Обґрунтування виду потокової лінії 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обґрунтування виду потокової лініїОбґрунтування виду потокової лінії

 

Розрізняють дві форми організації виробництва: потокову і непотокову. При організації виробництва за потоковим методом слід враховувати, що вона має дві основні форми: безперервну і преривну (прямоточну). Вони відрізняються один від одного ступенем синхронізації операцій. Якщо тривалість кожної із операцій дорівнює або кратна такту, або відрізняється від нього ± 10%, то проектують безперервнопотокову лінію. Відповідно, для встановлення виду потокової лінії необхідно співставити такт з штучною нормою часу по окремим операціям і зробити висновок про форму організації поточної лінії (безперервно-потокова чи прямоточна). Величина такту визначається по формулі:

τ = Fg / Nзап.,

τ =

де, Fg - дійсний фонд часу в плановому періоді, рік, час; Nзап. - норма - виробнича програма випуску за той же період, шт.

Програма випуску визначається:

Nзап = Nвип • Кбр,

Nзап =

де, Nзап - річна програма впуску, шт;

Кбр - коефіцієнт, який враховує величину браку при виготовленні деталей з врахуванням пробних виробів (прийнято вважати рівним 1,05).

 

Величина дійсного фонду часу устаткування визначається:

Fg = ((Др•Тсут - Дск.р • Тскор) • S) • (1 - Ррем / 100),

де, Др - кількість робочих днів в плановому періоді; (253 р.дн.)

Тсут - кількість робочих годин роботи у добу при встановленому режимі роботи (8 годин);

Дск.р. -кількість скорочених робочих днів в плановому періоді; (8дн.)

Тскор - число годин, на які скорочується робоча зміна; (1 година)

S - кількість змін у добу при встановленому режимі роботи;(1 зміна )

Ррем - час простою устаткування в плановому ремонті (в розрахунку = 5 %).

 

3. Організація потокової лінії по виготовленню головної деталі.

Кількість робочих місць (обладнання) по кожній операції розраховується по формулі:

Рм.і = tшт.і / τ

Рм.і =

де Рм.і - розрахункова кількість робочих місць;

tшт.і- норма штучного часу на і - ій операції, хв.

Прийнята кількість робочих місць Рм.і дорівнює розрахунковому, округленому до найближчого цілого числа.

Коефіцієнт загрузки робочих місць визначається відношенням їх розрахункової кількості до прийнятого:

Кзагр = Рм.і / Рм.пр.і

А) Розрахунок потреби в обладнанні.

 

Кзагр =

Назва деталіТаблиця 1

Організації техн. процесу Рм.і Рм.пр.і Кзагр
       
       
       
       
       
       
       
       
Ітого      

Розглянувши дану таблицю ми розрахували кількість робочих місць по кожній організації технологічного процесу, найменше к-ть місць за розрахунками склав обкатний технічний процес і він дорівнює

Прийнята кількість робочих місць Рм.пр.і рівно розрахунковому, округленому до найближчого цілого числа (Рм.пр1, Рм.пр2...).

Визначається К загрузки робочих місць (Кз1, Кз2...),

Кз.ср. = ∑ Рм. / ∑ Рм.пр.

Кз.ср. =

Б) Розрахунок лінейних заделов.

Безперервність і ритм потокової лінії підтримується заделами.

Лінейні задели (технологічний, транспортний, страховий). Технологічний задел - це кількість деталей, виробів, які знаходяться на робочих місцях в процесі обробки, сборки, контролю і встановлених в оснасці станків.

При поштучній передачі він розраховується за формулою:

Zтехн=

де m - кількість операцій на лінії;

Рм.пр - прийнята кількість робочих місць на кожній операції.

Транспортний задел - це кількість деталей, які знаходяться в процесі передачі з однієї операції на другу.

Розмір задела визначається в залежності від способів передачі предметів праці:

- при поштучній:

Zтр=

Страховий задел Zтp. приймається в розмірі 15% змінного випуску деталей:

1)

2)

В) Вибір періода обслуговування робочих місць.

Суміщення професій з метою більш повної загрузки робітників потокової лінії, допускається як на суміжних, так і не на сумжних операціях.

Суміщення професій з метою більш повної загрузки робочих прямоточної лінії організувати, як правило, неможливо. Тому устанавлюється більш довший період обслуговування, в залежності від ваги деталі і тривалості їі обробки. В даній роботі період обслуговування складає тривалість зміни, тобто

Побсл.=480 хв. ( 8годин * 60хв)

Г) Розрахунок коефіцієнта використання робочого недогруженого робочого місця

Після того, як вибрали період обслуговування визначають Кзагр., Кнед. робочого місця і час роботи, на протязі прийнятого періоду обслуговування. К заг. дорівнює величині після коми Рмі, і виражають його в %. Наприклад, якщо Рм. = 1,80, це означає, що Рм.пр = 2, одне місце буде загружене повністю 100 %, а друге - на 80 % загружене.

