ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до виконання самостійних робітДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ

ЗВАРЮВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ

Імені Є. О. Патона

 

ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

для самостійної роботи студентів

З предмету

„АНГЛІЙСЬКА МОВА”

 

 

Даний збірник призначений допомогти студентам денної форми навчання спеціальності “Зварювальне виробництво” 2 курсу 4 семестру краще підготувати та оформити самостійні роботи з англійської мови.

Збірник містить вимоги до виконання та оформлення, критерії оцінювання самостійної роботи та завдання для самостійних робіт студентів.

Структура та зміст наведених текстів і вправ відповідають навчальній програмі для студентів 2 курсу та новому підходу до створення тестових завдань та принципам комунікативно-орієнтованого навчання іноземних мов.

Для студентів, слухачів підготовчих відділень, викладачів та осіб, які вивчають англійську мову самостійно.

 

Укладач: Глебська І.В.

 

 

Розглянуто та ухвалено цикловою комісією іноземних мов

Протокол № від 2012р.

 

 

Ухвалено методичною радою технікуму

Протокол № ___ від ________ 2012р.

 

 

Зміст

 

Вимоги до виконання самостійних робіт......................................................... 4

Вимоги до оформлення срс.............................................................................. 4

Критерії оцінювання знань студентів за п’ятибальною системою................. 4

Завдання для самостійних робіт студентів спеціальності ЗВ 2 курсу 4 семестру............................................................................................................................ 9

Літературні джерела....................................................................................... 44

 


Вимоги до виконання самостійних робіт

 

Самостійні роботи виконуються студентами 2 та 3 курсів усіх спеціальностей протягом навчального року і мають метою оцінити володіння студентів мовним та граматичним матеріалом, що вивчається.

Виконання СРС здійснюється згідно з робочими навчальними програмами (теми, обсяг годин).

На самостійне опрацювання з іноземної мови при денній формі навчання виноситься від однієї третини до половини навчальних годин. На 2 курс відводиться 120 годин, а на самостійне опрацювання в середньому 58 годин, з них на четвертий семестр відводиться 42 години.

 

Вимоги до оформлення СРС

 

СРС повинні виконуватися акуратно, чітким почерком на бланку формату А4, на якому необхідно написати номер СРС, тему, та дату за наступним зразком: Monday, the fifth of February. Поля цього аркушу призначені для відміток викладача-рецензента. Всі роботи складаються до особистої папки студента з титульним листом єдиного зразка і зберігаються в кабінеті англійської мови протягом навчання студента і 2 роки після здачі іспиту.

Для перевірки володіння матеріалом СРС викладач проводить письмове та усне опитування студентів у формі: тестових завдань, письмових відповідей на запитання, письмового переказу або співбесіди, словникового диктанту, усного монологічного або діалогічного мовлення відповідно до зазначеної ситуації, тощо.

Студенти можуть отримати консультацію щодо виконання СРС у визначені викладачем години згідно з графіком занять викладача.

Всі СРС, які були захищені студентами та одержали позитивну відмітку, підписуються викладачем. Якщо студенти здають та захищають СРС не в строк, або виконують роботу на російській мові, вони одержують відмітку, нижчу за балом.

До заліку та іспиту допускаються студенти, які захистили СРС в повному обсязі.

Збірник завдань для виконання СРС, титульний лист та бланк, на якому треба виконувати СРС студенти отримують у викладача в електронному або в друкованому вигляді.

 

Критерії оцінювання знань студентів за п’ятибальною системою

 

Завданням кожної СРС є: переклад тексту, виконання лексичних або граматичних завдань, відповіді на питання, складання плану, іноді складання письмового переказу тексту, усне монологічне або діалогічне мовлення відповідно до зазначеної ситуації, тощо.

На виконання кожної СРС відводиться дві-чотири години, залежно від складності завдання.

Вимоги до виконання: повнота і точність перекладу, дотримання стилістики перекладу, граматичних правил; правильність виконання лексико-граматичних завдань, вміння сформулювати свою думку при відповіді на питання і так далі.

При виконанні самостійних робіт студент повинен володіти необхідним об’ємом лексики з вивчених тем та вміти застосовувати одержані знання з граматики.

