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. - Режим доступу: http://kmu.gov.ua

3. Страховий ринок України. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.


Додаток А

Зразок аркуша з завданням

Міністерство освіти і науки України

Національний університет харчових технологій

Кафедра фінансів

Дисципліна «Фінанси підприємств»

Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Курс ІІІ(VI) група ___ семестр VI (VIII)

 

Завдання

на курсову роботу студентки

Любич Тетяни Павлівни

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи) «Удосокналення методів страхування майна».

2. Строк здачі закінченого проекту (роботи) “___” ________ _____ р.

3. Вихідні дані до проекту (роботи): матеріали підручників та посібників, монографій, періодичних видань, статистичні дані страхових компаній, правила струхвання, тощо.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці):

Вступ

1. Теоретичні основи методів страхування майна.

2. Аналіз діючих методів страхування майна ( на прикладі матеріалів страхової компанії).

3. Шляхи розвитку і удосконалення методів страхування майна.

Висновки

5. Перелік графічного матеріалу:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання: “__” __________ 20__ р.


Додаток Б

Зразок календарного плану

 

Календарний план

 

Пор. № Назва етапів курсового проекту (роботи) Термін виконання етапів проекту (роботи) Примітка
1. Вибір теми курсової роботи
2. Підбір літератури і складання бібліографії з обраної теми
3. Ознайомлення зі змістом теми і складання попереднього плану роботи
4. Вивчення літературних джерел, уточнення плану і підготовка матеріалів до написання тексту
5. Підбір матеріалу для обробки на ПК
6. Написання тексту
7. Оформлення курсової роботи
8. Подання роботи на кафедру

 

Студент________________

(підпис)

Керівник _______________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

 

“___” ________________________20__ р.


Додаток В

Зразок титульної сторінкиПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.45.91 (0.02 с.)