ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇПолітична економія як складова економічної теорії. Зародження і розвиток політичної економії. Предмет політичної економії. Політична економія і економікс: модифікація предмета в умовах становлення глобально-інформаційного способу виробництва. Тенденції синтезу основних напрямів економічної думки. Розвиток напрямів “нової політичної економії”.

Економічні категорії: сутність, система. Економічні закони: сутність, класифікація, пізнання і використання. Методи політичної економії. Позитивна та нормативна політична економія.

Полiтична економiя i обгрунтування економiчної полiтики. Функції політичної економії.

ТЕМА 2. ВИРОБНИЦТВО МАТЕРІАЛЬНИХ БЛАГ І ПОСЛУГ.

ПРОДУКТ ВИРОБНИЦТВА І ХАРАКТЕР ПРАЦІ

Суспільне виробництво: сутність, структура. Економічні ресурси і фактори виробництва. Праця та її елементи. Інтелектуальна праця та її продукт.

Мета виробництва та межа виробничих можливостей. Роль науково-технічного прогресу в розвитку суспільного виробництва.

Продукт суспільного виробництва і характер праці. Ефективність

суспільного виробництва: сутність, показники.

 

ТЕМА 3. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ

 

Економічні потреби: сутність, структура. Дослідження економічної природи потреб людини в історії економічної думки. Потреби економічної людини в класичній та неокласичній економічній теоріях. Закон зростання потреб: сутність, механізм дії Механізм рушійних сил економічних процесів та місце і роль потреб у їх розгортанні.

Економічні інтереси: сутність, структура, зв’язок з потребами, споживанням та виробництвом. Національний економічний інтерес.

ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УСТРІЙ СУСПІЛЬСТВА.

ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТА ЗАКОНИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Формаційний та цивілізаційний аналіз сусільних процесів. Економічна структура сучасного суспільства. Періодизація історичної еволюції господарської сфери суспільства.

Категорія “економічна система”: сутність, зміст, структура. Класифікація (типологізація) економічних систем.

Відносини власності в економічній системі суспільства. Типи, види та форми власності. Економічний зміст інтелектуальної власності.

Місце і роль людини в економічній системі.

 

ТЕМА 5. ТОВАРНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО

ВИРОБНИЦТВА. ТОВАР І ГРОШІ

Суспільний поділ праці. Форми організації суспільного виробництва. Товар і його властивості.

Теорії походження та сутності грошей. Еволюція і типи грошей.

Закон вартості: сутність, функції.

Інфляція: сутність, причини, види, соціально-економічні наслідки.

ТЕМА 6. КАПІТАЛ: ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА І

НАГРОМАДЖЕННЯ. НАЙМАНА ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Капітал як соціально-економічна категорія. Теорії капіталу. Теорія людського капіталу. Людський капітал як соціально-економічна категорія.

Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу.

Первісне нагромадження капіталу.

Капітал і праця. Робоча сила як товар. Заробітна плата як ціна товару “робоча сила”. Сутність, функції, форми та системи заробітної плати.

ТЕМА 7. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК

Теорія капіталістичних витрат виробництва К. Маркса. Неокласична теорія витрат виробництва. Альтернативні витрати Граничні витрати. Собівартість продукції як якісний показник економічної діяльності підприємств.

Прибуток: сутність, види, функції. Трактування сутності, джерел та форми прибутку економічними школами. Маса і норма прибутку.

Розподіл та використання прибутку підприємства. Прибуток акціонерних товариств та його розподіл. Фінансові результати економічної діяльності підприємств України.


МОДУЛЬ 2.

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ. СУБ’ЄКТИ РИНКУ

 

ТЕМА 8. РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, МОДЕЛІ.

КОНКУРЕНЦІЯ І ЦІНОУТВОРЕННЯ

 

Ринок: сутність, функції, закони. Класифікація ринків. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль економічній системі. Попит, пропозиція, їх взаємодія. Закон попиту та закон пропозиції.

