ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Правове регулювання використання природних ресурсів в сільському господарствіРоль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця.Тема розкриває особливості правового регулювання використання природних ресурсів в сільському господарстві. Знання з цієї теми необхідні для подальшої діяльності фахівців-юристів у сфері правового забезпечення діяльності суб’єктів аграрного права у сфері природокористування, а особливо – щодо користування землями сільськогосподарського призначення.

Ключові слова:природні ресурси, землі сільськогосподарського призначення; природокористування, загальне природокористування, спеціальне природокористування, водні ресурси, лісові ресурси, надра.

.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

знати:

поняття та склад земель сільськогосподарських підприємств;

особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення, особливості виникнення та припинення речових прав на ці землі;

правове регулювання плати за землю;

особливості використання водних, лісових та інших природних ресурсів в сільському господарстві;

правове регулювання юридичної відповідальності у сфері природокористування.

вміти:

орієнтуватися в системі відносин природокористування в сфері АПК та особливостях їх правового регулювання.

 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:

проект договору оренди земельної ділянки; проект протоколу адміністративного правопорушення у сфери природокористування

 

Тема 9. Правове регулювання трудових та соціальних відносин в сільському господарстві

 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця.Ця тема присвячена особливостям правового регулювання трудових та соціальних відносин в сільському господарстві. Знання з цієї теми необхідні для подальшої діяльності фахівців-юристів у сфері правового забезпечення кадрової діяльності суб’єктів аграрного права, у сфері правової роботи в галузі трудових, соціально-трудових відносин та відносин із соціального страхування.

Ключові слова:працівник, роботодавець, трудовий договір, колективний договір, звільнення, дисципліна праці, дисциплінарна відповідальність, матеріальна відповідальність, соціальне забезпечення.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

знати:

правовий статус працівників сільськогосподарських підприємств;

особливості трудової участі та трудових відносин членів кооперативних сільськогосподарських підприємств;

правове регулювання внутрішнього розпорядку на підприємствах АПК;

особливості відповідальності в сфері праці у АПК;

вміти:

орієнтуватися в системі соціально-трудових відносин в сфері АПК та особливостях їх правового регулювання;

аналізувати зміст форм організації соціально-трудових відносин за участі суб’єктів аграрного права.

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:

проект колективного договору; проект трудового договору; наказ про застосування дисциплінарного стягнення; наказ про притягнення до матеріальної відповідальності; позовні заяви з трудових правовідносин.


СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Тема Лекції Семінарські та практичні заняття Самостійна робота Індивідуальна робота
Модуль I "Загальна частина"
1. Загальні положення аграрного права та законодавства
2. Загальна характеристика суб’єктів аграрного права
3. Правове становище фермерського господарства та правове регулювання діяльності особистого селянського господарства
4. Правове регулювання діяльності сільськогосподарських кооперативів та державних сільськогосподарських підприємств
Модуль II. "Особлива частина"
5. Державно-правове регулювання сільського господарства
6. Правове регулювання виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств
7. Правове регулювання фінансової діяльності аграрних товаровиробників
8. Правове регулювання використання природних ресурсів в сільському господарстві
9. Правове регулювання трудових та соціальних відносин в сільському господарстві
Усього годин
           

Примітка:Співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної і самостійної роботи може змінюватися залежно від змісту навчального курсу.


Теми семінарських занять

Тема 1. Загальні положення аграрного права та законодавства –

4 години

 

Ключові слова:галузь права, аграрне право, галузь аграрного права, предмет аграрного права, методи правового регулювання аграрного права, принципи аграрного права, система аграрного права, джерела аграрного права, спеціальне аграрне законодавство, підзаконні нормативно-правові акти, локальні правові акти, аграрна реформа, аграрна політика.

 

ПЛАН:

1. Аграрна реформа в Україні.

2. Поняття аграрного права.

3. Предмет аграрного права.

