МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ та ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ та ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ та ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

 

 

Факультет економіки і підприємництва

 

 

Кафедра економіки

 

 

ПРОГРАМА

Переддипломної виробничої практики

для студентів V курсу освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”

спеціальності 7.03050401 “Економіка підприємства”

(9 семестр, тривалість 4 тижні)

 

 

УМАНЬ–2014

 

 

Методичні рекомендації для проходження практики підготували:

 

Семенда Д.К. кандидат економічних наук, професор кафедри економіки УНУС
Бурляй О.Л.   Ткачука С.П.   Комісаренко Є.М. –   –   – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки УНУС кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки УНУС кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри економіки УНУС
     

Відповідальний за випуск декан факультету економіки і підприємництва, д.е.н., професор Нестерчук Ю.О.

Рецензенти:

Гузар Б.С. кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту УНУС
Лисенко Н.О. кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту Уманської філії Європейського університету

Затверджено на засіданні кафедри економіки (протокол № ___ від __________ 2014р.) та засіданні методичної ради факультету економіки і підприємництва (протокол № ___ від ________2014р.)

 

 

Зміст

Передмова………………………………………………………………………..

Частина І Науково-виробниче стажування

Розділ 1. Організаційні засади науково-виробничої практики…………………………………………………………………………..

1.1. Мета і завдання науково-виробничої практики…………………………

1.2. Організація та керівництво науково-виробничою практикою…………………………………………………………….…………..

1.3. Програма виробничої практики…………………………………………….

Частина ІІ Етапи виконання та оцінки звіту

Розділ 1. Загальні вимоги до складання та оформлення звіту про науково-виробничого стажування…………………………………………………………..

Розділ 2. Вимоги до написання та оформлення звіту науково-виробничого стажування …………………………………………………………………………

Розділ 3. Правила оформлення ілюстрацій, таблиць та формул………………………………………………………………………………

Розділ 4. Комплексна оцінка звіту про практику за вимогами кредитно-модульної системи…………………………………………………………………

Розділ 5. Організація захисту звіту……………………………………………….
Список рекомендованої літератури ……………………..……………………….
Додатки…………………………………………………………………………… .
 

 

Передмова

Значення економіки підприємств, де створюються продукти жит­тєзабезпечення - необхідна умова розуміння соціально-економічних процесів, що відбуваються, і розв'язання будь-яких господарських за­вдань. Економіка - це сукупність засобів, законів і правил ведення господарства. Вона включає широкий спектр матеріальних і немате­ріальних об'єктів, процесів і засобів створення та розподілу матеріа­льних і духовних благ, без яких не може обходитись як окремий ін­дивід, так і суспільство в цілому. Економіка являє собою фундамент, на якому знаходяться усі без винятку компоненти системи життєзабе­зпечення людей.

Якість набутих знань, умінь і навичок залежить від того, як студент засвоїть навчальний план та програми спеціальних предметів. Формування у студентів професійних умінь, як правило, проходить у процесі вивчення ряду дисциплін. Крім того, у формуванні висококваліфікованих фахівців важливе місце займає науково-педагогічне стажування студентів. Тому практична підготовка студентів вищих навчальних закладів згідно із Законом України "Про вищу освіту" є однією з форм організації навчального процесу та обов'язковим компонентом освітньо-професійних програм для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів. Воно здійснюється з метою закріплення здобутих студентами теоретичних знань і придбання навичок технічної та організаційної роботи за спеціальністю.

Науково-виробниче стажування організовується відповідно до навчальної програми підготовки спеціалістів випускаючими кафедрами факультету економіки і підприємництва. Головна мета практики полягає в тому, щоб студент мав змогу перевірити, поглибити і розширити знання в сфері економіки підприємства.

Професійна практика виробляє у студентів практичні уміння, навички та необхідні контрольні функції. Крім того, студент у виробничих умовах переконується наскільки він володіє професійними знаннями, умінням працювати з фактичним матеріалом виробничо-фінансової діяльності підприємства. Майбутній на виробничій практиці бачить свій рівень підготовки та готовність до самостійної трудової діяльності.