Інфраструктура ринку: сутність, основні елементи, функції.

Сутність, форми, функції конкуренції, способи конкурентної боротьби. Монополії і монополістичні тенденції в економічній системі.

Ціна як економічна категорія. Теорії ціни. Еластичність попиту і пропозиції за ціною. Види цін та їх формування у ринковій економіці. Ціноутворення на ринку досконалої конкуренції. Ціноутворення на ринку монополії та олігополії. Ціноутворення на ринку монополістичної конкуренції.

 

ТЕМА 9. ДОМОГОСПОДАРСТВО В СИСТЕМІ

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

 

Домогосподарства як суб’єкти економічної системи та ринкових відносин. Соціально-економічні функції фінансів домогосподарств.

Доходи домогосподарств, їх формування та розподіл. Витрати на споживання і поведінка домогосподарств. Ефект доходу та ефект заміщення. Гранична схильність до споживання. Заощадження домогосподарств. Гранична схильність до заощадження. Витрати та заощадження домогосподарств.

Структура та динаміка грошових доходів домогосподарств України. Сукупні витрати домогосподарств України та їх структура.

ТЕМА 10. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ТОВАРОВИРОБНИК.

ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО РОЗПОДІЛ І ВИКОРИСТАННЯ

 

Підприємництво: сутність, функції, види в ринковій економіці.

Інноваційне підприємництво: сутність, роль в економічній системі. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційного підприємництва. Організаційно-правові форми підприємництва.

Підприємства як суб’єкти ринку. Мікроекономічна модель підприємства. Капітал промислового підприємства і його рух.

Інтелектуальний капітал підприємства.

Витрати підприємства та їх види. Прибуток підприємства, його розподіл і використання. Прибуток акціонерних товариств та його розподіл. Податки та платежі з доходів підприємств.

 

ТЕМА 11. ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА І

ФУНКЦІОНУВАННЯ КАПІТАЛУ.

ФОРМИ ПРИБУТКУ, ПРОЦЕНТА І РЕНТА

Торговий капітал і торговий прибуток. Форми торгівлі в сучасних умовах.

Фінансовий капітал: сутність, механізми формування.

Позичковий капітал і позичковий відсоток. Норма позичкового відсотка.

Кредит як форма руху позичкового капіталу.

Акціонерний капітал: структура, функції, форми прояву.

Особливості функціонування капіталу в сільському господарстві.

Земельна рента. Форми підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки.

МОДУЛЬ 3.

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ, СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 

ТЕМА 12. СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ. СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ І ЙОГО ОСНОВНІ ФОРМИ

 

Суспільне відтворення: сутність, види, типи, форми. Особливості відтворення в аграрному секторі економіки.

Теорія реалізації сукупного суспільного продукту Ф. Кене. Теорія суспільного відтворення К. Маркса. Розвиток теорії суспільного відтворення в працях Дж. Кейнса та монетаристів.

Сукупний суспільний продукт в процесі відтворення та його форми. Вартісна структура сукупного суспільного продукту. Показники

системи національних рахунків та взаємозв’язок між ними. Національний дохід і його розподіл

 

ТЕМА 13. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК. ЗАЙНЯТІСТЬ,

ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇХ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

 

Економічне зростання: сутність, типи, фактори. Теорії та моделі економічного зростання.

Інвестиції: зміст, форми, роль в економічному зростанні. Механізм трансформації заощаджень в інвестиції. Інноваційний ресурс економічного зростання.

Циклічність як форма економічної динаміки.

Зайнятість населення: сутність, форми, структура. Теорії зайнятості населення.

Безробіття: причини, форми, наслідки. Динаміка безробіття в Україні.

Державне регулювання розширеного відтворення робочої сили,

ринку праці та зайнятості населення.

ТЕМА 14. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ

У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ.

ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.013 с.)