4. Методи правового регулювання в аграрному праві.

5. Принципи аграрного права.

6. Система аграрного права, його співвідношення з іншими галузями права.

7. Система аграрного права як законодавства і як навчальної дисципліни.

 

Основна література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.1996 - 1996 р., № 30, стаття 141.

2. Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» вiд 18.10.2005 № 2982-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 06.01.2006 - 2006 р., № 1, стор. 13, стаття 17.

3. Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» вiд 17.10.1990 № 400-XII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 06.11.1990 - 1990 р., № 45, стаття 602.

4. Аграрне право України: підручник / за ред. В.З. Янчука. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 720 с.

5. Аграрне право України: підручник / за ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2007. – 448 с.

6. Аграрне право: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.

7. Гаєцька-Колотило Я.З., Ільків Н.В. Аграрне право України: Навчальний посібник. – К.: "Істина", 2008. – 184 с.

8. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України (у питаннях та відповідях): навч.-практ. посіб. – Видання четверте . – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 736 с.

9. Жушман В.П., Корнієнко Г.С. Опорно-логічні схеми з навчальної дисципліни «Аграрне право України» та аграрне законодавство України: навч. посіб. – Х.: ООО «Одіссей», 2009. – 400 с.

10. Крупка Ю.М. Аграрне право України: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. Н.Р. Малишевої. — К.: Університет «Україна», 2006.— 160 с.

 

 

Тема 2. Загальна характеристика суб’єктів аграрного права –

4 години

Ключові слова:суб’єкт аграрного права, класифікація суб’єктів аграрного права, правовий статус суб’єктів аграрного права, фермерське господарство, сільськогосподарський кооператив, особисте селянське господарство, господарське товариство, створення та ліквідація суб’єктів аграрного права.

ПЛАН:

1. Поняття та особливості суб’єктів аграрного права.

2. Правосуб’єктність суб’єктів аграрного права. Поняття «сільськогосподарський товаровиробник».

3. Класифікація суб’єктів аграрного права.

4. Громадяни (фізичні особи) як суб’єкти аграрних правовідносин.

5. Юридичні особи як суб’єкти аграрних правовідносин.

6. Загальна характеристика специфічних суб’єктів аграрних правовідносин (фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів, державних сільськогосподарських підприємств та осіб, які займаються веденням особистого селянського господарства)

7. Створення та ліквідація суб’єктів аграрного господарювання.

 

Основна література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.1996 - 1996 р., № 30, стаття 141.

2. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV// Відомості Верховної Ради України вiд 02.05.2003 - 2003 р., № 18, стаття 144.

3. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 - 2003 р., № 40, стаття 356.

4. Закон України «Про акціонерні товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI // Відомості Верховної Ради України вiд 19.12.2008 - 2008 р., № 50, / № 50-51 /, стор. 2432, стаття 384.

5. Закон України «Про господарські товариства» вiд 19.09.1991 № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 03.12.1991 - 1991 р., № 49, стаття 682.

6. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» вiд 14.02.1992 № 2114-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 19.05.1992 - 1992 р., № 20, стаття 272

7. Закон України «Про особисте селянське господарство» вiд 15.05.2003 № 742-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 18.07.2003 - 2003 р., № 29, стаття 232.

8. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» вiд 17.07.1997 № 469/97-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.1997 - 1997 р., № 39, стаття 261.

9. Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 № 973-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 07.11.2003 - 2003 р., № 45, стаття 363.

10. Аграрне право України: підручник / за ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2007. – 448 с.

11. Аграрне право: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.

12. Гаєцька-Колотило Я.З., Ільків Н.В. Аграрне право України: Навчальний посібник. – К.: "Істина", 2008. – 184 с.

13. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України (у питаннях та відповідях): навч.-практ. посіб. – Видання четверте . – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 736 с.

14. Долинська М.С. Правове становище селянських (фермерських) господарств в Україні. — Л.: Каменяр, 1999. — 182 с.

