ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підстави припинення права членства в аграрних підприємствах кооперативного типу.Припинення права членства в колективному та іншому сільськогосподарському підприємстві кооперативного типу пов'язано з певними юридичними діями - подання заяви про вихід із колективного сільськогосподарського підприємства і прийняття загальними зборами даного підприємства рішення з цього приводу, та виключення з членів підприємства на підставі його статуту. Якщо задоволення заяви про вихід свідчить про добровільне припинення членства, то прийняття рішення про виключення є примусовим позбавленням особи прав члена підприємства кооперативного типу. Виключення з членів колективного сільськогосподарського підприємства може статися лише з ініціативи громадськості та органів управління даного підприємства.Заява члена про вихід має бути розглянута правлінням і загальними зборами не пізніше ніж у тримісячний строк від дня подання заяви Ні правління, ні уповноважений вищий орган управління не мають права перешкоджати особі вийти з членів підприємства кооперативного типу. Припинення членства через виключення особи з числа членів колективного чи іншого сільськогосподарського підприємства кооперативного типу провадиться на підставі рішення вищого органу управління загальними зборами на основі Статуту цього підприємства.Воно застосовується до несумлінних членів підприємства як надзвичайний захід дисциплінарного впливу.Не допускається виключення з членів колективного та іншого сільськогосподарського підприємства кооперативного типу без достатніх для цього підстав, за незначні провини або за вчинки, які не є порушенням трудової дисципліни чи статуту підприємства Рішення про виключенння може бути оскаржено до суду припинення членства у підприємстві тягне за собою позбавлення цієї особи статусу члена даного підприємства кооперативного типу. Особа, яка вийшла за власним бажанням з членів колективного підприємства, має право на одержання своєї частки у спільному майні підприємства (паю) натурою, грошима чи цінними паперами.

Правовий режим майна сільськогосподарського кооперативу.

Важливим джерелом формування майна кооперативу є внески його членів; вони можуть бути як грошовими, так і майновими. Закон України "Про кооперацію" поділяє всі внески членів ко­оперативу на поворотні і неповоротні. До перших належить пай і додатковий пай, до других — вступний та членський внески. Розмір вступного внеску, як і пайового, визначається загальними зборами членів кооперативу і має бути зафіксований у статуті коо­перативу. Щоб забезпечувати поточну діяльність кооперативу, його члени періодично сплачують членські внески. Основним видом внесків членів кооперативу у створення та розвиток кооперативу є пай, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки. Розміри пайових внесків до кооперативу встановлюються в рів­них частинах і/або пропорційно очікуваній участі члена кооперати­ву в його господарській діяльності.

Порядок та правові наслідки припинення права членства в аграрних підприємствах кооперативного типу.

Припинення підприємства проводиться призначеною загальними зборами (зборами уповноважених) членів підприємства, судом або уповноваженим органом комісією з припинення підприємства (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією) або ліквідатором. Виконання функцій комісії з припинення підприємства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління підприємства. У разі припинення платоспроможного підприємства вимоги його кредиторів задовольняються у порядку черговості, встановленої Цивільним кодексом України.Після задоволення вимог кредиторів паї членів підприємства видаються їм натурою або грошима чи цінними паперами.

Порядок та майнові наслідки припинення членства в кооперативі визначаються його статутом. У разі виходу з кооперативу фізична чи юридична особа має право на отримання майнового паю натурою, грішми або, за бажанням, цінними паперами відповідно до його вартості на момент виходу, а земельної ділянки - в натурі. Термін та інші умови отримання паю встановлюються статутом кооперативу, при цьому термін отримання паю не може перевищувати двох років, а відлік цього терміну починається з 1 січня року, що наступає після моменту виходу (виключення) із кооперативу. Право власності членів кооперативу - фізичних осіб на пай є спадковим згідно до ст. 25 Закону України “Про сільськогосподарський кооперацію».

Право власності членів кооперативу - фізичних осіб на пай є спадковим. Спірні питання щодо права власності на пай вирішуються згідно із законами України.

Правовий режим пайового фонду майна членів сільськогосподарського кооперативу.

