ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Навчальні посібники та інша література31. Агропромисловий комплекс: правові питання / За ред. Ю.С.Шемшученка.- 1992.

32. Батигіна О. М. Організаційно-правові питання оптового ринку сільськогосподарської продукції в України : автореф. дис. канд. юрид. наук... 12.00.06. / Олена Михайлівна Батигіна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2007.

33. Бейкун А.Л. Державне регулювання діяльності обласного агропромислового комплексу (організаційно-правові питання). Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.- К., 1999.

34. Беженар Г.М. Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Г.М. Беженар ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007.

35. Білик Ю.Д. Державний захист вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника та протекціоністська політика в Україні.- К., 2000.

36. Блінова Н.С. Удосконалення організаційно-економічного механізму державного управління агропромисловим комплексом. Автореферат дис. ... канд. наук з державного управління.- Донецьк, 2004.

37. Величко О.М., Зеркалов Д.В. Екологічне управління.- К., 2001.

38. Гиренко, І. В. Правове регулювання агроінноваційної діяльності в Україні: стан та напрями удосконалення : монографія / І. В. Гиренко. – К. : Магістр - XXI сторіччя, 2011.

39. Головко Н. В. Особливості правового регулювання закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб : автореф. дис. канд. юрид. наук... 12.00.06. / Надія Вікторівна Головко ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2009.

40. Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю.- К., 2004.

41. Грущинський, Я. М. Правове регулювання агроінвестиційної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук 12.00.06/ Я. М. Грущинський ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2011.

42. Єрмоленко В. М. Аграрні майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств в Україні : автор. дис. докт. юрид. наук... спец. 12.00.06. / Володимир Михайлович Єрмоленко ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008.

43. Жаренко, В. Ф. Правові питання діяльності сільськогосподарських товаровиробників, створених в процесі аграрної реформи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. Ф. Жаренко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2011.

44. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України.- Х., 2004.

45. Законодавство України про землю / Упор. О.П.Роїна.- К., 2005.

46. Запорожец А.М. Аграрное право.- Х., 1997.

47. Земельне та сільськогосподарське законодавства України.- Х., 1996.

48. Земельне право України / За ред. В.І.Семчика і П.Ф.Кулинича.- К., 2001.

49. Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і нормативні документи / Л.Новаковський (упорядник).- К., 1998.

50. Земельні відносини в Україні. Організаційно-правовий механізм / Під заг. ред. А.С.Даниленка.- К., 2001.

51. Інвестиційна діяльність у сільському господарстві: правові аспекти : монографія / Інститут держави і права ім. В. М.Корецького НАН України / В.І. Семчик (ред.). — К. : Юридична думка, 2008.

52. Кіданова Н.Б. Державна політика правового забезпечення державного управління аграрним сектором економіки. Автореферат дис. ... канд. наук з державного управління.- Х., 2003.

53. Корнієнко В.М. Джерела аграрного права.- Х., 1995.

54. Корнієнко Г.С. Правове регулювання матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в умовах реформування АПК. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.- Х., 2005.

55. Курзова В.В. Еколого-правове регулювання карантину рослин: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / В.В. Курзова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009.

56. Масін В.М. Проблеми правового забезпечення розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / В.М. Масін ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. — укp.

57. Марченко С. І. Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні : автореф. дис. канд. юрид. наук... спец. 12.00.06 / Світлана Іванівна Марченко ; Київський національний університет ім. Т.Шевченка. – К., 2008.

58. Мірошниченко О. А. Правове регулювання трудових відносин у галузі сільського господарства : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Мірошниченко Оксана Андріївна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008.

59. Нагаєв В.М. Управління сільськогосподарським виробництвом.- Х., 2002.

60. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: стан та перспективи розвитку: [посібник] / Тулуш Л. Д., Проніна В. І., Сеперович Н. В. ; Інститут розвитку аграрних ринків [Київ]. — К., 2009.

61. Пікус О.В. Правове поле фермерів.- К., 1998.

62. Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва / За ред. П.Т.Сайлука.- К., 1999.