На практиці наведені критерії оцінювання роботи:

· перекладений текст без помилок з виконанням завдань, студент уміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивченої теми та ситуації, аргументуючи власне ставлення до предмета спілкування; у його мовленні можуть бути незначні помилки - 5 балів;

· перекладений текст з одним з видів помилок і виконане 80% завдань до тексту або робота виконана на російській мові, студент уміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивченої теми, у його мовленні можуть бути незначні помилки - 4 бала;

· зроблено тільки переклад тексту - 3 бала;

· оцінка за СРС ставиться тільки після її захисту.


 

 

 

THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

 

DNIEPROPETROVSK WELDING AND ELECTRONICS

TECHNICAL SCHOOL NAMED BY E.O.PATON

 

ENGLISH

INDEPENDENT WORKS

 

 

STUDENT’S NAME,

SURNAME________________________________________

GROUP___________________________________________

ENGLISH TEACHER’S NAME_______________________

 

 
 

 

 

DNIEPROPETROVSK


Independent work # _____ Topic______________________________________________ Date_______________________________________________ Mark_____________ Teacher’s signature_____________
 

 

Завдання для самостійних робіт студентів спеціальності ЗВ 2 курсу 4 семестру


IW #1 MY FUTURE PROFESSION

Please discuss with your group advantages and disadvantages of your future profession. Do you think that the profession of a welder is prestigios? Is it well-paid? How difficult is it to find a good work in this field?

 

IW #2 YEVHEN PATON

 

IW #6 ПИТАЛЬНІ РЕЧЕННЯ

Повторення теоретичного матеріалу:

1.Загальні запитання.

Загальні запитання починаються з допоміжного дієслова, що є частиною простого дієслівного присудка, після якого стоїть підмет, а потім основне дієслово-присудок у відповідній формі:

присудок підмет присудок додатки і обставини краткі відповіді
допоміжне дієслово або модальне дієслово смислове дієслово
Do you speak English? Yes, I do.
Did he study History in 1994? No, he didn’t
Is she reading now? Yes, she is.
Were they working at this time yesterday? No, they were not.
Can you write French? No, I cannot.
Will you help me? Yes, I shall.

2.Спеціальні запитання.

Запитання до окремих членів речення називаються спеціальними. Вони починаються з питальних слів:What…? Що? Який? Who..?Хто? Кого?Whose…? Чий?Which…? Який? Котрий?How…? Як? Яким чином?Where…? Де? Куди?When…? Коли?Why…? Чому? Навіщо?

1. Питання до різних членів речення, окрім підмета;

Питальне слово Допоміжне дієслово Підмет Смислове дієслово Доповнення
Where do you live?  
How does he study English?
What is he doing now?
Where are they running?  

2. Питання до підмета.

У спеціальних питаннях, які відносяться до підмета, порядок слів такий же, як і в розповідному пропозиції. Якщо питальне слово є підметом, то після нього, як і в розповідному реченні, ставиться присудок:

Питальне слово Присудок Підмет Додаток
Who works   here?
Who likes   oranges?
What is happening?    
Who is teaching   this class?

Якщо питальне слово є визначенням підмета, то після нього одразу ставиться підмет, а потім присудок.

3. Спеціальні питання зі словом what. Вживаються наступні поєднання зі словом what:

What color is your car? What colors are his eyes? What time is it?

What size is your shirt? What make is your TV set? What day is it today?

What kind of job What sort of job What type of job is it?

 

What може вживатися без іменника:

What is your name? What is his address? What is her favorite color?

 

3. Альтернативні запитання мають можливість вибору одного з двох персон, предметів, дій, і можуть бути поставлені до довільного члену речення. Альтернативне запитання може розпочинатися з дієслова (як загальне запитання) чи з питального слова (як спеціальне запитання) і обов’язково містить сполучник or.

Do you work or (do you) study? - Ви працюєте чи навчаєтеся?

I study -Я навчаюся

Якщо альтернативне запитання відноситься до визначення підмету, вживається прямий порядок слів:

What conductors offer more resistance: long ones or short ones?

Які провідники чинять більший опір: довгі чи короткі?

TEST

A) Why B) What C) How D) Where

1. _____are you thinking about?

2. _____is the nearest telephone?

3. _____ are you doing now?

4. _____don’t you wear this sweater?

5. _____do they get to school?

6. _____does your father go on Mondays?

 

Is the reply correct?