 

Д) Розрахунок часу роботи недогруженого робочого місця

Час роботи недогруженого робочого місця розраховується за формулою:

Т раб. недогр. = (Побсл.*Кзагр.) /100

Т раб. недогр. =

Таблиця 2

Організації техн. процесу Рм.і Рм.пр.і Кзагр К недозагр. Траб. недогр.
           
           
           
           
           
           
           
           
        - -

Проаналізував дану таблицю ми розрахували показники коефіцієнта недозавантаження і час роботи недовантажених робочого місця. Висновок

 


 

4. Розрахунок економічних показників на комплект деталей

Машинокомплект Деталь

Рм.і = Рм.і =

 

Конкретні марки обладнання взято з додатку 3, визначені за даними технологічного процессу і заносяться в загальну відомість обладнання цеха.

Укрупнений розрахунок обладнання необхідного для допоміжних служб цеху визначається як 5 % від кількості станків обслуговуючих заточкою для визначення кількості заточних станків.

 

Кількість станків ремонтного відділення визначається:

- при 100 од. технологічного обладнання - 2 станка;

- при 150 од. - 3 станки.

Оскільки загальна к-ть верстатів складає 189, поєтому ми вибираемо 3 верстати ремонтного відділення.

 

Таблиця 5

Кількість основних робочих

Перелік професій Розряд робочого Трудомісткість річної програми машинокомплекта і деталі, люд. - год. Чисельність робочих на виготовленні машинокомплекта Чисельність робочих на потоковій лініі.   Всього основних рабочих, чол. Розподіл робітників по змінам    
І II    
по розрахунку прийнят.    
по розрах. прийнят.    
Виготовлення деталей  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Виготовлення машинокомплекту  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Всього   - -   -       -    
                                   

Висновок

Таблиця 7

Організація оплати праці.

Розрахунок фонда заробітної плати робочих.

Для основних виробничих працівників приймається відрядно-преміальна система, а для допоміжних - погодинна.

Фонд заробітної плати робочих - відрядників визначають:

Зп.відр.=

де Зп. відр - фонд прямої заробітної плати, грн;

Тпл. - планова трудомісткість робіт і-го розряду, люд.-год.;

к - кількість розрядів робіт;

Ст. - часова тарифна ставка робітника і-го розряду, грн.

 

Фонд заробітної плати прямий робітників-погодинників розраховується по формулі:

Зпогод.=

де к - кількість розрядів робітників;

Кспис. - списочна кількість робітників і-того розряду;

Фд. - дійсний ефективний час роботи одного робітника (1920 год.) (Додаток).

Розрахунок фонду з/п керівникам і службовцям ведеться за схемою посадових окладів, премії, які виплачуються їм з фонду матеріального заохочення за рахунок прибутку в фонд з/п не включаються.

Таблиця 10

Організація оплати праці.

Розрахунок фонда заробітної плати робочих.

Для основних виробничих працівників приймається відрядно-преміальна система, а для допоміжних - погодинна.

Фонд заробітної плати робочих - відрядників визначають:

Зп.відр.=

де Зп. відр - фонд прямої заробітної плати, грн;

Тпл. - планова трудомісткість робіт і-го розряду, люд.-год.;

 

Таблиця 12

Ділянки

Категорії ПВП Основна з/п, грн. Додаткова з/п, Грн. Ітого річна з/п, грн. Сума відрахувань (42 %) грн.
Основні        
Допоміжні        
Керівники        
Службовці        
Ітого        

 

Загальна ведомость з/п промислово-виробничого персоналу цеху, ділянки. Основна з/п основних працівників склала грн., разом річна

грн. Сума відрахувань грн. Що стосується допоміжних працівників із з/п склала грн., разом річна грн. Сума відрахування по допоміжних працівниках склала грн. З/п керівників склала грн, разом річна грн. Сума відрахувань рівна грн. Основна з/п службовців склала грн., разом річна цих же службовців рівна . грн. сума відрахування склала грн. Загальна сума з/п за всією чисельністю персоналу складає грн, разом річна рівна грн., а сума відрахувань рівна грн.

 

 

Висновки

З усіх методів організації виробництва найбільш досконалим за своєю чіткості та завершеності є потоковий, при якому предмет праці в процесі обробки слід за встановленим найкоротшим маршрутом з заздалегідь фіксованим темпом.