Разом з тим необхідність підвищення рівня економічної освіти в Україні потребує розроблення стратегії і тактики викладання економічних дисциплін у відповідності до завдань національної систем освіти і науки. За сучасних умов пріоритетного значення набуває рівень підготовки та кваліфікації фахівців.

Значення методики та педагогічних навичок у процесі викладання економічних дисциплін є важливим. Звідси виникає необхідність практики з педагогічного стажування для магістрів, покликаних працювати як в практичній сфері суб’єктів господарювання національної економіки, так і в сфері освіти і науки.

Проходження практики втілює один з головних принципів навчання – зв’язок теорії і практики, що відображає складну діалектику професійної підготовки спеціаліста – майбутнього фахівця з економіки. Фахівець з економіки повинен бути готовий до таких видів діяльності, як: планово-фінансова, економічна, організаційна, проектно-дослідна, інформаційно-аналітична, діагностична, інноваційна, методична.

 


Частина І. Науково-виробниче стажування

Розділ 1. Організаційні засади науково-виробничої практики

Мета і завдання науково-виробничої практики.

Метою проходження науково-виробничої практики в районному управлінні агропромислового розвитку районних державних адміністрацій є ознайомлення із сучасними формами ведення господарської діяльності, системою і механізмами забезпечення стабільної економіки підприємств в мінливих ринкових умовах. При цьому важливо поєднати набуті теоретичні знання з практичними навичками управління економікою підприємств в цілому і окремими її елементами. Особливу увагу слід звернути на вивчення тієї ділянки економіки підприємства, яка є предметом дослідження майбутньої дипломної роботи.

Основними завданнями виробничої переддипломної практики є:

Ø ознайомитися з місією (призначенням) підприємства, особливостями і умовами розвитку галузі, яку вони представляють, дослідити ринок, на якому працюють підприємства і оцінити їх перспективність;

Ø вивчити організаційну структуру підприємств, призначення окремих структурних підрозділів, склад, функції і завдання економічної служби підприємств;

Ø дослідити механізм формування виробничої програми підприємств і її економічного обґрунтування з боку можливостей ринку, маркетингу, ресурсного забезпечення;

Ø оцінити кількісний і якісний склад основних фондів, обігових засобів, персоналу, фінансових ресурсів підприємств;

Ø ознайомитися з особливостями виробничого процесу на підприємствах;

Ø розглянути порядок формування і методику розрахунку витрат по окремих видах продукції (робіт, послуг), витрат на здійснення виробничо-господарської діяльності, валових витрат, собівартості продукції, податків та обов’язкових платежів до бюджету;

Ø ознайомитися з організацією праці на підприємстві, формуванням фонду оплати праці;

Ø оцінити фінансово-господарський стан підприємства;

Ø вивчити ефективність діяльності підприємств і перспективи її підвищення за рахунок впровадження інновацій, диверсифікації діяльності, технічного переозброєння і т.п.

Вивчення економічних та організаційних питань економіки підприємства повинно здійснюватись у логічній послідовності, супроводжуючись обґрунтуванням теоретичних аспектів, розрахунково-аналітичними даними розвитку та динамікою підприємств району протягом п’яти останніх років.

 

Програма виробничої практики

(9 семестр, тривалість 2 тижні)

Науково-виробниче стажування студентів спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» ОКР «Спеціаліст» відбувається на базі економічного відділу аграрних підприємств за слідкуючою програмою (табл.1).

Зміст програми практики

Зміст етапів робіт подається у відповідності до рекомендованого графіку практики на підприємствах виробничо-господарського профілю.

1. Галузь діяльності підприємств, частка підприємств на ринку продукції, економічні умови діяльності.

Слід дати економічну характеристику галузей діяльності підприємств, особливості їх діяльності та виробництва продукції, значення і місце в економіці району. Описати ринок продукції провідних галузей і тенденцій їх розвитку, чітко визначити місію підприємства, їх місце і роль у районі. Ознайомитися з законодавчими актами, які регламентують умови діяльності підприємств.

