ТОП 10:

КОНТРОЛЬНІ ЗАНЯТТЯ. СТРОЙОВІ ОГЛЯДИ.ЗМАГАННЯ

КОНТРОЛЬНІ ЗАНЯТТЯ

 

Контрольні заняття проводяться старшими начальниками, починаючи від командира батальйону і вище, а під час проведення перевірок - офіцерами із складу комісії.

Вони можуть бути планові і раптові.

Планові контрольні заняття проводяться у процесі навчання з окремих тем, а також на курсових екзаменах і заліках.

Раптові контрольні заняття проводяться на протязі навчального року за рішенням старшого начальника.

 

Контрольні заняття в основному проводяться за рахунок часу, який відведено на стройову підготовку. Офіцерам, призначеним для проведення перевірки підрозділів зі стройової підготовки необхідно вивчити вимоги керівних документів, положень Стройового статуту, методики навчання, оцінки стройової підготовки, правил носіння військової форми одягу, а також вміти зразково виконувати стройові прийоми.

Для контрольного заняття підрозділ прибуває у повному складі, за винятком добового наряду та осіб, які звільнені за хворобою і знаходяться у відрядженні. Особовий склад виводиться до місця перевірки з особистою зброєю.

На столі у перевіряючого повинна бути відомість обліку результатів перевірки, класні журнали, штатно-посадова книга, військові статути, лінійка (шаблон) для перевірки правильності розміщення нагрудних значків, емблем, ознак розпізнавання, секундомір, прапорці та ін.

 

Порядок проведення контрольного заняття (на прикладі роти курсантів):

Рота шикується у розгорнутий двошеренговий стрій, інтервали між взводами два кроки, командир роти - перед серединою усеми кроках.

Зустріч того, хто перевіряє, проводиться у відповідності з вимогами Стройового статуту і рекомендацій даного посібника, викладеними у розділі “Стройові огляди“.

Перевірка починається з постановки завдань та огляду зовнішнього вигляду. У ході огляду перевіряються знання військовослужбовцями положень військових статутів, що стосується питань стройової навченості, у об’ємі займаної посади.

Індивідуальні оцінки за зовнішній вигляд та знання статутних положень виставляються і у процесі перевірки поодинокої підготовки.

Рота від подальшої перевірки усувається при наявності у неї більш як 15% військовослужбовців, які мають незадовільні оцінки за зовнішній вигляд.

По закінченню огляду зовнішнього вигляду проводиться перевірка поодинокої стройової підготовки, спочатку без зброї, а потім зі зброєю.

Першим, як правило, здає перевірку командир роти, потім перед своїми взводами командири взводів, а перед відділеннями командири відділень. На заняттях може бути перевірено рівень підготовки і ротного барабанщика: виконання барабанних маршів та сигналів (додаток 6 Стройового статуту).

Команди на виконання прийомів подають:

· командир батальйону - командирам рот;

· командир роти - командирам взводів;

· командири взводів - командирам відділень;

· командири відділень - особовому складу відділень.

У ВНЗ та навчальних частинах, крім того, курсанти подають команди один одному.

Для удосконалення стройової навченості необхідно дотримуватися правил: одні підрозділи перевіряються, другі тренуються під керівництвом своїх командирів. З цією метою - одні здають перевірку у складі взводу, інші підрозділи розводяться на стройові площадки по відділенням і тренуються за питаннями, які перевіряються. Потім за вказівкою проводиться заміна.

Перевірка повинна проводитися різноманітно, не по шаблону, з різним чергуванням стройових прийомів. Всього таких прийомів у Стройовому статуті більш як 50, але кожний виконує ті прийоми, які призначає йому перевіряючий. Із розрахунку - це 8 - 9 прийомів та дій. У результаті такого підходу до перевірки у роті буде використано перелік усіх прийомів з урахуванням вимог навчальної програми.

У ході контрольного заняття у офіцерів та курсантів ВНЗ перевіряється і методика навчання стройовим прийомам та діям.

Ця перевірка може включати наступні питання:

* уміння організувати навчання;

* виявлення недоліків і вказування на способи їх усунення:

* правильно оцінювати тих, хто навчається, і проведення з ними змагання на краще виконання прийомів та дій.

 

Стройова злагодженість перевіряється вибірково, по призначенню перевіряючого, починаючи з відділень, потім взводів і роти, у відповідності з вимогами Стройового статуту і навчальної програми. Так, наприклад: 1-й взвод перевіряється по діям особового складу біля машин і на машинах, 2-й взвод - по діям у розгорнутому строю, 3-й взвод - по діям у похідному строю, 4-й взвод - по діям у перешикуванні під час руху, встановлених перевіряючим.

