СЕМІНАР 3 Проблеми буття, пізнання і людини у Східній філософії (2 год.) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СЕМІНАР 3 Проблеми буття, пізнання і людини у Східній філософії (2 год.)1. Поняття «філософія стародавнього сходу». Особливості східного і західного типу філософування, європоцентризм та роль стереотипів.

2. Філософські проблеми індійської філософії: ортодоксальні та неортодоксальні школи, основні категорії та джерела. Погляди на світ, пізнання та людину у буддизмі та джайнізмі.

3. Філософські проблеми китайської філософії, основні категорії, принципи та джерела. Погляди на світ, пізнання та людину у конфуціанстві та даосизмі.

4. Подібності та відмінності між індійською та китайською філософією.

Обов’язкова література

Лао-цзи, Дао-де-дзін, М., 2004 і Конфуцій, Лунь Юй, М.,2005 (по 10 сторінок)

К.Г.Юнг, Различие между Восточным и Западным Типом Мышления (видрук)

Додаткова література

Шераб Чодзин Кона “Життя Будди. Шлях до свободи ума”, 2007

Д.Т.Судзукі, Очерки о дзэн-буддизме, С-П, 2004

Упанішади, Львів, 1999, с.3-15

Предмет і проблематика філософії. Розділ 2, с.36-53

Степанянц, История восточной философии, М., 1989

История китайской философии, М., 1989

Лукьянов А.Е., Становление философии на Востоке. Древний Китай и Индия. М, 1989

Чатопадхья Д. Датта Д. Древнеиндийская философия, М., 1984

Древнекитайская философия, М., 1989

Радхакришнан С., Индийская философия: в 2-х т., М., 1981

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 1981

К.Г.Юнг, Йога и Запад (видрук)

Ключові поняття: упанішади, араньяки, брахмани, сутри, даршани, санкхья, чотири благородні істини буддизму, атман, боддхісатва, архат, брахман, нірвана, мокша, самсара, майя, карма, агімса, дхарма, джина, джива і аджива, саторі, категорії "жень", "лі", „сяо”, "Дао", інь та ян, де, концепція „виправлення імен”, культ предків, благородна людина, принцип недіяння (у-вей), золоте правило Конфуція, екстравертність, інтравертність, секуляризм, дуалізм суб’єкта та об’єкту.

 

СЕМІНАР 4 Від проблеми природи до проблеми людини: Антична філософія до Сократа (2 год.)

1. Моністичні теорії: Мілетська натурфілософія та проблема першопочатку (Фалес, Анаксімандр, Анаксімен) та піфагореїзм (Піфагор);

2. Метафізика елеатів (Парменід, поняття буття і небуття, апорії Зенона) та діалектика Геракліта (розвиток та боротьба протилежностей, поняття про логос)

3. Плюралістичні теорії (Емпедокл: любов та ворожнеча, 4 елементи; Анаксагор: Нус, гомеомерії; Демокріт: атом, порожнеча, детермінізм);

4. Моральний період: софісти (Протагор) та філософія Сократа (метод, принципи, моральна філософія);

Обов’язкова література

Платон, Теетет, Діалоги, К., 1995,

Розділ Антична філософія (до Сократа), будь-який підручник з філософії

СЕМІНАР 5 Проблеми буття, пізнання та людини у античній філософії після Сократа (2 год.)

1. Сократичні школи (кініки, кіренаїки)

2. Філософія Платона (теорія ідей, теорія пізнання, вчення про державу)

3. Філософія Аристотеля (метафізика, вчення про матерію і форму, причини, критика теорії ідей Платона, етика)

4. Етичні теорії: Еліністична філософія: скептики, стоїки, епікурейці

5. Неоплатонізм (вчення про Єдине).

Обов’язкова література

Платон, Бенкет, Львів., 2005 (рос. мовою твір називається „Пир”)

Платон, Держава, К., 2000, с.167-208

Розділ Антична філософія (після Сократа), будь-який підручник з філософії

Додаткова література

Платон, Діалоги, К., 1995

Арістотель, Політика, Львів, 1998

Марк Аврелій, На одинці з собою, Львів, 2008

В.Татаркевич, Історія філософії, Л., 1997, Т.1

Сенека. Моральні листи до Луцілія. К., 1996 (на вибір 3 листи)

Аристотель, Метафизика, Книга 7, М., 1976, Т.1

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979.