A) right B) wrong

1. Yes, it didn’t have any parking space. – Oh, didn’t they?

2. No, and there weren’t any cars. – Really?

3. No, but everyone had bicycles. – Oh, had they?

4. Yes, it’s a really clean town. – Has it?

5. I want to live there. – Oh, did you?

6. Yes. It looks perfect. – Oh, does it?

 

IW #9 WELDING

IW # 9.1«WELDING»

 

Welding is a process when metal parts are joined to­gether by the application of heat, pressure, or a combi­nation of both. The processes of welding can be divided into two main groups:

• pressure welding, when the weld is achieved by pressure and

• heat welding, when the weld is achieved by heat. Heat welding is the most common welding process used today.

Nowadays welding is used instead of bolting and riv­eting in the construction of many types of structures, including bridges, buildings, and ships. It is also a basic process in the manufacture of machinery and in the mo­tor and aircraft industries. It is necessary almost in all productions where metals are used.

The welding process depends greatly on the proper­ties of the metals, the purpose of their application and the available equipment. Welding processes are clas­sified according to the sources of heat and pressure used.

The welding processes widely employed today include gas welding, arc welding, and resistance welding. Other joining processes are laser welding, and electron-beam welding.

Arc Welding

Arc-welding is the most important welding process for joining steels. It requires a continuous supply of either direct or alternating electrical current. This current is used to create an electric arc, which generates enough heat to melt metal and create a weld.

Arc welding has several advantages over other weld­ing methods. Arc welding is faster because the concen­tration of heat is high. Also, fluxes are not necessary in certain methods of arc welding. The most widely used arc-welding processes are shielded metal arc, gas-tung­sten arc, gas-metal arc, and submerged arc.

Shielded Metal Arc

In shielded metal-arc welding, a metallic electrode, which conducts electricity, is coated with flux and con­nected to a source of electric current. The metal to be welded is connected to the other end of the same source of current. An electric arc is formed by touching the tip of the electrode to the metal and then drawing it away. The intense heat of the arc melts both parts to be welded and the point of the metal electrode, which supplies filler metal for the weld. This process is used mainly for weld­ing steels.

 

Word List:

to join — соединять pressure welding — сварка давлением heat welding— сварка нагреванием instead — вместо, взамен bolting— скрепление болтами riveting — клепка basic — основной to manufacture — изготовлять to depend — зависеть от purpose — цель available — имеющийся в наличии equipment — оборудование source— источник arc welding — электродуговая сварка resistance welding — контактная сварка laser welding — лазерная сварка electron-beam welding — электронно-лучевая сварка flame— пламя edge — край simultaneously — одновременно filler— наполнитель wire— проволока rod— прут, стержень to melt— плавить(ся) joint — соединение, стык advantage — преимущество to require— требовать нуждаться surface — поверхность coated— покрытый flux— флюс fusible— плавкий to shield— заслонять, защищать touching — касание tip — кончик

 

1. General understanding:

 

1. How can a process of welding be defined?

2. What are the two main groups of processes of welding?

3. How can we join metal parts together?

4. What is welding used for nowadays?

5. Where is welding necessary?

6. What do the welding processes of today include?

7. What kinds of welding can be used for joining steels?

8. What does arc welding require? 10. What is the difference between the arc welding and shielded-metal welding?

 

2. Find the following words and word combinations in the text:

1. сварка давлением 2. тепловая сварка 3. болтовое (клепаное) соединение 4. процесс сварки 5. зависеть от свойств металлов 6. имеющееся оборудование   7. сварочный электрод 8. плавкий материал 9. дефектный сварной шов 10. непрерывная подача электрического тока 11. электрическая дуга 12. источник электрического тока  

IW #13 MODAL VERBS

Модальные глаголы эквиваленты (Modals)

Модальные глаголы (Modal Verbs) и их эквиваленты (Equivalents of Моdal Verbs) часто назьшают одним термином Modals.

1. Модальные глаголы имеют следующие значения:

(1)Can/could — возможность, умение (в настоящем и прошедшем времени)

He canspeak English. Он может/умеет говорить по-английски.

He could translate the text. Он мог перевести этот текст.

(2)could — просьба (в настоящем времени)

CouldI speak to Mr Brown? Можно поговорить с г-ном Брауном?

(3) may — разрешение

May I come in? Можно войти?

(4)should — рекомендация, совет

You should be more attentive. Вы должны быть более внимательны.

(5) must — долг, настоятельная рекомендация

I mustgo now... Я должен идти...

You mustsee this film. Вы должны посмотреть этот фильм.