Відповідно до ст. 9 Закону У. від 14 лютого 1992 р. "Про колективне сільгосп. підпр.", до пайового фон­ду майна членів підпр. включається вартість основних ви­робничих і оборотних фондів, створених завдяки діяльності підпр., цінні папери, акції, гроші та відповідна частка від учас­ті в діяльності інших підприємств і організацій. Право членів підпр. на пайовий фонд майна залежить від їх трудового внеску. Члену підпр. щорічно нараховуєть­ся частина прибутку залежно від частки в пайовому фонді, яку за його бажанням може бути виплачено або зараховано у збільшення частки в пайовому фонді. Ці відносини регулюються статутом підпр.. Пай може успадковуватися відповідно до цивільного законод. У. та статуту підпр.. У разі виходу з підпр. його члени мають право на пай натурою, грішми або цінними паперами відповідно до розміру та структури пайового фонду або в іншій, за згодою сторін, формі.Отже, пай — це не майно, а право, до того ж право, яке може бути й не реалі­зованим, тобто в разі збиткової роботи підпр. його член не отримує жодних доходів на свій пай.

Договори матеріально-технічного забезпечення.

Основною правовою формою, яка опосередковує відносини щодо матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників, є договір на поставку продукції виробничо-технічного призначення.У договорі поставки повинно зазначатися:
— найменування, кількість, номенклатура продукції, якщо є необхідність, то і комплекти машин, устаткування, державний стандарт або технічні умови, які повинні бути зареєстровані в органі Держстандарту; якість і комплектність продукції; термін дії договору; ціна продукції, порядок, форми взаєморозрахунків; умови постачання, які здійснюються відповідно до ІНКОТЕРМС; реквізити сторін; інші умови.Важливою правовою формою, що юридичне опосередковує матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств, є договір на організацію поставки споживачам продукції виробничо-технічного призначення в порядку оптової торгівлі. Істотними умовами цього договору є кількість та найменування продукції, її комплектність та якість, ціна, порядок та умови транспортування. Поставка продукції матеріально-технічного призначення може здійснюватись і за прямими довгостроковими договорами. В них детально визначаються ціни, термін, порядок поставки і розрахунків, співробітництво сторін по забезпеченню довгострокових зв'язків, вщповщність вимогам щодо якості, комплектності продукції із зазначенням виду нормативно-технічних документів, додаткові умови та заключні положення договору. Асортимент продукції передбачаються сторонами в щорічно погоджуваних специфікаціях, які є невід'ємною частиною договору.

Правові наслідки припинення права членства в аграрних підприємствах кооперативного типу.

Припинення членства у виробничому кооперативі обов'язково тягне майнові наслідки до яких відноситься право члена кооперативу на одержання паю та інших виплат, пов'язаних, із трудовою участю у господарський діяльності кооперативу (заробітна плата, премії, доплати тощо). Порядок та строки припинення членства і порядок та строки одержання паю та інших виплат визначаються статутом кожного конкретного виробничого кооперативу.

Колишньому члену виробничого кооперативу надано право судового захисту в тому випадку, коли він вважає своє виключення з кооперативу незаконним. Він може оскаржити до суду законність рішення загальних зборів, посилаючись на вимоги закону і статуту виробничого кооперативу, які визначають умови, за наявності яких загальні збори вважаються правомочними, стосовно відповідності закону та статуту порядку розгляду питання про його виключення з виробничого кооперативу, відповідності закону та статуту підстав виключення з кооперативу тощо.

48. Охорона права власності сільськогосподарського кооперативу.

Право власності сільськогосподарського кооперативу визнається за ним відповідно до Закону "Про сільськогосподарську кооперацію".

Цивільно-правова охорона — це примусове витребування підприємствам майна із чужого незаконного володіння, відшкодування завданої шкоди і застосування майнових санкцій за порушення договорів КСГП, ВСГК, АСГТ. Так, згідно із ЦК України, шкода, завдана підприємству підлягає відшкодуванню у повному обсязі особою, яка заподіяла шкоду.

Кримінально-правові заходи застосовуються до осіб, які здійснили злочин: проти власності і майнових інтересів КСГП, ВСГК, АСГТ. Таким чином, охорона права власності сільськогосподарського кооперативу здійснюється на підставі чинного законодавства. Також передбачена матеріальна відповідальність працівників кооперативу за шкоду, заподіяну ними кооперативу.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.252.156 (0.004 с.)