Під час перевірки злагодженості ураховується не тільки узгодженість та чіткість дій особового складу, але і правильність подачі команд командирами.

Наступний елемент перевірки - злагодженість у складі роти:

* дії у розгорнутому та похідному строях;

* перешикування на місці та під час руху у пішому порядку.

Крім того, за рішенням перевіряючого може бути перевірена злагодженість усього особового складу роти при діях біля машин і на машинах.

Закінчується перевірка виконанням стройової пісні і проходженням роти урочистим маршем. На заключному етапі проводиться розбір контрольного заняття. Доводяться оцінки за поодиноку підготовку, вказують на недоліки, та при необхідності строки їх усунення.

Загальна оцінка роти (батареї) визначається з урахуванням виконання вимог Статутів Збройних Сил України у повсякденному житті і доводиться після затвердження старшим начальником.

 

 

СТОРОЙОВІ ОГЛЯДИ

 

Загальні положення

 

Стройові огляди вважаються невід’ємною частиною життя та навчання кожного підрозділу, частини, ВНЗ і сприяють підвищенню стройової культури і навченості усіх військовослужбовців, допомагають укріпленню дисципліни, організованості та військового порядку у підрозділах.

Стройова навченість військовослужбовців, злагодженість дій частин і підрозділів, як у пішому порядку, так і на машинах надають визначний вплив на якість проведення тактичних навчань. Тому рекомендовано перед виходом на тактичні навчання, тактико-спеціальні навчання, польові виходи проводити стройові огляди підрозділів у пішому порядку та на машинах.

Стройові огляди проводяться з метою визначення ступеня поодинокої стройової навченості і стройового злагодження підрозділів. На стройовому огляді перевіряються зовнішній вигляд військовослужбовців, стан обмундирування, його заправка; наявність і стан спорядження, озброєння бойової та іншої техніки; знання основних положень Стройового статуту; ступінь поодинокої стройової навченості військовослужбовців, стройова злагодженість підрозділів при діях у піших строях і на машинах; уміння виконувати стройові пісні.

Стройові огляди можуть бути плановими і раптовими у пішому порядку або на машинах і у різних формах одягу. Стройовий огляд проводиться прямими начальниками або особами, призначеними для керівництва інспектуванням (перевіркою).

На стройовий огляд представляють увесь особовий склад, за виключенням добового наряду і осіб, які звільнені за хворобою та знаходяться у відрядженні. У навчальних частинах та ВНЗ у залежності від проходження програми навчання для перевірки виносяться питання у повному обсязі Стройового статуту або частково, з урахуванням вивчених стройових прийомів та дій. Стройовий огляд у таких підрозділах є не тільки перевірочним, але і навчальним заняттям, який сприяє як покращенню стройової навченості військовослужбовців і злагодженості підрозділів, так і прищепленню курсантам необхідних командирських якостей і методичних навичок.

Кожний стройовий огляд закінчується проходженням підрозділів урочистим маршем.

На стройовий огляд роти доцільно відводити 1 - 2 години, батальйону і полку (інституту) - 2 - 3 години.

Під час проведення стройового огляду поодинока підготовка може перевірятися вибірково, тобто перевіряються не всі підрозділи. У цьому випадку після проходження підрозділів урочистим маршем та віднесення прапору рекомендовано залишати на стройовому плацу тільки ті підрозділи, які будуть перевірятися.

Напередодні огляду начальник, який проводить огляд, повідомляє командира підрозділу про час, місце, порядок шикування та проведення огляду, про форму одягу, а також про те, яку зброю і техніку вивести на огляд.

Якість кожного стройового огляду залежить від підготовки до нього як керівника, так і особового складу підрозділів, які перевіряються.

 

ПІДГОТОВКА КЕРІВНИКА І ОСОБОВОГО СКЛАДУ

 

Важливим елементом підготовки вважається інструктаж офіцерів, яких командир (начальник) залучає до проведення огляду.

Роль кожного з них повинна бути не тільки по виявленню недоліків, але і для того, щоб своїм досвідом, знанням статутних положень і особистим прикладом навчити тих, хто перевіряє, об’єктивно оцінювати ступінь стройового навчання і визначити заходи для усунення недоліків у стройовій навченості особового складу.

Так, наприклад, під час проведення стройового огляду роти командир батальйону може залучати своїх заступників і кращих методистів-стройовиків з інших рот батальйону з розрахунку: на кожен взвод - перевіряючий.