Доходи і витрати

5.1. Виручка від реалізації. Визначити види доходів підприємств району, їх структуру і тенденції зміни. Ознайомитись із структурою доходів від основної діяльності, проаналізувати їх динаміку за останні 5 років. Накреслити заходи по збільшенню надходжень і визначити умови їх реалізації.

5.2. Собівартість продукції. Ознайомитись із методикою розрахунку собівартості продукції по плану і за звітними даними, методами калькулювання, розрахунками кошторисів витрат. Вивчити стан і тенденції зміни собівартості окремих видів продукції, фактори, які їх визначають і визначити шляхи можливого скорочення витрат.

5.3. Прибуток і рентабельність. Проаналізувати прибутковість підприємств, фактори і умови її зміни. Ознайомитись із розрахунками прибутку за даними бухгалтерського обліку. Визначити показники рентабельності продукції і підприємств в цілому. Розрахувати точку беззбитковості для окремих видів продукції і для виробництва в цілому.

Приклад побудови таблиці

Таблиця (номер)

Назва таблиці

       
       
       

 

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад “Продовження табл. 1.2”.

Назву таблиці розміщують над нею і друкують симетрично до тексту.

Формули у звіті нумеруються у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Номери пишуться біля правого берега аркуша в одному рядку з відповідною формулою в круглих дужках, наприклад: (2.1) (перша формула другого розділу).

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою у послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу та числового коефіцієнта записують з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.

Додатки оформляють як продовження звіту виробничої переддипломної практики на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті звіту. Кожен додаток починають з нової сторінки. Їм дають заголовки, зазначені угорі малими літерами з першої великої симетрично стосовно тексту сторінки. Справа над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток __” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком Ї, Є, І, Й, О, Ч, Г, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б. Єдиний додаток позначається як додаток А.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А.

У тексті звіту кожна цитата повинна мати посилання на джерело використання. Посилання на джерело роблять в тексті звіту практики, зазначаючи у відповідних місцях у квадратних дужках цифру, яка відповідає порядковому номеру цього джерела у списку літератури, і відповідну сторінку.

Наприклад: [7, с.24], де 7 – порядковий номер цитованого джерела у загальному списку літератури, 24 – сторінка, на якій знаходиться використана інформація. Допускається наводити посилання у виносках, при цьому його оформлення має відповідати бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера (додаток Е).

Приклад: цитата в тексті: “...згідно з прогнозами ради НБУ, інфляція цього року не перевищить 9%, а наступного – 7%...”[6]¹.

Посилання на ілюстрації та формули звіту вказують порядковим номером ілюстрації чи формули – останній беруть у дужки, наприклад, рис.1.2, у формулі (2.1).

На всі таблиці звіту повинні бути посилання в тексті, при цьому слово “таблиця” пишуть скорочено, наприклад: “... в табл. 1.2”. у повторних посиланнях вживають скорочено слово “дивись”, наприклад: “див. табл. 1.3”.

 

Список рекомендованої літератури (за фахом)

1. Конституція України. – К.: Видання інституту законодавства Верховної Ради України, 1996. – 49 с.

2. Закон України “Про підприємства в Україні” (27.03.1991 р., із змінами і доповненнями). // Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. 2-е доповнене видання. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – С. 205-224.

3. Закон України “Про господарські товариства” (19.09.1991 р., із змінами і доповненнями). // Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. 2-е доповнене видання. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – С. 224-244.

4. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про селянське (фермерське) господарство” // Урядовий кур'єр. – 1993. – 29 липня.

5. Закон України “Про інвестиції”// Голос України. – 1992. – 21 листопада.

6. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 12.01.1995р.// Бухгалтерський облік і аудит. – 1995. – №1. – С.35-45.

7. Закон України “Про пестициди і отрутохімікати”// Голос України. – 1995. – 11 квітня.

