ЕПІДЕРМОЦИТИ БАЗАЛЬНОГО ТА ОСТИСТОГО ШАРІВ. ЕПІДЕРМІС ШКІРИ 70Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЕПІДЕРМОЦИТИ БАЗАЛЬНОГО ТА ОСТИСТОГО ШАРІВ. ЕПІДЕРМІС ШКІРИ 701 – базальний епідермоцит: а-ядро, б-цитоплазма, в-кератинові філаменти, г-десмосоми

2 – епідермоцит остистого шару: а-ядро, б-цитоплазма

Х 5 000

ЭПИДЕРМОЦИТЫ БАЗАЛЬНОГО И ШИПОВАТОГО СЛОЕВ. ЭПИДЕРМИС КОЖИ

1 – базальный эпидермоцит: а-ядро, б-цитоплазма, в-кератиновые филаменты, г-десмосомы

2 – эпидермоцит шиповатого слоя: а-ядро, б-цитоплазма

Х 5 000

CELLS OF THE STRATUM BASALE AND STRATUM SPINOSUM. EPIDERMIS

1 – cell of the stratum basale: а-nucleus, б-cytoplasm, в-keratin filaments, г-desmosomes

2 – cell of the stratum spinosum: а-nucleus, б-cytoplasm

Х 5 000


ЕПІДЕРМОЦИТИ ОСТИСТОГО ШАРУ. ЕПІДЕРМІС ШКІРИ 71

1 – епідермоцити: а-ядро, б-цитоплазма, в-шипи, г-десмосоми, д-осміофільні гранули, е-тонофібрили

Х 7 000

ЭПИДЕРМОЦИТЫ ШИПОВАТОГО СЛОЯ. ЭПИДЕРМИС КОЖИ

1 – эпидермоциты: а-ядро, б-цитоплазма, в-шипы, г-десмосомы, д-осмиофильные гранулы, е-тонофибриллы

Х 7 000

CELLS OF THE STRATUM SPINOSUM. EPIDERMIS

1 – cells of the stratum spinosum: а-nucleus, б-cytoplasm, в-spines, г-desmosomes, д-osmiophilic granules, е-tonofibrils

Х 7 000


СОСОЧКОВИЙ ШАР ДЕРМИ ШКІРИ 72

1 – фібробласт: а-ядро, б-цитоплазма

2 – міжклітинна речовина: а-волокна, б-аморфна речовина

Х 12 000

СОСОЧКОВЫЙ СЛОЙ ДЕРМЫ КОЖИ

1 – фибробласт: а-ядро, б-цитоплазма

2 – межклеточное вещество: а-волокна, б-аморфное вещество

Х 12 000

PAPILLARY LAYER OF THE DERMIS

1 – fibroblast: а-nucleus, б-cytoplasm

2 – intercellular substance: а-fibers, б-ground substance

Х 12 000


СІТЧАСТИЙ ШАР ДЕРМИ ШКІРИ 73

1 – пучки колагенових фібрил

2 – гемокапіляр

3 – фіброцит

4 – тучна клітина

Х 4 000

СЕТЧАТЫЙ СЛОЙ ДЕРМЫ КОЖИ

1 – пучки колагеновых фибрилл

2 – гемокапилляр

3 – фиброцит

4 – тучная клетка

Х 4 000

RETICULAR LAYER OF THE DERMIS

1 – bundles of the collagen fibrils

2 – blood capillary

3 – fibrocyte

4 – mast cell

Х 4 000


ФРАГМЕНТ НИРКОВОГО ТІЛЬЦЯ. КІРКОВА РЕЧОВИНА НИРКИ 74

1 – зовнішній епітелій капсули

2 – базальна мембрана

3 – внутрішній епітелій капсули (подоцит): а-ядро, б-цитоплазма

4 – порожнина капсули

5 – гемокапіляр

Х 9 000

ФРАГМЕНТ ПОЧЕЧНОГО ТЕЛЬЦА. КОРКОВОЕ ВЕЩЕСТВО ПОЧКИ

1 – внешний эпителий капсулы

2 – базальная мембрана

3 – внутренний эпителий капсулы (подоцит): а-ядро, б-цитоплазма

4 – полость капсулы

5 – гемокапилляр

Х 9 000

FRAGMENT OF THE RENAL CORPUSCLE. KIDNEY CORTEX

1 – parietal layer of the Bowman’s capsule

2 – basal lamina

3 – visceral layer of the Bowman’s capsule (podocyte): а-nucleus, б-cytoplasm

4 – urinary space

5 – blood capillary

Х 9 000


КОНТАКТ ПОДОЦИТІВ ІЗ ГЕМОКАПІЛЯРАМИ. НИРКОВЕ ТІЛЬЦЕ 75

1 – подоцити: а-ядро, б-тіло, в-цитотрабекула, г-цитоподії

2 – гемокапіляр: а-ендотеліоцит, б-базальна мембрана, в-фенестри, г – еритроцит у просвіті

