Пред’явлення особи для впізнання в режимі відеоконференціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пред’явлення особи для впізнання в режимі відеоконференціїМісто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

Допит розпочато о «____» год. «____» хв.

Допит закінчено о «____» год. «____» хв.

____________________________________________________________________,

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, у приміщенні (вказується місце перебування слідчого)________________________

____________________________________________________________________

а також _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________

(вказується місце перебування допитуваного з яким здійснюється відеоконференція)

____________________________________________________________________

за допомогою ________________________________________________________

(інформація про канали зв’язку, що гарантують інформаційну безпеку

__________________________________________________________________ та технічну можливість проведення даної слідчої дії і виконання вимог ст. 232 КПК України)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

за клопотанням_______________________________________________________

в присутності осіб, яким роз’яснені вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(їх прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання, підпис)

яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: _____________________________________

(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються

___________________________________________________________________

при проведенні цієї процесуальної дії, підписи осіб)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

у присутності понятих:

1)________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, підпис)

2)________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, адреса, підпис)

яким у відповідності зі ст.ст. 11,13,15, 223 КПК України роз’яснені їхні права і обов’язки з дотриманням вимог ст. ст. 104, 223, 228, 231, 232 КПК України пред’явив свідку (потерпілому) у даному кримінальному провадженні, який перебуває у місці дистанційного сприйняття, що підтверджується ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, що уповноважена на підтвердження особи свідка, потерпілого)

______________________________________________________

__________________________________________________________________

таких осіб:

1. ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, вік, зовнішній вигляд і прикмети)

2. ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Перед пред’явленням особи для впізнання у свідка (потерпілого) __________________________________ попередньо з’ясовано, чи може він впізнати особу, опитав про зовнішній вигляд і прикмети цієї особи, а також про обставини, за яких вона бачила цю особу.

На запитання слідчого свідок (потерпілий)__________________________

відповів:___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________

(підпис)

У відсутності особи, що впізнає, понятим було роз’яснено, що гр-н (ка)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(обставини, які викликали необхідність пред’явлення для впізнання та засіб, яким здійснювалось впізнання)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Після цього слідчим особі, яка пред’являється для впізнання, у відсутності особи, що впізнає, було запропоновано зайняти будь-яке місце серед інших осіб, в числі яких він пред’являється для впізнання, і він вибрав місце

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(вказати місце ліворуч-праворуч: першим, посередині, другим, третім і т.д., крайнім праворуч)

 

Таким чином, особи, які пред’являються для впізнання, були розміщені в такому порядку зліва направо:

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________

 

Свідок попереджений про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань за ст. 385 КК України і (потерпілий) за дачу завідомо неправдивих показань за ст. 384 КК України.

 

На запитання, чи впізнає він (вона) серед пред’явлених йому осіб

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

свідок (потерпілий, підозрюваний)____________________________________

заявив, що_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознаки (чи їх сукупність), за якими особа впізнала особу___________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Заяви і доповнення до протоколу _______________________________________

____________________________________________________________________

(відсутні або зазначається суть заяви чи доповнення)

 

До протоколу додаються: ______________________________________________

(носій інформації, на якому зафіксована проведена слідча дія)

___________________________________________________________________

Особи, які пред’являлися для впізнання:

1. ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

2. ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

3. ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

 

 

Впізнана особа ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

 

Учасники:

1. ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

2. ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

 

Поняті:

1. ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

2. ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

 

Впізнання провів:

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

 

_______________________________________ (посада, прізвище, ініціали,

_______________________________________ особи, якій доповідається) ___________________________________________________________

 

Р А П О Р Т

Доповідаю Вам, що мною,_____________________________, в порядку,

(посада, прізвище, ініціали, особи, яка доповідає)

передбаченому ст. 232 КПК України, з метою забезпечення оперативності кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _____________, у зв’язку з ____________________________________________ «___»_______20__року

(вказуються причини і обставини передбачені ч. 11 ст. 232 КПК) (дата і час проведення опитування)

було проведено опитування ___________________________________________

____________________________________________________________________

(прізвище ім’я та по батькові опитуваного, місце та дата народження, місце реєстрації та фактичного місця проживання)

