ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аграрне право як галузь права, навчальна дисципліна і наукаАграрне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука

Аграрне право України як правова наука-це сума знань про аграрне законодавство аграрно-правові норми, аграрні правовідносини, які функціонують в аграрному секторі народного господарства.Аграрне право України як дисципліна-воно має свій предмет і застосування, принципи, методи правового регулювання аграрних відносин, вчення про інститути і суб'єкти аграрного права. За допомогою цієї навчальної дисципліни вивчаються аграрне право і аграрне законодавство, аграрно-правові норми та ефективне їх засто­сування у повсякденній виробничо-господарській, господар­чо-підприємницькій, господарсько-договірній, аграрно-тру­довій, управлінській та іншій діяльності сільськогосподар­ських підприємств та їхніх працівників, господарюванні селян-фермерів. Аграрне право як одна із галузей юридичної науки — це система наукових знань, правових ідей, теоретичних поглядів, понять, а також знань про закономірності аграрно-правового регулювання суспільних відносин, які становлять предмет аграрного права

 

Джерела аграрного права.

До джерел аграрного права належать закони, підзаконні акти, постанови, положення, правила, інструкції, примірні статути, статути. Норми аграрного права визначають їх суб'єктивні права, юридичні обов'язки, правове становище, умови та порядок їх утворення і ліквідації.Акти-які регулюють організаційно-управлінське забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення суб'єктами аграрного права. Аграрне законодавство охоплює нормативні акти щодо повноваження державних органів, які здійснюють управління сільським господарством, це — положення, постанови, інструкції та інші акти, що містять перелік організаційно-правових і матеріально-технічних заходів по виконанню програм економічного і соціального розвитку в галузі сільського господарства. Сюди також належать нормативні акти, що визначають правове становище науково-дослідних установ у сфері сільського господарства, акти, які містять технологічні правила залежно від галузей сільськогосподарського виробництва, нормативні акти, що стосуються матеріально-технічного постачання сільськогосподарських товаровиробників.
До цієї категорії належать також типові договори і положення, які регламентують закупки сільськогосподарської продукції, правила техніки безпеки і виробничої санітарії, умови і порядок організації та оплати праці працівників сільськогосподарських підприємств - фахівців, механізаторів, управлінського та обслуговуючого персоналу, інших сільськогосподарських працівників. закони України «Про власність», «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про підприємництво», «Про сільськогосподарську кооперацію».

Господарська діяльність фермерського господарства.

Фермерське господарство займається господарською діяльністю самостійно. воно визначає напрямки своєї діяльності, спеціалізацію, самостійно організує виробництво продукції, її переробку та реалізацію з метою одержання прибутку і розширення виробництва; має право вступати в договірні відносини з будь-якими підприємствами, установами та організаціями, з окремими громадянами. Спори вирішуються судом або господарським судом. Фермерське господарство має право самостійно розпоряджатися виробленою ним продукцією, укладати з підприємствами, установами і організаціями договори на продаж своєї продукції. Фермерське господарство діє на умовах самоокупності.Фермерське господарство може бути засновником або членом різного роду об'єднань, кооперативів, асоціацій, консорціумів, корпорацій, акціонерних товариств, спільних підприємств із виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції; засновувати несільськогосподарські підприємства та організації, в тому числі за участю іноземних партнерів; брати участь у створенні або бути членом комерційних банків

 

Поняття і предмет аграрного права.

Аграрне право України — це комплексна галузь права, що охоплює сукупність правових норм, які регулюють аграрні відносини, що складаються у сфері виробничої та пов'язаної з нею сільськогосподарської діяльності під час використання земель сільськогосподарського призначення суб'єктами аграрного господарювання.

Предмет аграрного права — це сукупність однорідних суспільних відносин, які регулюються нормами цієї галу» права. предметом виступають

аграрні правовідносини, які, по-перше, випливають із спеціальної правоздатності суб’єктів аграрного права, специфіки їх завдань і предмета діяльності.Також предметом є комплексність. Комплексність аграрного права означає, що частина його норм — похідні від норм основних профільних галузей права: цивільного, адміністративного, трудового та ін. Тому в системі аграрного права є норми, які регулюють майнові, трудові, управлінські й інші відносини.

 

Припинення діяльності фермерського господарства.

Підстави:
1) реорганізації фермерського господарства;
2) ліквідації фермерського господарства;
3) визнання фермерського господарства неплатоспроможним(банкрутом);
4) якщо не залишається жодного члена фермерського господарства або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність господарства. Порядок припинення діяльності фермерського господарства.Рішення приймається:а) власником у разі реорганізації або ліквідації фермерського господарства - відповідно до закону та Статуту фермерського господарства;б) у разі якщо не залишається жодного члена фермерського господарства або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність господарства у порядку, встановленому законом;в) у разі банкрутства фермерського господарства - відповідно до закону.Спори про припинення діяльності фермерського господарства вирішуються судом.

 

Правове регулювання виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств.

Взагалі основні положення господарської діяльності в Україні встановлює КУ, ЦКУ, ГКУ….

Правову діяльності аграрних підприємств врегулювують спеціальні нормативно-правові акти.

