ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Монографії та наукові видання 

1. Аграрне законодавство України: проблеми ефективності: монографія / за ред. В.І. Семчика. – К.: ІДП НАН України, 1998. – 245 с.

2. Актуальні питання аграрного права України: теорія і практика: монографія / А. М. Статівка, В. Ю. Уркевич, В. М. Корнієнко, Т. В. Курман, О. М. Туєва, Ж. В. Чевичалова, В. П. Жушман, О. О. Погрібний, Н. В. Погорецька, В. С. Кайдашов; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х.: ФІНН, 2010. — 234 с.

3. Александров Н. Г. К вопросу о роли договора в правовом регулировании общественных отношений // Учен. зап. Всесоюз. ин-та юрид.наук. – М., 1946. – Вып. VI. – С. 60–83.

4. Алексеев С. С. Общие теоретические проблемы системы советского права. – М.: Гос. юрид. изд-во, 1961. – 187 с.

5. Багай Н.О. Розвиток науки аграрного права України : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Багай Надія Онуфріївна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2002. - 243 арк.

6. Бакай І. М. Виробничо-господарська діяльність суб'єктів аграрного підприємництва (еколого-правові проблеми). - К. :, 1997. - 72 с.

7. Бахуринська М.М. Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 20с.

8. Беженар Г.М. Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва : дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Беженар Ганна Мірчівна ; Одеська національна юридична академія. - О., 2007.. - 210 арк..

9. Бейкун А.Л. Державне регулювання діяльності обласного агропромислового комплексу (організаційно-правові питання) : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Бейкун Андрій Леонардович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1999. - 194 л.

10. Беляева З. С. Влияние сближения правового статуса колхозов и совхо­зов на развитие колхозного права // Правовое положение социалисти­ческого сельскохозяйственного предприятия: Сб. ст. – М., 1974. – C. 93–102.

11. Бичкова Ц.В. Колективна власність і сільськогосподарське виробництво // Право України. – 1994. - №9.

12. Бичкова Ц.В. Правові питання аграрно-промислового кооперування. - Київ: Наукова думка, 1974. - 120 с.

13. Бобылев А. И. Аграрное право – самостоятельная отрасль российской системы права // Актуальные проблемы аграрного права России: Теория и практика: Сб. науч. ст. – М., 2004. – С. 18–29.

14. Бондар О.Г. Земля як об'єкт права власності за земельним законодавством України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Бондар Олександр Григорович ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К., 2005. - 222 арк.

15. Браніцький, Олександр Миколайович. Правове становище спеціалістів сільського господарства : дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Браніцький Олександр Миколайович ; Національний аграрний ун-т. - К., 2006.. - 202 арк.. - арк. 179-202

16. Братусь С. Н. Отрасль советского права: понятие, предмет, метод // Сов. государство и право. – 1979. – № 11. – С. 22–30.

17. Быстров Г.Е. Вопросы теории аграрного права и методики его преподавания в юридических ВУЗах России// Государство и право.-1998.-№11 .-С.58-71.

18. Быстров Г. Е. Источники советского сельскохозяйственного права. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. – 188 с.

19. Быстров Г. Е. Правовые проблемы земельной и аграрной реформ в зарубежных странах: теория, практика, итоги, перспективы / Г. Е. Быстров. - Минск : БГЭУ, 2001. - 212 с.

20. Ващишин М.Я. Земельні правовідносини у селянських (фермерських) господарствах : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Ващишин Марія Ярославівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2000. - 193 арк.

21. Вовк О.Н. Право граждан на землю в сельской местности : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Вовк Оксана Николаевна ; Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. - Х., 1997. - 173 л.

22. Воронин Б. А. Актуальные проблемы аграрно-правовой науки в Российской Федерации. – Екатеринбург: УРГЮА, 2000. – 128 с.

23. Гаєцька Я.З. Організаційно-правові форми кооперативного руху в Україні. -Вісник Львівського університету. Серія юридична . - Вип.34. - Львів, 1999.

24. Гафурова О. В. Права та обов’язки членів сільськогосподарських виробничих кооперативів: Автореф. дис... канд. юрид. наук / НАН України. Ін-т держави і права. – К., 2005. – 20 с.

25. Гафурова О.В. Права та обов'язки членів сільськогосподарських виробничих кооперативів : дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Гафурова Олена Вікторівна ; Кабінет Міністрів України, Національний аграрний ун-т. - К., 2005.. - 226 арк.

26. Гуревський В. К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення. - О. : АстроПринт, 2000. - 134 с.

27. Гуревський В.К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Гуревський Володимир Климентійович ; Одеська держ. юридична академія. - О., 1999. - 184 л.