8. Закон України “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” (8.08.1995). // Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. 2-е доповнене видання. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – С. 283-285.

9. Закон України “Про режим іноземного інвестування”// Урядовий кур'єр. – 1996. – 25 квітня.

10. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” // Урядовий кур'єр. – 1997. – 12 червня.

11. Закон України “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції”// Урядовий кур'єр. – 1997. – 17 липня.

12. Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” // Урядовий кур'єр. – 1997. – 14 серпня.

13. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції ”// Урядовий кур'єр. – 1998. – 22 липня.

14. Закон України “Про оренду землі”// Урядовий кур'єр. – 1998. – 22 жовтня.

15. Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок” // Урядовий кур'єр. – 1999. – 30 березня. – № 18.

16. Закон України “Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру”// Урядовий кур'єр. – 1999. – 22 липня.

17. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”// Урядовий кур'єр. – 1999. – 15 вересня.

18. Закон України “Про підтримку малого підприємництва”// Урядовий кур'єр. – 2000. – 22 листопада.

19. Закон України “Про підтвердження відповідності”// Урядовий кур'єр. – 2001. – 20 червня.

20. Закон України “Про стандартизацію”// Урядовий кур'єр. – 2001. – 20 червня.

21. Закон України “Про захист економічної конкуренції”// Урядовий кур'єр. – 2001. – 21 березня.

22. Земельний кодекс України // Урядовий кур'єр. – 2001. – 15 листопада.

23. Закон України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу // Голос України. –2002.-15 березня.

24. Закон України „Про державний бюджет України на 2004 рік” // Урядовий кур’єр. – 2003. – 3 грудня.

25. Закон України „Про особисте селянське господарство” // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 150-152.

26. Закон України „Про фермерське господарство” // Державний вісник України. – 2003. – № 14.– С. 23-28.

27. Указ Президента України “Про заходи щодо підтримки цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників” // Урядовий кур’єр. – 1998. – 11 червня.

28. Указ Президента України “Про підтримку сільськогосподарських товаровиробників” // Урядовий кур’єр. – 1998. – 3 грудня.

29. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” // Урядовий кур’єр. – 1999. – 8 грудня.

30. Указ Президента України “Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку” // Урядовий кур’єр. – 2000. – 8 червня.

31. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна” // Урядовий кур’єр. – 2000. – 1 липня.

32. Указ Президента України “Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян в процесі реформування аграрного сектора економіки” // Урядовий кур’єр. – 2001. – 1 лютого.

33. Указ Президента України “Про концепцію амортизаційної політики”// Урядовий кур’єр. – 2001. – 28 березня.

34. Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку ринку вітчизняної техніки для агропромислового комплексу та збільшення обсягів її виробництва” // Урядовий кур’єр. – 2001. – 14 листопада.

35. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо вирішення соціальних проблем на селі та подальшого розвитку аграрного сектора економіки” // Сільський час. – 2002. – 27 лютого.

36. Постанова Кабінету Міністрів України “Про методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів” (від 25 березня 1995 р. № 231) // Урядовий кур’єр. – 1995. – 4 квітня.

37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (ПСБО) 16 "Витрати" // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2000. – № 5. – С. 21-25.

38. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник, вип.6 / За ред. акад. УААН П.Т.Саблука. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 764 с.

39. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств. – К.: ІЗМН, 1996. – 510 с.

40. Андрійчук В., Багер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ризик. – К.: КНЕУ, 1998. – 314 с.

41. Андрійчук В.Г. Економіка аграрного підприємства. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 355с.

42. Андрійчук В.Г. Оцінка макро- і мікропараметрів економіки в контексті продовольчої безпеки України // Економіка АПК. – 2001. - № 5. – С. 61-65.

43. Андрійчук В.Г.Економіка аграрних підприємств: Підручник. 2-е вид., доп. і перероблене. – К.: КНЕУ, 2002. – 664с.