До таких актів можна віднести ЗУ "Про колективне сільськогосподарське підприємство", "Просільськогосподарську кооперацію", “Про споживчу кооперацію”, “Про фермерське господарство”. Особливості правового регулювання конкретного підприємства визначається також його спеціалізацію. Особливості діяльності у певних спеціалізація також регулюють спеціальні заони: “Про насіння і садивний матеріал”, “Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них”, “Про племінну справу в тваринництві”, “Про ветеринарну медицину”, “Про зерно та ринок зерна в Україні”….. Також не слід забувати і про підзаконними нормативними актами, які регулюють діяльність аграрних підприємств, які приймаються Міністерством аграрної політики України, що звісно також в пеіній мірі за допомогою цих актів регулює їх діяльність, та акти інших міністерств та постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України. Діяльність аграрних підприємств регулюеться за допомогою таких основних методів….(

 

Аграрно-правові відносини: поняття і види

Земельні правовідносини у особистому селянському господарстві

Майнові правовідносини у особистому селянському господарстві.

 

По-друге, працівники сільськогосподарських акціонерних товариств мають подвійний правовий статус: з одного боку, вони — акціонери, з іншого — особи, трудові відносини яких із товариством засновані на трудовому договорі і регулюються трудовим законодавством.

Господарські товариства є юридичними особами. Вони можуть здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, якщо інше не передбачено законом.

 

Органи державного управління аграрним сектором та їх повноваження

 

Договори кредитування.

Припинення членства у виробничому кооперативі обов'язково тягне майнові наслідки до яких відноситься право члена кооперативу на одержання паю та інших виплат, пов'язаних, із трудовою участю у господарський діяльності кооперативу (заробітна плата, премії, доплати тощо). Порядок та строки припинення членства і порядок та строки одержання паю та інших виплат визначаються статутом кожного конкретного виробничого кооперативу.

Колишньому члену виробничого кооперативу надано право судового захисту в тому випадку, коли він вважає своє виключення з кооперативу незаконним. Він може оскаржити до суду законність рішення загальних зборів, посилаючись на вимоги закону і статуту виробничого кооперативу, які визначають умови, за наявності яких загальні збори вважаються правомочними, стосовно відповідності закону та статуту порядку розгляду питання про його виключення з виробничого кооперативу, відповідності закону та статуту підстав виключення з кооперативу тощо.

48. Охорона права власності сільськогосподарського кооперативу.

Право власності сільськогосподарського кооперативу визнається за ним відповідно до Закону "Про сільськогосподарську кооперацію".

Цивільно-правова охорона — це примусове витребування підприємствам майна із чужого незаконного володіння, відшкодування завданої шкоди і застосування майнових санкцій за порушення договорів КСГП, ВСГК, АСГТ. Так, згідно із ЦК України, шкода, завдана підприємству підлягає відшкодуванню у повному обсязі особою, яка заподіяла шкоду.

Кримінально-правові заходи застосовуються до осіб, які здійснили злочин: проти власності і майнових інтересів КСГП, ВСГК, АСГТ. Таким чином, охорона права власності сільськогосподарського кооперативу здійснюється на підставі чинного законодавства. Також передбачена матеріальна відповідальність працівників кооперативу за шкоду, заподіяну ними кооперативу.

Аграрне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука

Аграрне право України як правова наука-це сума знань про аграрне законодавство аграрно-правові норми, аграрні правовідносини, які функціонують в аграрному секторі народного господарства.Аграрне право України як дисципліна-воно має свій предмет і застосування, принципи, методи правового регулювання аграрних відносин, вчення про інститути і суб'єкти аграрного права. За допомогою цієї навчальної дисципліни вивчаються аграрне право і аграрне законодавство, аграрно-правові норми та ефективне їх засто­сування у повсякденній виробничо-господарській, господар­чо-підприємницькій, господарсько-договірній, аграрно-тру­довій, управлінській та іншій діяльності сільськогосподар­ських підприємств та їхніх працівників, господарюванні селян-фермерів. Аграрне право як одна із галузей юридичної науки — це система наукових знань, правових ідей, теоретичних поглядів, понять, а також знань про закономірності аграрно-правового регулювання суспільних відносин, які становлять предмет аграрного права

 

Джерела аграрного права.

До джерел аграрного права належать закони, підзаконні акти, постанови, положення, правила, інструкції, примірні статути, статути. Норми аграрного права визначають їх суб'єктивні права, юридичні обов'язки, правове становище, умови та порядок їх утворення і ліквідації.Акти-які регулюють організаційно-управлінське забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення суб'єктами аграрного права. Аграрне законодавство охоплює нормативні акти щодо повноваження державних органів, які здійснюють управління сільським господарством, це — положення, постанови, інструкції та інші акти, що містять перелік організаційно-правових і матеріально-технічних заходів по виконанню програм економічного і соціального розвитку в галузі сільського господарства. Сюди також належать нормативні акти, що визначають правове становище науково-дослідних установ у сфері сільського господарства, акти, які містять технологічні правила залежно від галузей сільськогосподарського виробництва, нормативні акти, що стосуються матеріально-технічного постачання сільськогосподарських товаровиробників.
До цієї категорії належать також типові договори і положення, які регламентують закупки сільськогосподарської продукції, правила техніки безпеки і виробничої санітарії, умови і порядок організації та оплати праці працівників сільськогосподарських підприємств - фахівців, механізаторів, управлінського та обслуговуючого персоналу, інших сільськогосподарських працівників. закони України «Про власність», «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про підприємництво», «Про сільськогосподарську кооперацію».

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.252.156 (0.013 с.)