63. Романко С. М. Економіко-правовий механізм забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції : автореф. дис. канд. юрид. наук... спец. 12.00.06 / Світлана Миколаївна Романко ; Національний аграрний університет. – К., 2008. – 19 с.

64. Санніков Д.В. Правовий режим земельних ділянок для садівництва громадян: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Д.В. Санніков ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2009.

65. Фермерство в Україні: Збірник законодавчих та нормативних актів / І.С.Бебех та ін.- К., 1994.

66. Уркевич В.Ю. Аграрні правовідносини в Україні: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.06 / В.Ю. Уркевич ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2007.

67. Чабаненко М.М. Методи правового регулювання аграрних відносин: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / М.М. Чабаненко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2006.

68. Чурилова, Т. М. Правове регулювання діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. М. Чурилова ; наук. кер. В. І. Семчик ; НАН України. – К., 2011.

Наукові статті

69. Головко Н. В. Роль держави в регулюванні відносин по закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб / Надія Вікторівна Головко // Проблеми законності. – 2008. - вип. 93. – С. 63-67.

70. Головко Н. В. Державний контракт на закупівлю сільськогосподарської продукції для державних потреб : поняття, особливості / Надія Вікторівна Головко // Проблеми Закон ності. – 2007. - вип. 90. – С. 108-113.

71. Головко Н. В. Значення біржової торгівлі в закупівлі сільськогосподарської продукції / Надія Вікторівна Головко // Проблеми Закон ності. – 2007. - вип. 88. – С. 69-75.

72. Головко Н. В. Значення цін і ціноутворення у сфері закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб / Надія Вікторівна Головко // Проблеми Закон ності. – 2008. - вип. 97. – С. 102-108.

73. Єрмоленко В. М. Категорія “сільськогосподарська діяльність” у аграрному праві // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 4. – С. 124-127.

74. Єрмоленко В. М. Сільськогосподарська продукція як аграрно-правова категорія // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 6. – С. 58-61.

75. Єрмоленко В. М. Щодо концепції аграрних майнових відносин // Підприємництво, господарство і право. — 2007. — № 6. — С. 53–55.

76. Жаренко В.Ф. Правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та сільськогосподарських виробничих кооперативів, створених в процесі реформування колективних сільськогосподарських підприємств. / Підприємництво, господарство і право № 9(141). - 2007 – с. 121–123.

77. Жаренко В.Ф. Правове забезпечення використання земель сільськогосподарськими підприємствами, створеними внаслідок реформування КСП (розвиток, стан, перспективи). / Правовий вісник Української академії банківської справи. м. Суми. Випуск 1(1). 2008. - с. 102–108.

78. Жаренко В.Ф. Щодо організаційно-правових форм суб'єктів господарювання створених внаслідок реформування колективних сільськогосподарських підприємств. / Підприємництво, господарство і право - № 12. - 2009.

79. Жаренко В.Ф. Щодо перспективи правового врегулювання ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / В.Ф. Жаренко // Правовий вісник УАБС. – 2012. – № 1(6). – С. 146–148.

80. Жаренко В.Ф. Удосконалення правового діяльності сільськогосподарських кооперативів у контексті розвитку сільських територій [Текст] / В.Ф. Жаренко // Правовий вісник Української академії банківської справи. — 2012. — № 2(7). — С. 77-80.

81. Марченко С. Поняття «товарне сільськогосподарське виробництво» як правова категорія / С. Марченко //Підприємництво, господарство, право. – 2009. – № 12. – С. 196–199.

 

Інформаційні ресурси

1. Офіційний сайт Аграрного фонду України -http://af.gov.ua/

2. Офіційний сайт Державної інспекція сільського господарства України - http://www.disgu.gov.ua/

3. Офіційний сайт Державної служба статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua/

4. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України - http://minagro.gov.ua/

5. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського - http://www.nbuv.gov.ua

6. Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" - http://www.library.ukma.kiev.ua

7. Національна парламентська бібліотека України - http://nplu.org/

 

Навчально-методичне видання

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.252.156 (0.005 с.)