15. Долинська М.С. Фермерські господарства України: землекористування, порядок, створення, діяльність та припинення діяльності. — Х.: Страйд, 2005. — 261 с.

16. Проценко Т.П. Правовий режим майна селянських (фермерських) господарств України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Проценко Тамара Павлівна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1996. – 178 с.

17. Науково-практичний коментар до Закону України “Про фермерське господарство” / В. П. Жушман, П. Ф. Кулинич, В. Ю. Уркевич та ін. / За ред. М.В. Шульги. – К.: ТОВЕЦ “Господар”, 2004. – 464 с.

18. Титова Н. І. Фермерство в Україні: Основні правові засади: Питання та відповіді. – Л.: Атлас, 1998. – 181 с.

 

 

Тема 3. Правове становище фермерського господарства та правове регулювання діяльності особистого селянського господарства –

4 години

Ключові слова: фермерське господарство, особисте селянське господарство, право членства, голова фермерського господарства, землі фермерського господарства, створення фермерського господарства, правовий режим майна фермерського господарства, майно, яке використовується для ведення особистого селянського господарства, правове регулювання праці у фермерському господарстві, припинення діяльності фермерського господарства.

 

ПЛАН:

1. Поняття та основні ознаки фермерського господарства.

2. Порядок створення та припинення діяльності фермерського господарства, його склад і державна реєстрація.

3. Правовий режим майна фермерського господарства.

4. Правове регулювання праці у фермерських господарствах.

5. Господарська діяльність фермерського господарства.

6. Поняття особистого селянського господарства. Початок і припинення ведення особистого селянського господарства.

7. Членство у особистому селянському господарстві.

8. Майно, яке використовується для ведення особистого селянського господарства.

 

Основна література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.1996 - 1996 р., № 30, стаття 141.;

2. Водний кодекс України вiд 06.06.1995 № 213/95-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 13.06.1995 - 1995 р., № 24, стаття 189.

3. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV// Відомості Верховної Ради України вiд 02.05.2003 - 2003 р., № 18, стаття 144.

4. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III // Відомості Верховної Ради України вiд 25.01.2002 - 2002 р., № 3, стаття 27.

5. Кодекс законів про працю України вiд 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 17.12.1971 - 1971 р., / Додаток до N 50 /.

6. Кодекс України про надра вiд 27.07.1994 № 132/94-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 06.09.1994 - 1994 р., № 36, стаття 340.

7. Лісовий кодекс України вiд 21.01.1994 № 3852-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 26.04.1994 - 1994 р., № 17, стор. 443, стаття 99.

8. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 - 2003 р., № 40, стаття 356.

9. Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 № 973-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 07.11.2003 - 2003 р., № 45, стаття 363.;

10. Наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Положення про порядок проведення професійного відбору з питань створення фермерських господарств» від 17.12.2003 № 452/335 // Офіц. вісник України. – 2004. – № 4. – Ст. 206.

11. Аграрне право: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.

12. Гаєцька-Колотило Я.З., Ільків Н.В. Аграрне право України: Навчальний посібник. – К.: "Істина", 2008. – 184 с.

13. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України (у питаннях та відповідях): навч.-практ. посіб. – Видання четверте . – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 736 с.

14. Жушман В.П., Корнієнко Г.С. Опорно-логічні схеми з навчальної дисципліни «Аграрне право України» та аграрне законодавство України: навч. посіб. – Х.: ООО «Одіссей», 2009. – 400 с.

15. Науково-практичний коментар до Закону України “Про фермерське господарство” / В. П. Жушман, П. Ф. Кулинич, В. Ю. Уркевич та ін. / За ред. М.В. Шульги. – К.: ТОВЕЦ “Господар”, 2004. – 464 с.