44. Багрій Т.В. Синергетичний ефект інтеграції в цукробуряковому виробництві // Економіка АПК. – 2003. - № 10. – С. 48-51.

45. Багрій Т.В. Роль інтеграції в подоланні кризової ситуації в цукробуряковому виробництві // Економіка АПК. – 2004. - № 7. – С. 50-52.

46. Бойчук І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посібник для студентів економічний спеціальностей вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації. Друге видання, виправлене і доповнене. – К.: “Каравела”; Львів: “Новий світ”. – 2000; 2001. – 298 с.

47. Бородіна О.М. Людський капітал у системі сталого розвитку аграрної сфери // Економіка АПК. – 2004. – № 4. – С. 25-30.

48. Брагінець С.М. Резерви вдосконалення енергоспоживання в молочному скотарстві // Економіка АПК. – 2004. - № 8. – С. 52-59.

49. Бурик А.Ф., Лавренюк Л.Г. Переваги циклічного процесу виробництва продукції птахівництва на прикладі СВАТ “Птахокомбінат “Бершадський”// Збірник наук. праць УДАА. – Випуск 55.– Умань, 2002. – С. 293-301.

50. Бурляй А.П. Особливості визначення ефективності створення і виробничої діяльності селянських (фермерських) садівничих господарств. // Збірник наук. праць УДАА. – Випуск 55. – Умань, 2002. – С. 253-265.

51. Ворет И., Ревенпилоу П. Экономика фирмы. – М.: Высшая школа, 1994.- 270 с.

52. Гайдуцький П.І. Аграрна реформа: міфи й істина // Економіка АПК. – 2003. - № 9. – С. 3-9.

53. Гайдуцький П.І. Аграрний ринок: тінь і світло // Урядовий кур'єр. – 2003. – 6 листопада.

54. Гайдуцький А.П. Продовольча проблема в умовах глобалізації та залучення іноземних інвестицій у світове сільське господарство // Економіка АПК. – 2004. – № 9. – С. 50-58.

55. Ганганов В.М. Проблеми відродження продуктивності сільськогосподарських земель в Україні // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 37-42.

56. Головчук А.Ф. Поліпшення кадрового і технічного забезпечення агропромислового виробництва Черкаської області // Економіка АПК. – 2004. – № 7. – С. 12-20.

57. Горбонос Ф.В. Кооператив як форма прояву відносин // Економіка АПК. – 2004. – № 9. – С. 26-32.

58. Дем'яненко М.Я. Основи податкових відносин . – К.: ІАЕ УААН, 1998. – 263 с.

59. Дем'яненко С.І. Менеджмент виробничих витрат. – К.: КНЕУ, 1998. – 264 с.

60. Дієсперов В.С. Економіка сільськогосподарської праці. – К.: ІАЕ УААН, 2004. – 488 с.

61. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

62. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний, С.М. Клименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 248 с.

63. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / С.Ф. Покропивний, Г.О. Швиданенко, О.С. Федонін та ін. За ред. д. е. н., проф. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000. – 328 с.

64. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання / За ред. акад. НАН України В.М. Гейця. – К.: Форт, 2000. – 432 с.

65. Економіка сільського господарства / П.П. Руснак, В.В. Жабка, М.М. Рудий, А.А. Чалий; За ред. П.П. Руснака. – К.: Урожай, 1998. – 320 с.

66. Економіка сільського господарства / За ред. В.П. Мертенса. – К.: Урожай, 1995. – 288 с.

67. Здоровцов О.І., Мацибора В.І. та ін. Економіка сільського господарства / За ред. д.е.н., проф. О.І. Здоровцова, к.е.н., доц. В.І. Мацибори. – К.: Вид-во УСГА. – 1993. – 320 с.

68. Здоровцов О.І. Зайнятість населення Черкаської області // Економіка АПК. – 2004. - № 4. – С. 138-143.

69. Застрожніков А.Г. Шляхи інноваційного розвитку фермерських господарств // Економіка АПК. – 2004. - № 7. – С. 53-58.