Х 9 000

 

КОНТАКТ ПОДОЦИТОВ С ГЕМОКАПИЛЛЯРАМИ. ПОЧЕЧНОЕ ТЕЛЬЦЕ

1 – подоциты: а-ядро, б-тело, в-цитотрабекула, г-цитоподии

2 – гемокапилляр: а-эндотелиоцит, б-базальная мембрана, в-фенестры, г – эритроцит в просвете

Х 9 000

 

CONTACT OF PODOCYTES WITH BLOOD CAPILLARIES. RENAL CORPUSCLE

1 – podocytes: а-nucleus, б-body, в-primary processes, г-secondary processes (pedicles)

2 – blood capillary: а-endothelial cell, б- basal lamina, в-fenestrations, г – erythrocyte in the lumen

Х 9 000

 


ФІЛЬТРАЦІЙНИЙ БАР’ЄР У СКЛАДІ НИРКОВОГО ТІЛЬЦЯ 76

1 – тришарова базальна мембрана: а-світлі шари, б-темний шар

2 – ендотелій: а-фенестри

3 – просвіт гемокапіляра

4 – цитотрабекула

5 – цитоподія

Х 45 000

ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ БАРЬЄР В СОСТАВЕ ПОЧЕЧНОГО ТЕЛЬЦА

1 –трехслойная базальная мембрана: а-светлые слои, б-темный слой

2 – эндотелий: а-фенестры

3 – просвет гемокапилляра

4 – цитотрабекула

5 – цитоподия

Х 45 000

FILTRATIVE BARRIER IN PART OF THE RENAL CORPUSCLE

1 – trilaminar basal lamina: а-light layers, б-dark layer

2 – endothelium: а-fenestrations

3 – lumen of the blood capillary

4 – primary process

5 – secondary process (pedicles)

Х 45 000


ЕПІТЕЛІОЦИТ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ НЕФРОНА. КІРКОВА РЕЧОВИНА НИРКИ 77

1 – епітеліоцит: а-ядро, б-цитоплазма, в-мікроворсинки, г-інвагінації плазмолеми

2 – просвіт гемокапіляра

3 – базальна мембрана

Х 15 000

ЭПИТЕЛИОЦИТ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА НЕФРОНА. КОРКОВОЕ ВЕЩЕСТВО ПОЧКИ

1 – эпителиоцит: а-ядро, б-цитоплазма, в-микроворсинки, г-инвагинации плазмолеммы

2 – просвет гемокапилляра

3 – базальная мембрана

Х 15 000

EPITHELIAL CELL OF THE PROXIMAL PART OF THE NEPHRON. CORTEX OF THE KIDNEY

1 – epithelial cell: а-nucleus, б-cytoplasm, в-microvilli, г-invaginations of the plasmolemma

2 – lumen of the blood capillary

3 – basal lamina

Х 15 000


ФРАГМЕНТ БАЗАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЕПІТЕЛІОЦИТА ДИСТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ НЕФРОНА 78

1 – базальна мембрана

2 – складка плазмолеми

3 – мітохондрії

Х 37 000

 

ФРАГМЕНТ БАЗАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЭПИТЕЛИОЦИТА ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА НЕФРОНА

1 – базальная мембрана

2 – складка плазмолеммы

3 – митохондрии

Х 37 000

 

FRAGMENT OF THE BASAL POLE OF THE EPITHELIAL CELL IN DISTAL PART OF THE NEPHRON

1 – basal lamina

2 – basal striation

3 – mitochondria

Х 37 000

 


ФРАГМЕНТ СТІНКИ ЗВИВИСТОГО СІМ’ЯНОГО КАНАЛЬЦЯ 79

1 – стінка канальця: а-базальна мембрана

2 – сперматогонія

3 – сперматоцит першого порядку

4 – сперматоцит другого порядку

5 – сперматида

6 – сперматозоїд

7 – сустентоцит

Х 3 000

 

ФРАГМЕНТ СТЕНКИ ИЗВИТОГО СЕМЕННОГО КАНАЛЬЦА

1 – стенка канальца: а-базальная мембрана

2 – сперматогония

3 – сперматоцит первого порядка

4 – сперматоцит второго порядка

5 – сперматида

6 – сперматозоид

7 – сустентоцит

Х 3 000

 