Інструктаж офіцерів рекомендовано проводити напередодні стройового огляду у такій послідовності:

* розподілити офіцерів для перевірки підрозділів;

* оголосити план проведення огляду і вказати порядок перевірки наявності особового складу, зовнішнього вигляду, знання особовим складом основних положень Стройового статуту, стану спорядження, озброєння, техніки;

* визначити порядок перевірки поодинокої стройової підготовки та стройового злагодження у визначених підрозділах, підготовленості особового складу до дій на машинах;

* вказати форму одягу, озброєння, техніку, яка виводиться, час, місце і порядок шикування особового складу і перевіряючих;

* перевірити зовнішній вигляд офіцерів і знання ними статутних положень;

* довести вимоги щодо стройової підготовки, добитися єдиного розуміння у оцінці виконання стройових прийомів та дій.

Підготовка особового складу до стройового огляду повинна проводитися командиром підрозділу постійно, як у години занять, так і у відведений для цього час. З цією метою потрібно на високому методичному рівні проводити всі заняття зі стройової підготовки, бути вимогливим до чіткого і точного виконання положень Стройового статуту у повсякденному житті.

Деякі питання, наприклад, такі, як дії особового складу на машинах, повинні відпрацьовуватися на всіх заняттях з виводом техніки і особливо у ході тактичної підготовки.

Для злагодження підрозділів необхідно використовувати усі пересування у строю, на вечірніх прогулянках виконувати стройові пісні, на ранкових оглядах перевіряти зовнішній вигляд військовослужбовців, стан обмундирування, його підгонку і заправку, дотримання правил носіння військової форми одягу.

У години самостійної підготовки солдати, курсанти, сержанти та прапорщики повинні вивчати основні положення Стройового статуту та інших військових статутів.

Підготовка до стройового огляду завершується попередньою підготовкою командирами підрозділів своїх підлеглих і оглядом зовнішнього вигляду, перевіркою стану спорядження, озброєння, тренуванням у проходженні з піснею і урочистим маршем.

Командири підрозділів від командира роти і вище складають стройові записки і готують списки особового складу для оцінки поодинокої стройової підготовки.

Для шикування особового складу на стройовий огляд начальником інституту (командиром частини) видається наказ, у якому указується:

* мета, місце, час і порядок шикування;

* форма одягу і спорядження;

* яке озброєння, техніку мати у підрозділах.

Заступником командира частини (начальника) організується підготовка лінійних і перевіряється готовність стройового плацу, його обладнання та виділення смуг (ліній).

З оркестром (барабанщиком) проводяться заняття по вивченню маршів під керівництвом військового диригента (старшого барабанщика).

Крім того для стройового огляду готується схема шикування підрозділів з указуванням військових звань та прізвищ командирів.

СТРОЙОВІ ОГЛЯДИ У ПІШОМУ ПОРЯДКУ

 

З метою збільшення компактності занять та підвищення ефективності використання навчального часу, під час проведення стройового огляду рекомендується додержуватися наступних правил:

- одні військовослужбовці (підрозділи) перевіряються, а інші займаються удосконаленням своєї стройової навченості (злагодженості) під керівництвом своїх командирів за тими ж питаннями, що й ті, хто перевіряється.

