ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відповідальність за порушення аграрного законодавстваЗавдання:

а) перелічіть види відповідальності, передбачені аграрним за­
конодавством;

б) схарактеризуйте функції господарсько-правової відповідаль­
ності;

в) назвіть підстави настання відповідальності за аграрним правом.

9. Правовий режим земель сільськогосподарського призна­
чення

Завдання:

а) визначте поняття земель сільськогосподарського призначення;

б) перелічіть специфічні ознаки земельних ділянок сільсько­
господарського призначення;

в) назвіть основні права і обов'язки сільськогосподарських
землекористувачів.

10. Правове регулювання використання природних ресурсів
у сільському господарстві

Завдання:

а) визначте поняття загального використання природних ре­
сурсів;

б) дайте характеристику спеціального використання природ­
них ресурсів;

в) назвіть основні нормативно-правові акти, які регулюють ви­
користання природних ресурсів у сільському господарстві.


Виконання контрольної роботи — важливий вид самостійної роботи студента над курсом. Вона спрямована на те, щоб сприяти поглибленому вивченню дисципліни, зокрема навчити студентів логічно-послідовному викладенню того чи іншого питання теми через з'ясування змісту юридичних понять (категорій) і законів, механізму їх використання, виробити в них уміння формулювати окремі положення й аргументувати свої висновки.

Виконуючи контрольну роботу, студенти повинні виходити з певних вимог, що встановлені до її написання, а саме:

1) зосередити зусилля на розкритті змісту теми, а для цього
слід чітко з'ясувати зміст відповідних юридичних понять, норма­
тивних актів; особливу увагу приділити з'ясуванню механізму ви­
користання останніх;

2) викласти зміст роботи послідовно, логічно, відповідно до
завдання;

3) обсяг контрольної роботи має становити 20-25 стор.

Модульні контрольні роботи виконуються відповідно до завдан­ня за варіантом, номер якого є останньою цифрою номера залікової книжки студента. Титульний аркуш модульної контрольної роботи містить ту ж саму інформацію, що й звіт про самостійну роботу.

Визначившись щодо теми, студент мусить ознайомитись із відповідною темою посібника, а також нормативно-правовими ак­тами і літературою, що наводяться в кінці посібника. Глибоке вивчення відібраної літератури дасть йому змогу повно розкрити питання, що містяться у завданні. Виконана і належно оформлена модульна контрольна робота надсилається викладачеві електрон­ною поштою.

Студент може складати залік лише в разі позитивної оцінки за контрольну роботу.

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 1

1. Аграрне право України є правонаступником:

а) цивільного права;

б) сільськогосподарського права;

в) колгоспного права;

г) господарського права.

2. Предметом аграрного права є:

а) правовідносини з приводу сплати податків;

б) правовідносини у сфері сільськогосподарської діяльності;

в) правовідносини з організації аграрного бізнесу;

г) правовідносини з регулювання аграрного підприємництва.


3. Основним методом аграрного права із перелічених є:
а) імперативний;

б)рекомендацій;

в) заохочування;

г) автономних рішень.

4. Основним джерелом аграрного права є:

а) нормативний договір;

б) правовий звичай;

в) нормативно-правовий акт;

г) юридичний прецедент.

5. До локальних норм аграрного права не належить:

а) рішення місцевої ради;

б) розпорядження голови місцевої державної адміністрації;

в) договір про створення аграрного підприємства;

г) наказ директора агрофірми про звільнення працівника.

6. Найважливішим об'єктом аграрних відносин є:

а) тварини;

б) майнові паї;

в) земля.

7. До основних ознак суб'єкта аграрного господарювання
відносять:

а) наявність прав інтелектуальної власності;

б) найменування;

в) наявність відокремленого майна;

г) податкові зобов'язання.

8. Юридична особа вважається створеною:

а) з моменту укладення засновниками установчого договору;

б) з дня державної реєстрації юридичної особи;

в) з моменту започаткування підприємницької діяльності;

г) з дня одержання ліцензії на здійснення підприємницької
діяльності.

9. Цивільна правоздатність юридичної особи припиняється:

а) з дня винесення господарським судом рішення про банкрут­
ство юридичної особи;

б) з дня скасування державної реєстрації;

в) з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про
припинення діяльності юридичної особи;

г) з дня анулювання ліцензії на здійснення підприємницької
діяльності.


