ТОП 10:

На освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

На освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

Спеціалізації «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу»

 

Державний іспит зіспеціалізації «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу» передбачає визначення рівня теоретичних знань та практичних навичок студентів і відповідності цих знань і навичок вимогам кваліфікаційної характеристики фахівця.

Основна мета іспиту - виявити готовність студентів до самостійної, управлінської роботи в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу різних рівнів, власності і підпорядкованості.

Державний іспит проводиться в два етапи:

І-й етап – іспит з блоку економічних дисциплін.

ІІ-й етап – іспит з фахових дисциплін спеціалізації «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу».

Програма іспиту зі спеціалізації відбиває специфіку даного фаху, містить питання з усіх дисциплін, які формують необхідний освітньо-кваліфікаційний рівень випускників. Вона включає питання вирішення яких показує готовність студентів аналізувати організаційні, економічні та управлінські процеси, визначати завдання виробничої, комерційної, інвестиційної та інших напрямів фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснювати необхідні розрахунки, давати оцінку управлінським рішенням та їх наслідкам.

Програма державного іспиту складається з окремих розділів і у відповідності до програм профілюючих дисциплін навчального плану спеціалізації „менеджмент готельно-ресторанного бізнесу”.

1. Менеджмент у готельно-ресторанному бізнесі

2. Економіка готельно-ресторанного бізнесу

3. Маркетинг у готельно-ресторанному бізнесі

4. Організація готельного господарства.

5. Організація ресторанного господарства.

6. Технологія обслуговування у готельному господарстві.

7. Технологія обслуговування у ресторанному господарстві.

Питання включені, до програми вимагають спеціальних знань законодавчих актів і нормативно-інструктивних матеріалів для обґрунтування загальноекономічної або фінансової стратегії розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Під час підготовки до державних іспитів і в процесі його проведення рекомендується користуватися програмами окремих курсів та необхідними нормативно-технічними документами.


Зміст програми

 

Маркетинг у готельно-ресторанному бізнесі

Маркетинг підприємств готельно-ресторанного господарства та основні концепції його розвитку. Концепції маркетингу в готельному та ресторанному господарстві. Управлінський маркетинг та його принципи.

Завдання маркетингу щодо розробки стратегії і тактики ринкової діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

Маркетинг і мікромаркетинг. Внутрішнє і зовнішнє середовище маркетингу. Комунікаційний взаємозв'язок готелю, туристичної фірми і ринку. Елементи зовнішньої системи маркетингу і основні фактори, що впливають на комерційну діяльність підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

Управління готельно-ресторанним господарством, яке орієнтоване на ринок. Характеристика готельно-ресторанного комплексу як «відкритої системи». Організація маркетингових служб .

Програма маркетингу як інструмент ринкової діяльності, що націлена на ефективне використання потенціалу підприємств готельно-ресторанної сфери. Стратегічне планування програм маркетингу в готельно-ресторанних комплексах. Маркетинг-план, його сутність та значення.

Маркетинг як арсенал сучасних засобів та методів ринкової діяльності. Використання загальнонаукових методів: програмно-цільового, системного та комплексного підходів, методів лінійного програмування, теорії масового обслуговування, сіткового планування та інше в маркетинговій діяльності підприємств готельно-ресторанної сфери.

Види інформації та їхня класифікація. Методичні основи вибіркових обстежень. Панельні обстеження. Формування панелей. Програми обстежень.

Поняття про економічні ситуації на ринку окремих видів готельних та туристичних послуг. Проблема насиченого та ненасиченого ринку.

Об'єкти ринкового дослідження, покупці послуг, комплекс послуг, конкуренти, товаропровідна мережа, продаж, засоби стимулювання, реклама. Визначення «ключових факторів» успішної ринкової діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства.

Поняття про конкуренцію та основні її види.

Поняття про потреби. Класифікація та ієрархія потреб. Попит як форма прояву платоспроможних потреб готельних послуг.

Комплексне вивчення послуг гостинності — основа політики підприємства. Планування комплексу послуг у системі маркетингу залежно від основної діяльності підприємств готельно-ресторанної сфери господарювання.

Поняття про конкурентоспроможність готельно-ресторанних підприємств. Методи оцінки їх конкурентоспроможності. «Життєвий цикл» послуг і товарів та його основні стадії.

Дослідження цін. Ціна та попит. Ціна та якість. Ціна та конкурентноздатність. Сучасні методи аналізу та прогнозування цін. Формування цінової політики. Облік витрат на виробництво, вплив конкуренції, поведінка споживачів. Методи розрахунку рівня цін. Гнучкість цін на різних стадіях «життєвого циклу» послуг.

Удосконалення збутової і торгової діяльності як найважливішого елементу просування готельного та ресторанного продукту від виробника до споживача. Комплекс заходів маркетингу щодо забезпечення оптимальної рентабельності готельно-ресторанних комплексів.

Сутність формування попиту та стимулювання збуту. Система активного впливу на реалізацію товарів та послуг.

Сутність і функції реклами в системі маркетингу готельно-ресторанних послуг. Основні види реклами в підприємствах готельно ресторанного бізнесу. Реклама як виявлення масової комунікації. Зміст реклами — комерційна пропаганда. Дієвість, економічність і ефективність реклами.

Ефективність реклами в готельно-ресторанному господарстві. Планування рекламних заходів і їх оцінка.

Організація готельного господарства

Перспективи розвитку готельного господарства в Україні. Світове готельне господарство і тенденції його розвитку.

Типізація готельного господарства. Сучасний підхід до світової системи класифікації, основні принципи класифікації готелів. Загальні вимоги до готелів, характеристика нормативних показників категорії готелю залежно від їх «зірковості».

Основні групи приміщень: житлова, адміністративна, вестибюльна, громадського і складського призначення; їх характеристика і обладнання. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання приміщень готелів. Основні принципи оформлення інтер'єрів приміщень готелів. Планування і розміщення меблів.

Облаштування приміщень вестибюльної групи. Облаштування коридорів, холів, віталень, приміщень адміністративної групи, приміщень житлової групи.

Поняття комфорту житлового номера. Вимоги до меблів у житловому номері, освітлення, системи кондиціювання повітря у готелі. Озеленення приміщень готелю. Сприйняття кольорової гами приміщень мешканцями готелю.

Ліфтове господарство готельного підприємства. Організація обслуговування ліфтів. Організація кімнат для надання побутових послуг.

Ремонтні служби готелю. Організація поточних та капітального ремонтів приміщень готелю.

Транспортне та інформаційне обслуговування гостей. Телефонний та поштовий зв'язок, організація надання послуг Інтернету.

Організація харчування гостей у готелі.

Особливості організації праці у підприємствах готельного господарства. Сутність, завдання та основні напрямки організації праці. Мотивація та стимулювання праці у підприємствах готельного господарства. Методи вивчення трудових витрат робочого часу. Умови праці, режим праці і відпочинку, трудова дисципліна працівників готелю. Кадрова політика у готелі.

Список літератури

 

ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.159.25 (0.006 с.)