Стройовий огляд роти

Питання перевірки та дії командира батальйону (начальника) Дії командира роти і особового складу
1. Шикування роти для огляду
  Заступники командира батальйону (визначені офіцери для перевірки) виходять до місця проведення стройового огляду і спостерігають за виходом роти на стройовий плац, оцінюють організованість, дисципліну строю, правильність подачі команд командирами і виконання їх особовим складом.     Рота виходить до місця шикування у похідному строю та шикується у розгорнутий двошеренговий стрій (у відповідності до вимог ст. 188 Стройового статуту).
2. Зустріч командира батальйону (начальника) виконання військового вітання
  Командир батальйону (начальник) у призначений час виходить до місця проведення стройового огляду і після подачі команди командиром роти для виконання військового вітання прикладає руку до головного убору. Прийнявши рапорт, він обходить стрій (ст.190), вітається з особовим складом роти, дозволяє подати команду “Вільно”, опускає руку, приймає стройову записку і дає необхідні вказівки командиру роти про проведення огляду. Командир батальйону (начальник, який проводить огляд) проходячи уздовж строю звертає увагу на: - дисципліну строю та поворот голови під час виконання вітання; - положення рук біля головних уборів командирів; - дотримання інтервалів та рівняння. Офіцери, які знаходяться напроти середини строю спостерігають за діями підрозділів та їх командирів, за чіткістю відповіді особовим складом на вітання начальника.   Коли командир батальйону (начальник) наблизиться на 40 - 50 кроків, командир роти подає команду для зустрічі (ст. 189), прикладає руку до головного убору, підходить стройовим кроком до начальника. За 2 - 3 кроки перед ним зупиняється і рапортує.   Закінчивши рапорт командир пропускає начальника вперед та іде за ним на 1 -2 кроки позаду, із зовнішнього боку строю, не опускаючи руки від головного убору. Сигналіст - барабанщик виконує дії згідно ст. 189 (додаток 6).   Після обходу фронту строю роти від правого флангу до лівого (ст. 190) з дозволу начальника, командир роти подає команду “Вільно”, опускає руку від головного убору, вручає начальникові, що проводить огляд, стройову записку (додаток 3), а після отримання від нього вказівок приступає до їх виконання.
3. Перевірка зовнішнього вигляду і засвоєння військовослужбовцями положень Стройового статуту
  Командир батальйону (начальник) особисто перевіряє офіцерів, прапорщиків і сержантів та приймає участь у огляді зовнішнього вигляду особового складу роти (ст. 191).   Особлива увага приділяється на: - підгонку обмундирування, взуття, їх справність і акуратність заправки; - правильність розміщення погонів, нарукавних знаків, петлиць; - розміщення емблем, зірок та нашивок на погонах; - виконання правил носіння окремих предметів військової форми одягу встановлених зразків ; - акуратність зачіски; - стан спорядження та зброї. Одночасно з оглядом зовнішнього вигляду перевіряється наявність особового складу і засвоєння положень статутів, знання своїх начальників та підлеглих, наявність особистих знаків у офіцерів та відповідність запису у посвідченнях (військових квитках) посади і закріпленої за військовослужбовцями зброї   Командир роти подає команду на вихід офіцерів, прапорщиків і сержантів із строю для перевірки зовнішнього вигляду. Офіцери і сержанти під удари малого барабану починають рух стройовим кроком, потім змикаються перед серединою строю на встановлених дистанціях і зупиняються обличчям у бік фронту.   Наприклад: сержанти - у трьох кроках від передньої шеренги строю; прапорщики - у шести кроках; командири взводів - у дев’яти кроках; заступники командира роти - у дванадцяти кроках. Під час перевірки зовнішнього вигляду командир роти супроводжує старшого начальника, а його заступники інших начальників. За вказівкою перевіряючих військовослужбовці представляють відповідні документи та особисті знаки, а також чітко відповідають на запитання. Кожний військовослужбовець при зверненні до нього перевіряючих, виразно називають свою посаду, військове звання і прізвище. По закінченню огляду зовнішнього вигляду офіцерів та сержантів командир роти подає команду на повернення у стрій. Офіцери та сержанти повертаються у стрій під удари малого барабану.  
4. Поодинока стройова підготовка
  Заступники командира батальйону (перевіряючі офіцери) перевіряють виконання військовослужбовцями стройових прийомів та дій без зброї та зі зброєю. Командир батальйону (старший начальник) почергово контролює хід перевірки в усіх взводах.   Командир роти наказує командирам взводів представити взводи для перевірки поодинокої стройової підготовки і супроводжує командира батальйону (старшого начальника).
5. Стройова злагодженість підрозділів
  Офіцери одночасно перевіряють у кожному взводі всі перешикування у складі відділень та взводу у розгорнутих і похідних строях на місці та під час руху. Стройову злагодженість у складі роти перевіряє особисто командир батальйону, а у період перевірки офіцерами злагодженості відділень і взводів, контролює хід перевірки, переходячи від одного підрозділу до другого.     Командир роти за вказівкою командира батальйону наказує представити взводи для перевірки злагодженості підрозділів.     По закінченню перевірки взводів шикує і представляє роту для перевірки злагодженості у похідних і розгорнутих строях на місці та під час руху.
6. Проходження з піснею
  Офіцери оцінюють новизну, актуальність, мелодичність, різноманітність стройових пісень і злагодженість їх виконання, а також чіткість кроку і стройову підтягнутість особового складу.   За командою командира роти взводи почергово проходять з піснею. По закінченню перевірки взводів командир роти шикує роту у похідну колону і подає команду на рух роти з піснею. Потім рота повертається у вихідне положення для проходження урочистим маршем.
  7. Проходження урочистим маршем
  Перевіряючі оцінюють: - дії командирів і лінійних; -дотримання встановлених дистанцій і інтервалів між підрозділами та військовослужбовцями; - дисципліну строю та рівняння у шеренгах; - чіткість стройового кроку, підтягнутість та осанку військовослужбовців; - положення зброї та головних уборів у військовослужбовців.   Рота проходить урочистим маршем повзводно на дистанції одного лінійного (двох лінійних), взводи - у колону по три, маючи зброю у положенні “на ремінь” або у другому положенні за вказівкою начальника, який проводить огляд. Автомати у положенні “на груди” підтримуються лівою рукою за ложе та ствольну накладку. Правофлангові у взводах рухаються уздовж лінії, яка зазначена лінійними, в одному кроці від них. Командир роти, його заступники, командири взводів і старший технік роти, не доходячи до начальника на одного лінійного, прикладають руку до головного убору і одночасно повертають голову у бік командира батальйону. Пройшовши чотири кроки повз начальника, командир роти виходить у бік, зупиняється праворуч від заступників командира батальйону і залишається там, поки не пройде вся рота. Коли командир взводу прикладе руку до головного убору, сержанти і солдати одночасно повертають голову у бік командира батальйону. Після проходження взводом начальника (на дистанцію одного лінійного) командир взводу опускає руку від головного убору і всі становлять голову прямо. Коли рота пройде командира батальйону, лінійні за сигналом старшого беруть зброю у положення “на ремінь” повертаються праворуч, бігом у колоні по одному наздоганяють роту і становляться у стрій свого підрозділу.  
8. Розбір стройового огляду.
  Перед проведенням розбору командир батальйону (старший начальник) заслуховує офіцерів за результатами перевірки. Потім проводить розбір стройового огляду з особовим складом роти.   Командир роти підводить особовий склад роти до місця шикування у похідному строю, перешиковує її у лінію взводних колон і доповідає командирові батальйону.

