Розділ 4. Комплексна оцінка звіту про практику за вимогами кредитно-модульної системи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 4. Комплексна оцінка звіту про практику за вимогами кредитно-модульної системи 

Контроль проходження науково-дослідної практики здійснюється у двох формах: поточній і підсумковій.

Поточний контроль здійснюється комплексними методами і передбачає:

а) контроль початку та закінчення роботи (табелювання);

б) контроль з боку керівника практики від підприємства або установи за достовірністю записів у щоденнику практики;

в) контроль з боку керівника практики від університету за своєчасністю, повнотою і якістю виконання завдань практики. Поточний контроль з боку керівника практики від університету здійснюється безпосередньо за місцем проходження практики.

Підсумковий контроль здійснюється як в міру виконання окремих розділів, так і всієї програми практики оцінкою повноти і якості щодо виконання визначеного плану.

Якщо звіт про проходження практики в цілому або за окремими розділами не відповідає встановленим вимогам, то студент повторно направляється на базу практики для усунення виявлених недоліків.

 


Розділ 5. Організація захисту звіту

Оформлений звіт студент подає на перевірку керівникові практики від підприємства (організації). Останній ознайомлюється зі звітом, візує його на титульному аркуші (за умови позитивної оцінки), готує характеристику на студента, у якій дається оцінка виконання програми практики, змісту і оформлення звіту.

У перший тиждень після повернення з практики звіт подається студентом на кафедру для реєстрації та перевірки керівником практики з метою допущення його до захисту. У випадку наявності суттєвих відхилень від вимог щодо змісту і оформлення звіту, він повертається на доопрацювання.

Захист звіту з практики приймає комісія, яку призначає завідувач кафедри, до складу якої входять викладачі випускової кафедри з обов'язковим введенням до складу комісії керівника практики від кафедри.

Оцінка проходження практики виставляється за 100-бальною шкалою. Загальна сума балів враховує бали за зміст звіту про практику та за захист останнього.

Критерії оцінювання звіту про практику

відповідно до вимог кредитно-модульної системи

Критерії за яким оцінюється робота Рейтинговий бал Бал перевірки
1. Перевірка звіту:  
· відповідність змісту звіту завданню та вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо її виконання  
· самостійність вирішення поставленої задачі, проектного рішення, виконання розрахунків, креслень, графіків та таблиць  
· наявність елементів науково-дослідного характеру  
· використання комп’ютерних технологій  
· відповідність стандартам оформлення  
2. Захист роботи, в тому числі:  
· доповідь  
· правильність відповідей на поставлені запитання  
Всього  

Шкала оцінювання знань студентів

Рейтинговий показник Оцінка у національній шкалі Оцінка ECTS
90–100 Зараховано відмінно А (відмінно)
82–89 добре В (добре)
75–81 С (добре)
68–74 задовільно D (задовільно)
60–67 Е (задовільно)
35–59 Незараховано незадовільно FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
1–34 F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням

 

 


Список рекомендованої літератури (за фахом)

1. Конституція України. – К.: Видання інституту законодавства Верховної Ради України, 1996. – 49 с.

2. Закон України “Про підприємства в Україні” (27.03.1991 р., із змінами і доповненнями). // Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. 2-е доповнене видання. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – С. 205-224.

3. Закон України “Про господарські товариства” (19.09.1991 р., із змінами і доповненнями). // Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. 2-е доповнене видання. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – С. 224-244.

4. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про селянське (фермерське) господарство” // Урядовий кур'єр. – 1993. – 29 липня.

5. Закон України “Про інвестиції”// Голос України. – 1992. – 21 листопада.

6. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 12.01.1995р.// Бухгалтерський облік і аудит. – 1995. – №1. – С.35-45.

7. Закон України “Про пестициди і отрутохімікати”// Голос України. – 1995. – 11 квітня.

8. Закон України “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” (8.08.1995). // Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. 2-е доповнене видання. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – С. 283-285.

9. Закон України “Про режим іноземного інвестування”// Урядовий кур'єр. – 1996. – 25 квітня.

10. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” // Урядовий кур'єр. – 1997. – 12 червня.

11. Закон України “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції”// Урядовий кур'єр. – 1997. – 17 липня.

12. Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” // Урядовий кур'єр. – 1997. – 14 серпня.

13. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції ”// Урядовий кур'єр. – 1998. – 22 липня.