Потокове виробництво - економічно доцільна форма організації процесу виготовлення виробів і входять до них елементів. Потокова лінія - це сукупність робочих місць, розташованих в порядку виконання технологічних операцій і працюють в певному режимі. Основними ознаками потокового виробництва є: прямолінійність, безперервність об'єктів, паралельність, пропорційність, ритмічність, гнучкість.

По номенклатурі оброблюваних виробів виділяють: постійно-потокові однопредметні лінії, постійно-потокові багатопредметні лінії. За методом обробки закріплених предметів розрізняють: змінно-потокові лінії, групові потокові лінії. За ступенем безперервності виробництва виділяють: безперервні потокові лінії, перериваним (прямоточні) лінії. За способом підтримання такту розрізняють: лінії з регламентованим тактом, при вільному ритмі. За охопленням виробництва виділяють: потокові, дільничні, цехові, міжцехові, наскрізні. По виду використання транспортних засобів: безперервної дії; дискретної дії; без транспорту. За характером руху конвеєра: з безперервним рухом; з пульсуючим рухом. За рівнем механізації: автоматичні; напівавтоматичні.

У практичній частині роботи був проведений розрахунок величини такту, який ми визначили за допомогою програми випуску і величини діючого фонду часу обладнання, це означає що інтервал часу між послідовним випуском двох однойменних деталей з потокової лінії склав 2,66; після ми розрахували кількість робочих місць по кожної операції, загальна чисельність яких склала 10. Для досягнення по можливості повного завантаження робочих при побудові стандарт-плану роботи на протязі її періоду обороту організовуються переходи робітників-сумісників між не повністю завантаженими робочими місцями. При цьому для кожної групи однакових робочих місць вся недовантаження концентрується на одному з них. Відповідно, потім ми розрахували коефіцієнти завантаження недовантажених робочих місць, рівні дробової частини величини, і періоди роботи недовантажених робочих місць, який склав по першій технологічній операції 288, після розрахунків всіх технологічних операції ми зобразили вигляді графіка і простежили період обслуговування зміни в хвилинах.

Наступне що ми визначили, це технологічний заділ при поштучної передачі, який дорівнює (Zтехн.) 13, відповідно транспортний заділ при поштучної передачі склав (Zтр) 12. Т.к. страховий заділ прийнято визначати як 15% від випуску деталей, дане число склало 48,71.

Розрахувавши трудомісткість річної програми дільниці, по машинокомплектів та деталі склали 686857,6 і 32864 штук, тим самим ми визначили витрати живої праці на виробництво одиниці продукції або одиниці робіт. Потім визначили загальну відомість обладнання для цеху-ділянки, даний показник склав 189едініц, обладнання для допоміжних служб цеху є 5едініц, кількість верстатів ремонтної бази - 3. Після розрахунку основних чисельності працівників ми визначили їх чисельність - 365 чоловік, чисельність допоміжних працівників за розрахунками склала 116 чоловік, загальна кількість працівників склала 33 людини, керівників з них 4человека, службовців 29 осіб. Загальна відомість співробітників цеху склала 514 осіб. Фонд з / п основних працівників по всім працівникам склала 5771840,5 грн., З урахуванням премій. Потім розрахували фонд з / п допоміжним працівникам і він дорівнює 1656366,6 грн., (Премії). Також зробили розрахунок річного фонду з / п для керівників і працівників склала 643740грн. Загальна відомість з / п промислово-виробничого персоналу цеху (дільниці), основна з / п склала по всіх категоріях 5760665,4 грн., З урахуванням премій 7488865,5 грн.

На підставі наведеної відомості обладнання ми побудували графік ремонту устаткування на плановий період, розрахували трудомісткість ремонтних робіт і чисельність ремонтного персоналу необхідна для виконання всього обсягу робіт. Для побудови графіка ремонту обладнання ми взяли структуру міжремонтного циклу те сть перелік ремонтів, які увійшли до його складу, розташованих у послідовності їх виконання. Ми визначили тривалість ремонтного циклу і розрахували величину міжремонтного періоду по кожному виду обладнання.