16. Актуальні питання аграрного права України: теорія і практика: монографія / А. М. Статівка, В. Ю. Уркевич, В. М. Корнієнко, Т. В. Курман, О. М. Туєва, Ж. В. Чевичалова, В. П. Жушман, О. О. Погрібний, Н. В. Погорецька, В. С. Кайдашов; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х.: ФІНН, 2010. — 234 с.

17. Ващишин М.Я. Земельні правовідносини у селянських (фермерських) господарствах : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Ващишин Марія Ярославівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2000. - 193 арк.

18. Долинська М.С. Правове становище селянських (фермерських) господарств в Україні. — Л.: Каменяр, 1999. — 182 с.

19. Долинська М.С. Фермерські господарства України: землекористування, порядок, створення, діяльність та припинення діяльності. — Х.: Страйд, 2005. — 261 с.

20. Логуш Л.В. Фермерство у США: правові аспекти (досвід для України) : дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Логуш Любов Володимирівна ; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1997. – 185 с.

21. Погребной А.А. Правовое регулирование деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в условиях рынка : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.06 / Погребной Алексей Алексеевич ; Московский юридический ин-т. – М., 1992. – 304 с.

22. Проценко Т. П. Правовий режим майна селянських (фермерських) господарств України. – К. : Інститути держави і права іми. В.М.Корецького НАН України, 2000. – 80 с.

23. Титова Н. І. Фермерство в Україні: Основні правові засади: Питання та відповіді. – Л.: Атлас, 1998. – 181 с.

 

Тема 4. Правове регулювання діяльності сільськогосподарських кооперативів та державних сільськогосподарських підприємств –

4 години

 

Ключові слова: сільськогосподарська кооперація, сільськогосподарський кооператив, сільськогосподарський виробничий кооператив, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, сільськогосподарський товаровиробник, членство в сільськогосподарському кооперативі, асоційоване членство.

ПЛАН:

1. Поняття та основні ознаки сільськогосподарських кооперативів. Їх види. Принципи діяльності.

2. Виробничі, споживчі, обслуговуючі та сервісні кооперативи.

3. Порядок створення, реорганізація та ліквідації сільськогосподарських кооперативів.

4. Право власності кооперативів. Фонди.

5. Правове регулювання трудових відносин у кооперативах.

6. Органи управління та контролю в сільськогосподарських кооперативах.

7. Господарська діяльність кооперативів.

8. Правове становище державних та комунальних сільськогосподарських підприємств.

9. Правовий режим майна державних та комунальних сільськогосподарських підприємств

 

Основна література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.1996 - 1996 р., № 30, стаття 141.;

2. Водний кодекс України вiд 06.06.1995 № 213/95-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 13.06.1995 - 1995 р., № 24, стаття 189.

3. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV// Відомості Верховної Ради України вiд 02.05.2003 - 2003 р., № 18, стаття 144.

4. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III // Відомості Верховної Ради України вiд 25.01.2002 - 2002 р., № 3, стаття 27.

5. Кодекс законів про працю України вiд 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 17.12.1971 - 1971 р., / Додаток до N 50 /.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X. // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 18.12.1984 - 1984 р., № 51, стаття 1122.

7. Кодекс України про надра вiд 27.07.1994 № 132/94-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 06.09.1994 - 1994 р., № 36, стаття 340.

8. Лісовий кодекс України вiд 21.01.1994 № 3852-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 26.04.1994 - 1994 р., № 17, стор. 443, стаття 99.

9. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 - 2003 р., № 40, стаття 356.

10. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» вiд 14.02.1992 № 2114-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 19.05.1992 - 1992 р., № 20, стаття 272

11. Закон України «Про кооперацію» вiд 10.07.2003 № 1087-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 30.01.2004 - 2004 р., № 5, стаття 35.

12. Закон Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» вiд 18.10.2005 № 2982-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 06.01.2006 - 2006 р., № 1, стор. 13, стаття 17.

13. Закон України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» вiд 10.07.1996 № 290/96-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 08.10.1996 - 1996 р., № 41, стаття 188.

14. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» вiд 17.07.1997 № 469/97-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.1997 - 1997 р., № 39, стаття 261.

15. Закон України «Про споживчу кооперацію» вiд 10.04.1992 № 2265-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 28.07.1992 - 1992 р., № 30, стаття 414.

16. Аграрне право України: підручник / за ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2007. – 448 с.

17. Аграрне право: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.

18. Гаєцька-Колотило Я.З., Ільків Н.В. Аграрне право України: Навчальний посібник. – К.: "Істина", 2008. – 184 с.

19. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України (у питаннях та відповідях): навч.-практ. посіб. – Видання четверте . – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 736 с.

20. Жушман В.П., Корнієнко Г.С. Опорно-логічні схеми з навчальної дисципліни «Аграрне право України» та аграрне законодавство України: навч. посіб. – Х.: ООО «Одіссей», 2009. – 400 с.

21. Словник з аграрного права: 600 понять і термінів/за ред. проф. В.П. Жушмана. – Харків: Право, 2010. – 160 с.

22. Гаєцька Я.З. Організаційно-правові форми кооперативного руху в Україні. -Вісник Львівського університету. Серія юридична . - Вип.34. - Львів, 1999.

23. Гафурова О. В. Права та обов’язки членів сільськогосподарських виробничих кооперативів: Автореф. дис... канд. юрид. наук / НАН України. Ін-т держави і права. – К., 2005. – 20 с.

24. Домбровський С.Ф., Тараненко Л.С. Державне управління сільським господарством в Україні (правові аспекти): навч. посіб. — Хмельниц.: Вид-во Хмельниц. ун-ту упр. та права, 2010. — 397 с.

25. Єрмоленко В.М. Майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств: теорія, законодавство, практика: Монографія. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2005. – 304 с.

26. Єрмоленко В.М. Теоретичні проблеми аграрних майнових правовідносин: моногр. — К.: Магістр-ХХІ ст., 2008. — 188 с.

27. Титова Н. І. Права членів сільськогосподарських кооперативів // Міжнар. наук.-практ. конф. «Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України ХХІ століття»: Зб. наук. пр. учасн., 26–27 черв. 2001 р. – К., 2001. – С. 148–151.

28. Уркевич В.Ю. Становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України: деякі правові аспекти. – Х.: ООО «Одіссей», 2004. – 120 с.

29. Федорович В. Правові основи створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні . – Львів: Атлас, 1998. – 142 с.

30. Федорович В.І. Про поняття сільськогосподарського кооперативу // На шляху до правової держави: Тези доповідей і повідомлень Львівської регіональної науково-практичної конференції. - Львів. - 1992. - С.92-93.

 

 

Тема 5. Державно-правове регулювання сільського господарства –

4 години

Ключові слова: державно-правове регулювання сільського господарства, форми та методи державно-правового регулювання сільського господарства, органи, що здійснюють державне регулювання сільського господарства, державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників, оподаткування у сільському господарстві.

ПЛАН:

1. Поняття, сутність та принципи державного регулювання сільського господарства в Україні.

2. Форми та методи державно-правового регулювання сільського господарства.

3. Система та правове становище органів, що здійснюють державне регулювання сільського господарства.

4. Основні напрямки державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Правове регулювання оподаткування у сільському господарстві.

Основна література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.1996 - 1996 р., № 30, стаття 141.;

2. Водний кодекс України вiд 06.06.1995 № 213/95-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 13.06.1995 - 1995 р., № 24, стаття 189.

3. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV// Відомості Верховної Ради України вiд 02.05.2003 - 2003 р., № 18, стаття 144.

4. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III // Відомості Верховної Ради України вiд 25.01.2002 - 2002 р., № 3, стаття 27.

5. Кодекс законів про працю України вiд 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 17.12.1971 - 1971 р., / Додаток до N 50 /.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X. // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 18.12.1984 - 1984 р., № 51, стаття 1122.