___________________________________________________________________

Особу опитуваного ______________________________ було встановлено

____________________________________________________________________

(вжиті заходи з метою встановлення особи опитуваного у режимі відео- або телефонної та спосіб встановлення особи)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Для опитування __________________________________________________

(прізвище, ініціали, опитуваного)

використовував ______________________________________________________

(ідентифікаційні ознаки засобу зв'язку, що використовувалися опитуваним: модель, марка, серійний номер)

____________________________________________________________________

(інші індивідуальні ідентифікуючі ознаки)

Опитування фіксувалось за допомогою ______________________________

(модель, марка науково-технічного засобу та носія інформації)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(спосіб фіксації)

про що перед початком опитування було повідомлено опитуваному __________

___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

У ході опитування було встановлено, що _____________________________

___________________________________________________________________

(виклад обставини, які були повідомлені опитуваним)

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

«___»________ 20___ року

 

 

Слідчому судді______________

 

________________________________

(назва місцевого суду)

 

 

К Л О П О Т А Н Н Я

Про проведення обшуку

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

____________________________________________________________________,

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ___________________________________________________________, -

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

ВСТАНОВИВ:

____________________________________________________________________ (короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого

___________________________________________________________________

подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті

___________________________________________________________________

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку;

___________________________________________________________________

житло чи інше володіння особи або частина житла чи іншого володіння особи, де планується

___________________________________________________________________

проведення обшуку; особа, якій належить житло чи інше володіння, та особа, у фактичному володінні якої воно

___________________________________________________________________

знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати)

 

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 234 КПК України, -

 

ПРОШУ:

 

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в____________________________________________________________

житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку)

з метою відшукання і вилучення _______________________________________.

( речі, документи або осіб, яких планується відшукати)

 

Додатки: 1. _________________________________________ на ____ арк.

(оригінали (копії) документів та інших матеріалів, якими обґрунтовуються доводи вказані у клопотанні)

2. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _____ від «___» ________ 20 __ року.

 

 

Слідчий_________________________________________________________(посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

П О Г О Д Ж Е Н О

Прокурор________________________________________________________(посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

«___»________20 ___ року

 

 

П Р О Т О К О Л О Б Ш У К У

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

____________________________________________________________________,

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року на підставі ухвали слідчого судді __________________________________

(реквізити ухвали)

від «__»_______20__ року, в період з «___» год. «___» хв. до «__» год. «__» хв.

 

За участю потерпілого:

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 56, ст. 57 КПК України роз’яснені його права і обов’язки.

 

За участю підозрюваного:

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому відповідно до ч.ч. 3, 5, 6, 7 ст. 42 КПК України роз’яснені його права і обов’язки.

 

За участю захисника:

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому відповідно до ст. ст. 46, 47 КПК України роз’яснені його права і обов’язки.

 

За участю______________ представника ________________:

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому відповідно до ч.ч. 5 ст. 44, ч. 4 ст. 58, ч. 2 ст. 59 КПК України роз’яснені його права і обов’язки.

 

За участю спеціаліста:

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

яким відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 71 КПК України роз’яснені його права і обов’язки.

 

За участю інших осіб:

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

яким згідно до _________________ КПК України роз’яснені їхні права і обов’язки

У присутності понятих:

1)__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

________________________________________________________________________________________________

2)__________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

_______________________________________________________________________________________________,

яким згідно ст.ст. 11, 13, 15, 223 КПК України роз’яснені їхні права і обов’язки.

 

Особам, які беруть участь у проведенні обшуку роз’яснено вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії, а також про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання:

____________________________________________________________________

(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються

___________________________________________________________________

при проведенні цієї процесуальної дії, підписи осіб)

____________________________________________________________________

 

Пред’явив гр-ну (ці)______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка обшукується, або особи

________________________________________________________________________________________________

яка займає приміщення, що обшукується)

ухвалу слідчого судді про проведення обшуку.