 

 

СТРОЙОВІ ОГЛЯДИ ОФІЦЕРІВ

 

Турбота кожного офіцера про свій бездоганний зовнішній вигляд, суворе дотримання правил носіння військової форми одягу та особиста стройова навченість - це перш за все ознака високої військової культури.

Міністр оборони ЗС України вимагає від усіх командирів та начальників посилити контроль за зовнішнім виглядом військовослужбовців, підвищити вимогливість у цьому відношенні і до офіцерів, з тим, щоб вони були прикладом підтягнутості та акуратності для солдат, курсантів, сержантів і старшин.

Для вирішення цих завдань командирам всіх ступенів необхідно періодично перевіряти як зовнішній вигляд підлеглих офіцерів у різній військовій формі одягу, так і поодиноку стройову підготовку.

 

Перевірка офіцерського складу здійснюється, як правило, на планових і раптових стройових оглядах, які проводяться спільно з усім особовим складом або тільки з офіцерами. Правильно і уміло проведений стройовий огляд не тільки дозволяє оцінити особисту підготовку офіцерів, але і сприяє покращенню їх зовнішнього вигляду та підвищенню стройової навченості.

Крім того, огляд зовнішнього вигляду офіцерів проводиться перед початком занять, керівниками яких є старші начальники, і у ході усієї повсякденної служби.

На стройовому огляді офіцерів перевіряються:

* знання основних положень Стройового статуту;

* зовнішній вигляд, знання і дотримання правил носіння військової форми одягу;

* ступінь поодинокої стройової підготовки.

Тривалість огляду залежить від кількості офіцерів та поставленої мети. Для офіцерів полку (факультету) тривалість огляду не перевищує двох годин.

Стройовий огляд офіцерів проводиться на стройовому плацу або стройовій площадці, а при необхідності у приміщенні.

У останньому випадку перевіряються всі питання, крім поодинокої стройової підготовки.

Кожен стройовий огляд закінчується підведенням підсумків з виголошенням індивідуальних оцінок.

Старший начальник чітко визначає порядок проведення стройового огляду і при наявності великої кількості перевіряємих напередодні проводить інструктаж офіцерів. які залучаються для надання допомоги керівникові.

На інструктажі доводиться до підлеглих план проведення стройового огляду, розподіляє їх для огляду зовнішнього вигляду, перевірки правил носіння військової форми одягу, перевірки засвоєння основних положень Стройового статуту і оцінки стройової підготовки, указує форму одягу, місце, час і порядок шикування офіцерів та перевіряючих.

Потім він показує на одному (двох) офіцерах військову форму одягу, встановлює її на цей стройовий огляд, оглядає зовнішній вигляд тих, хто перевіряє, перевіряє знання основних положень Стройового статуту і надає час для самостійної підготовки до проведення стройового огляду.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.176.125 (0.014 с.)