Арістотель, Політика, К., 2000

Кессиди Ф. От мифа к логосу. М., 1972

Кондзьолка В., Нариси історії античної філософії, Л., 1993

Платон, Діалоги. К., 1995

Філософія Стародавнього Світу. Читанка з історії філософії. К, 1992

Ключові поняття: Архе, апейрон, гомеомерії, атом, монізм, плюралізм, „панта рей”, Логос, евдемонія, Нус, натурфілософія, любов і ворожнеча (розбрат), апорії Зенона, софізм, ентелехія, Першорушій, катарсис, анамнезіс, мімезис, аскесіс, апайдея, автаркія, атараксія, детермінізм, релятивізм, нігілізм, іронія, маєвтика, Сократичний метод, еманація, гедонізм, теорія ідей Платона, Міф про Печеру, три частини душі і три головні чесноти за Платоном, матерія, форма, чотири причини виникнення речей за Аристотелем, „золота середина поміркованості”, апатія, Єдине.

 

СЕМІНАР 6 Теоцентризм. Середньовічна філософія (2 год.)

1. Апологетика і патристика. Августин Блаженний

2. Філософія Йоана Скота Еріугени, енциклопедистів (Боецій), Святого Ансельма. Мусульманська (Авероес), єврейська (Маймонід) та дзен-буддистська філософії.

3. Суперечка про універсалії (номіналізм і реалізм)

4. Тома Аквінський. Співвідношення віри і розуму у Середньовіччі. У.Оккам

Обов’язкова література

Святий Августин, Сповідь книга 3, К., 1996, ст.32-46

Розділ Середньовічна філософія, будь-який підручник з філософії

Нагірна Проповідь, Новий Завіт

Додаткова література

Ансельм Кентерберійський, Прослогіум, (про відношення віри і розуміння. Онтологічний доказ), гл.1-4 (видрук)

Передмова К.Юнга до книги Д.Судзукі «Основы дзэн-буддизма»

Иоанн Павел ІІ. Энциклика «Вера и разум», М., 1999, с.52-70

Д.Т.Судзукі, Очерки о дзэн-буддизме, С-П, 2004

С.Боецій, Розрада від філософії. К., 2002

Ж.Маритен, Знание и мудрость, М., 1999

Ф.Коплстон, Середньовічна філософія, К., 1997

Ж.Маритен, Философ и теология. М., 1995

П.Абеляр, Історія моїх страждань. К., 1999

Ю.Гордер. Vita Brevis. Лист Флорії Емілії до Аврелія Августина. Л., 1998

П.Юркевич. Докази буття Божого. Вибране. К., 1993. с.304-378

Ключові поняття: теоцентризм, есхатологія, провіденціалізм, одкровення, монотеїзм, політеїзм, сотеріологія, апологетика, патристика, схоластика, універсалії, номіналізм, реалізм, докази існування Бога (Ансельм, Тома), віра, розум, теодицея, теорія «подвійної істини», принцип „бритви Оккама”

СЕМІНАР 7-8 Проблема людини, буття та пізнання у західноєвропейській філософії XV-XVIII століть (4 год.)

С.7

1. Філософія Відродження (гуманізм, натурфілософія, пантеїзм, філософія політики)

2. Філософія Нового часу ХVІІ століття: а) емпіризм Бекона, б)раціоналізм та дуалізм Декарта.

Обов’язкова література

Е.Ротердамський, Похвала глупоті, К., 1993, с.16-75

С.8

3. Філософія Нового часу ХVІІ століття: а)сенсуалізм Лока, б)механічний матеріалізм Гоббса, в)пантеїзм Спінози, г)монадологія Лейбніца, д)суб’єктивний ідеалізм Берклі, е)скептицизм Юма)

Обов’язкова література

Р.Декарт, Метафізичні розмисли, Київ, 2000, ст.21-70 (шість розмислів)

Додаткова література

Б.Спіноза Теологічно-політичний трактат. К., 2003, Р.ХХ, (про свободу мислення і слова), с.215-225

Макіавелі, Державець, К., 1999

Вольтер, Кандид, или оптимизм

Г.В. Лейбниц. Монадология. Соч. В 4-х т. М., 1982, Т.1

Б.Рассел, Історія західної філософії.

Ф.Бекон. Новый Органон. Соч. в 2-х т. М., 1973. Т.1

Д.Г’юм, Трактат про людську природу, К., 2004

Р.Скратон. Коротка Історія Новітньої Філософії. К., 1998, с.7-146

Монтень. Проби. 2005

Д.Бруно. О причине, начале и едином. Диалоги. М., 1949

Вольтер. Метафизический трактат. Филос. Сочинения. М., 1988

Дидро Р. Разговор Даламбера и Дидро. Избр. Произведения. М., 1991

Ключові поняття: гуманізм, пантеїзм, емпіризм, раціоналізм, скептицизм, монада, дуалізм, монізм, плюралізм, деїзм, субстанція, акциденція, атрибут, модус, вроджені ідеї (і назвати їх, за Декартом), індукція, дедукція, механіцизм, принцип співпадіння протилежностей.

 

СЕМІНАР 9 – модуль

СЕМІНАР 10 Німецька класична філософія (2 год.)

