Організація проведення інструктажів з питань охорони праці 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Організація проведення інструктажів з питань охорони праціПрацівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій у разі виникнення аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.
2. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці (далі — інструктажі) поділяються на вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові.
3. Вступний інструктаж проводиться:
— з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
— з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство, беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;
— з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання;
— з екскурсантами в разі екскурсії на підприємство.
Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником підприємства.
Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.
4. Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:
— новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або до особи, яка використовує найману працю;
— який переводиться з одного структурного підрозділу підприємств до іншого;
— який виконуватиме нову для нього роботу:
— котрий відряджений з іншого підприємства і який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.
Проводиться з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних закладів:
— до початку трудового або професійного навчання;
— перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.
Проводиться з вихованцями, учнями та студентами СЗО, ПЗО, ПТЗО, ВЗО: на початку занять у кожному кабінеті,лабораторії,де навчальний процес пов'язаний із застосуванням небезпечних або шкідливих хімічних, фізичних,
біологічних факторів, у гуртках, перед уроками трудового навчання, фізкультури, перед спортивними змаганнями, вправами
на спортивних знаряддях, при проведенні заходів за межами території ЗО; перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо; на початку вивчення кожного нового предмета (розділу, теми) навчального плану (програми) із загальних вимог безпеки, пов'язаних з тематикою і особливостями
проведення цих занять.
Первинний інструктаж на робочому місці здійснюється індивідуально або з групою осіб одного фаху за чинними на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.
5. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці первинного інструктажу.
Повторний інструктаж відбувається у терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем (фізичною особою, котра використовує найману працю) з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше: на роботах з підвищеною небезпекою — один раз на три місяці; для решти робіт — один раз на шість місяців.
6. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:
— при запровадженні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
— при зміні технологічного процесу, зміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
— при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
— при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів — для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт — понад 60 днів.
Позаплановий інструктаж з учнями, студентами, курсантами, слухачами проводиться під час трудового професійного навчання при порушеннях ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести, або призвели, до травм, аварій, пожеж тощо.
Позаплановий інструктаж може здійснюватись індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.
7. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при ліквідації аварії або стихійного лиха. Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.
8. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі здійснює безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю.
9. Первинний, повторний, позаплановий цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж.
При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів, протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.
При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється,
10. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.
У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в разі потреби — у журналі реєстрації інструктажів.
11. Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу, затверджується роботодавцем. До цього переліку можуть бути зараховані працівники, участь у виробничому процесі яких не пов'язана з безпосереднім обслуговуванням об'єктів, машин, механізмів, устаткування; застосуванням приладів та інструментів, збереженням або переробкою сировини, матеріалів тощо.
12. Тематика та порядок проведення інструктажів з питань охорони праці для учнів, курсантів, слухачів, студентів під час трудового і професійного навчання у навчальних закладах визначаються нормативно-правовими актами в галузі освіти.

77. Нещасні випадки на виробництві

Нещасні випадки

Нещасні випадки на виробництві - це травми, отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження блискавкою, при стихійних лихах, що сталися:
1. при виконанні трудових обов'язків, вчинення дій в інтересах підприємства, хоча б і без доручення адміністрації;
2. в дорозі на роботу, або з роботи на транспорті підприємства;
3. на території підприємства і поза її протягом робочого часу, включаючи встановлені перерви і час перед і після роботи, необхідне для приведення в порядок знарядь виробництва, одягу тощо
4. в робочий час на громадському транспорті і прямування пішки або на особистому транспорті на об'єкт обслуговування або до місця роботи за завданням адміністрації, а також з-за тілесних ушкоджень іншою особою;
5. під час суботника або надання шефської допомоги.

Нещасні випадки діляться:
- за кількістю постраждалих - на поодинокі (постраждала одна людина) і групові (постраждало одночасно два і більше людини);
- по тяжкості - легкі (уколи, подряпини, садна), Важкі (переломи кісток, струс мозку), з летальним результатом (потерпілий вмирає);
- залежно від обставин - пов'язані з виробництвом, не пов'язані з виробництвом, але пов'язані з роботою, і нещасні випадки у побуті.

Причини виникнення нещасних випадків:
- Організаційна: відсутність або неякісне навчання охорони праці, відсутність інструкцій з охорони праці, незадовільний утримання робочих місць і т.д.
- Технічні: невідповідність нормам безпеки конструкції інструменту; неправильний вибір режиму обробки, транспортування; недотримання термінів планово-попереджувальних ремонтів.
- Санітарно-гігієнічні: аномальні метеоумови, загазованість, запиленість, погане освітлення, випромінювання і т.д.
- Психофізіологічні: висока тяжкість і напруженість праці, підвищена стомлюваність, зниження уважності.

Найчастіше причиною нещасних випадків є людський фактор,тобто неправильні дії людей (мимовільні або навмисні). Томувивчають психологічні особливості небезпечного і безпечної поведінки людейпід час трудового процесу, а також особливості виникнення неправильнихдій людей, зумовленими їх психофізіології.

Неправильні дії можуть бути мимовільними і навмисними.

Помилковими можна вважати дії, які людина робить припоганий профпідготовці, відсутності навичок, знань, невідповідністьпсихофізіологічних якостей виконуваної трудової діяльності (нестачапам'яті, некритичність мислення, стомлення, ВПФ).

профвідбору здійснюється на підставі психофізіологічних випробувань:
- медико-біологічних;
- психофізіологічних;
- психологічних.

78.Порядок розслідування нещасних випадків

Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку, а саме обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що
сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров'ю, зокрема від одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого
професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення, а також настання смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 154; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.009 с.)