ТОП 10:

Економіка готельно-ресторанного бізнесуПрограма дисципліни „Економіка готельно-ресторанного бізнесу" відображає особливості функціонування підприємств готельного та закладів ресторанного господарства у сучасних умовах господарювання.

У процесі вивчення дисципліни передбачається вирішення конкретних завдань:

— визначення ролі і місця готельного та ресторанного госпо­дарства в народногосподарському комплексі та в системі ринкового господарства України;

- визначення особливостей фінансово-господарського механізму суб'єктів господарської діяльності підприємств готельного та ресторанного господарства;

- управління ресурсним потенціалом підприємств готельного та закладів ресторанного господарства;

- управління обсягами діяльності підприємств готельного та закладів ресторанного господарства;

- управління фінансовими результатами підприємств готельного та закладів ресторанного господарства;

- обґрунтування ефективності інвестиційної діяльності підприємств готельного та закладів ресторанного господарства;

- розробка і обґрунтування економічної стратегії підприємств готельного та закладів ресторанного господарства.

Економічні основи функціонування підприємств готельно-ресторанного господарства різних типів і форм власності на споживчому ринку.

Споживання і попит на продукцію і послуги підприємств готельно-ресторанного господарства.

Матеріальні ресурси підприємств готельно-ресторанного господарства та ефективність їх використання.

Трудові ресурси підприємств готельно-ресторанного господарства, продуктивність та ефективність праці робітників, матеріальне стимулювання праці.

Управління доходами на підприємствах готельно-ресторанного господарства

Управління витратами та собівартістю послуг підприємств готельно-ресторанного господарства.

Управління прибутком і рентабельністю підприємств готельно-ресторанного господарства.

Управління фінансами підприємств готельно-ресторанного господарства.

Управління інвестиційною діяльністю підприємств готельно-ресторанного господарства.

Готельно-ресторанне господарство. як сфера послуг та складова туристичної індустрії. Стан та перспективи розвитку. Роль готельно-ресторанного господарства у розширеному відтворенні матеріальних благ, у створенні валового національного продукту та валового національного доходу, в забезпеченні соціальних потреб населення.

Підприємства готельно-ресторанного господарства як суб'єкти ринкових відносин. Інфраструктура готельно-ресторанного бізнесу. Характеристика підприємств готельно-ресторанного бізнесу з різними формами власності та організаційно-правовими формами господарювання. Організаційно-економічні особливості функціонування підприємств готельно-ресторанного господарства на сучасному етапі в Україні.

Підприємства готельно-ресторанного господарства як об'єкт купівлі-продажу на ринку. Конкурентоспроможність підприємств готельно-ресторанного господарства, методи її оцінки. Форми державного регулювання діяльності підприємств готельно-ресторанної сфери. Економічні (ресурсні) обмеження функціонування підприємств готельно-ресторанного господарства.

Порядок економічного обґрунтування стратегії підприємств готельно-ресторанного бізнесу, методичний інструментарій її реалізації.

Суть експлуатаційної програми готелю як плану з реалізації основних і додаткових послуг. Місце експлуатаційної програми в системі планів розвитку підприємства готельного господарства в ринкових умовах господарювання, їх взаємозв'язок і взаємозалежність у процесі управління господарською діяльністю. Показники експлуатаційної програми готелю, одиниці їх вимірювання.

Порядок проведення економічного аналізу показників експлуатаційної програми готелю. Інформаційна база даних та джерела її формування. Оцінка зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на показники виконання експлуатаційної програми готелю. Методика розробки експлуатаційної програми готельних підприємств на прогнозний рік та по місяцях планового року з урахуванням сезонності попиту та інших факторів. Методика розрахунку планової пропускної спроможності підприємств готельного типу та коефіцієнта завантаженості на плановий період. Особливості планування обсягу основних і додаткових послуг.

Особливості аналізу, планування і прогнозування обсягу діяльності виробничих структурних підрозділів підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

Оптимізація експлуатаційної програми відповідно до стратегії розвитку підприємств. Визначення обсягів надання послуг у точці беззбиткової діяльності, мінімальної та нормальної рентабельності.

Роль і місце показника роздрібного товарообігу підрозділів ресторанного господарства в системі планів підприємств готельного господарства. Економічна суть товарообігу підприємств ресторанного господарства. Види товарообігу. Товарообіг підрозділів роздрібної торгівлі в готельних і туристичних комплексах, його види, склад та структура. Поняття продукції ресторанного господарства. Склад та структура продукції ресторанного господарства, характеристика її складових. Порядок проведення економічного аналізу виробничої програми і товарообігу підприємств ресторанного господарства.

Вивчення динаміки обсягу, складу та структури товарообігу. Вивчення впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на динаміку та структуру товарообігу. Визначення кількісного впливу основних факторів на динаміку виробничої програми і товарообігу та визначення можливостей оптимізації цих показників.