70. Кальченко С.В. Організація ефективного функціонування овочівництва в регіоні // Економіка АПК. – 2004. – № 8. – С. 68-72.

71. Касл З., Бекнер М., Нельсон А. Эффективное фермерское хозяйство: Пер. с англ. – М.: “Агропромиздат”, 1992. – 495 с.

72. Кириленко І.Г. Державне регулювання ринку в умовах продовольчої кризи // Економіка АПК. – 2003. – № 9. – С. 9-16.

73. Клоган В.Ф., Апостолова Т.В. Ринкова трансформація системи агрохімічного обслуговування // Економіка АПК. – 2004. – № 7. – С. 21-24.

74. Коваленко Ю.С. Сільськогосподарське підприємство в ринковому середовищі. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 200 с.

75. Ковальчук І.В., Косарєва Т.В. Методологічні підходи до класифікації основних засобів підприємств АПК // Економіка АПК. – 2002. – № 5. – С.71-76.

76. Компанієць В.О. Удосконалення розміщення виробництва озимої пшениці в північному Степу України // Економіка АПК. – 2004. – № 7. – С. 34-41.

77. Криворучко В.І., Скупий В.М. Овочівництво України в умовах перехідної економіки. – К.: ІАЕ, 1999. – 204 с.

78. Лойко П.А., Бабієнко М.Ф., Бузовський Е.А. Продовольча безпека в Україні й у світі // Економіка АПК. – 2004. - № 9. – С. 8-14.

79. Лоза О.А. Кормова площа як засіб забезпечення кормами тваринництва // Економіка АПК. – 2003. - № 10. – С. 35-39.

80. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: В 2-х томах. – М.: Республика, 1992. – Т.2. – С. 238-249.

81. Мальцев Т.С. Система безотвального земледелия. – М.: Агропромиздат, 1988. – 40 с.

82. Мацибора В.І. Економіка сільського господарства: Підручник. – К.: Вища школа, 1994. – 415 с.

83. Мельник Б.А. Сучасний рівень виробництва та перспективи розвитку м'ясного птахівництва в Україні // Економіка АПК. – 2003. - № 10. – С. 20-26.

84. Мельник С.І. Світові тенденції ефективності ресурсовикористання в агропромисловому комплексі // Економіка АПК. – 2003. - № 10. – С. 3-10.

85. Методичні рекомендації з нормування оборотних засобів підприємствами аграрного сектора (М.Я. Дем'яненко та ін.). – К.: ІАЕ УААН, 1998. – 37 с.

86. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств // Агрокомпас. – 2001. – № 7. – С. 27-31.

87. Моргун Ф.Т. Обработка почвы и урожай. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Колос, 1981. – 174 с.

88. Немп В.М. Планування на аграрному підприємстві. – К.: КНЕУ, 2000. – 370 с.

89. Олійник О.В. Циклічність у динаміці урожайності сільськогосподарських культур // Економіка АПК. – 2004. - № 3. – С. 52-57.

90. Оляднічук Н.В. Причини занепаду тваринництва та проблеми його відродження // Економіка АПК. – 2004. - № 11. – С. 70-75.

91. Основи аграрного підприємства / За ред. М.Й. Маліка. – К.: Інститут аграрної економіки, 2000. – 582 с.

92. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств Черкащини за 1995-2002 роки //Статистичний збірник. – Черкаси: 2003-305с.

93. Петренко И.Я., Чужинов П.И. Экономика сельскохозяйственного производства. – Алма-Ата: Кайнар, 1992. – 560 с.

94. Плаксін О.А. Матеріально-технічне забезпечення підприємств АПК в сучасних умовах // Економіка АПК. – 2004. - № 8. – С. 68-72.

95. Посібник з переходу на нову систему бухгалтерського обліку. – К.: Агентство США з міжнародного розвитку “Проект реформи бухгалтерського обліку в приватному секторі України”, 2000. – 301 с.

96. Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. 2-е доповнене видання. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 633 с.

