Організація та керівництво науково-виробничою практикою. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація та керівництво науково-виробничою практикою. 

Виробнича практика за напрямом підготовки 7.03050401 проводиться у відповідності з "Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. за № 93, навчальним планом і організується на підприємствах.

На підприємствах та об’єднаннях – базах практики керівництво студентами покладається на головного економіста або провідного спеціаліста економічної служби управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації. Керівник практики від управління після завершення практики письмово характеризує її результати і завіряє своїм підписом та печаткою.

Основним документом студента вважається календарний графік проходження практики (додаток Б), який є, по суті, робочою програмою практики, де враховується ступінь теоретичної підготовки студента, специфіка конкретного місця проходження практики. Індивідуальний графік розробляється і узгоджується з керівником від бази практики. В ньому відображається особливість проходження практики, включається комплекс спеціально підібраних учбових і реальних завдань, календарні строки виконання окремих етапів, а також передбачається просування студента по різних робочих місцях для виконання програми практики в цілому.

В індивідуальному календарному плані (графіку) має передбачатися виконання студентами виробничих завдань (робіт). Ця робота повинна бути організована таким чином, щоб студент мав можливість, з одного боку – надати допомогу економічній службі, де він проходить практику, а з другого – отримати професійні навички з спеціальності.

Робота студентів на базі практики з першого дня повинна бути спланована таким чином, щоб кожний студент мав чіткий план (графік) проходження практики з визначенням змісту і строків виконання окремих етапів практики.

Виконання індивідуального графіку повинно фіксуватися студентами у щоденнику (додаток В). Щоденна робота студента-практиканта полягає у збиранні та вивченні матеріалів за програмою практики, оформленні документації, заповненні щоденника виробничої практики, який видається на початку практики і є одним з основних її документів.

Робочим місцем студентів при проходженні виробничої практики є підрозділи управління. Керівником практики від кафедри може бути дозволена студентам робота під час практики на вільних робочих місцях при умові, що останні задовольняють вимогам програми практики, і студенти успішно її виконують.

Робочий день практиканта визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку і режимом роботи установи, що є базою практики.

Під час проходження практики студент зобов'язаний:

- в 1-й день зробити відмітку про дату прибуття на практику у посвідченні;

- пройти інструктаж з техніки безпеки, з'явитись до керівника практики від організації – бази практики, ознайомити його з програмою (графіком) та індивідуальним завданням, отримати вказівки щодо проходження практики та домовитись про час і місце консультацій;

- отримати (при необхідності) тимчасову перепустку для входу в установу;

- повністю виконати програму та індивідуальні завдання з практики; фіксувати в щоденнику виконані завдання;

- зібрати матеріал для написання звіту, своєчасно його обробити, написати звіт;

- зібрати матеріал і провести необхідні дослідження по проблемі дипломної роботи;

- дотримуватись трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку на базі практики;

- нести відповідальність за роботу, що доручена керівником від бази практики;

- виявляти вихованість, культуру спілкування, зразкову поведінку, ввічливість, професіоналізм

В останній день проходження практики студент зобов'язаний:

- отримати характеристику своєї роботи, яка складається і підписується керівником від організації – бази практики;

- зробити відмітку про дату завершення практики та вибуття з місця її проходження (в посвідченні), здати матеріали, отримані на підприємстві під час проходження практики, здати перепустку.

Після повернення з бази практики студент зобов'язаний:

- довести до відома кафедри про закінчення практики;

- у 10-ти денний строк належним чином оформити звіт про проходження виробничої практики;

- здати звіт разом з необхідними оформленими документами та щоденник керівникові практики від кафедри на перевірку;

- у призначений керівником практики від кафедри день захистити звіт про проходження практики;

- отримати консультації у наукового керівника щодо обробки зібраного під час практики матеріалу.


Обов'язки керівника практики від вищого навчального закладу:

- ознайомитися з організацією, де студенти проходитимуть практику;

- забезпечити організаційні заходи перед початком практики: інструктаж про порядок проходження практики і правила техніки безпеки;

- ознайомити студентів з організаційними документами щодо проведення практики та вимогами до їх оформлення;

- у тісному контакті з керівництвом практики від організації – бази практики забезпечити високий рівень і якість її проведення згідно з програмою;

- контролювати проходження практики студентів;

- проаналізувати й оцінити подану студентами документацію,складену за результатами виконання програми практики;

- перевірити та оцінити звіт з практики.

Обов'язки керівника практики від базової установи:

- організувати практику студентів у тісному контакті з керівником практики від навчального закладу;

- ознайомити студентів з виробничою діяльністю підприємств і перспективами їх розвитку;

- забезпечити студентів робочими місцями, необхідною документацією для виконання програми та завдань практики;

- здійснювати методичне керування виконання студентами програми практики та індивідуального завдання, надавати їм всебічну практичну допомогу;

- контролювати ведення щоденників, підготовку звітів, скласти відгук про виконану студентами роботу і характеристику на студента-практиканта за результатами його діяльності в організації - базі практики.

 


Програма виробничої практики

(9 семестр, тривалість 2 тижні)

Науково-виробниче стажування студентів спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» ОКР «Спеціаліст» відбувається на базі економічного відділу аграрних підприємств за слідкуючою програмою (табл.1).

Програма виробничої практики

Етапи робіт Тривалість проходження практики, робочих днів
1. Галузь діяльності підприємств, частка підприємств на ринку продукції, економічні умови діяльності
2. 2.1. 2.2. 2.3. Організаційні засади діяльності підприємства Організаційно-правові форми підприємств. Організаційна структура установи. Структура та функції економічної служби (відділу) об’єднання.    
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5 Ресурсне забезпечення підприємств: Земельні ресурси. Виробничі фонди та нематеріальні активи. Оборотні активи. Трудові ресурси та організація праці. Фінансові ресурси.
4. 4.1     4.2 Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції: Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва. Факторний аналіз, шляхи та резерви її підвищення в підприємстві. Економічна ефективність виробництва продукції тваринництва. Факторний аналіз, шляхи та резерви її підвищення в підприємстві.
5. 5.1. 5.2. 5.3. Доходи і витрати: Виручка від реалізації. Собівартість продукції. Прибуток і рентабельність.  
6. 6.1.   Фінансово-економічна діяльність Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств району.  
7. Оформлення звіту.

Зміст програми практики

Зміст етапів робіт подається у відповідності до рекомендованого графіку практики на підприємствах виробничо-господарського профілю.

1. Галузь діяльності підприємств, частка підприємств на ринку продукції, економічні умови діяльності.

Слід дати економічну характеристику галузей діяльності підприємств, особливості їх діяльності та виробництва продукції, значення і місце в економіці району. Описати ринок продукції провідних галузей і тенденцій їх розвитку, чітко визначити місію підприємства, їх місце і роль у районі. Ознайомитися з законодавчими актами, які регламентують умови діяльності підприємств.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 179; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.47.240 (0.003 с.)