14. Закон України “Про оренду землі”// Урядовий кур'єр. – 1998. – 22 жовтня.

15. Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок” // Урядовий кур'єр. – 1999. – 30 березня. – № 18.

16. Закон України “Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру”// Урядовий кур'єр. – 1999. – 22 липня.

17. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”// Урядовий кур'єр. – 1999. – 15 вересня.

18. Закон України “Про підтримку малого підприємництва”// Урядовий кур'єр. – 2000. – 22 листопада.

19. Закон України “Про підтвердження відповідності”// Урядовий кур'єр. – 2001. – 20 червня.

20. Закон України “Про стандартизацію”// Урядовий кур'єр. – 2001. – 20 червня.

21. Закон України “Про захист економічної конкуренції”// Урядовий кур'єр. – 2001. – 21 березня.

22. Земельний кодекс України // Урядовий кур'єр. – 2001. – 15 листопада.

23. Закон України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу // Голос України. –2002.-15 березня.

24. Закон України „Про державний бюджет України на 2004 рік” // Урядовий кур’єр. – 2003. – 3 грудня.

25. Закон України „Про особисте селянське господарство” // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 150-152.

26. Закон України „Про фермерське господарство” // Державний вісник України. – 2003. – № 14.– С. 23-28.

27. Указ Президента України “Про заходи щодо підтримки цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників” // Урядовий кур’єр. – 1998. – 11 червня.

28. Указ Президента України “Про підтримку сільськогосподарських товаровиробників” // Урядовий кур’єр. – 1998. – 3 грудня.

29. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” // Урядовий кур’єр. – 1999. – 8 грудня.

30. Указ Президента України “Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку” // Урядовий кур’єр. – 2000. – 8 червня.

31. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна” // Урядовий кур’єр. – 2000. – 1 липня.

32. Указ Президента України “Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян в процесі реформування аграрного сектора економіки” // Урядовий кур’єр. – 2001. – 1 лютого.

33. Указ Президента України “Про концепцію амортизаційної політики”// Урядовий кур’єр. – 2001. – 28 березня.

34. Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку ринку вітчизняної техніки для агропромислового комплексу та збільшення обсягів її виробництва” // Урядовий кур’єр. – 2001. – 14 листопада.

35. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо вирішення соціальних проблем на селі та подальшого розвитку аграрного сектора економіки” // Сільський час. – 2002. – 27 лютого.

36. Постанова Кабінету Міністрів України “Про методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів” (від 25 березня 1995 р. № 231) // Урядовий кур’єр. – 1995. – 4 квітня.

37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (ПСБО) 16 "Витрати" // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2000. – № 5. – С. 21-25.

38. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник, вип.6 / За ред. акад. УААН П.Т.Саблука. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 764 с.

39. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств. – К.: ІЗМН, 1996. – 510 с.

40. Андрійчук В., Багер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ризик. – К.: КНЕУ, 1998. – 314 с.

41. Андрійчук В.Г. Економіка аграрного підприємства. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 355с.

42. Андрійчук В.Г. Оцінка макро- і мікропараметрів економіки в контексті продовольчої безпеки України // Економіка АПК. – 2001. - № 5. – С. 61-65.

43. Андрійчук В.Г.Економіка аграрних підприємств: Підручник. 2-е вид., доп. і перероблене. – К.: КНЕУ, 2002. – 664с.

44. Багрій Т.В. Синергетичний ефект інтеграції в цукробуряковому виробництві // Економіка АПК. – 2003. - № 10. – С. 48-51.

45. Багрій Т.В. Роль інтеграції в подоланні кризової ситуації в цукробуряковому виробництві // Економіка АПК. – 2004. - № 7. – С. 50-52.

46. Бойчук І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посібник для студентів економічний спеціальностей вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації. Друге видання, виправлене і доповнене. – К.: “Каравела”; Львів: “Новий світ”. – 2000; 2001. – 298 с.

47. Бородіна О.М. Людський капітал у системі сталого розвитку аграрної сфери // Економіка АПК. – 2004. – № 4. – С. 25-30.

48. Брагінець С.М. Резерви вдосконалення енергоспоживання в молочному скотарстві // Економіка АПК. – 2004. - № 8. – С. 52-59.

