Тренінг для закріплення отриманих знаньМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тренінг для закріплення отриманих знань4.6.1. Варіант 1.

4.6.2. Варіант 2.

4.6.3. Варіант 3.

4.6.4. Варіант 4.

Завдання для “економічної розминки” по темі

 


ТЕМА 5.

ТОВАРНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО

ВИРОБНИЦТВА. ТОВАР І ГРОШІ

 

Логічно-тезовий виклад питань для розгляду на лекції

5.1.1. Форми організації суспільного виробництва.

5.1.2. Товар і його властивості.

5.1.3. Теорії походження та сутності грошей.

Коментар до питань, винесених на самостійне

Опрацювання

5.2.1. Суспільний поділ праці як необхідна умова виникнення

товарного виробництва.

5.2.2. Інфляція: сутність, причини, види, соціально-економічні

наслідки.

Теми для рефератів

5.3.1. Закон вартості: сутність, функції.

5.3.2. Еволюція і типи грошей.

Питання для розгляду на семінарському занятті

та коментар до питання, яке не розглядалося на лекції

І не вивчалося самостійно

5.4.1. Суспільний поділ праці. Форми організації суспільного

виробництва. Товар і його властивості.

5.4.2. Теорії походження та сутності грошей.

5.4.3. Грошовий обіг і його закони.

5.4.4. Інфляція: сутність, причини, види, соціально-економічні

наслідки.

Список рекомендованої літератури

Тренінг для закріплення отриманих знань

5.6.1. Варіант 1.

5.6.2. Варіант 2.

5.6.3. Варіант 3

Завдання для “економічної розминки” по темі


 


ТЕМА 6.

 

КАПІТАЛ: ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА І НАГРОМАДЖЕННЯ. НАЙМАНА ПРАЦЯ

І ЗАРОБІТНА ПЛАТА

 

Логічно-тезовий виклад питань для розгляду на лекції

Капітал як соціально-економічна категорія.

6.1.2. Теорії капіталу.

6.1.3. Людський капітал як соціально-економічна категорія.

6.1.4. Форми і системи заробітної плати.

Коментар до питань, винесених на самостійне

Опрацювання

6.2.1. Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху

капіталу.

6.2.2. Первісне нагромадження капіталу.

6.2.3. Теорія людського капіталу.

Теми для рефератів

6.3.1. Робоча сила як товар.

6.3.2. Заробітна плата як ціна товару “робоча сила”.

6.3.3. Функції заробітної плати.

Питання для розгляду на семінарському занятті

Та коментар до питань, які не розглядалися на лекції та не вивчалися самостійно

Капітал як соціально-економічна категорія. Теорії капіталу.

6.4.2. Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху

капіталу. Первісне нагромадження капіталу.

6.4.3. Людський капітал як соціально-економічна категорія.

Теорія людського капіталу.

6.4.4. Капітал і праця.

6.4.5. Сутність, функції, форми та системи заробітної плати.

Список рекомендованої літератури

Тренінг для закріплення отриманих знань

6.6.1. Варіант 1

6.6.2. Варіант 2

6.6.3. Варіант 3

Завдання для “економічної розминки” по темі


 


ТЕМА 7. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК

 

Логічно-тезовий виклад питань для розгляду на лекції

Теорія капіталістичних витрат виробництва К. Маркса.

7.1.2. Неокласична теорія витрат виробництва.

7.1.3. Прибуток: сутність, види, функції.

Коментар до питань, винесених на самостійне

Опрацювання

7.2.1. Альтернативні витрати.

7.2.2. Граничні витрати.

7.2.3. Розподіл та використання прибутку підприємства.

7.2.4. Прибуток акціонерних товариств та його розподіл.

Теми для рефератів

7.3.1. Неокласична теорія витрат виробництва про постійні та

змінні витрати в межах короткострокового періоду діяльності

суб’єктів ринку.

7.3.2. Трактування сутності, джерел та форми прибутку

економічними школами.

Питання для розгляду на семінарському занятті

Та коментар до питань, які не розглядалися на лекції

І не вивчалися самостійно

Марксистська та неокласична теорії витрат виробництва.