97. Проблеми формування ринкової економіки. Спеціальний випуск “Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи”. – К.: КНЕУ, 2000. – 420 с.

98. Проценко В.О. Організація корпоративних форм господарювання як фактор зростання економічної ефективності сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 2003. - № 10. – С. 11-17.

99. Рижук С.М. Державне регулювання аграрного сектора та перехід на інноваційну модель розвитку // Економіка АПК. – 2002. - № 7.

100. Саблук П.Т. Аграрна економіка в Україні: підсумки минулого і погляд в майбутнє. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – Т.1. 430 с.; -Т. 2. 481 с.; Т. 3. 485 с.

101. Саблук П.Т., Малік М.Й., Валентинов В.Л. Формування міжгалузевих відносин. – К.: ІАЕ, 2002. – 294 с.

102. Саблук П.Т. Економічні інтереси як основа розвитку аграрного виробництва // Економіка АПК. – 2004. - № 8. – С. 3-5.

103. Саблук П.Т., Юрчишин В.В. Об'єктивна необхідність і концептуальні основи розробки Закону України “Про сільське господарство України” // Економіка АПК. – 2004. – № 4. – С. 3-14.

104. Семенда Д.К. Стан і напрями розвитку молочного скотарства в Україні // Економіка АПК. – 2004. - № 5. – С. 39-43.

105. Семенда Д.К., Мамелюк Н.С., Ткачук С.П. Молочне скотарство Черкащини у формуванні продовольчого ринку. // Зб. наук. праць Луганського НАУ/ Серія : “Економічні науки” №34/46. – Луганськ, 2004. – С. 326-331.

106. Сіємо, щоб вродило // Урядовий кур'єр. – 2004. – 25 березня.

107. Сільськогосподарська кооперація: суть та проблеми розвитку в Україні / За ред. М.Й. Маліка. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 163 с.

108. Сільське господарство України – 2002 рік / Статистичний збірник. – К.: Держкомстат України, 2003. – 655 с.

109. Ситник В.П. Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної бази АПК в Україні // Економіка АПК. – 2003. - № 2.

110. Скидан О.В. Формування аграрної політики для забезпечення продовольчої безпеки країни // Економіка АПК. – 2004. – № 4. – С. 19-25.

111. Сокол О.І. Породні ресурси овець світу // Економіка АПК. – 2004. – № 10. – С. 84-88.

112. Томін Є. Фінансовий лізинг на селі працює творчо і відповідально // Голос України. – 2004. – 2 березня.

113. Трегобчук В. Ресурсно-екологічна складова національної безпеки // Економіка України. – 1999. - № 2. – С. 10.

114. Уланчук В.С., Грицик О.М. Формування конкурентоспроможного виробництва свинини // Економіка АПК. – 2004. – № 8. – С. 116-120.

115. Формування виробничого потенціалу та ринку засобів виробництва / За ред. акад. УААН П.Т. Саблука , к.е.н. В.Г. Бельського. – К.: Урожай, 1993. – 261 с.

116. Федоров М.М. Економічні проблеми земельних відносин. – К.: ІАЕ УААН, 1998. – 293 с.

117. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції: Практичний посібник / За ред. П.Т. Саблука. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 556с.

118. Формування ринків матеріальних ресурсів АПК / За ред. чл.-кор. УААН Підлісецького Г.М. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 428 с.

119. Харчова промисловість України: стан та перспективи / За ред. І.Р.Юхновського. – К.: Фада ЛТД, 2001. – 282с.

120. Хорунжий М.Й. Організація агропромислового комплексу. – К.: КНЕУ, 2001. – 340 с.

121. Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків України / За ред. акад. Шпичака О.М. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 585с.

122. Ціна землі // Урядовий кур'єр. – 2002. – 11 червня.

123. Чаянов А.В. Организация крестьянского хозяйства. // Избранные произведения: Сборник / Сост. Е.В. Серова. – М.: Московский рабочий, 1968.-368с.