49. Бурик А.Ф., Лавренюк Л.Г. Переваги циклічного процесу виробництва продукції птахівництва на прикладі СВАТ “Птахокомбінат “Бершадський”// Збірник наук. праць УДАА. – Випуск 55.– Умань, 2002. – С. 293-301.

50. Бурляй А.П. Особливості визначення ефективності створення і виробничої діяльності селянських (фермерських) садівничих господарств. // Збірник наук. праць УДАА. – Випуск 55. – Умань, 2002. – С. 253-265.

51. Ворет И., Ревенпилоу П. Экономика фирмы. – М.: Высшая школа, 1994.- 270 с.

52. Гайдуцький П.І. Аграрна реформа: міфи й істина // Економіка АПК. – 2003. - № 9. – С. 3-9.

53. Гайдуцький П.І. Аграрний ринок: тінь і світло // Урядовий кур'єр. – 2003. – 6 листопада.

54. Гайдуцький А.П. Продовольча проблема в умовах глобалізації та залучення іноземних інвестицій у світове сільське господарство // Економіка АПК. – 2004. – № 9. – С. 50-58.

55. Ганганов В.М. Проблеми відродження продуктивності сільськогосподарських земель в Україні // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 37-42.

56. Головчук А.Ф. Поліпшення кадрового і технічного забезпечення агропромислового виробництва Черкаської області // Економіка АПК. – 2004. – № 7. – С. 12-20.

57. Горбонос Ф.В. Кооператив як форма прояву відносин // Економіка АПК. – 2004. – № 9. – С. 26-32.

58. Дем'яненко М.Я. Основи податкових відносин . – К.: ІАЕ УААН, 1998. – 263 с.

59. Дем'яненко С.І. Менеджмент виробничих витрат. – К.: КНЕУ, 1998. – 264 с.

60. Дієсперов В.С. Економіка сільськогосподарської праці. – К.: ІАЕ УААН, 2004. – 488 с.

61. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

62. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний, С.М. Клименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 248 с.

63. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / С.Ф. Покропивний, Г.О. Швиданенко, О.С. Федонін та ін. За ред. д. е. н., проф. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000. – 328 с.

64. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання / За ред. акад. НАН України В.М. Гейця. – К.: Форт, 2000. – 432 с.

65. Економіка сільського господарства / П.П. Руснак, В.В. Жабка, М.М. Рудий, А.А. Чалий; За ред. П.П. Руснака. – К.: Урожай, 1998. – 320 с.

66. Економіка сільського господарства / За ред. В.П. Мертенса. – К.: Урожай, 1995. – 288 с.

67. Здоровцов О.І., Мацибора В.І. та ін. Економіка сільського господарства / За ред. д.е.н., проф. О.І. Здоровцова, к.е.н., доц. В.І. Мацибори. – К.: Вид-во УСГА. – 1993. – 320 с.

68. Здоровцов О.І. Зайнятість населення Черкаської області // Економіка АПК. – 2004. - № 4. – С. 138-143.

69. Застрожніков А.Г. Шляхи інноваційного розвитку фермерських господарств // Економіка АПК. – 2004. - № 7. – С. 53-58.

70. Кальченко С.В. Організація ефективного функціонування овочівництва в регіоні // Економіка АПК. – 2004. – № 8. – С. 68-72.

71. Касл З., Бекнер М., Нельсон А. Эффективное фермерское хозяйство: Пер. с англ. – М.: “Агропромиздат”, 1992. – 495 с.

72. Кириленко І.Г. Державне регулювання ринку в умовах продовольчої кризи // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 9-16.

73. Клоган В.Ф., Апостолова Т.В. Ринкова трансформація системи агрохімічного обслуговування // Економіка АПК. – 2004. – № 7. – С. 21-24.

74. Коваленко Ю.С. Сільськогосподарське підприємство в ринковому середовищі. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 200 с.

75. Ковальчук І.В., Косарєва Т.В. Методологічні підходи до класифікації основних засобів підприємств АПК // Економіка АПК. – 2002. – № 5. – С.71-76.

76. Компанієць В.О. Удосконалення розміщення виробництва озимої пшениці в північному Степу України // Економіка АПК. – 2004. – № 7. – С. 34-41.

77. Криворучко В.І., Скупий В.М. Овочівництво України в умовах перехідної економіки. – К.: ІАЕ, 1999. – 204 с.