Альтернативні витрати.

7.4.2. Собівартість продукції як якісний показник економічної

діяльності підприємств.

7.4.3. Прибуток: сутність, види, функції. Маса і норма прибутку.

7.4.4. Розподіл та використання прибутку підприємства.

Прибуток акціонерних товариств та його розподіл.

7.4.5. Фінансові результати економічної діяльності підприємств

України

Список рекомендованої літератури

Тренінг для закріплення отриманих знань

7.6.1. Варіант 1

7.6.2. Варіант 2

Завдання для “економічної розминки” по темі


 

 


КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА ТЕМАМИ ПЕРШОГО МОДУЛЯ

 

Варіант 1

 

1. Політична економія як наука виконує наступні функції:

1.1. - пізнавальну;

1.2. - методологічну;

1.3. - ідеологічну;

1.4. - прогностичну;

1.5. - практичну;

1.6. - усі відповіді не є вірними;

1.7. - усі відповіді вірні.

 

2. В умовах глобально-інформаційного способу виробництва для політичної економії все актуальнішими стають проблеми:

2.1. - світової (всесвітньої) власності;

2.2. - глобального економічного управління;

2.3. - глобального оподаткування (податок Тобіна);

2.4. - специфікації власницьких правочинностей суб'єктів (акторів) світового господарства;

2.5. - глобалізації механізмів ціноутворення і фінансових відносин;

2.6. - всі відповіді невірні;

2.7. - всі відповіді вірні.

 

3. Економічний закон – це:

3.1. - юридичний нормативний акт, прийнятий законодавчим органом країни;

3.2. - реальний, стійкий, істотний, причинно-наслідковий зв’язок і

взаємозалежність економічних явищ і процесів;

3.3. - найбільш загальні поняття, які відображають сутність реально існуючих економічних відносин;

3.4. - всі відповіді не є вірними.

 

4. Автор праці “Дослідження про природу і причини багатства народів”:

4.1. - К. Маркс;

4.2. - Ф. Кене;

4.3. - Д. Рікардо;

4.4. - А. Сміт.

 

5. Суспільне виробництво включає в себе:

5.1. - виробництво матеріальних благ;

5.2. - виробництво матеріальних послуг;

5.3. - виробництво нематеріальних благ;

5.4. - виробництво нематеріальних послуг;

5.5. - всі відповіді не є вірними;

5.6. - всі відповіді є вірними.

 

6. Сучасна вітчизняна і світова економічна наука до складу факторів виробництва відносить:

6.1. - землю;

6.2. - капітал;

6.3. - працю;

6.4. - підприємницькі здібності;

6.5. - науку;

6.6. - інформацію;

6.7. - знання;

6.8. - всі відповіді є вірними;

6.9. - всі відповіді не є невірними.

 

7. Відмітьте, що з переліченого можна віднести до ознак товарного виробництва:

7.1. - суспільний поділ праці та спеціалізація виробництва;

7.2. - обмін продуктами праці між виробниками;

7.3. - економічна відокремленість виробників;

7.4. - свобода вибору виробничих ресурсів, засобів і цілей виробництва;

7.5. - наявність конкуренції;

7.6. - вільне ціноутворення;

7.7. - стихійність розвитку;

7.8. – усе перелічене?

 

8. Про що йде мова: “Домінуючі в суспільстві правові і моральні норми та інституції, що регулюють поведінку господарюючих суб'єктів у реальних економічних системах”?

9. Зробіть пояснення до рис. “Середні та граничні витрати підприємства”

 

 
 

10. Використовуючи таблицю, у якій зроблено розрахунок граничних витрат, побудуйте криву граничних витрат:

Обсяг випуску, Q Постійні витрати, FC Змінні витрати, VC Загальні витрати, TC Граничні витрати, MC

 

11. Що визначається за наступними формулами:

11.1. - TC = FC+ VC

11.2. - ATC =TC/Q.

11.3. - AFC = FC / Q.

11.4. - AVC = VC/Q.