1. Гносеологія і етика („коперніканський переворот”, агностичний апріоризм, категоричний імператив) Канта

2. Абсолютний ідеалізм Гегеля (абсолютна ідея, діалектика, філософія історії)

3. Філософія Маркса (філософська антропологія, проблема відчуження, філософія історії, вчення про суспільно-економічні формації)

Обов’язкова література

К.Маркс, Економіко-філософські рукописи 1844 року, (видрук)

Кант, Критика чистого розуму. К., 2000, Вступ, ст.22-55

Додаткова література

Кант, Основы метафизики моральности, (видрук)

Гегель, Філософія історії, Вступ, (видрук)

Р.Скратон. Коротка Історія Новітньої Філософії. К., 1998, с.147-196, с.231-246

Гегель Г. Энциклопедия философских наук: В 3-х т., М., 1974-77

Хесле В. Гении философии Нового времени. М., 1992

Ключові поняття: апріорне знання, апостеріорне знання, синтетичні судження, аналітичні судження, ноуменальний та феноменальний світи, «річ в собі», «річ для нас», категоричний та гіпотетичний імперативи, моральний вчинок, вчинок з обовязку та вчинок відповідно до обов’язку, три сходинки пізнання, апріорні форми чуттєвості, розсудку та розуму, агностицизм, діалектика, закон заперечення заперечення, абсолютна ідея, відчуження, фетишизм, клас, теорія додаткової вартості, трансцендентне та трансцендентальне.

 

СЕМІНАР 11-12 Західна філософія XIX-ХХ століть (4 год)

С.11

1. „Філософія життя”: Волюнтаризм і песимізм Шопенгауера та філософія Ніцше („воля до влади”, „вічне повернення” „надлюдина”, діонісійське і аполонівське начала)

2. Екзистенціалізм (Кєркегор, Сартр, Камю, Ясперс, Гайдегер)

3. Прагматизм (Пірс, Джеймс, Дьюї)

Обов’язкова література

Сартр Ж.П., “Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов, М., 1989, с.319-344

Ніцше Ф. По той бік добра і зла, Л., 2002

С.12

4. Психоаналіз і неофрейдизм (Фрейд, Юнг, Фром)

5. Фемінізм і постмодернізм (Ліотар, Фуко, Дерріда)

6. Феноменологія (Гусерль), структуралізм, неопозитивізм, релігійна філософія (Т.де Шарден, Ж.Марітен), персоналізм

Обов’язкова література

Джеймс В. Прагматизм. К., 2000, лекції 1-2, 6

Додаткова література

Ніцше, Повне зібрання творів, Т.1, Львів, 2004

Фрейд З. Введение в психоанализ // Лекции. М., 1990.

Бовуар Сімона де. Друга стать. В 2-х т. 1994-95

Вітгенштайн Л.Tractаtus Logico-Philosophicus. К., 1995, с.22-87

Ділі Д. Основи семіотики. Л., 2000, с.15-26

Камю А. Міф про Сізіфа. Вибрані твори в 3-х т. Х., 1996, с.72-163

Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993

Леві-Строс К. Структурна антропологія. К. 1997

Фромм Э. Исскуство любить. М., 1990

Шопенгауер А. Мир как воля и представление: в 2-х т. М., 1993

Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас. Вибрані твори. К., 1994., с.15-140

Мілет К., Сексуальна політика. К. 1998, с.49-104

Ліотар Ж.-Ф., Ситуація постмодерну. Філософська і соціологічна думка. 1995. №5-6.

Рюс Ж.. Поступ сучасних ідей. К.,1998

Тейяр де Шарден П. Феномен человека.

Сартр Ж.-П. Буття і Ніщо. К., 2001

Р.Скратон. Коротка Історія Новітньої Філософії. К., 1998, с.197-212

Зарубіжна філософія ХХ століття, Читанка з історії філософії. Книга 6, К., 1993

Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1991

Ключові поняття: характеристики світової волі, світ як воля та уявлення, шляхи уникнення волі, волюнтаризм, „воля до влади”, „вічне повернення” „надлюдина”, діонісійне і аполонійне начала, три стадії життєвого шляху за Кєркегором, лицар віри та лицар розуму, суб’єктивна та об’єктивна істини у Кєркегора, нігілізм, імморалізм, абсурд, екзистенція, межова ситуація, співвідношення сутності та існування у екзистенціалізмі, прагматизм, істина у прагматизмі, сексизм, фемінізм, сублімація, витіснення, аніма та анімус, персона та тінь, психологічні типи, архетип, колективне несвідоме, несвідоме, структура психіка за Фрейдом, его-ід-суперего, самість, екстраверсія, інтроверсія, метанаративи, інтенційність, феноменологічна редукція, «Dasein», діахронічні настанови, синхронічні настанови, особливості модернізму та постмодернізму (модерного та постмодерного знання), гендер, суфражизм.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 165; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.008 с.)