78. Лойко П.А., Бабієнко М.Ф., Бузовський Е.А. Продовольча безпека в Україні й у світі // Економіка АПК. – 2004. - № 9. – С. 8-14.

79. Лоза О.А. Кормова площа як засіб забезпечення кормами тваринництва // Економіка АПК. – 2003. - № 10. – С. 35-39.

80. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: В 2-х томах. – М.: Республика, 1992. – Т.2. – С. 238-249.

81. Мальцев Т.С. Система безотвального земледелия. – М.: Агропромиздат, 1988. – 40 с.

82. Мацибора В.І. Економіка сільського господарства: Підручник. – К.: Вища школа, 1994. – 415 с.

83. Мельник Б.А. Сучасний рівень виробництва та перспективи розвитку м'ясного птахівництва в Україні // Економіка АПК. – 2003. - № 10. – С. 20-26.

84. Мельник С.І. Світові тенденції ефективності ресурсовикористання в агропромисловому комплексі // Економіка АПК. – 2003. - № 10. – С. 3-10.

85. Методичні рекомендації з нормування оборотних засобів підприємствами аграрного сектора (М.Я. Дем'яненко та ін.). – К.: ІАЕ УААН, 1998. – 37 с.

86. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств // Агрокомпас. – 2001. – № 7. – С. 27-31.

87. Моргун Ф.Т. Обработка почвы и урожай. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Колос, 1981. – 174 с.

88. Немп В.М. Планування на аграрному підприємстві. – К.: КНЕУ, 2000. – 370 с.

89. Олійник О.В. Циклічність у динаміці урожайності сільськогосподарських культур // Економіка АПК. – 2004. - № 3. – С. 52-57.

90. Оляднічук Н.В. Причини занепаду тваринництва та проблеми його відродження // Економіка АПК. – 2004. - № 11. – С. 70-75.

91. Основи аграрного підприємства / За ред. М.Й. Маліка. – К.: Інститут аграрної економіки, 2000. – 582 с.

92. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств Черкащини за 1995-2002 роки //Статистичний збірник. – Черкаси: 2003-305с.

93. Петренко И.Я., Чужинов П.И. Экономика сельскохозяйственного производства. – Алма-Ата: Кайнар, 1992. – 560 с.

94. Плаксін О.А. Матеріально-технічне забезпечення підприємств АПК в сучасних умовах // Економіка АПК. – 2004. - № 8. – С. 68-72.

95. Посібник з переходу на нову систему бухгалтерського обліку. – К.: Агентство США з міжнародного розвитку “Проект реформи бухгалтерського обліку в приватному секторі України”, 2000. – 301 с.

96. Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. 2-е доповнене видання. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 633 с.

97. Проблеми формування ринкової економіки. Спеціальний випуск “Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи”. – К.: КНЕУ, 2000. – 420 с.

98. Проценко В.О. Організація корпоративних форм господарювання як фактор зростання економічної ефективності сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 2003. - № 10. – С. 11-17.

99. Рижук С.М. Державне регулювання аграрного сектора та перехід на інноваційну модель розвитку // Економіка АПК. – 2002. - № 7.

100. Саблук П.Т. Аграрна економіка в Україні: підсумки минулого і погляд в майбутнє. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – Т.1. 430 с.; -Т. 2. 481 с.; Т. 3. 485 с.

101. Саблук П.Т., Малік М.Й., Валентинов В.Л. Формування міжгалузевих відносин. – К.: ІАЕ, 2002. – 294 с.

102. Саблук П.Т. Економічні інтереси як основа розвитку аграрного виробництва // Економіка АПК. – 2004. - № 8. – С. 3-5.

103. Саблук П.Т., Юрчишин В.В. Об'єктивна необхідність і концептуальні основи розробки Закону України “Про сільське господарство України” // Економіка АПК. – 2004. – № 4. – С. 3-14.

104. Семенда Д.К. Стан і напрями розвитку молочного скотарства в Україні // Економіка АПК. – 2004. - № 5. – С. 39-43.

105. Семенда Д.К., Мамелюк Н.С., Ткачук С.П. Молочне скотарство Черкащини у формуванні продовольчого ринку. // Зб. наук. праць Луганського НАУ/ Серія : “Економічні науки” №34/46. – Луганськ, 2004. – С. 326-331.