FRAGMENT OF THE SEMINIFEROUS TUBULE WALL

1 – wall of the tubule: а-basal lamina

2 – spermatogonia

3 – primary spermatocyte

4 – secondary spermatocyte

5 – spermatide

6 – spermatozoa

7 – Sertoli cell

Х 3 000

 


СПЕРМАТОЗОЇД 80

А – ЕЛЕКТРОННА МІКРОФОТОГРАФІЯ

1 – ядро

2 – акросома

3 – проксимальна центріоль

4 – осьова нитка

5 – мітохондрії

6 – плазмолема

Х 25 000

Б – СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ

1 – головка: а – ядро, б – акросома

2 – шийка: а – проксимальна центріоль

3 – проміжна частина: а – система мікротрубочок (осьова нитка), б – мітохондрії

4 – головна частина: а – система мікротрубочок, б – мікрофібрили

5 – кінцева частина

СПЕРМАТОЗОИД

А – ЕЛЕКТРОННАЯ МИКРОФОТОГРАФИЯ

1 – ядро

2 – акросома

3 – проксимальная центриоль

4 – осевая нить

5 – митохондрии

6 – плазмолемма

Х 25 000

Б – СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

1 – головка: а – ядро, б – акросома

2 – шейка: а – проксимальная центриоль

3 – промежуточная часть: а – система микротрубочек (осевая нить), б – митохондрии

4 – головная часть: а – система микротрубочек, б – микрофибриллы

5 – концевая часть

SPERMATOZOON

А – ELECTRON MICROPHOTOGRAPH

1 – nucleus

2 – acrosomal cap

3 – proximal centriole

4 – axonemal complex

5 – mitochondrion

6 – plasmalemma

Х 25 000

Б – SCHEME

1 – head: а-nucleus, б- acrosomal cap

2 – neck: а- proximal centriole

3 – middle part: а-system of the microtubules /axonemal complex/, б-mitochondria

4 – principal piece: а- system of the microtubules, б-microfibrils

5 – end piece


ЯЙЦЕКЛІТИНА. ФРАГМЕНТ ФОЛІКУЛА ЯЄЧНИКА 81

1 – овоцит: а – ядро, б – ядерце, в – цитоплазма, г – жовткові включення, д – оолема

2 – прозора зона

3 – фолікулярні клітини

4 – промінистий вінець

5 – базальна мембрана

Х 3 000

ЯЙЦЕКЛЕТКА. ФРАГМЕНТ ФОЛЛИКУЛА ЯИЧНИКА

1 – овоцит: а – ядро, б – ядрышко, в – цитоплазма, г – желточные включения, д – оолемма

2 – блестящая зона

3 – фолликулярные клетки

4 – лучистый венец

5 – базальная мембрана

Х 3 000

 

OOCYTE. FRAGMENT OF THE OOCYTE FOLLICLE

1 – oocyte: а-nucleus, б-nucleolus, в-cytoplasm, г-yolk inclusions, д-plasma membrane

2 – zona pellucida

3 – follicular cells

4 – corona radiata

5 – basement membrane

Х 3 000


ЕПІТЕЛІАЛЬНА ПЛАСТИНКА СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ МАТКИ 82

1 – епітеліоцит: а-ядро, б-цитоплазма, в-мікроворсинки

Х 5 000

ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ПЛАСТИНКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ МАТКИ

1 – эпителиоцит: а-ядро, б-цитоплазма, в-микроворсинки

Х 5 000

EPITHELIUM OF THE UTERUS MUCOSA

1 – epithelial cell: а-nucleus, б-cytoplasm, в-microvilli

Х 5 000


ФРАГМЕНТ АЛЬВЕОЛИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 83

1 – лактоцит: а-ядро, б-цитоплазма, в-секреторні включення, г-мікроворсинки

2 – просвіт ацинуса: а-секрет

3 – базальна мембрана

4 – відростки міоепітеліальної клітини

Х 4 000

ФРАГМЕНТ АЛЬВЕОЛЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1 – лактоцит: а-ядро, б-цитоплазма, в-секреторные включения, г-микроворсинки

2 – просвет ацинуса: а-секрет

3 – базальная мембрана

4 – отростки миоэпителиальной клетки

Х 4 000

 

FRAGMENT OF THE MAMMARY GLAND ALVEOLI

1 – secreting cell: а-nucleus, б-cytoplasm, в-secretory inclusions, г-microvilli

2 – lumen of the acinus: а-secret

3 – basal lamina

4 – processes of the myoepithelial cell

Х 4 000

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.01 с.)