2. Эквиваленты модальных глаголов имеют следующие значения:

(1) to be able (эквивалент саn) — возможность (в прошлом и будущем времени)

I was able to translate the text. Я смог перевести этот текст.

I shall be able to meet him Я смогу встретить его завтра.

(2) to be (эквивалент must) — долженствование (в соответствии с планом, договоренностью)

The interview isto start at 9.00 Интервью должно начаться в 9 час.

(3) to have (эквивалент must) долженствование (в силу необходимости или вынужденности)

I haveto work hard. Я должен (вынужден) много работать,

I shall have to work till 6 tomorrow. Завтра я должен (вынужден) буду ра­ботать до 6.

Note:

После модальных глаголов инфинитивы употребляются без частицы to.

I could come. Я мог придти (но не пришел).

I was able to come. Я смог придти (и пришел).

 

TEST

1. Can/could/be able to.Fill in:

A)can B)could C)can’t

D)couldn’t E)be able to

1. They had fish hooks so they ____ catch fish.

2. The raft is so small we ____ lie down comfortably.

3. Jane has got two books so she ____ read any of them.

4. They didn’t have any shampoo so they ____ wash their hair.

5. When the ship disappeared, Mary cried and cried. She ____ stop crying.

6. They won’t ____ to drive a car until they are eighteen.

7. ____ they hear it before they saw it?

8. When she was a baby, she ____ only cry.

9. You ____ enter the club without a card.

10. You ____ do it even if you tried.

11. He used to ____ speak Italian well.

12. Cheques ____be accepted only with a bank card.

 

2. Must/may/might. Fill in.

A)must B)may C)might

1. ____ I borrow your ruler?

2. It isn’t certain, but he ____ be a millionaire in two years’ time.

3. That ____ be Charlie. He said he would be here about now.

4. You ____ make a little less noise.

5. Jane ____ still be in her office, but she usually leaves before six.

6. The house repairs _____ cost more than the house is worth.

IW #14.1 GAS WELDING

IW #15 WHAT IS A COMPUTER?

Літературні джерела

 

1. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский для технических вузов.- Ростов-на-Дону, „Феникс”, 2004.- 352 с.

2. Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений.-5-е изд., - Київ, „Арій”, 2007. – 544 с.

3. Шевелёва С.А., Стогов В.Е. Основы экономики и бизнеса. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 496 с.

4. Коваленко В.С. Английский язык. - Издательство Львовского университета.. - 1964 г., c.217-218

5. Кошманова И.И.Тесты по английскому языку. – 3-е изд. – М.: Айрис-прес, 2004. – 256 с.


Если печатать все

44,1,42,3,40,5,38,7,36,9,34,11,32,13,30,15,28,17,26,19,24,21

22,23,20,25,18,27,16,29,14,31,12,33,10,35,8,37,6,39,4,41,2,43

----------------------------

Если печатать без обложки

42,3,40,5,38,7,36,9,34,11,32,13,30,15,28,17,26,19,24,21

22,23,20,25,18,27,16,29,14,31,12,33,10,35,8,37,6,39,4,41

----------------------------

Если печатать обложку

44,1

2,43

----------------------------

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ ПЕЧАТИ 2 СТРАНИЦЫ НА ЛИСТ

Выделите строки и нажмите CTR + C

----------------------------

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ

ЗВАРЮВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ

Імені Є. О. Патона

 

ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

для самостійної роботи студентів

З предмету

„АНГЛІЙСЬКА МОВА”

 

 

Даний збірник призначений допомогти студентам денної форми навчання спеціальності “Зварювальне виробництво” 2 курсу 4 семестру краще підготувати та оформити самостійні роботи з англійської мови.

Збірник містить вимоги до виконання та оформлення, критерії оцінювання самостійної роботи та завдання для самостійних робіт студентів.

Структура та зміст наведених текстів і вправ відповідають навчальній програмі для студентів 2 курсу та новому підходу до створення тестових завдань та принципам комунікативно-орієнтованого навчання іноземних мов.

Для студентів, слухачів підготовчих відділень, викладачів та осіб, які вивчають англійську мову самостійно.

 

Укладач: Глебська І.В.

 

 

Розглянуто та ухвалено цикловою комісією іноземних мов

Протокол № від 2012р.

 

 

Ухвалено методичною радою технікуму

Протокол № ___ від ________ 2012р.