28. Денисов А. А. Сельскохозяйственное право, наука и практика // Сов. государство и право. – 1974. – № 1. – С.71–74.

29. Дешко Л. Поняття державного регулювання господарської діяльності у сфері охорони здоров'я // Право України. – 2005. – № 8. – С. 28-31.

30. Дідковська Т.О. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2008. — 19с.

31. Договорные отношения сельскохозяйственных товаропроизводителей / И. А. Иконницкая [и др.] ; ред. И. А. Иконницкая, З. С. Беляева ; Институт государства и права РАН. - М. : КолосС, 2003. - 255 с.

32. Долгий О. Реформування аграрного сектора економіки держави – надійний правовий захист // Право України. – №4. – 2000.

33. Долинська М.С. Правове становище селянських (фермерських) господарств в Україні. — Л.: Каменяр, 1999. — 182 с.

34. Долинська М.С. Фермерські господарства України: землекористування, порядок, створення, діяльність та припинення діяльності. — Х.: Страйд, 2005. — 261 с.

35. Домбровський С.Ф. Актуальні проблеми аграрного та земельного права й організації правової роботи. — Хмельниц., 2007. — 112 c.

36. Домбровський С.Ф., Тараненко Л.С. Державне управління сільським господарством в Україні (правові аспекти): навч. посіб. — Хмельниц.: Вид-во Хмельниц. ун-ту упр. та права, 2010. — 397 с.

37. Елисеев В. С. Проблемы совершенствования механизма государственно-правового регулирования аграрных отношений в государственном секторе экономики (на примере законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации). – Калуга: АКФ “Политоп”, 2001. – 110 с.

38. Єрмоленко В.М. Аграрні майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств в Україні : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.06 / Єрмоленко Володимир Михайлович ; Національний аграрний ун-т України. - К., 2007. - 379 арк..

39. Єрмоленко В.М. Аграрні майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств в Україні: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 36с.

40. Єрмоленко В.М. Майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств: теорія, законодавство, практика: Монографія. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2005. – 304 с.

41. Єрмоленко В.М. Теоретичні проблеми аграрних майнових правовідносин: моногр. — К.: Магістр-ХХІ ст., 2008. — 188 с.

42. Жушман В. П. Предмет і система аграрного права // Правознавство: Доп. та повідомл. ІІІ міжнар. конгресу україністів, 26 – 29 серпня 1996 р. – Х., 1996. – С. 57–62.

43. Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Заєць Олена Іванівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1999. - 197 л.

44. Заржицький О.С., Левенець Ю.О. Правові аспекти лізингу в агропромисловому комплексі України: учб. посіб. для студ. / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д.: Зоря, 2007. — 104 с.

45. Заставська Л.П. Право власності на землю в Україні (розвиток та основні риси) : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Заставська Лариса Павлівна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2003. - 178 арк.

46. Земельное право Украины: Учеб. пособие / А. М. Беженарь, Е. С. Бердников, Л. А. Бондарь и др. / Под ред. А. А.Погребного, И. И. Каракаша. – К. : Истина, 2002. – 495 с.

47. Земко А.М. Правове забезпечення організації підсобних виробництв і промислів сільськогосподарських підприємств : дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Земко Алла Михайлівна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2003.. – 188 с.

48. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України: Наук.-навч. посіб. / За ред. Н.І. Титової. – Л.: Паїс, 2005. – 368 с.

49. Зенюкова О. В. Членство в сельскохозяйственном производственном кооперативе: Правовой аспект: Автореф. дис… канд. юрид. наук. / Сарат. гос. акад. права. – Саратов, 2002. – 20 с.

50. Ивакин В. И. Юридическая ответственность по аграрному праву // Актуальные проблемы аграрного права России: Теория и практика: Сб. науч. ст. – М., 2004. – С. 208–219.

51. Ізуїта Петро Олександрович. Правове регулювання охорони праці в умовах ринкової економіки: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2008. — 18с.

52. Ільків Н.В. Оренда земель сільськогосподарського призначення в Україні: теоретичні й практичні аспекти: монографія / Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2008. — 295 с.

53. Каракаш И.И. Правовое регулирование аграрно-земельных природоресурсово-экологических отношений: сб. избр. ст., докл. и рец. (1997 - 2007) / Одес. нац. юрид. акад. — О.: Фенікс, 2007. — 430 с.

54. Кичилюк Т.С. Державний контроль за використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Кичилюк Тетяна Станіславівна ; Національний аграрний ун-т. - К., 2007.. - 235 арк.

55. Коваленко Т.О. Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Коваленко Тетяна Олександрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 212 арк.

