Щодо підготовки, написання та захисту 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Щодо підготовки, написання та захистуДипломних робіт

для студентів спеціальності 7.03050801

"Фінанси і кредит"

 

Полтава 2011

 


Автори: Губачов В.П., доцент кафедри фінансів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к.е.н.

 

 

Рецензенти: Костишина Т.А., завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», професор, д.е.н.

Фастовець А.А., професор кафедри фінансів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к.е.н.

 

Методичні рекомендації розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри фінансів Полтавського університету економіки і торгівлі "__"____ 2011р. протокол № ___
Завідувач кафедри фінансів
___________проф., д.е.н. Чернявська О. В.

 

"Узгоджено"
Декан факультету фінансів і обліку

Полтавського університету економіки і торгівлі

___________доц. Педченко Н. С.

 

Декан базового заочного факультету

Полтавського університету економіки і торгівлі

___________доц. Строчихин Ю. Ф.

 

Директор навчального центру

Полтавського університету економіки і торгівлі

___________доц. Герман Н. В.


ВСТУП

Важливим заключним етапом формування спеціалістів зі спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» є виконання дипломної роботи із захистом її на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Дипломна робота є самостійним комплексним науковим дослідженням студента, що виконується ним за тематикою наукових досліджень кафедри фінансів та з проблем розвитку народногосподарського комплексу і свідчить про рівень теоретичної та практичної підготовки автора, його спроможність вести науковий пошук, бачити професійні проблеми, а також вирішувати їх в умовах ринкових відносин.

Зважаючи на те, що зміст дипломної роботи та рівень її захисту визначаються одним із основних критеріїв відповідності професійному призначенню випускника спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит», вона виконується па випускному курсі з урахуванням комплексу професійно-орієнтованих дисциплін, що вивчаються студентами за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

Мета дипломної роботи – систематизація, поглиблення і закріплення теоретичних знань та практичних навичок відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста зі спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит»; виявлення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, оволодіння сучасними дослідницькими методиками, інформаційними технологіями, а також уміння формулювати власні висновки і розробляти пропозиції, направлені на підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання та зміцнення їх фінансового стану.

Дипломна робота повинна носити творчий характер і відображати сучасні напрями щодо удосконалення фінансового механізму конкретних підприємств, на матеріалах яких вона виконується, мати наукове і практичне значення, а також містити конкретні аргументовані пропозиції, спрямовані на ефективне використання всіх видів ресурсів підприємств та прийняття оптимальних управлінських рішень.

 
 

ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

1. Актуальність теми дослідження Визначається необхідністю й невідкладністю розв’язання певного фінансового питання, що існує в практиці функціонування конкретних підприємств (установ) різних видів економічної діяльності
2. Формування цілісності концепції досліджуваної проблеми Забезпечується логічною структурою плану дипломної роботи, який підпорядковує зміст основних розділів, а в їх розрізі – питань, розкриттю обраної для дослідження теми й методикою дослідження, що являє собою сутність методів і прийомів об’єктивного і цілеспрямованого вивчення явищ і процесів
3. Комплексний підхід до теми дослідження Забезпечується використанням знань різних дисциплін для багатоаспектної характеристики предмета дослідження
4. Теоретичне обґрунтування досліджуваної проблеми з елементами дискусійності Полягає у проведенні змістовної дискусії за темою дослідження на основі глибокого вивчення наукових публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів - представників різних концепцій, наукових шкіл, виявленні розбіжностей між ними, а також розкритті свого власного бачення проблеми чи підходів до її розв’язання
5. Наукова етика Обов’язкове згадування вчених, що вже працювали над досліджуваною темою з описом їх досягнень. Недопустимість плагіату. Обов’язкове посилання на авторів, чиї думки, схеми, таблиці та будь-яка інша інформація використані у дипломній роботі
6. Застосування традиційних і сучасних методів дослідження та інформаційних технологій Поєднання широко використовуваних методів із сучасними при розв’язанні окремих завдань дослідження
7. Достовірність інформаційного забезпечення дослідження Забезпечується шляхом надання керівництвом підприємства (установи), на матеріалах якого виконувалась робота, відповідної довідки
8. Реальність розробок і пропозицій автора дипломної роботи Забезпечується рівнем обґрунтування рекомендацій; достовірністю розрахунку фінансово-економічної та соціальної ефективності; наявністю замовлення на тему в цілому або на окремі питання у темі від підприємства (установи) – бази дослідження та акту про впровадження запропонованих рекомендацій
9. Науковий стиль мови дипломної роботи Див. підрозділ «Мова і стиль дипломної роботи»
10. Апробація отриманих результатів дослідження Здійснюється шляхом виступів на університетських і міжвузівських наукових студентських конференціях
11. Відповідність оформлення державним стандартам ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»
12. Додержання графіка виконання Контролюється шляхом регулярного порівняння планових завдань і фактичного виконання

 

Зміст дипломної роботи передбачає:

– обґрунтування актуальності та мети дослідження, формулювання завдань фінансово-економічного, виробничого, організаційно-управ­лін­ського характеру, оцінки стану вирішення проблем за публікаціями вітчизняних та зарубіжних авторів;

– детальну характеристику об'єкта дослідження та критичну оцінку стану фінансово-економічної роботи на ньому, вичерпне висвітлення досліджуваної теми;

– аналіз і узагальнення самостійно зібраного і опрацьова­ного прак­тичного матеріалу підприємства, на матеріалах якого виконується дип­ломна робота;

– узагальнення результатів дослідження та впровадження пропо­зицій, які мають теоретичне або прикладне значення, в практику су­б'єктів господарювання.