124. Чеботарьов В.А. Роль аграрного сектора в структурі АПК // Економіка АПК. – 2004. – № 4. – С. 38-43.

125. Чеботарьов В.А. Інноваційна трансформація структури АПК як сутнісна ознака аграрної (агропродовольчої) доктрини // Економіка АПК. – 2004. - № 8. – С. 31-37.

126. Черевко Г.В., Горбонос Ф.В. та ін. Економіка підприємств. – Львів: Апріорі, 2004. – 384с.

127. Чмир С.М. Роль сівозмін у розвитку виробництва зерна // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 18-20.

128. Чмир С.М. Виробництво ячменю в контексті розвитку основних зернових культур в Україні // Економіка АПК. – 2004. – № 4. – С. 6-9.

129. Шайко О.Г. Підвищення стійкості виробництва соняшника як передумова стабільного функціонування олієпродуктового підкомплексу Черкащини. Збірник наук. праць УДАА. – Випуск 55. – Умань, 2002. – С. 325-331.

130. Шеремета І.О. Проблеми ефективного використання аграрного ресурсного потенціалу // Зб. наук. праць Луганського НАУ/ Серія: „Економічні науки” №34/46. – Луганськ, 2004. – С. 371-375.

131. Шиян В.Й., Артеменко Т.В. Оренда землі в механізмі діяльності МТС. – Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання : Кол. монографія у двох томах. Т.1 / За ред. П.Т. Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є.Мазнева. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – С.196-210.

132. Шкільов О.В. Організація аграрних формувань та ефективність їх діяльності в період економічних реформ // Економіка АПК. – 2004. – № 11. – С. 24-30.

133. Юрчишин В.В. Аграрні перетворення в Україні: небезальтернативний погляд на проблему. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 65 с.

134. Юрчишин В.В. Концептуальні основи розробки новітньої аграрної політики та її реалізації // Економіка АПК. – 2003. – № 8. – С. 4.


Додаток А

 

З В І Т

з науково-виробничого стажування

в ТОВ ім. Б. Хмельницького Гайсинського району

Вінницької області

студента (ки) _______ групи

спеціальності «Економіка підприємства» 7.03050401

 

_______________________________________________________________

П.І.Б.

 

Керівники практики:

 

(печатка бази практики) від організації_____________________________

(повна назва підприємства)

____________________________

(посада, прізвище, ініціали, підпис)

 

 

(печатка) від деканату

____________________________

(посада, прізвище, ініціали, підпис)

від кафедри економіки

___________________________

(посада, прізвище, ініціали, підпис)

Умань – 2014


Додаток Б

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Керівник __________установи

______________________________

«_____» ________________200 __р.

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

проходження науково-виробничого стажування в

_______________________________________________

(назва бази практики)

 

студента (ки) 5 курсу спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» УНУС

_____________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові студента)

 

№ п/п Зміст роботи Календарний строк Робоче місце Керівник від бази практики

 

 

Керівник від кафедри

............................................................

(ПІБ, вч.ступінь, посада)

 

 

Керівник від установи

.............................................................

(ПІБ, займана посада)

Печатка установи

Додаток В

 

 

Щоденник

 

проходження науково-виробничого стажування

_______________________________________________

(назва бази практики)

 

студента (ки) 5 курсу спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» УНУС

_____________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові студента)

 

Дата Місце проходження практики Зміст роботи Зауваження і пропозиції Підпис керівника

 

Підпис студента

 

Підпис керівника практики від установи

 

Печатка установи

 

 


Додаток Д

Характеристика спеціаліста

факультету економіки і підприємництва

спеціальності __________________________________

 

(прізвище, ім'я, по-батькові студента)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«___» ________________ 2014р.

Посада керівника практики _________ _____________________

від ВНЗ . (підпис) (прізвище, ініціали)

печатка

Додаток Е

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ та ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

 

 

Факультет економіки і підприємництва

 

 

Кафедра економіки

 

 

ПРОГРАМА
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 185; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.38.49 (0.008 с.)