Для розрахунку показників плану по собівартості складається річний кошторис витрат на утримання і експлуатацію обладнання, цехових витрат, і планова калькуляція на деталь, яка обробляється на потокової лінії. Витрати по окремій статті визначали таким чином. Витрати на утримання цехового персоналу включили: основну заробітну плату керівників, фахівців, технічних виконавців, а так само допоміжних робітників, заробітна плата яких не врахована у витрати на утримання та експлуатацію устаткування. Величина стирає численних витрат береться з плану по праці. Кошторис цехових витрат склала 2013920,3 грн. Собівартість 1 детелі ми розрахували за допомогою калькуляції витрат і вона дорівнює 131,8 грн. що стосується техніко-економічних показників по цеху, вони склали: кількість виробничих робочих місць склало 194 одиниць, середньорічне виробництво на одного працівника дорівнює 3160,4 грн., середньорічне виробництво на одного працюючого - 4450,1 грн. Відсоток витрат на утримання і експлуатацію обладнання склала 8,7%, а відсоток цехових витрат дорівнює 45,3%.

Зробивши повний аналіз даної курсової роботи ми коротко виклали основні чинники підвищення ефективності виробництва в промисловості на сучасному етапі входження України на світовий ринок. Відобразили основні завдання які були поставлені перед машинобудуванням, основні напрямки організації процесів виробництва, яка і формувало мета виконання даної курсової роботи.

 

 


Список використаної літератури:

 

1. Адаев Ю.В. Обеспечение ритмичности машиностроительного производства: организационно-экономические аспекты. – К: Изд-во. гос. ун-та, 1996. – 152 с.

2. Беленький П.Е. и др. Управление техническим и организационным развитием предприятия. – Киев: Техника, 1992. – 126 с.

3. Вейе Г., Геринг У. Введение в общую экономику и организацию производства / Пер. с нем. – Красноярск: Изд-во Красноярского гос. ун-та, 1995. – 498 с.

4. Грачева К.А., Захарова М.К. Организация и планирование машиностроительного производства (производственный менеджмент). – К.: Высш. шк., 2005. – 470 с.

5. Родионова В.Н. Организация производства на промышленных предприятиях в современных экономических условиях. – К: , 1995. – 151 с.

6. Сачко Н.С. Теоретические основы организации производства. – Мн.: Дизайн ПРО, 1997. – 320 с.

7. Стивенсон В.Д Управление производством / Пер. с англ. – К: Бином, 1999. – 928 с.

8. Сербиновский Б.Ю. Диагностика и совершенствование производственных систем. – Ростов на Дону: Пегас, 1996 – 198 с.

9. Туровец О.Г., Бухалков М.И., Родионов В.Б. Организация производства и управление предприятием. – К.: ИНФРА-М, 2003. – 528 с.

10. Туровец О.Г., Родионова В.Н. Теория организации машиностроительного производства. – К: ВПИ, 1992. – 340 с.

11. Горюшкин А.А., Наливайко Л.Ч., Новицкий Н.И. Методическое пособие для выполнения курсовой работы по курсу «Организация поточного производства. Управление предприятием». Ч. 1 и 2. – К.: БГУИР, 2003.

12. Методическое пособие для выполнения курсовой работы по курсу “Организация, поточного производства”, ч. 1 и 2 /под редакцией Н.И. Новицкого – К.: БГУИР, 2004г.

13. “Организация и планирование поточного производства.” /под редакцией А.И. Кноля, Г.Н. Лапшина, - К.: Высш. школа, 1987г.

14. А.Н. Климов, С.А. Соколицин, И.Д. Оленев «Организация и планирование поточного производства на машиностроительном заводе», ЛМДо 2009г.

15. И.М. Разумов «Организация, планирование и управление предприятием машиностроения», Изд. «Машиностроение», 2006г.

16. Основы технологии важнейших отраслей промышленности. Под ред. И.В. Ченцова Мн. 1989г.

17. Основы технологии важнейших отраслей промышленности. Учебное пособие для вузов. Под ред. И.В. Ченцова, В.В.Вашука, Мн. 1989г.

 

 

Обґрунтування виду потокової лінії

 

Розрізняють дві форми організації виробництва: потокову і непотокову. При організації виробництва за потоковим методом слід враховувати, що вона має дві основні форми: безперервну і преривну (прямоточну). Вони відрізняються один від одного ступенем синхронізації операцій. Якщо тривалість кожної із операцій дорівнює або кратна такту, або відрізняється від нього ± 10%, то проектують безперервнопотокову лінію. Відповідно, для встановлення виду потокової лінії необхідно співставити такт з штучною нормою часу по окремим операціям і зробити висновок про форму організації поточної лінії (безперервно-потокова чи прямоточна). Величина такту визначається по формулі:

τ = Fg / Nзап.,

τ =

де, Fg - дійсний фонд часу в плановому періоді, рік, час; Nзап. - норма - виробнича програма випуску за той же період, шт.