 

Копію ухвали слідчого судді про проведення обшуку отримав

____________________________________________________________________

(прізвище, підпис особи, яка володіє житлом чи іншим володінням або іншої присутньої особи)

 

Запропонував видати зазначені в ухвалі ____________________________

____________________________________________________________________

(предмети, документи, цінності або вказати місце, де переховується злочинець)

на що ______________________заявив(ла)_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

У зв’язку з відмовою (частковим виданням) того, що вимагається, дотримуючись вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, провів обшук___________________________________________________________

____________________________________________________________________

(де, у кого, за якою адресою)

________________________________________________________________________________________________

У ході проведення обшуку виявлено:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Під час обшуку приміщення_______________________________________

(де, у кого, за якою адресою)

був проведений обшук особи гр-на (ки)__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка обшукується)

У присутності понятих (якщо залучаються інші поняті, зокрема тієї ж статі що й обшукуваний чи обшукувана):

1)__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

________________________________________________________________________________________________

2)__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання) ________________________________________________________________________________________________

(обшук проводиться понятими тієї ж статі)

 

З метою проведення обшуку гр-на(ки)______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка обшукується)

був (була) залучений (а)_______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, займана посада особи, яка проводить обшук, який проводиться особою тієї ж статі)

у якого (ї) під час обшуку було виявлено:_________________________________

(предмети, документи, цінності та ін.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Під час обшуку приміщення було виявлено:

_______________________________________________________________

(предмети, документи, цінності, розшукуваний злочинець та ін.)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Виявлені ____________________________________ пред’явлені понятим і (предмети, документи, цінності та ін.)

іншим учасникам присутнім при обшуку.

 

Від ______________________________________надійшли такі пропозиції

(прізвище, ім’я, по батькові)

та зауваження________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Перераховане в протоколі обшуку__________________________________

____________________________________________________________________

(вилучено, опечатано, залишено на зберігання, якщо вилучено,то куди відправлено для зберігання)

 

Протокол прочитаний вголос______________________________________

(зауваження учасників обшуку і понятих)

 

Особа, яка обшукувалась_________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

 

Поняті присутні при обшуку особи: 1)______________________________

(прізвище, підпис)

2)______________________________

(прізвище, підпис)

Особа, в приміщенні якої проводився обшук_________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

 

Поняті, присутні при обшуку приміщення: 1)________________________

(прізвище, підпис)

2)________________________

(прізвище, підпис)

Учасники обшуку:

_________________________________________________________________

(прізвище, підпис)

__________________________________________________________________

(прізвище, підпис)

__________________________________________________________________

(прізвище, підпис)

__________________________________________________________________

(прізвище, підпис)

__________________________________________________________________

(прізвище, підпис)

 

Обшук провів___________________________________________________

(прізвище, посада, звання, підпис)

 

Один примірник протоколу обшуку отримав _____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка обшукується, ____________________________________________________________________

або особи яка займає приміщення, що обшукується, підпис)

 

 

П Р О Т О К О Л О Г Л Я Д У

Місця події

 

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

Огляд почато о “____” год. “____” хв.

Огляд закінчено о “____” год. “____” хв.

 

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

на підставі_______________________________________________________

(вказується ухвала слідчого судді, якщо проводиться огляд житла чи іншого володіння особи, якщо огляд місця ________________________________________________________________________________________________ події проводиться до початку кримінального провадження, вказуються відомості про заяву чи повідомлення

про подію)

 

у відповідності до ст.ст. 104, 105, 106, 234, 237, 223 КПК України:

В присутності понятих:

1)__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

________________________________________________________________________________________________

2)__________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

_______________________________________________________________________________________________,

яким у відповідності до ст.ст. 11, 13, 15, 223 КПК України роз’яснені їхні права і обов’язки.

За участю потерпілого:

___________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому у відповідності до ч.ч. 1, 2 ст. 56., ст. 57 КПК України роз’яснені його права і обов’язки.

За участю підозрюваного:

__________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому у відповідності до ч.ч. 3, 5, 6, 7 ст. 42 КПК України роз’яснені його права і обов’язки.

За участю захисника:

__________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому у відповідності до ст.ст. 46, 47 КПК України роз’яснені його права і обов’язки.