У процесі підготовки та захисту дипломної роботи студент має по­казати:

– спроможність творчо мислити;

– володіння методами досліджень, що використовувались у роботі;

– здатність до оцінки отриманих результатів, формулювання висновків і розробки пропозицій, а також уміння аргументовано їх захищати;

– знання та уміле використання сучасних методів фінан­сового ме­неджменту;

– уміння оцінити можливості впровадження отриманих результатів дослідження у виробництво;

– володіння сучасними інформаційними технологіями здійснення досліджень та оформлення роботи.

За зміст інформації, що міститься у дипломній роботі, достовірність практичного матеріалу, який використаний під час її написання, вірність розрахунків, обґрунтованість висновків та пропозицій за результатами дослідження несе відповідальність безпосередньо студент – автор дипломної роботи.

 


ПІДГОТОВКА
ДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Організація виконання дипломної роботи

Дипломна робота виконується під керівництвом наукового керівника, який призначається кафедрою фінансів з числа викладачів кафедри або працівників філіалу кафедри на виробництві. Науковий керівник і тема дипломної роботи затверджується наказом ректора університету. За необхідності з окремих розділів дипломної роботи можуть призначатися, крім керівника, наукові консультанти з числа науково-педагогічних працівників.

На виконання дипломної роботи кафедра видає студенту завдання, яке затверджується завідувачем кафедри (додаток А). В ньому вказується тема дипломної роботи, її інформаційне забезпечення, перелік питань, які підлягають дослідженню, підприємство (установа), матеріали якого будуть використані при проведенні дослідження, календарний план виконання дипломної роботи, науковий керівник і консультанти.

Кафедрою здійснюється постійний контроль за ходом виконання студентами дипломних робіт шляхом проведення перевірок дотримання термінів написання окремих розділів роботи, передбачених календарним планом. На перевірках встановлюється відповідна готовність роботи у процентах. При значному відставанні від календарного плану виконання роботи без поважної причини студент може бути усунутий від подальшого її виконання.

Науковий керівник дипломної роботи надає допомогу студенту в складанні плану дипломної роботи, дає рекомендації щодо збору і обробки економічної інформації, опрацювання та використання законодавчих, нормативних, інструктивних документів, навчально-методичної, монографічної, наукової, довідникової літератури за обраною темою, а також узагальнення результатів дослідження і впровадження їх в практику функціонування суб'єктів господарювання. Крім того, керівник консультує студента з питань написання дипломної роботи, контролює хід її виконання, дотримання термінів підготовки окремих розділів, доповідає на засіданні кафедри про стан готовності роботи, готує відзив на роботу, має право бути присутнім на захисті роботи перед Державною екзаменаційною комісією (ДЕК).

Дипломна робота виконується у певній послідовності.

1. Вибір суб’єкта господарювання (установи), на матеріалах якого буде виконуватися дипломна робота.

2. Вибір теми дипломної роботи (повинна відповідати виду діяльності, стану суб’єкта господарювання, мати для нього практичне значення тощо).

3. Обґрунтування актуальності теми, формулювання мети та зав­дань дослідження.

4. Отримання завдання на виконання дипломної роботи та роз­роб­ка календарного плану її написання.

5. Пошук та опрацювання законодавчих, нормативних, інструк­тив­них документів, навчально-методичної, нау­кової, довідникової літератури за обраною темою.

6. Розробка і погодження з науковим керівником плану дипломної роботи.

7. Збір та обробка практичного матеріалу.

8. Написання дипломної роботи згідно з затвердженим зав­данням.

9. Оформлення тексту дипломної роботи та ілюстративного ма­те­ріалу.

10. Впровадження результатів дослідження у виробництво.

11. Перевірка дипломної роботи і отримання відзиву науко­вого ке­рівника та зовнішньої рецензії.

12. Отримання допуску до захисту у завідувача кафедри.

Найважливішим етапом виконання випускної роботи є написання тексту та її оформлення.

Звичайно, спочатку пишеться чернетка роботи, так званий перший варіант. Потім цей текст з таблицями, графіками, схемами і додатками подається частинами керівникові. За зауваженнями керівника студент вносить в роботу виправлення і доповнення. За згодою керівника матеріал можна надавати в електронному вигляді.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 166; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.015 с.)