7. Кодекс України про надра вiд 27.07.1994 № 132/94-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 06.09.1994 - 1994 р., № 36, стаття 340.

8. Лісовий кодекс України вiд 21.01.1994 № 3852-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 26.04.1994 - 1994 р., № 17, стор. 443, стаття 99.

9. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України вiд 08.04.2011 - 2011 р., № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 /, стор. 556, стаття 112.

10. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 - 2003 р., № 40, стаття 356.

11. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 14.05.1992 № 2343-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 04.08.1992 - 1992 р., № 31, стаття 440.

12. Закон України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» вiд 22.12.1995 № 493/95-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 16.01.1996 - 1996 р., № 3, стаття 9.

13. Закон України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» вiд 17.06.1999 № 758-XIV // Відомості Верховної Ради України вiд 13.08.1999 - 1999 р., № 32, стаття 268

14. Закон України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» вiд 17.07.1997 № 468/97-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 11.12.1997 - 1997 р., № 44, стаття 281

15. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» вiд 24.06.2004 № 1877-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 03.12.2004 - 2004 р., № 49, стаття 527.

16. Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні» вiд 04.07.2002 № 37-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 30.08.2002 - 2002 р., № 35, стаття 258.

17. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» вiд 01.06.2000 № 1775-III // Відомості Верховної Ради України вiд 08.09.2000 - 2000 р., № 36, стаття 299.

18. Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» вiд 18.10.2005 № 2982-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 06.01.2006 - 2006 р., № 1, стор. 13, стаття 17.

19. Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» вiд 17.10.1990 № 400-XII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 06.11.1990 - 1990 р., № 45, стаття 602.

20. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року» вiд 19.09.2007 № 1158 // Офіційний вісник України вiд 08.10.2007 - 2007 р., № 73, стор. 7, стаття 2715.

21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики України» вiд 01.11.2006 № 1541 // Офіційний вісник України вiд 20.11.2006 - 2006 р., № 45, стор. 32, стаття 2999.

22. Наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Положення про порядок проведення професійного відбору з питань створення фермерських господарств» від 17.12.2003 № 452/335 // Офіц. вісник України. – 2004. – № 4. – Ст. 206.

23. Аграрне право України: підручник / за ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2007. – 448 с.

24. Аграрне право: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.

25. Гаєцька-Колотило Я.З., Ільків Н.В. Аграрне право України: Навчальний посібник. – К.: "Істина", 2008. – 184 с.

26. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України (у питаннях та відповідях): навч.-практ. посіб. – Видання четверте . – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 736 с.

27. Жушман В.П., Корнієнко Г.С. Опорно-логічні схеми з навчальної дисципліни «Аграрне право України» та аграрне законодавство України: навч. посіб. – Х.: ООО «Одіссей», 2009. – 400 с.

28. Актуальні питання аграрного права України: теорія і практика: монографія / А. М. Статівка, В. Ю. Уркевич, В. М. Корнієнко, Т. В. Курман, О. М. Туєва, Ж. В. Чевичалова, В. П. Жушман, О. О. Погрібний, Н. В. Погорецька, В. С. Кайдашов; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х.: ФІНН, 2010. — 234 с.

29. Бейкун А.Л. Державне регулювання діяльності обласного агропромислового комплексу (організаційно-правові питання) : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Бейкун Андрій Леонардович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1999. - 194 л.

30. Долгий О. Реформування аграрного сектора економіки держави – надійний правовий захист // Право України. – №4. – 2000.

31. Домбровський С.Ф., Тараненко Л.С. Державне управління сільським господарством в Україні (правові аспекти): навч. посіб. — Хмельниц.: Вид-во Хмельниц. ун-ту упр. та права, 2010. — 397 с.