56. Ковальчук Т.Г. Правові питання забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Ковальчук Тетяна Григорівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1996. - 201 с.

57. Козырь М. И. Аграрное право России: проблемы становления и развития. – М.: Право и государство, 2003. – 208 с.

58. Козырь М. И. Советское сельскохозяйственное право: тенденции становления и развития // Сов. государство и право. – 1973. – № 6. – С.43–51.

59. Козырь М. И., Беляева З. С., Палладина М. И. Предмет и источники аг­рарного права // Вестн. АН СССР. – 1983. – № 11. – С. 82–88.

60. Конишева О.В. Правове забезпечення запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Конишева Олена Василівна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2002. - 174 арк.

61. Корнієнко Г.С. Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників: правове регулювання : монографія. – Х.: СПД ФЛ Чальцев А. В., 2007. – 191 с.

62. Корнієнко Г.С. Правове регулювання матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в умовах реформування АПК : дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Корнієнко Ганна Сергіївна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2005.. - 190 арк.

63. Корнієнко Г.С. Правове регулювання матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в умовах реформування АПК: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. / Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – 20 с.

64. Коцюба О.П. Особисте землекористування громадян. - К.: Урожай, 1984. - 160 с.

65. Кравченко С. Н. Материальная ответственность в системе охраны природы. – К.: Вища шк., 1981. – 54 с.

66. Крамаренко Г.О. Ціноутворення в умовах ринкових реформ // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 55, 56.

67. Курило В.І. Адміністративні правовідносини у сільському господарстві України: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т держ. податкової служби України. — К., 2008. — 39с.

68. Курило В.І. Адміністративні правочини у сільському господарстві України: сучасна парадигма: моногр. — К.: Магістр-ХХІ ст., 2007. — 312 с.

69. Курман Т.В. Правовое обеспечение хозяйственной деятельности государственных сельскохозяйственных предприятий : монография. – Харьков: СПД ФЛ Чальцев А. В., 2007. – 208 с.

70. Лебідь В.І. Правове становище особистих селянських господарств в Україні : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Лебідь Валерій Іванович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 189 арк.

71. Лисанец О.С. Земельно-правовые основы огородничества граждан : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Лисанец Олег Станиславович ; Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. - Х., 2006. - 208 л.

72. Логуш Л.В. Фермерство у США: правові аспекти (досвід для України) : дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Логуш Любов Володимирівна ; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1997. – 185 с.

73. Луняченко А.В. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих гражданам на праве собственности : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Луняченко Анатолий Васильевич ; Одесская национальная юридическая академия. - О., 2002. - 170 л.

74. Лямцева Т.В. Правовое обеспечение производственно-хозяйственной деятельности государственных специализированных сельскохозяйственных предприятий : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Лямцева Татьяна Викторовна ; Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. - Х., 2001. - 203 л.

75. Мацько М.А. Підсобні виробництва і промисли (правові питання). - Київ: Знання, 1991.-48с.

76. Мірошниченко Оксана Андріївна. Правове регулювання трудових відносин у галузі сільського господарства: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 18с.

77. Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні / За ред. В.І. Семчика. – К.: Вид-во «Юрид. думка», 2005. – 264 с.

78. Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, Т.П. Проценко та ін. – К.: ІДП НАН України, 2003. – 280 с.

79. Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Наук. доп. / Ю.С. Шемшученко, В.І. Семчик, Т.П. Проценко, О.А. Поліводський, П.Ф. Кулинич; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К., 2005. — 88 с.

80. Павлович З.А. Правові основи спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва (на базі міжгосподарської кооперації). - Київ: Знання, 1980. – 64с.

81. Панькова Л.О. Правове регулювання діяльності аграрних бірж в Україні : дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Панькова Лілія Олександрівна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2005.. - 218 арк..

82. Піддубний О.Ю. Правове становище сільськогосподарських інспекцій : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Піддубний Олексій Юрійович ; Національний аграрний ун-т. - К., 2007.. - 198 арк..

83. Погребной А.А. Правовое регулирование деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в условиях рынка : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.06 / Погребной Алексей Алексеевич ; Московский юридический ин-т. – М., 1992. – 304 с.

84. Правові основи майнових і земельних відносин: Навч. посіб. / Колектив авторів; За заг ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2006. – 384 с.

85. Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві. Монографія / Кол. авторів. Під ред. В.І. Семчика. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. — 216 c.

86. Проценко Т. П. Правовий режим майна селянських (фермерських) господарств України. – К. : Інститути держави і права іми. В.М.Корецького НАН України, 2000. – 80 с.