Програма випуску визначається:

Nзап = Nвип • Кбр,

Nзап =

де, Nзап - річна програма впуску, шт;

Кбр - коефіцієнт, який враховує величину браку при виготовленні деталей з врахуванням пробних виробів (прийнято вважати рівним 1,05).

 

Величина дійсного фонду часу устаткування визначається:

Fg = ((Др•Тсут - Дск.р • Тскор) • S) • (1 - Ррем / 100),

де, Др - кількість робочих днів в плановому періоді; (253 р.дн.)

Тсут - кількість робочих годин роботи у добу при встановленому режимі роботи (8 годин);

Дск.р. -кількість скорочених робочих днів в плановому періоді; (8дн.)

Тскор - число годин, на які скорочується робоча зміна; (1 година)

S - кількість змін у добу при встановленому режимі роботи;(1 зміна )

Ррем - час простою устаткування в плановому ремонті (в розрахунку = 5 %).

 

3. Організація потокової лінії по виготовленню головної деталі.

Кількість робочих місць (обладнання) по кожній операції розраховується по формулі:

Рм.і = tшт.і / τ

Рм.і =

де Рм.і - розрахункова кількість робочих місць;

tшт.і- норма штучного часу на і - ій операції, хв.

Прийнята кількість робочих місць Рм.і дорівнює розрахунковому, округленому до найближчого цілого числа.

Коефіцієнт загрузки робочих місць визначається відношенням їх розрахункової кількості до прийнятого:

Кзагр = Рм.і / Рм.пр.і

А) Розрахунок потреби в обладнанні.

 

Кзагр =

Назва деталіТаблиця 1

Організації техн. процесу Рм.і Рм.пр.і Кзагр
       
       
       
       
       
       
       
       
Ітого      

Розглянувши дану таблицю ми розрахували кількість робочих місць по кожній організації технологічного процесу, найменше к-ть місць за розрахунками склав обкатний технічний процес і він дорівнює

Прийнята кількість робочих місць Рм.пр.і рівно розрахунковому, округленому до найближчого цілого числа (Рм.пр1, Рм.пр2...).

Визначається К загрузки робочих місць (Кз1, Кз2...),

Кз.ср. = ∑ Рм. / ∑ Рм.пр.

Кз.ср. =

Б) Розрахунок лінейних заделов.

Безперервність і ритм потокової лінії підтримується заделами.

Лінейні задели (технологічний, транспортний, страховий). Технологічний задел - це кількість деталей, виробів, які знаходяться на робочих місцях в процесі обробки, сборки, контролю і встановлених в оснасці станків.

При поштучній передачі він розраховується за формулою:

Zтехн=

де m - кількість операцій на лінії;

Рм.пр - прийнята кількість робочих місць на кожній операції.

Транспортний задел - це кількість деталей, які знаходяться в процесі передачі з однієї операції на другу.

Розмір задела визначається в залежності від способів передачі предметів праці:

- при поштучній:

Zтр=

Страховий задел Zтp. приймається в розмірі 15% змінного випуску деталей:

1)

2)

В) Вибір періода обслуговування робочих місць.

Суміщення професій з метою більш повної загрузки робітників потокової лінії, допускається як на суміжних, так і не на сумжних операціях.

Суміщення професій з метою більш повної загрузки робочих прямоточної лінії організувати, як правило, неможливо. Тому устанавлюється більш довший період обслуговування, в залежності від ваги деталі і тривалості їі обробки. В даній роботі період обслуговування складає тривалість зміни, тобто

Побсл.=480 хв. ( 8годин * 60хв)

Г) Розрахунок коефіцієнта використання робочого недогруженого робочого місця

Після того, як вибрали період обслуговування визначають Кзагр., Кнед. робочого місця і час роботи, на протязі прийнятого періоду обслуговування. К заг. дорівнює величині після коми Рмі, і виражають його в %. Наприклад, якщо Рм. = 1,80, це означає, що Рм.пр = 2, одне місце буде загружене повністю 100 %, а друге - на 80 % загружене.

 

Д) Розрахунок часу роботи недогруженого робочого місця

Час роботи недогруженого робочого місця розраховується за формулою:

Т раб. недогр. = (Побсл.*Кзагр.) /100

Т раб. недогр. =

Таблиця 2

Організації техн. процесу Рм.і Рм.пр.і Кзагр К недозагр. Траб. недогр.
           
           
           
           
           
           
           
           
        - -

Проаналізував дану таблицю ми розрахували показники коефіцієнта недозавантаження і час роботи недовантажених робочого місця. Висновок

 


 

4. Розрахунок економічних показників на комплект деталей

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 153; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.204.73.51 (0.022 с.)