32. Кичилюк Т.С. Державний контроль за використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Кичилюк Тетяна Станіславівна ; Національний аграрний ун-т. - К., 2007.. - 235 арк.

33. Піддубний О.Ю. Правове становище сільськогосподарських інспекцій : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Піддубний Олексій Юрійович ; Національний аграрний ун-т. - К., 2007.. - 198 арк..

34. Сафонов І. Правові проблеми державної підтримки сільськогосподарських виробників // Право України. – 2005. – № 6. – C. 54-57.

Тема 6. Правове регулювання виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств –

4 години

Ключові слова: виробничо-господарська діяльність, правове регулювання виробничо-господарської діяльності, спеціалізація сільськогосподарського виробництва, підсобні виробництва і промисли, планування в сільському господарстві, форми розрахунків в сільському господарстві, форми реалізації сільськогосподарської продукції, договір контрактації сільськогосподарської продукції.

ПЛАН:

1. Поняття та сутність виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного виробництва.

2. Правове регулювання спеціалізації сільськогосподарського виробництва та організації його основних галузей (рослинництва, тваринництва).

3. Організація підсобних виробництв і промислів.

4. Правове забезпечення якісного виробництва та екологічної безпеки сільськогосподарської продукції

5. Порядок і форми планування діяльності суб’єктами аграрного виробництва.

6. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції.

Основна література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.1996 - 1996 р., № 30, стаття 141.;

2. Водний кодекс України вiд 06.06.1995 № 213/95-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 13.06.1995 - 1995 р., № 24, стаття 189.

3. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV// Відомості Верховної Ради України вiд 02.05.2003 - 2003 р., № 18, стаття 144.

4. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III // Відомості Верховної Ради України вiд 25.01.2002 - 2002 р., № 3, стаття 27.

5. Кодекс законів про працю України вiд 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 17.12.1971 - 1971 р., / Додаток до N 50 /.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X. // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 18.12.1984 - 1984 р., № 51, стаття 1122.

7. Кодекс України про надра вiд 27.07.1994 № 132/94-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 06.09.1994 - 1994 р., № 36, стаття 340.

8. Лісовий кодекс України вiд 21.01.1994 № 3852-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 26.04.1994 - 1994 р., № 17, стор. 443, стаття 99.

9. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України вiд 08.04.2011 - 2011 р., № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 /, стор. 556, стаття 112.

10. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 - 2003 р., № 40, стаття 356.

11. 23.12.1997 № 771/97-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 08.05.1998 - 1998 р., № 19, стаття 98.

12. Закон України «Про ветеринарну медицину» вiд 25.06.1992 № 2498-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 08.09.1992 - 1992 р., № 36, стаття 531.

13. Закон України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» вiд 22.12.1995 № 493/95-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 16.01.1996 - 1996 р., № 3, стаття 9.

14. Закон України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» вiд 17.06.1999 № 758-XIV // Відомості Верховної Ради України вiд 13.08.1999 - 1999 р., № 32, стаття 268

15. Закон України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» вiд 17.07.1997 № 468/97-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 11.12.1997 - 1997 р., № 44, стаття 281

16. Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні» вiд 04.07.2002 № 37-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 30.08.2002 - 2002 р., № 35, стаття 258.

17. Закон України «Про карантин рослин» вiд 30.06.1993 № 3348-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 24.08.1993 - 1993 р., № 34, стаття 352.

18. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» вiд 15.02.1995 № 60/95-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 07.03.1995 - 1995 р., № 10, стаття 60.

19. Закон України «Про оренду землі» вiд 06.10.1998 № 161-XIV // Відомості Верховної Ради України вiд 17.11.1998 - 1998 р., № 46, стаття 280

20. Закон України «Про охорону земель» 19.06.2003 № 962-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 26.09.2003 - 2003 р., № 39, стаття 349.

21. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» вiд 21.04.1993 № 3116-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 25.05.1993 - 1993 р., № 21, стаття 218.