11.5. - ATC = TC/Q= (FC+VC)/Q = AFC+AVC ?

 

 

12. Якщо продаж одного товару здійснюється задля купівлі іншо­го, то який вигляд має форма товарного обігу:

12.1. – Г-Т-Г’;

12.2. - Г –Г’;

12.3. - Т-Г-Т ?

 

13. Що включають грошові агрегати:

13.1. – грошовий агрегат Мо;

13.2. - грошовий агрегат М1;

13.3. - грошовий агрегат М2;

13.4. - грошовий агрегат М3 ?

 

14. Як у неокласичній теорії витрат виробництва позначаються:

14.1. - постійні витрати;

14.2. - змінні витрати;

14.3. - загальні (повні, валові, сукупні) витрати;

14.4. - середні загальні витрати;

14.5. - середні постійні витрати;

14.6. - середні змінні витрати;

14.7. - граничні витрати?

 

15. Що визначається за наступними формулами:

15.1. - КГ = (СЦ – К + П – ВП) : О;

15.2. - M = (P × Q) / V;

15.3.-M = (P × Q) / V + L (r) ?

 

16. Змішана власність поєднує наступні форми власності:

16.1. - державно-приватна;

16.2. - державно-кооперативна;

16.3. - державно-колективна;

16.4 - приватно-колективна;

16.5.- спільна із залученням іноземного капіталу;

16.6.- комбінована;

16.7.- інші види

 

17. Що позначається наступними формулами:

17.1. - W = C +V + m;

17.2. - K = C + V ?

 

18. Виберіть правильні відповіді: відрядна форма оплати праці існує як:

18.1. - пряма відрядна (розцінки не змінюються при будь якому виконанні норм ви­робітку);

18.1. - відрядно-преміальна (поряд з оплатою за кількість виробленої продукції здійснюється виплата премії за певні показники);

18.2. - відрядно-прогресивна (роботи, виконані понад норму, оплачуються за прогресивною шкалою);

18.3. - акордна система оплати праці (встановлюється на весь об'єм робіт незалежно від кількості працюючих);

18.4. - акордно-преміальна система оплати праці (встановлюється за скорочення нормативних строків виконання робіт);

18.5. - все перелічене.

 

19. Поясніть, чому в економічній системі людина виступає як виробник, як суб’єкт еконо­мічних відносин, як споживач, як носій кінцевої мети суспільного виробництва ?

 

20. За допомогою рисунка відобразіть взаємозв’язок потреб і суспільного виробництва.

 

20. В постіндустріальному суспільстві ключовими є наступні ресурси:

20.1. - промислові вироби;

20.2. - ручна праця;

20.3. - худоба;

20.4. - земля;

20.5. - інформація;

20.6. - сировина;

20.7. - знання.

Варіант 2.

 

 

1. Зробіть пояснення до рис. Крива виробничих можливостей

 

 
 

 

2. Яку з перелічених функцій політична економія як наука не виконує:

2.1. – пізнавальну;

2.2. – фіскальну;

2.3. – практичну;

2.4. - методологічну?

 

3. Економічні категорії:

3.1. - відображають не природні властивості речей і предметів, а характерну властивість певної системи (елементу, ланки) економічних відносин людей;

3.2. - мають об'єктивний характер, оскільки відбивають об'єктивну дійсність;

3.3. - мають історичний характер;

3.4. - є результатом застосування методу абстрагування в процесі вивчення явищ економічної сфери;

3.5. - є логічними формами, які відображають найбільш загальні і суттєві сторони економічного життя суспільства;

3.6. - всі відповіді є вірними;

3.7. - всі відповіді не є невірними.

 

4. Задачі:

4.1. – “Визначте вартість товару, якщо С = 10000 г.о., V = 5000 г.о., m = 1500 г.о.”;

4.2. – “Визначте обсяг капіталістичних витрат виробництва, якщо

С = 15 000 г.о., V = 10 000 г.о.