Розробка виробничої програми підприємств ресторанного господарства. Розрахунок необхідного розміру товарообігу відповідно до стратегії підприємства. Визначення обсягів товарообігу в критичних точках діяльності (точці беззбитковості, мінімальної, нормальної та максимальної рентабельності). Методи планування і оперативного регулювання структури товарообігу. Особливості розрахунків планового товарообігу в підрозділах ресторанного господарства, що обслуговують індивідуальних та групових туристів а також іноземних гостей.

Стан та перспективи розвитку матеріально-технічної бази підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Особливості складу та структури основних фондів та матеріальних оборотних фондів.

Показники ефективності використання номерного фонду у готельних підприємствах різного типу. Обґрунтування оптимальних розмірів матеріально-технічної бази підприємств, модернізації і переоснащення номерного фонду готелів. Оптимізація виробничих запасів матеріальних цінностей у складі матеріальних оборотних фондів для забезпечення високого рівня якості надання послуг. Порядок та методологія складання бізнес-планів у підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.

Ринок праці та роль готельно-ресторанного бізнесу у забезпеченні зайнятості населення. Склад трудових ресурсів підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Поняття чисельності штатних працівників, спискового складу та середньоспискової чисельності працівників готельно-ресторанного бізнесу в еквіваленті повної зайнятості. Методи оцінки та основні напрямки підвищення продуктивності праці в сфері готельно-ресторанного бізнесу. Державні форми регулювання заробітної праці в Україні на сучасному етапі.

Сучасні форми та системи оплати праці в підприємствах готельно-ресторанного господарства. Склад фонду оплати праці згідно з Законами України «Про працю» та «Про оподаткування прибутку підприємств».

Планування чисельності працівників та порядок обґрунтування кадрової політики підприємств. Планування коштів на оплату праці в підприємствах готельно-ресторанного господарства. Підвищення ефективності використання трудових ресурсів завдяки удосконаленню організації та оплати праці. Шляхи оптимізації розміру та структури фонду оплати праці в сучасних умовах.

Валовий доход готельних комплексів: види, джерела утворення, шляхи збільшення. Методи аналізу і порядок планування валового доходу в підприємствах готельно-ресторанного господарства за окремими видами, в т.ч. у підрозділах торгівлі та ресторанного господарства . Методи визначення доходу в точці беззбиткової діяльності, мінімального, нормального та цільового рівня рентабельності.


Визначення середніх, граничних та загальних поточних витрат у підприємствах готельно-ресторанного господарства, їхня роль у прийнятті рішень про зміну обсягів та асортименту послуг, що надаються. Склад собівартості основних та додаткових послуг гостинності. Показники оцінки ефективності здійснення поточних витрат підприємства та собівартості послуг готельних комплексів. Резерви економії витрат і зменшення собівартості послуг гостинності. Вихідні умови та методика планування поточних витрат за окремими видами і статтями калькулювання собівартості послуг.

Калькулювання цін на основні і додаткові послуги готелю, послуги підсобних підрозділів підприємств готельного господарства, товари та продукцію громадського харчування. Вибір цінової стратегії в конкретних умовах розвитку підприємницької діяльності.

Види прибутку та джерела утворення балансового прибутку готельного комплексу. Шляхи збільшення маси балансового та чистого прибутку, підвищення рівня рентабельності підприємств готельного та ресторанного господарства в умовах ринку. Методологія визначення мінімального, нормального та цільового прибутків підприємств.

Система оподаткування підприємств готельного та ресторанного господарства її характеристика та використання у процесі розробки податкової політики підприємства. Оцінка ефективності та обґрунтування розміру податкових платежів на плановий період.

Інвестиційна діяльність підприємств готельного та ресторанного господарства в умовах ринку: основні напрямки, джерела фінансування, оцінка ефективності здійснення. Принципи ефективного управління обіговими активами: грошовими коштами, валютними активами, короткостроковими фінансовими вкладеннями, дебіторською заборгованістю.

Склад та структура власних фінансових ресурсів підприємств готельного та ресторанного господарства, політика їх формування та розподілу. Характеристика різних методів амортизації в економічній теорії і вітчизняній практиці. Принципи розробки амортизаційної політики підприємств.

Склад та структура кредитних ресурсів підприємств готельного та ресторанного господарства. Політика формування кредитних ресурсів підприємств: принципи, послідовність розробки, визначення розміру, джерел та умов залучення. Оцінка рівня господарського ризику в діяльності підприємств готельного та ресторанного господарства. Механізм реалізації резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності готельних комплексів.

Аналіз фінансового стану та обґрунтування фінансового плану розвитку підприємств готельного та ресторанного господарства.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.59.63 (0.007 с.)