87. Проценко Т.П. Правовий режим майна селянських (фермерських) господарств України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Проценко Тамара Павлівна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1996. – 178 с.

88. Разгельдеев Н. Т. Материальная ответственность колхозников по уставу колхоза: Дис... канд. юрид. наук. – Саратов, 1974. – 185 с.

89. Раянов Ф. М. Предмет и система сельскохозяйственного права: Учеб. пособие. – Уфа: БГУ, 1980. – 80 с.

90. Романко С.М. Економіко-правовий механізм забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції : дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Романко Світлана Миколаївна ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. Юридичний ін-т. - Івано-Франківськ, 2008.. - 245 арк.

91. Рымарук А.И. Кооперативы: формы, организация работы, перспективы развития.- Киев: Тэхника, 1988. - 153 с.

92. Сафин З. Ф. Юридическая ответственность колхозников за нарушение трудовой дисциплины: Дис... канд. юрид. наук. – М., 1984. – 196 с.

93. Сафонов І. Правові проблеми державної підтримки сільськогосподарських виробників // Право України. – 2005. – № 6. – C. 54-57.

94. Семчик В. И. Имущественное правоотношение в сельском хозяйстве. – К.: Наук. думка, 1984. – 232 с.

95. Семчик В.І. Погрібний О.О. Законодавче відновлення приватних форм сільськогосподарського виробництва і приватної власності // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / Семчик В.І., Стретович В.М., Погрібний О.О., Кулинич П.Ф., Бичкова Ц.В. та ін. / За ред. члена-кореспондента НАН України В.І.Семчика. - Київ: Видавництво "Наукова думка",1998. - С.41-47.

96. Семчик В.І. та ін. Інвестиційна діяльність у сільському господарстві: правові аспекти: монографія. - К. : Юридична думка, 2008. - 252 с.

97. Семчик В.І., Погрібний О.О. Нові аспекти організації сільськогосподарського виробництва // Правова держава. - 1993. - Вип.4. - С.73-80.

98. Сидор В. Д. Правове регулювання застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні. - О., 2005. - 220 с.

99. Станіславський В.П. Правове регулювання вирощування і реалізації високопродуктивного насіння зернових культур : дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Станіславський Валерій Петрович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2004.. – 192 с.

100. Станіславський В.П. Правове регулювання насінницької діяльності в Україні: монографія. – Х.: Право, 2006. – 160 с.

101. Стативка А.Н. Договоры в агропромышленном комплексе Украины в условиях рынка . – Харьков: Право, 1997. – 240 с.

102. Стативка А.Н. Договоры в системе агропромышленного комплекса Украины в условиях рыночных отношений : Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.06 / Стативка Анатолий Николаевич ; Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. - Х., 1998. - 411 л.

103. Статівка А. Аграрні перетворення і роль особистих під­собних господарств громадян // Право України. — 2000. — № 5. — С. 27.

104. Статівка А. Поняття гарантій суб'єкта договірних відно­син в АПК та їх класифікація // Право України. — 1998. — № 5. — С. 33—36.

105. Статівка А.М. Організаційно-правові питання соціального розвитку села в Україні . – Х.: Право, 2007. – 207 с.

106. Статівка А.М. Про роль договору в діяльності сільськогосподарських кооперативів в умовах розвитку ринкових відносин // Збірник наукових праць учасників конференції «Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України XXI століття». - Київ. - 2001. - С.138-143.

107. Сытник В.А. Правовое регулирование мелиорации в Украине : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Сытник Виктор Александрович ; НАН Украины, Институт государства и права им. В.М.Корецкого. - К., 1995. - 178 л.

108. Теория государства и права: Учеб. для юрид. вузов и фак. / С. С. Алексеев, С. И. Архипов, В. М. Корельский и др. / Под ред. В. М. Корельского, В. Д. Перевалова. – М.: Норма: ИНФРА-М, 1998. – 570 с.

109. Титова Н. И. Материальная ответственность работников сельскохозяйственных предприятий. – М.: Юрид. лит., 1978. – 152 с.

110. Титова Н. И. Продовольственная проблема: земля, труд: (Правовые аспекты). – Л.: Выща шк., 1989. – 184 с.

111. Титова Н. И. Сельскохозяйственное право и регулирование труда работников сельскохозяйственных предприятий // Сов. государство и право. – 1981. – № 3. – С. 98–104.

112. Титова Н. І. Права членів сільськогосподарських кооперативів // Міжнар. наук.-практ. конф. «Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України ХХІ століття»: Зб. наук. пр. учасн., 26–27 черв. 2001 р. – К., 2001. – С. 148–151.