5.Структура грошової маси включає:

5.1. - готівкові гроші (розмінні монети, банкноти, казначейські білети);

5.2. - безготівкові гроші (чекові внески, депозитні сертифікати, державні цінні папери);

5.3. - ативні гроші;

5.4. - пасивні гроші.

5.5. - все перелічене

 

6. Основними складовими процесу праці є:

6.1. - робоча сила;

6.2. - предмети праці;

6.3. - засоби праці;

6.4. - речові фактори виробництва;

6.5. - особистий фактор виробництва.

 

7. Автор праці “Капітал”:

7.1. - А. Сміт;

7.2. - Р. Коуз;

7.3. - К. Маркс;

7.4. - М. Фрідмен.

 

8. До теоретичного блоку економічної науки – економічна теорія – включають такі економічні дисципліни як:

8.1. - бухгалтерський облік;

8.2. - мікроекономіка;

8.3. - макроекономіка;

8.4. - маркетинг;

8.5. - історія економіки та економічної думки;

8.6. - політекономія.

 

9. Підприємець у результаті своєї діяльності отримує:

9.1. - заробітну плату;

9.2. - прибуток;

9.3. - відсоток;

9.4. - ренту.

 

10. Дохід від використання землі в якості виробничого ресурсу виступає у вигляді:

10.1. - заробітної плати;

10.2. - прибутку;

10.3. - відсотка;

10.4. - ренти.

11. Держава регулює рівень номінальної заробітної плати наступним чином:

11.1. - законодавчо регламентує відносини найму між роботодавцями та працівниками;

11.2. - встановлює рівень мінімальної заробітної пла­ти, яка забезпечує працівникам низької кваліфікації нормальне відтворення робочої сили незалежно від того, кому належить підприємство і де працює людина; 11.3. - регулює умови праці та її охорону, тобто безпеку праці на робочих місцях, максимальну тривалість робочого тижня, мінімальну тривалість відпустки, режим праці та відпочинку;

11.4. - все перелічене.

 

12. Що визначається за формулою: PF = TR – TC ?

 

13. Координуючий механізм економічної системи включає:

13.1. - механізм ринкової саморегуляції економіки;

13.2. - механізм державного регулювання економіки;

13.3. - економічний механізм;

13.4. - фінансовий механізм.

 

14. Економічні форми, в яких матеріалізується особистий інтерес, які водночас є і засобами реалізації осо­бистих інтересів та потреб, це:

14.1. - заробітна плата;

14.2. - премія;

14.3. - прибуток;

14.4. - дивіденд;

14.5. - всі відповіді невірні;

14.6. - всі відповіді є вірними.

 

15. Продуктами інтелектуальної діяльності є:

15.1. - твори нау­ки, літератури та мистецтва;

15.2. - винаходи, промислові та наукові зразки, креслення, моделі, схеми програмних засобів;

15.3. - записи на носіях інформації;

15.4. - права на копіювання та розповсюдження па­тенту, ліцензії, знаки на товари і послуги;

15.5. - права на інформацію щодо промислового, комерційного, наукового досвіду (ноу-хау).

 

16. Що визначається за допомогою наступних формул:

16.1. - Т1-Т2;

16.2. - (Т1-Г-Т2) ?

 

17. Зробіть пояснення до рис. “Постійні, змінні та загальні (валові) витрати підприємства”:

 

 
 

18. Основними формами інвестицій в людський капітал вважають:

18.1. - витрати на освіту;

18.2. - виробничу підготовку;

18.3. - охо­рону здоров'я; міграцію;

18.4. - пошук інформації про ціни і доходи;

18.5. - народження і виховання дітей;

18.6. - всі відповіді є вірними

 

19. Додаткові витрати обігу це:

19.1. - витрати на транспортування;

19.2. - витрати на упаковку;

19.3. - витрати на фасування;

19.4. - всі відповіді є вірними

 

20. Найбільш широко відомими в рамках змішаної економічної системи є такі моделі:

20.1. - американська;

20.2. - японська;

20.3. - німецька соціального ринкового господарства ФРН;

20.4. - французька;

20.5. - шведська;

20.6. - південнокорейська,

20.7. - китайська та ін.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.023 с.)