22. Закон України «Про пестициди і агрохімікати» вiд 02.03.1995 № 86/95-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 04.04.1995 - 1995 р., № 14, стаття 91.

23. Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення аграрної біржі» вiд 26.12.2005 № 1285 // Офіційний вісник України вiд 11.01.2006 - 2005 р., № 52, стор. 410, стаття 3321.

24. Аграрне право України: підручник / за ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2007. – 448 с.

25. Аграрне право: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.

26. Гаєцька-Колотило Я.З., Ільків Н.В. Аграрне право України: Навчальний посібник. – К.: "Істина", 2008. – 184 с.

27. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України (у питаннях та відповідях): навч.-практ. посіб. – Видання четверте . – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 736 с.

28. Жушман В.П., Корнієнко Г.С. Опорно-логічні схеми з навчальної дисципліни «Аграрне право України» та аграрне законодавство України: навч. посіб. – Х.: ООО «Одіссей», 2009. – 400 с.

29. Актуальні питання аграрного права України: теорія і практика: монографія / А. М. Статівка, В. Ю. Уркевич, В. М. Корнієнко, Т. В. Курман, О. М. Туєва, Ж. В. Чевичалова, В. П. Жушман, О. О. Погрібний, Н. В. Погорецька, В. С. Кайдашов; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х.: ФІНН, 2010. — 234 с.

30. Бакай І. М. Виробничо-господарська діяльність суб'єктів аграрного підприємництва (еколого-правові проблеми). - К. :, 1997. - 72 с.

31. Бейкун А.Л. Державне регулювання діяльності обласного агропромислового комплексу (організаційно-правові питання) : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Бейкун Андрій Леонардович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1999. - 194 л.

32. Долинська М.С. Фермерські господарства України: землекористування, порядок, створення, діяльність та припинення діяльності. — Х.: Страйд, 2005. — 261 с.

33. Панькова Л.О. Правове регулювання діяльності аграрних бірж в Україні : дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Панькова Лілія Олександрівна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2005.. - 218 арк..

34. Станіславський В.П. Правове регулювання насінницької діяльності в Україні: монографія. – Х.: Право, 2006. – 160 с.

35. Семчик В.І. та ін. Інвестиційна діяльність у сільському господарстві: правові аспекти: монографія. - К. : Юридична думка, 2008. - 252 с.

36. Статівка А.М. Про роль договору в діяльності сільськогосподарських кооперативів в умовах розвитку ринкових відносин // Збірник наукових праць учасників конференції «Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України XXI століття». - Київ. - 2001. - С.138-143.

37. Федорович В. Правові основи створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні . – Львів: Атлас, 1998. – 142 с.

 

Тема 7. Правове регулювання фінансової діяльності аграрних товаровиробників –

4 години

Ключові слова:фінансова діяльність, фонд, страхування, кредитні відносини, фіксований сільськогосподарський податок.

 

ПЛАН:

1. Поняття фінансової діяльності сільськогосподарських товаровиробників.

2. Правове регулювання фондів сільськогосподарських товаровиробників.

3. Правове регулювання страхування майна сільськогосподарських підприємств.

4. Кредитні відносини в діяльності аграрних товаровиробників.

5. Фіксований сільськогосподарський податок.

Основна література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.1996 - 1996 р., № 30, стаття 141.;

2. Водний кодекс України вiд 06.06.1995 № 213/95-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 13.06.1995 - 1995 р., № 24, стаття 189.

3. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV// Відомості Верховної Ради України вiд 02.05.2003 - 2003 р., № 18, стаття 144.

4. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III // Відомості Верховної Ради України вiд 25.01.2002 - 2002 р., № 3, стаття 27.

5. Кодекс законів про працю України вiд 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 17.12.1971 - 1971 р., / Додаток до N 50 /.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X. // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 18.12.1984 - 1984 р., № 51, стаття 1122.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.252.156 (0.039 с.)