ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНИХ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор з навчально – методичної роботи

________________

"____" _________ 2014 р.

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АГРАРНЕ ПРАВО

напрям підготовки 6.030401 правознавство

галузь знань 0304 ПРАВО

факультет ПРАВОЗНАВСТВА ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 

 

 

КИЇВ 2014


Робоча програма навчальної дисципліни "Аграрне право" для студентів денної та заочної форми навчання, за напрямом підготовки право, спеціальністю правознавство, освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" та “спеціаліст”.

 

Розробник: Ільченко Г.О., старший викладач кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін

 

Протокол від "___" ________ 2014 р. № __

Завідувач кафедри _________ (Щотова Ю.М.)

 

Схвалено Вченою радою факультету правознавства та міжнародних відносин

Протокол від "___" ________ 2014 р. № __.

 

Декан __________

 

"___" ________ 2014 р.

Опис навчальної дисципліни

 

1) для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр – денної форми навчання.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 1 Галузь знань 0304 право (шифр і назва) Нормативна
Напрям підготовки 6.030401 правознавство (шифр і назва)
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): правознавство   Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 4-й 2-й
Загальна кількість годин – 72 Семестр
7 –й 4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних - 2 самостійної роботи студента - 4 Освітньо- кваліфікаційний рівень: бакалавр;   20 год. .4 год
Семінарські
16 год. -
Самостійна робота
36 год.  
Вид контролю: поточний контроль: на семінарський заняттях   модульний контроль - модульні тести після вивчення навчального матеріалу, об'єднаного в модулі   підсумковий контроль: - екзамен (денна форма); залік (заочна форма).

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Аграрне право є одночасно галуззю права, наукою і навчальною дисципліною. Лише опанування всіма трьома цими аспектами існування аграрного права дає можливість студенту засвоїти якісну інформацію, що безумовно стане основою його знань як спеціаліста.

Але розвиток аграрного права як комплексної галузі права і навчальної дисципліни в вищих навчальних закладах є актуальним не лише для підготовки висококваліфікованих фахівців з юридичною освітою. Найбільше потребує цього практика здійснення аграрної й земельної реформ, що відчуває гостру нестачу у фахівцях, які володіють глибокими знаннями аграрного законодавства. Разом з тим, нинішня аграрна реформа в Україні була розпочата не тільки без розвиненої системи аграрного законодавства, але й без достатньо апробованої і вивіреної теорії аграрного права.

Запропонована програма є відображенням сучасного етапу розвитку аграрного права в Україні.

У результаті вивчення цього курсу студенти повинні:

1) знати:

- основи державної аграрної політики та її пріоритети;

- специфіку, предмет, метод та структуру аграрного права, його співвідношення з базовими галузями права;

- основні принципи аграрного регулювання;

- правове положення державних та інспекційних органів;

- правове положення суб’єктів аграрного права;

2) вміти:

- аналізувати аграрне законодавство і визначати напрями та перспективи його розвитку;

- розробляти базові документи по створенню організацій – суб’єктів аграрного права;

- володіти знаннями по виявленню правопорушень у сфері аграрного законодавства;

- співпрацювати з державними та інспекційними органами.

3) ознайомитисяз практикою застосування аграрного законодавства України, основними напрямками його подальшого розвитку.

 

Програма навчальної дисципліни

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Загальні положення аграрного права.

Тема 1. Предмет, метод, функції, система аграрного права. Джерела аграрного права

Поняття та предмет аграрного права. Методи аграрного права. Принципи та функції аграрного права. Система аграрного права. Особливості джерел аграрного права.

 

Тема 2. Аграрні правовідносини.

Поняття та особливості аграрних правовідносин. Їх елементи. Підстави виникнення, зміни, припинення аграрних правовідносин. Класифікація аграрних правовідносин.

 

Тема 3. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення. Суб'єкти правовідносин по володінню, користуванню та розпорядженню земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Підстави виникнення та припинення прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення сільськогосподарських підприємств. Порядок приватизації земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Правові засади та порядок паювання землі. Поняття та порядок сплати фіксованого сільськогосподарського податку.

 

Змістовий модуль 2.Особливості правового статусу суб'єктів аграрного права.

Тема 4. Фермерське господарство

Поняття фермерського господарства. Порядок створення фермерських господарств. Особливості діяльності фермерських господарств. Використання земель та майна фермерських господарств.

Тема 5. Особливості та порядок ведення особистого селянського господарства.

Поняття та ознаки особистого селянського господарства. Порядок ведення та припинення особистого селянського господарства. Землі та майно особистого селянського господарства. Перспективи вдосконалення особистого селянського господарства.

 

Тема 6. Правове регулювання кооперації в сільському господарстві

Поняття і особливості сільськогосподарської кооперації. Види сільськогосподарських кооперативів. Принципи діяльності сільськогосподарських кооперативів. Створення сільськогосподарського кооперативу і порядок його реєстрації. Членство у сільськогосподарському кооперативі. Органи управління сільськогосподарського кооперативу.

 

Тема 7. Правове становище аграрних господарських товариств

Поняття та ознаки аграрних господарських товариств. Засновники та учасники аграрних господарських товариств. Порядок створення та принципи діяльності аграрних господарських товариств. Система органів управління аграрних акціонерних господарських товариств та їх компетенція. Специфіка управлінської діяльності в аграрних товариствах з обмеженою відповідальністю. Підстави та порядок припинення діяльності аграрних господарських товариств.

Змістовий модуль 3. Правове регулювання виробничо-

Господарської діяльності та інших відносин суб’єктів аграрного

Права

Тема 8. Договірні відносини в сільському господарстві

Особливості договорів в АПК. Їх класифікація. Договори матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників. Договори виробничо-технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств. Договори по реалізації сільськогосподарської продукції. Договори юридичного обслуговування сільськогосподарських підприємств. Характерні риси, зміст та ознаки договору оренди землі.

 

Тема 9. Правове регулювання відносин з організації, дисципліни, оплати та охорони праці у сільськогосподарських підприємствах

Поняття та сутність організації праці у сільськогосподарських підприємствах та характеристика її правового регулювання. Дисципліна праці в аграрних підприємствах та дисциплінарна відповідальність: поняття, порядок притягнення,види стягнень. Правове становище виробничих підрозділів як форми організації праці в сільськогосподарських підприємствах. Правове регулювання оплати праці у сільському господарстві. Правове регулювання охорони праці у сільськогосподарських підприємствах.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.252.156 (0.007 с.)