 

 

Зміст

 

Вимоги до виконання самостійних робіт......................................................... 4

Вимоги до оформлення срс.............................................................................. 4

Критерії оцінювання знань студентів за п’ятибальною системою................. 4

Завдання для самостійних робіт студентів спеціальності ЗВ 2 курсу 4 семестру............................................................................................................................ 9

Літературні джерела....................................................................................... 44

 


Вимоги до виконання самостійних робіт

 

Самостійні роботи виконуються студентами 2 та 3 курсів усіх спеціальностей протягом навчального року і мають метою оцінити володіння студентів мовним та граматичним матеріалом, що вивчається.

Виконання СРС здійснюється згідно з робочими навчальними програмами (теми, обсяг годин).

На самостійне опрацювання з іноземної мови при денній формі навчання виноситься від однієї третини до половини навчальних годин. На 2 курс відводиться 120 годин, а на самостійне опрацювання в середньому 58 годин, з них на четвертий семестр відводиться 42 години.

 

Вимоги до оформлення СРС

 

СРС повинні виконуватися акуратно, чітким почерком на бланку формату А4, на якому необхідно написати номер СРС, тему, та дату за наступним зразком: Monday, the fifth of February. Поля цього аркушу призначені для відміток викладача-рецензента. Всі роботи складаються до особистої папки студента з титульним листом єдиного зразка і зберігаються в кабінеті англійської мови протягом навчання студента і 2 роки після здачі іспиту.

Для перевірки володіння матеріалом СРС викладач проводить письмове та усне опитування студентів у формі: тестових завдань, письмових відповідей на запитання, письмового переказу або співбесіди, словникового диктанту, усного монологічного або діалогічного мовлення відповідно до зазначеної ситуації, тощо.

Студенти можуть отримати консультацію щодо виконання СРС у визначені викладачем години згідно з графіком занять викладача.

Всі СРС, які були захищені студентами та одержали позитивну відмітку, підписуються викладачем. Якщо студенти здають та захищають СРС не в строк, або виконують роботу на російській мові, вони одержують відмітку, нижчу за балом.

До заліку та іспиту допускаються студенти, які захистили СРС в повному обсязі.

Збірник завдань для виконання СРС, титульний лист та бланк, на якому треба виконувати СРС студенти отримують у викладача в електронному або в друкованому вигляді.

 

Критерії оцінювання знань студентів за п’ятибальною системою

 

Завданням кожної СРС є: переклад тексту, виконання лексичних або граматичних завдань, відповіді на питання, складання плану, іноді складання письмового переказу тексту, усне монологічне або діалогічне мовлення відповідно до зазначеної ситуації, тощо.

На виконання кожної СРС відводиться дві-чотири години, залежно від складності завдання.

Вимоги до виконання: повнота і точність перекладу, дотримання стилістики перекладу, граматичних правил; правильність виконання лексико-граматичних завдань, вміння сформулювати свою думку при відповіді на питання і так далі.

При виконанні самостійних робіт студент повинен володіти необхідним об’ємом лексики з вивчених тем та вміти застосовувати одержані знання з граматики.

На практиці наведені критерії оцінювання роботи:

· перекладений текст без помилок з виконанням завдань, студент уміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивченої теми та ситуації, аргументуючи власне ставлення до предмета спілкування; у його мовленні можуть бути незначні помилки - 5 балів;

· перекладений текст з одним з видів помилок і виконане 80% завдань до тексту або робота виконана на російській мові, студент уміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивченої теми, у його мовленні можуть бути незначні помилки - 4 бала;

· зроблено тільки переклад тексту - 3 бала;

· оцінка за СРС ставиться тільки після її захисту.


 

 

 

THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

 

DNIEPROPETROVSK WELDING AND ELECTRONICS

TECHNICAL SCHOOL NAMED BY E.O.PATON

 

ENGLISH

INDEPENDENT WORKS

 

 

STUDENT’S NAME,

SURNAME________________________________________

GROUP___________________________________________

ENGLISH TEACHER’S NAME_______________________

 

 
 

 

 

DNIEPROPETROVSK


Independent work # _____ Topic______________________________________________ Date_______________________________________________ Mark_____________ Teacher’s signature_____________
 

 

Завдання для самостійних робіт студентів спеціальності ЗВ 2 курсу 4 семестру


IW #1 MY FUTURE PROFESSION

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.067 с.)