-і і


10. Вимогами кредиторів юридичної особи, що задовольняють­
ся в першу чергу, є:

а) вимоги щодо податків;

б) вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

в) вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами;

г) вимоги автора про плату за використання результату його
інтелектуальної діяльності.

11. Господарський порядок в агропромисловому комплексі Ук­
раїни формується на основі:

а) переважання державного регулювання економічних процесів;

б) переважання ринкового саморегулювання економічних

відносин;

в) застосування адміністративних методів управління еко­
номічними процесами;

г) поєднання ринкового саморегулювання економічних відно­
син та державного регулювання макроекономічних про­
цесів.

12. Державне регулювання підприємництва спрямовано на:

а) розширення сфери адміністративно-правового регулювання

економіки;

б) посилення впливу держави на підприємницьку діяльність;

в) коригування економічної діяльності суб'єктів підприєм­
ництва;

г) звуження сфери адміністративно-правового регулювання

економіки.

13. Органом, що координує діяльність органів виконавчої вла­
ди з підготовки проектів регуляторних актів, є:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Державний комітет України з питань регуляторної політи­
ки та підприємництва;

в) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції

України;

г) Міністерство юстиції України.

14. Термін, що встановлений для одержання суб'єктом під­
приємництва інформації про результати перевірки його
діяльності органами державного контролю, визначається

строком:

а) не пізніше як через двадцять днів після її закінчення;

б) не пізніше як через тридцять днів після її закінчення;

в) не пізніше як через десять днів після її закінчення;

г) не пізніше як через п'ятнадцять днів після її закінчення.


15. Планова виїзна перевірка може проводитися:

а) не частіше одного разу у квартал;

б) не частіше двох разів на рік;

в) не частіше одного разу на календарний рік;

г) не частіше одного разу на півріччя.

16. Особливість аграрної господарської діяльності полягає у:

а) галузевій спеціалізації;

б) використанні землі;

в) використанні природних ресурсів;

г) промисловій переробці сировини.

17. Концепція національної програми відродження села на
1995-2005 рр. схвалена:

а) Указом Президента України від 4 січня 1994 р.;

б) Постановою Верховної Ради України від 14 лютого 1994р.;

в)Декретом Кабінету Міністрів України 4 лютого 1994 р.

18. Головною метою національної програми відродження села є:

а) виведення українського села на світовий рівень розвитку;

б) створення соціально-економічних умов для відродження села;

в) створення умов для відродження радгоспно-колгоспного ладу.

19. Захід впливу на порушника трудової дисципліни, що є за­
конним, полягає у:

а) позбавленні премії;

б) догані;

в) вилученні земельної ділянки, наданої в користування;

г) накладенні штрафу.

20. Потерпіла сторона має право на відшкодування збитків
за умов:

а) незалежно від того, чи є застереження про це в договорі;

б) якщо це передбачено законом;

в) якщо це передбачено договором;

г) якщо це передбачено законом і договором.

21. Нарахування штрафних санкцій за прострочення вико­
нання зобов'язання припиняється:

а) через три місяці від дня, коли зобов'язання мало бути виконано;

б) через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути
виконано;

в) через п'ять місяців від дня, коли зобов'язання мало бути
виконано;

г) через місяць від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.
22. До суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання, мо­
жуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські
санкції, застосування яких передбачено:

а) законом;

б) договором;

в) адміністративним актом;

г) законом і договором.

23. Достатньою умовою для застосування неустойки є:

а) протиправна поведінка;

б) наявність збитків;

в) причинний зв'язок між протиправною поведінкою ізавда­
ними збитками;

г) вина порушника.

24. Для ведення особистого селянського господарства громадя­
нам України безоплатно передаються земельні ділянки
розміром:

а) не більше 5 га;

б) не більше 3 га;

в) не більше 2 га;

г) не більше 1,5 га.

25. Заборона щодо внесення права на земельну частку (пай)
до статутних фондів господарських товариств діє:

а) до 1січня 2006 р.;

б)до 1січня 2007 р.;

в)до 1січня 2008 р.;

г) до 1січня 2010 р.


МОДУЛЬ 2

ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ

АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.013 с.)