113. Титова Н. І. Фермерство в Україні: Основні правові засади: Питання та відповіді. – Л.: Атлас, 1998. – 181 с.

114. Тулуш Л.Д., Проніна В.І., Сеперович Н.В. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: стан та перспективи розвитку: Посібник. – Львів: НВФ "Українські технології", 2009. – 296 с.

115. Уркевич В. Ю. Про поняття внутрішніх аграрних правовідносин // Стан та перспективи розвитку аграрного права: Міжнар. наук. теорет. конф., присвяч. 80-річчю від дня народж. д-ра юрид. наук, проф. акад. АПрН України В. З. Янчука (Київ, 26–27 травня 2005 р.). – К., 2005. – С. 117–119.

116. Уркевич В.Ю. Аграрні правовідносини в Україні : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.06 / Уркевич Віталій Юрійович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2007.. - 411 арк.

117. Уркевич В.Ю. Проблеми теорії аграрних правовідносин: монографія. – Х.: Харк. юрид., 2007. – 496 с.

118. Уркевич В.Ю. Становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України: деякі правові аспекти. – Х.: ООО «Одіссей», 2004. – 120 с.

119. Федорович В. Правові основи створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні . – Львів: Атлас, 1998. – 142 с.

120. Федорович В.І. Види, правовий статус, розвиток сільськогосподарських кооперативів у 20-і роки // Проблеми формування суверенної правової української держави. Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Випуск 30. - Львів: Світ, 1993.-С.68-71.

121. Федорович В.І. Про поняття сільськогосподарського кооперативу // На шляху до правової держави: Тези доповідей і повідомлень Львівської регіональної науково-практичної конференції. - Львів. - 1992. - С.92-93.

122. Федорович В.І. Регулювання створення, реорганізації та припинення сільськогосподарських кооперативів: правові питання // Право України. - 1998. -№1.-С.53-57.

123. Федорович В.І. Розвиток науково-правової думки про сільськогосподарську кооперацію // Вісник Львівського університету. Серія юридична.- 1999. - Вип.34. -С.141-147.

124. Хвасенко А.А. Правовое обеспечение развития личных крестьянских хозяйств : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Хвасенко Андрей Анатольевич ; Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. - Х., 2002. - 193 л.

125. Хохлов В. А. Гражданско-правовая ответственность в агропромышленном объединении: Дис... канд. юрид. наук. – Саратов, 1985. – 190 с.

126. Чабаненко М. М. Імперативний та диспозитивний способи правового регулювання на сучасному етапі розвитку аграрного права як галузі // Право України. – 2004. – № 11. – С. 122–124.

127. Чабаненко М. М. Про засоби регулювання аграрних відносин у контексті аграрної реформи // Забезпечення законності у сфері земельних відносин: Тези доп., вист., повідомл. на міжвуз. наук.-практ. конф. молодих науковців, 26 верес. 2003 р. – Львів, 2003. – С. 49–53.

128. Чабаненко М. М. Про метод в аграрному праві // Право України. – 2004. – №1. – С. 122–124.

129. Чабаненко М. М. Щодо питання про зміст методу аграрного права // Підприємництво, госп-во і право – 2005. – №3. – С. 33–37.

130. Чабаненко М.М. Методи правового регулювання аграрних відносин : дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Чабаненко Микола Миколайович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – 204 с.

131. Шайбеков К. А. Развитие трудовых отношений в колхозах и совхозах // Сов. государство и право. – 1979. – №5. – С. 64–71.

132. Шелестов В. С. О сельскохозяйственном праве // Проблемы социалистической законности на современном этапе комунистического строительства: Крат. тез. докл. и науч. сообщ. республик. науч. конф., 21–23 нояб. 1978 г. / Ответ. ред. М. Н. Бару и др. – Х.: Юрид. ин-т, – 1978. – С. 157–159.

133. Шульга М.В, Земельно-правовые вопросы в сфере сельскохозяйственной кооперации // Збірник наукових праць учасників конференції «Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України XXI століття». - Київ. -2001.-С.126-130.

134. Шульга М.В. Актуальные проблемы правового регулирования земельных отношений в современных условиях : Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.06 / Шульга Михаил Васильевич ; Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. - Х., 1998. - 397 л.

135. Янчук В. Аграрно-господарче право – навчальна дисципліна // Право України. – 2000. – №2.

136. Янчук В. З. Матеріальна відповідальність колгоспників за шкоду, заподіяну колгоспові. – К., 1989. – 168 с.

137. Янчук В. З. Проблемы теории колхозного права. – М.: Юрид. лит., 1969. – 199 с.

 

 


 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.018 с.)