Матеріалів досудового розслідуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Матеріалів досудового розслідування 

І. Проведені під час досудового розслідування процесуальні дії:

  №   Найменування   Час проведення
     

 

ІІ. Прийняті під час досудового розслідування процесуальні рішення:

  №   Найменування   Дата прийняття Прізвище, ініціали, посада особи, яка прийняла рішення
       

 

ІІІ. Заходи забезпечення кримінального провадження, застосовані під час досудового розслідування:

  №     Вид заходу Дата обрання Строк застосування
       

 

 

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

Слідчому ______________________

______________________________

 

Р О З П И С К А

про отримання копії обвинувального акта(клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру)та реєстру матеріалів досудового розслідування

 

Я, підозрюваний (захисник, законний представник, захисник особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного або виховного характеру) _______________________________________, відповідно до ст. 293 КПК України даю цю розписку слідчому _____________________ в тому, що я отримав копію обвинувального акта (клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру )у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № ________ від «___» __________ 20___ року на _____ арк. у одному примірнику, а також копію реєстру матеріалів досудового розслідування на _____ арк. у одному примірнику.

 

__________ «___» _____________ 20___ р.

(підпис)

 

 

 

Слідчому ______________________

______________________________

 

Р О З П И С К А

Про отримання копії цивільного позову

 

Я, цивільний відповідач __________________________________, згідно зі п. 3 ч. 4 ст. 291 КПК України даю цю розписку слідчому ________________________________ в тому, що я отримав копію цивільного позову у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № ________ від «______» ___________ 20__ року, на _____ арк. у одному примірнику.

 

__________ «___» _____________ 201__ р.

(підпис)

 

___________________________________

____________________________________

(назва місцевого суду)

____________________________________

К Л О П О Т А Н Н Я

Про застосування до неповнолітнього

Примусових заходів виховного характеру

 

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ___________________________________________________________, -

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

 

ВСТАНОВИВ:

 

Неповнолітнім __________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, дату та місце народження, місце проживання, громадянство неповнолітнього)

______________________________________________________________________________________вчинено__________________________________________________________________

(виклад фактичних обставин суспільно-небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом

___________________________________________________________________________________

України про кримінальну відповідальність, які вважаються встановленими, докази, які підтверджують участь

___________________________________________________________________________________

неповнолітнього в скоєнні суспільно-небезпечного діяння, вік неповнолітнього, число, місяць і рік народження; умови

___________________________________________________________________________________

життя й виховання неповнолітнього, рівень психічного розвитку й інші особливості його особистості; час повідомлення

___________________________________________________________________________________

особі про підозру, мотиви та причини застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру)

___________________________________________________________________________________

 

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч. 1 ст. 292 КПК України, -

ПРОШУ:

1. Прийняття рішення про застосування до неповнолітнього

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

«___»___________________19__року народження, уроженця_______________

____________________________________________________________________,

що мешкає за адресою: _______________________________________________

____________________________________________________________________

примусових заходів виховного характеру у вигляді _______________________,

(інформацію про захід виховного характеру, який пропонується застосувати)

про що йому оголосити.

2. Про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.

 

Слідчий_________________________________________________________(посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Прокурор________________________________________________________(посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

«___»________20 ___ року

 

___________________________________

____________________________________

(назва місцевого суду)

____________________________________

К Л О П О Т А Н Н Я

Про застосування примусових заходів медичного характеру

 

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ___________________________________________________________, -

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

 

ВСТАНОВИВ:

 

________________________________________________________________________________________

(обставини суспільно-небезпечного діяння, докази, які підтверджують участь особи у скоєнні суспільно-

__________________________________________________________________________________________________________

небезпечного діяння, рівень психічного розвитку й інші особливості його особистості;

__________________________________________________________________________________________________________

наявність у даної особи психічних розладів у минулому, ступінь і характер психічного захворювання в момент

__________________________________________________________________________________________________________

вчинення злочину або під час кримінального провадження; чи пов'язаний психічний розлад особи з небезпекою

__________________________________________________________________________________________________________

для нього або інших осіб, або можливістю заподіяння їм іншої істотної шкоди, мотиви та причини застосування

__________________________________________________________________________________________________________

до особи примусових заходів медичного характеру; позиція щодо можливості забезпечення участі особи

__________________________________________________________________________________________________________

під час судового провадження за станом здоров'я)

 

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч. 2 ст. 292, ст. 511 КПК України, -

ПРОШУ:

1. Прийняття рішення про застосування до

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

«___»___________________19__року народження, уроженця_______________

____________________________________________________________________,

що мешкає за адресою: _______________________________________________

____________________________________________________________________

примусових заходів медичного характеру у вигляді _______________________,

(інформація про захід виховного характеру, який пропонується застосувати)

про що йому оголосити.

2. Про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.

 

Слідчий_________________________________________________________(посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Прокурор________________________________________________________(посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

«___»________20 ___ року

 

 

П Р О Т О К О Л

Роз'яснення підозрюваному права на звільнення

Від кримінальної відповідальності

 

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року,

___________________________________________________, який підозрюється у вчиненні ____________________________________________________________,

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

у присутності осіб:

____________________________________________________________________

(їх прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження та місце проживання)

____________________________________________________________________,

яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: _____________________________________

____________________________________________________________________

(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються ____________________________________________________________________

при проведенні процесуальної дії, підписи осіб)

________________________________________________________________________________________________________________________________________відповідно до ст. 285 КПК України роз`яснив підозрюваному

____________________________________________________________________
(суть підозри;

____________________________________________________________________ підстава звільнення від кримінальної відповідальності)

____________________________________________________________________

 

та право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

 

Ознайомившись з правами визначеними в ст. 42, зі змістом ст.ст. 285, 286 КПК України, підозрюваний _______________________________________________________________

заявив, що права йому ________________________________________________

(зрозумілі, не зрозумілі)

і що він _____________________________________________________________

(погоджується, не погоджується)

зі звільненням його від кримінальної відповідальності.

 

Протокол прочитано, записано правильно.

«____» _______ 20__ року _____________ _______________________

(підпис) (ініціали, прізвище підозрюваного)

 

Учасники: _________________________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

_________________________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

 

 

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

Прокурору_____________________________________ (найменування органу прокуратури, _________________________________

прізвище, ініціали)

 

 

СКАРГА

На рішення (дії чи бездіяльність) прокурора

 

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ___________________________________________________________, -

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

 

 

«___»_________ 20___ року прокурором _________________________________ (найменування органу прокуратури, прізвище, ініціали)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ (зазначається рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які оскаржуються слідчим)

___________________________________________________________________________________________

 

Приймаючи до уваги, що_________________________________________ (приводиться мотивація слідчого стосовно оскарження рішення,

______________________________________________________________________________

наявність причинного зв’язку між фактом, що оскаржується і незаконністю дій та

_______________________________________________________________________________

наслідками з посиланням на норми КПК, які є підставами оскарження)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ураховуючи викладене у відповідності до вимог ст.ст. 36, 40, 311, 312 КПК України,-

ПРОШУ:

1. Визнати ____________________________________________________ рішення (дії чи бездіяльності)

прокурора __________________________________________________________

(найменування органу прокуратури, прізвище, ініціали)

такими, що порушують чинне законодавство (не відповідають його вимогам).

2. Скасувати зазначене рішення.

 

Додаток: _______________________________________ на ____ арк.

(копія процесуального документу, що оскаржується)

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

«___» _____________20__ року

 

Слідчому судді_________________

_______________________________

_______________________________

 

 

К Л О П О Т А Н Н Я

Про встановлення строку ознайомленняПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.013 с.)