За участю представника:

__________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому у відповідності до ч. 5 ст. 44, ч. 4 ст. 58, ч. 2 ст. 59 КПК України роз’яснені його права і обов’язки.

За участю спеціаліста:

__________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

якому у відповідності до ч.ч. 4, 5 ст. 71 КПК України роз’яснені їхні права і обов’язки.

За участю власника (користувача) приміщення чи іншого володіння ососби__________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище ім'я, по батькові, адреса)

____________________________________________________________________

Перед початком огляду зазначеним вище особам роз'яснено їхнє право бути присутніми при всіх діях, які проводяться в процесі огляду, робити зауваження, що підлягають занесенню до протоколу. Особам, які беруть участь у проведенні огляду, також роз’яснено вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії, а також про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання:

____________________________________________________________________

(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються

___________________________________________________________________

при проведенні цієї процесуальної дії, підписи осіб)

 

Проведеним оглядом встановлено:____________________________________

(вказується адреса житла чи іншого володіння особи)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Під час огляду виявлено__________________________________________

(вказуються сліди, речі, виявлені під час огляду)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виявлене під час огляду вилучено:_________________________________

(вказуються що та в якій послідовності виявлено і яким чином опечатано)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Під час огляду застосовані технічні засоби:__________________________

(вказуються застосовування фото -, відеозйомки, інших технічних та спеціальних засобів, їх технічні параметри)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Огляд проводився:______________________________________________

(вказуються погодні умови, освітлення, температура повітря, інші дані, які необхідні)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол прочитаний, записано___________________________________

(зауваження учасників огляду) ____________________________________________________________________

Учасники:

1. ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

2. ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

 

Поняті:

1. ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

2. ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

 

Огляд провів:

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

П Р О Т О К О Л

Огляду трупа

 

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

Огляд почато о “____” год. “____” хв.

Огляд закінчено о “____” год. “____” хв.

 

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

на підставі_______________________________________________________

(вказується ухвала слідчого судді, якщо проводиться огляд житла чи іншого володіння особи, якщо огляд місця ________________________________________________________________________________________________ події проводиться до початку кримінального провадження, вказуються відомості про заяву чи повідомлення

про подію)

У відповідності до ст.ст. 104, 105, 106, 223, 237, 238 КПК України в присутності понятих:

1)__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

________________________________________________________________________________________________

2)__________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

_______________________________________________________________________________________________,яким відповідно зі ст.ст. 11, 13, 15, 223 КПК України роз’яснені їхні права і обов’язки.

 

За участю спеціаліста - судово-медичного експерта (лікаря)____________

___________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

власника (користувача) приміщенням чи іншим володінням особи________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

а також за участю

_____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

провів огляд трупа, виявленого:

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка виявила труп та адресу (місцевість), де його виявлено)

____________________________________________________________________

Перед початком огляду переліченим особам роз'яснено їхнє право бути присутніми при всіх діях, які проводяться в процесі огляду, робити зауваження, що підлягають занесенню до протоколу. Особам, які беруть участь у проведенні огляду, також роз’яснено вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії, а також про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання:

____________________________________________________________________

(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються

___________________________________________________________________

при проведенні цієї процесуальної дії, підписи осіб)

 

Під час огляду трупа виявлено_____________________________________

(вказуються сліди, речі виявлені під час огляду)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виявлене під час огляду вилучено:_________________________________

(вказуються що та в якій послідовності виявлено і яким чином опечатано)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Під час огляду застосовані технічні засоби:__________________________

(вказуються застосовування фото відео зйомки, інші технічні та спеціальні засоби, їх технічні параметри)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Огляд проводився:______________________________________________

(вказуються погодні умови, освітлення, температура повітря, інші дані, які необхідні)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Після огляду труп направляється для проведення судово-медичної експертизи (розтину) у________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол прочитаний, записано___________________________________

(зауваження учасників огляду)

Учасники:

1. ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

2. ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

 

Поняті:

1. ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

2. ____________________________ /________________/

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

 

Огляд провів:

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

П Р О Т О К О ЛПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.011 с.)