106. Сіємо, щоб вродило // Урядовий кур'єр. – 2004. – 25 березня.

107. Сільськогосподарська кооперація: суть та проблеми розвитку в Україні / За ред. М.Й. Маліка. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 163 с.

108. Сільське господарство України – 2002 рік / Статистичний збірник. – К.: Держкомстат України, 2003. – 655 с.

109. Ситник В.П. Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної бази АПК в Україні // Економіка АПК. – 2003. - № 2.

110. Скидан О.В. Формування аграрної політики для забезпечення продовольчої безпеки країни // Економіка АПК. – 2004. – № 4. – С. 19-25.

111. Сокол О.І. Породні ресурси овець світу // Економіка АПК. – 2004. – № 10. – С. 84-88.

112. Томін Є. Фінансовий лізинг на селі працює творчо і відповідально // Голос України. – 2004. – 2 березня.

113. Трегобчук В. Ресурсно-екологічна складова національної безпеки // Економіка України. – 1999. - № 2. – С. 10.

114. Уланчук В.С., Грицик О.М. Формування конкурентоспроможного виробництва свинини // Економіка АПК. – 2004. – № 8. – С. 116-120.

115. Формування виробничого потенціалу та ринку засобів виробництва / За ред. акад. УААН П.Т. Саблука , к.е.н. В.Г. Бельського. – К.: Урожай, 1993. – 261 с.

116. Федоров М.М. Економічні проблеми земельних відносин. – К.: ІАЕ УААН, 1998. – 293 с.

117. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції: Практичний посібник / За ред. П.Т. Саблука. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 556с.

118. Формування ринків матеріальних ресурсів АПК / За ред. чл.-кор. УААН Підлісецького Г.М. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 428 с.

119. Харчова промисловість України: стан та перспективи / За ред. І.Р.Юхновського. – К.: Фада ЛТД, 2001. – 282с.

120. Хорунжий М.Й. Організація агропромислового комплексу. – К.: КНЕУ, 2001. – 340 с.

121. Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків України / За ред. акад. Шпичака О.М. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 585с.

122. Ціна землі // Урядовий кур'єр. – 2002. – 11 червня.

123. Чаянов А.В. Организация крестьянского хозяйства. // Избранные произведения: Сборник / Сост. Е.В. Серова. – М.: Московский рабочий, 1968.-368с.

124. Чеботарьов В.А. Роль аграрного сектора в структурі АПК // Економіка АПК. – 2004. – № 4. – С. 38-43.

125. Чеботарьов В.А. Інноваційна трансформація структури АПК як сутнісна ознака аграрної (агропродовольчої) доктрини // Економіка АПК. – 2004. - № 8. – С. 31-37.

126. Черевко Г.В., Горбонос Ф.В. та ін. Економіка підприємств. – Львів: Апріорі, 2004. – 384с.

127. Чмир С.М. Роль сівозмін у розвитку виробництва зерна // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 18-20.

128. Чмир С.М. Виробництво ячменю в контексті розвитку основних зернових культур в Україні // Економіка АПК. – 2004. – № 4. – С. 6-9.

129. Шайко О.Г. Підвищення стійкості виробництва соняшника як передумова стабільного функціонування олієпродуктового підкомплексу Черкащини. Збірник наук. праць УДАА. – Випуск 55. – Умань, 2002. – С. 325-331.

130. Шеремета І.О. Проблеми ефективного використання аграрного ресурсного потенціалу // Зб. наук. праць Луганського НАУ/ Серія: „Економічні науки” №34/46. – Луганськ, 2004. – С. 371-375.

131. Шиян В.Й., Артеменко Т.В. Оренда землі в механізмі діяльності МТС. – Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання : Кол. монографія у двох томах. Т.1 / За ред. П.Т. Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є.Мазнева. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – С.196-210.

132. Шкільов О.В. Організація аграрних формувань та ефективність їх діяльності в період економічних реформ // Економіка АПК. – 2004. – № 11. – С. 24-30.

133. Юрчишин В.В. Аграрні перетворення в Україні: небезальтернативний погляд на проблему. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 65 с.

134. Юрчишин В.В. Концептуальні основи розробки новітньої аграрної політики та її реалізації // Економіка АПК. – 2003. – № 8. – С. 4.


Додаток А

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 163; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.222.251.91 (0.005 с.)